Uzturlīdzekļi ģimenes locekļiem

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē jēdzieni “uzturlīdzekļi” un “uzturēšanas saistības”? Kurām personām ir jāmaksā uzturlīdzekļi citai personai?

Maltā termins "uzturēšanas līdzekļi" apzīmē summu, ko kreditoram maksā parādnieks saistībā ar uzturēšanas līdzekļu vienošanos, kas izriet no ģimenes attiecībām. Kad attiecības ir noformētas oficiāli ar laulībām vai partnerattiecībām, vienai pusei šajās attiecībās ir uzturēšanas pienākums pret otru pusi.

Termins "uzturēšanas pienākums" apzīmē pienākumu maksāt uzturēšanas līdzekļus, kur parādnieks noteiktās situācijās maksā uzturēšanas līdzekļus kreditoram. Uzturēšanas pienākums pastāv neatkarīgi no tā, vai ir noteikts uzturēšanas līdzekļu apmērs un vai tiek maksāti uzturēšanas līdzekļi.

Civilkodeksa 3.B pantā ir noteikts, ka laulātajiem un bijušajiem laulātajiem ir uzturēšanas pienākums vienam pret otru un ka vecākiem ir pienākums uzturēt bērnus. Partnerattiecību likuma 4. pants paredz, ka partnerattiecībās esošajām pusēm ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā laulātajiem, un tāpēc tiem ir uzturēšanas pienākums vienam pret otru, pat ja to attiecības ir beigušās, izņemot gadījumus, kad pastāv pamatots iemesls uzturēšanas līdzekļus nemaksāt. Ārkārtas situācijās uz bērniem attiecas Civilkodeksa 8. pants, kurā paredzēts, ka bērniem ir jāuztur vecāki vai citi augšupējie radinieki, kas ir nonākuši trūkumā.

2 Līdz kādam vecumam bērns ir tiesīgs saņemt uzturlīdzekļus? Vai uzturēšanas saistību ziņā pastāv atšķirīgi noteikumi attiecībā uz nepilngadīgām un pilngadīgām personām?

Pamatā bērns gūst labumu no uzturēšanas līdzekļiem līdz 16 gadu vecumam. Taču Civilkodeksa 3.B panta 2. punktā ir noteikts, ka vecākiem ir jānodrošina saviem bērniem atbilstoši uzturēšanas līdzekļi, ja bērni turpina apgūt izglītību un pilna laika mācības, līdz tie sasniedz 23 gadu vecumu. Tajā pašā pantā ir noteikts, ka vecākiem ir jāuztur savi bērni, ja tie cieš no fiziskas vai garīgas dabas traucējumiem, kā aprakstīts sadaļā Vienlīdzīgās iespējās (personas ar invaliditāti).

3 Vai man būtu jāiesniedz pieteikums kompetentā iestādē vai tiesā, lai saņemtu uzturlīdzekļus? Kādi ir galvenie šīs procedūras elementi?

Lai saņemtu spriedumu, ar ko ir noteikts uzturēšanas līdzekļu apmērs un maksājumu grafiks, Civillietu tiesā (Ģimenes lietu nodaļā) ir jāiesniedz pieteikums.

Šādā gadījumā process sākas, tiesai ieceļot mediatoru, kurš uzaicina puses (vai to pārstāvjus) uz sanāksmi tiesā. Sanāksmes laikā mediators palīdzēs pusēm panākt savstarpēju vienošanos. Ja puses piekrīt vienošanās noteikumiem par uzturēšanas līdzekļiem, mediators nosūta vienošanās projekta eksemplāru tiesnesim, kurš ir Ģimenes lietu tiesas priekšsēdētājs. Tiesa izskata vienošanos un, ja tā uzskata, ka neviena no pusēm, tostarp persona, kurai pienākas uzturēšanas līdzekļi, netiek aizskarta ar šādu vienošanos, tiesa pieņem lēmumu akceptēt šādu projektu un puses var vienošanos parakstīt pie notāra.

Ja puses mediācijas procesā nepiekrīt uzturēšanas līdzekļu vienošanās projektam, mediators ziņo tiesnesim, kurš ir Ģimenes lietu tiesas priekšsēdētājs, lai tiktu sākta tiesvedība. Šādā gadījumā Ģimenes lietu tiesa izskata abu pušu advokātu iesniegumus un pieņem lēmumu lietā.

Process ar mediatora dalību ir bezmaksas, un pusēm nav nepieciešama advokāta palīdzība, taču pirms šādu vienošanos noslēgšanas ir ieteicams saņemt juridisku konsultāciju. No otras puses, tiesvedībā iesaistās advokāti, un tas nozīmē, ka radīsies juridisko pakalpojumu izmaksas, izņemot gadījumus, kad puses pieprasa juridisko palīdzību un atbilst nosacījumiem, lai to saņemtu.

4 Vai pieteikumu var iesniegt radinieka (ja var – kādas pakāpes) vai bērna vārdā?

Pieprasījumus var iesniegt kreditors, tā pārstāvis, kā arī bērna aizbildnis. Bērna uzturēšanas līdzekļus var pieprasīt persona, kas nodrošina bērna aprūpi un aizbildniecību.

5 Ja plānoju vērsties tiesā, kā es varu uzzināt, kuras tiesas jurisdikcijā ir mana lieta?

Saskaņā ar 2003. gada Juridisko paziņojumu Nr. 396 (Sekundārais tiesību akts 12.19) kompetentā tiesa, kura izskata ģimenes lietas, ir Civillietu tiesa (Ģimenes lietu nodaļa). Tādējādi Civillietu tiesa (Ģimenes lietu nodaļa) būs tā, kas noteiks uzturēšanas līdzekļu samaksas apmēru (izņemot, ja ir panākta vienošanās mediācijas posmā).

Ja parādnieks neveic uzturēšanas līdzekļu maksājumus, kreditors var iesniegt sūdzību policijā, kas var uzsākt kriminālprocesu pret parādnieku. Šāds process tiek uzsākts Maģistrātu tiesā (Krimināllietu tribunālā).

6 Vai man kā pieteikuma iesniedzējam jāizmanto starpnieka (piem., advokāta, centrālās vai vietējās iestādes u. c.) pakalpojumi, lai uzsāktu tiesvedību? Ja nē – kāda ir kārtība?

Lai ierosinātu lietu par uzturēšanas līdzekļiem no ārvalstīm, piemērojot Regulu (EK) 4/2009, pieteikuma iesniedzējam ir jāsazinās ar Maltas centrālo iestādi, kas attiecīgi uzsāk procesu, iesaistot mediatoru, un Civillietu tiesā (Ģimenes lietu nodaļā), ja tā uzskata to par nepieciešamu.

Tāpat Maltas centrālā iestāde palīdz kreditoram iesniegt saistīto sūdzību policijā, lai uzsāktu kriminālprocesu, ja rodas šāda nepieciešamība.

7 Vai man, lai uzsāktu tiesvedību, būs jāmaksā nodevas? Ja jā, tad kāds būs to apmērs? Vai varu saņemt juridisko palīdzību procesuālo izdevumu segšanai, ja man nav pietiekamu finanšu līdzekļu?

Saskaņā ar Regulu (EK) 4/2009 tiesvedību saistībā ar bērna uzturlīdzekļiem bez maksas uzsāk centrālā iestāde.

Attiecībā uz uzturēšanas līdzekļiem, kas saistīti ar laulātā uzturēšanu, centrālā iestāde tiesvedībā sniedz palīdzību laulātajam bez maksas, piemēram, mediācijā Ģimenes lietu tiesā. Ja mediācija ir nesekmīga, kreditoram būs jāvēršas pēc palīdzības pie privāta jurista, kurš pieteikuma iesniedzējam sniegs palīdzību Maltas tiesās. Ar tiesām un juristiem saistītās izmaksas ir noteiktas Organizācijas un civilprocesa kodeksa A pielikumā (Maltas likumu 12. nodaļā). Ja pieteikuma iesniedzējs, kurš vēlas saņemt laulātā uzturēšanas līdzekļus, kvalificējas juridiskās palīdzības saņemšanai, saskaņā ar Maltas tiesībām centrālā iestāde šādai personai attiecīgi palīdz.

8 Kāda veida uzturlīdzekļus tiesa visticamāk piespriedīs? Kā tiek aprēķināts uzturlīdzekļu apmērs? Vai tiesas nolēmumu ir iespējams pārskatīt, ja mainās dzīves dārdzība vai ģimenes apstākļi? Ja jā – kā (piem., piemērojot automātiskas indeksācijas sistēmu)?

Tiesas noteiktā uzturēšanas līdzekļu apmēra aprēķins atšķiras, jo tas ir atkarīgs no vairākiem kritērijiem. Neraugoties uz to, ka nav formulas, pēc kuras aprēķina uzturēšanas līdzekļus, Civillietu tiesa (Ģimenes lietu nodaļa) ņem vērā šādus faktorus:

  1. parādnieka, kā arī kreditora un/vai bērnu dzīves līmenis;
  2. vai bērnam ir nepieciešami papildu līdzekļi saistībā ar kādu traucējumu vai īpašām vajadzībām; un
  3. vai parādnieks izmanto tiesības uz saskarsmi ar bērniem.

Tiesas lēmums var tikt pārskatīts, taču ir sarežģīti grozīt lēmumu par veicamajiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem, īpaši, ja apstākļi nav mainījušies. Ja rodas izmaiņas apstākļos (piem., nepilngadīgajam bērnam ir nepieciešama lielāka uzturēšanas līdzekļu summa ilgstošas saslimšanas dēļ vai arī parādnieka algas apmērs ir būtiski mainījies), tiesas var grozīt uzturēšanas līdzekļu nosacījumus.

Parasti Ģimenes lietu tiesa paredz, ka uzturēšanas līdzekļu summa katru gadu tiek palielināta atbilstoši valsts inflācijas rādītājam. Tāpat mediācijas rezultātā noslēgtā uzturēšanas līdzekļu vienošanās parasti ietver klauzulu par uzturēšanas līdzekļu palielināšanu atbilstoši inflācijas rādītājam.

9 Kā un kam uzturlīdzekļi tiks maksāti?

Uzturēšanas līdzekļus parādnieks var maksāt nepastarpināti kreditoram skaidrā naudā, ar čeku vai bankas pārskaitījumu. Tiesa var nolemt, ka veicamā uzturēšanas līdzekļu maksājuma summa ir atskaitāma no parādnieka ienākumiem, un atskaitītā summa tiek nosūtīta nepastarpināti kreditoram. Pēdējā minētā iespēja parasti tiek izmantota, ja parādnieks atkārtoti nemaksā uzturēšanas līdzekļus.

Ja Maltas centrālā iestāde saņem rīkojumu uzsākt tiesvedību kreditora vārdā, šī iestāde veic pasākumus, lai mudinātu parādnieku nosūtīt līdzekļus tieši kreditoram. Ja parādnieks atsakās maksāt, tiek celta prasība tiesā.

Šādā gadījumā Maltas centrālā iestāde lūdz tiesu izdot nepieciešamo izpildrakstu, lai iesaldētu parādnieka bankas kontus un pārsūtītu līdzekļus kreditoram.

10 Ja attiecīgā persona (parādnieks) nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu pasākumus var piemērot?

Centrālā iestāde pielieto visus saskaņā ar Maltas tiesībām pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Konkrēti, Maltas centrālā iestāde nosūta vēstuli, norādot, ka pret šādu personu tiks uzsākta tiesvedība. Ja parādnieks neievēro vēstulē norādīto, Maltas centrālā iestāde lūdz kreditoru iesniegt apliecinājumu, un tad lieta tiek nodota Maltas policijai, kas veic darbības pret parādnieku saskaņā ar Kriminālkodeksa noteikumiem.

Ja nepieciešams, Maltas centrālā iestāde palīdz pieteikuma iesniedzējam tādējādi, ka juristi no juridiskās palīdzības nodaļas vai centrālās iestādes iesniegs civilprasību pret parādnieku par parāda samaksu. Šādā gadījumā, ja parādniekam ir ienākumi, tiesai var iesniegt pieprasījums ieturēt daļu no šādiem ienākumiem un nepastarpināti pārsūtīt kreditoram. Ja parādniekam nav ienākumu, taču ir vērtīgs īpašums, tiesa var īpašumu pārdot un nodot iegūtos līdzekļus centrālajai iestādei, kas tos savukārt pārsūta kreditoram.

11 Īsumā aprakstiet ierobežojumus, kas attiecas uz izpildes darbībām, jo īpaši noteikumus parādnieka aizsardzībai un noilguma termiņus Jūsu valsts izpildes sistēmā.

Termiņš kriminālprocesa sākšanai par uzturēšanas līdzekļu maksājumu neveikšanu ir seši mēneši. Kriminālprocesu nesāktu, ja parādnieks nebūs iesniedzis sūdzību policijā sešu mēnešu laikā no brīža, kad iestājies uzturēšanas līdzekļu samaksas termiņš.

Civilkodeksa 2156. pants paredz, ka lietām saistībā ar uzturēšanas līdzekļu maksājumiem noilguma periods ir pieci gadi.

12 Vai ir kāda organizācija vai iestāde, kas var palīdzēt piedzīt uzturlīdzekļus?

Maltas centrālā iestāde sniedz palīdzību:

a)   Maltā dzīvojošiem kreditoriem, kad tiem ir jāceļ prasība pret parādnieku Maltā, proti, noskaidrojot parādnieka atrašanās vietu un sekmējot procesu pret parādnieku (šādas prasības tiek uzskatītas par "ienākošajām lietām");

b)  Maltā dzīvojošiem kreditoriem, kad tiem ir jāceļ prasība pret parādnieku, kurš dzīvo ārpus Maltas, nosūtot pieteikumu citai centrālajai iestādei, lai tā noskaidrotu parādnieka atrašanās vietu un celtu pret to prasību.

13 Vai organizācijas (valdības vai privātas) var iepriekš pilnībā vai daļēji izmaksāt uzturlīdzekļus parādnieka vietā?

Nē, tas nav iespējams.

14 Ja atrodos šajā dalībvalstī un parādnieka dzīvesvieta ir citā valstī:

14.1 Vai varu saņemt palīdzību no kādas iestādes vai privātas organizācijas šajā dalībvalstī?

Ja kreditors dzīvo Maltā un parādnieks dzīvo citā dalībvalstī, šāds kreditors var vērsties Maltas centrālajā iestādē ar lūgumu sadarboties ar otras dalībvalsts centrālo iestādi, lai noskaidrotu parādnieka atrašanās vietu, sazinātos ar to un informētu par pienākumu maksāt uzturēšanas līdzekļus.

Ja par kavēto uzturēšanas līdzekļu apmēru nav lēmuma, Maltas centrālā iestāde sazinās ar otras dalībvalsts centrālo iestādi un vēršas pēc palīdzības, lai otras dalībvalsts tiesas vai administratīvās iestādes izdod lēmumu, nosakot uzturēšanas līdzekļu apmēru, kas jāsaņem no parādnieka.

Pēc tam Maltas centrālajai iestādei ir jāsazinās ar ārvalstu centrālo iestādi, lai saņemtu informāciju par labāko iespējamo veidu, kā nodrošināt šāda lēmuma par uzturēšanas līdzekļiem izpildi, izņemot gadījumus, kad parādnieks sadarbojas brīvprātīgi.

14.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju?

Maltas centrālās iestādes kontaktinformācija ir publicēta ES Tiesiskās sadarbības atlanta tīmekļa vietnē.

15 Ja parādnieks ir šajā dalībvalstī un es atrodos citā valstī:

15.1 Vai varu tieši iesniegt lūgumu šādai iestādei vai privātai organizācijai šajā dalībvalstī?

Pārrobežu lietās, kas saistītas ar uzturēšanas līdzekļiem, Maltas centrālā iestāde sazināsies ar ārvalstīs esošo kreditoru, lai nodrošinātu uzturēšanas pienākuma izpildi. Šādā gadījumā Maltas centrālā iestāde pārstāv kreditoru visās citās administratīvajās iestādēs vai tiesās atbilstoši lietas apstākļiem. Maltas centrālā iestāde noteiks, kuras veidlapas ir jāaizpilda, kā arī var lūgt pilnvarojumu no kreditora, pirms tā uzsāk tiesvedību.

Ja kreditors vēlas no parādnieka saņemt uzturēšanas līdzekļus laulātā uzturēšanas ietvaros, bezmaksas juridiskā palīdzība tiesā šādam kreditoram tiks sniegta vienīgi tad, ja kreditors atbilst tādiem pašiem bezmaksas juridiskās palīdzības kritērijiem, kas ir spēkā attiecībā uz Maltas iedzīvotājiem.

15.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju un kāda veida palīdzību iespējams saņemt?

Maltas centrālās iestādes kontaktinformācija ir atrodama ES Tiesiskās sadarbības atlanta tīmekļa vietnē. Centrālā iestāde pilda funkcijas, kas plašāk aprakstītas atbildē uz 21. jautājumu, i) un j) punktā minētās funkcijas, proti, noskaidro parādnieka atrašanās vietu, nodrošina, ka ir izdots izpildāms lēmums pret parādnieku (un, ja tāda nav, palīdz kreditoram saņemt lēmumu), kā arī palīdz parādniekam lēmumu izpildīt.

16 Vai šai dalībvalstij ir saistošs 2007. gada Hāgas protokols?

Jā, Maltai Hāgas 2007. gada Protokols ir saistošs.

17 Ja šai dalībvalstij 2007. gada Hāgas protokols nav saistošs – kādi tiesību akti būs piemērojami uzturēšanas prasībai saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem starptautisko privāttiesību jomā? Kādi ir šie atbilstošie noteikumi starptautisko privāttiesību jomā?

Neattiecas.

18 Kādi ir noteikumi par tiesu pieejamību pārrobežu lietās Eiropas Savienībā (atbilstoši Uzturēšanas saistību regulas V nodaļas struktūrai)?

Centrālā iestāde bez maksas sniedz ieteikumus personām, kuras vēršas centrālajā iestādē pārrobežu uzturēšanas līdzekļu jautājumos. Ja ārvalstī dzīvojoša persona iesniedz pieprasījumu, Maltas centrālā iestāde nodrošina, ka personai tiek sniegts nepieciešamais atbalsts atbilstoši iesniegtās prasības būtībai. Konkrēti, ja prasība ir iesniegta par personiskajiem uzturlīdzekļiem, Maltas centrālā iestāde sniedz pieteikuma iesniedzējam padomu un vispārējus ieteikumus.

Ja prasība par uzturēšanas līdzekļiem attiecas uz bērniem, tad Maltas centrālā iestāde nodrošina, ka bez maksas tiek uzsākta tiesvedība pret parādnieku.

Ja Maltā dzīvojošs kreditors Maltas centrālajai iestādei lūdz palīdzēt piedzīt uzturēšanas līdzekļus no parādnieka ārvalstīs, Maltas centrālā iestāde palīdz kreditoram celt prasību tiesā un uztur saziņu ar attiecīgās ārvalsts centrālo iestādi, noskaidrojot lietas rezultātu, un pārrunā iespējas piedzīt šādu uzturēšanas līdzekļu parādu.

19 Kādus pasākumus šī dalībvalsts ir veikusi, lai nodrošinātu Uzturēšanas saistību regulas 51. pantā minēto funkciju īstenošanu?

Katrai lietai tiek piesaistīti speciālisti, lai nodrošinātu, ka Maltas centrālā iestāde pārsūta pieteikumus, saņem pieteikumus, sazinās ar parādnieku un kreditoru saistībā ar pieprasījumu, kā arī informē ārvalsts centrālo iestādi par lietas norisi. Lietas speciālistu asistē juristi, kuriem ir plaša pieredze ģimenes lietu un administratīvajā procesā.

Izejošajās lietās speciālists sazinās tieši ar kontaktpersonu Maltā un ārvalsts centrālo iestādi. Parasti saziņa notiek pa e-pastu un/vai parasto pastu. Taču atsevišķās situācijās ar ārvalsts centrālo iestādi vai personu, kura vēlas saņemt pakalpojumus Maltas centrālajā iestādē, sazinās pa tālruni. Ienākošajās lietās Maltas centrālā iestāde cenšas klientu informēt par visu saziņu starp centrālajām iestādēm.

Turpmāk ir uzskaitīti daži pasākumi, kas tiek veikti šādās situācijās:

a)   atbilstoši situācijai sniegt vai sekmēt juridiskās palīdzības sniegšanu: ja nepieciešams, centrālā iestāde var piesaistīt juristu klienta pārstāvībai, vai arī tā var ieteikt klientam, kur saņemt juridisko palīdzību no jurista vai citiem advokātiem atbilstoši lietas apstākļiem;

b)  palīdzēt noskaidrot parādnieka vai kreditora atrašanās vietu, jo īpaši saskaņā ar Regulas 61., 62. un 63. pantu: šādos gadījumos centrālā iestāde vispirms veic attiecīgās personas deklarētās adreses un kontaktinformācijas sākotnējo meklēšanu publiskajās datu bāzēs. Ja Maltas centrālajai iestādei ir sniegta plašāka informācija, tiks veikta atbilstoša meklēšana, un tā vērsīsies citās valsts iestādēs, lai saņemtu informāciju par parādnieka īpašumu;

c)   palīdzēt saņemt atbilstošu informāciju par parādnieka vai kreditora ienākumiem un, ja nepieciešams, citiem finanšu apstākļiem, tostarp īpašumu atrašanās vietu, jo īpaši saskaņā ar Regulas 61., 62. un 63. pantu: centrālā iestāde sazinās ar valsts nodarbinātības dienestu un noskaidro, vai šī persona šobrīd ir vai nav nodarbināta. Ja pret parādnieku ir celta prasība, centrālā iestāde iesaka juristam, kurš pārstāv kreditoru, pieprasīt tiesā informāciju no citām valsts iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, Transporta pārvaldes un vietējām bankām vai citas attiecīgās iestādes, lai iegūtu pierādījumus par parādnieka ienākumiem un īpašumu;

d)  veicināt miermīlīgus risinājumus, cenšoties panākt brīvprātīgu uzturēšanas līdzekļu samaksu, attiecīgos gadījumos izmantojot mediāciju, mierizlīgumu vai citu procesu: pirms tiesvedības uzsākšanas Maltas centrālā iestāde sazināsies ar parādnieku un sekmēs vienošanos, skaidrojot, kāpēc šāda rīcība vienmēr ir visu iesaistīto personu labākajās interesēs. Ja ir labas izredzes vienoties mediācijas rezultātā, Maltas centrālā iestāde nodod lietu profesionāliem mediatoriem, taču, ja nav izredžu, ka puses strīdu atrisinās miermīlīgas vienošanās ceļā, tiek uzsākta tiesvedība;

e)   sekmēt lēmumu par uzturēšanas līdzekļiem nepārtrauktu izpildi, tostarp parādu samaksu: Maltas centrālā iestāde var sākt tiesvedību vai ieteikt to sāk, vēršoties pret konkrētu parādnieku, lai tiesa atsavinātu jebkādus parādnieka īpašumus vai izdotu tiesas rīkojumu ieturēt algas daļu;

f)   atvieglot uzturēšanas līdzekļu maksājumu iekasēšanu un ātru pārskaitīšanu: Maltas centrālā iestāde uzsāk tiesvedību, lūdzot tiesu izdot rīkojumu, lai parādnieks maksātu tieši kreditoram. Ja parādnieks šādus maksājumus neveic, Maltas centrālā iestāde lietā par bērna uzturlīdzekļiem pieprasa tiesai izdot nepieciešamo izpildrakstu, lai konfiscētu parādnieka īpašumu un nosūtītu kreditoram ienākumus no tā realizēšanas. Lietās par laulātā uzturēšanu Maltas centrālā iestāde pieteikuma iesniedzējam palīdz panākt izpildi vai nu ar privātu juristu, vai juridiskās palīdzības sistēmas starpniecību;

g)  sekmēt dokumentāru vai citu pierādījumu iegūšanu, neskarot Regulu (EK) Nr. 1206/2001: ja nepieciešamie dokumenti vai informācija jau ir publiski pieejami, Maltas centrālā iestāde šo informāciju apkopo un sniedz kreditoram. Ja informācija nav publiski pieejama, tiek iesniegts īpašs pieprasījums iestādē vai organizācijā, kurā šāda informācija atrodas. Ja šādu informāciju nevar izpaust, tad centrālā iestāde var lūgt tiesai izdot rīkojumu par šādas informācijas izpaušanu atbilstoši lietas apstākļiem;

h)  sniegt palīdzību bērna vecāku noteikšanā, ja tas ir nepieciešams uzturēšanas līdzekļu piedziņai: Maltas centrālā iestāde ar ieteikumiem palīdzēs pieteikuma iesniedzējam tiesvedībā par bērnu vecāku noteikšanu, kā arī sniedz pieteikuma iesniedzējam informāciju par privātajiem pakalpojumiem, kas šādā tiesvedībā ir nepieciešami, konkrēti pēc vajadzības attiecībā uz DNS analīžu veikšanu.

Ja nepieciešams, centrālā iestāde palīdz ārvalstniekam, nodrošinot tam pārstāvi, kas Maltā viņu pārstāvētu attiecīgajā publiskajā aktā. Par bērna vecāku noteikšanu var lemt arī tiesas, tāpēc Maltas centrālajai iestādei ir vienīgi jānodrošina, ka lieta nonāk tiesā, lai tiesa varētu par lietu lemt;

i)    uzsākt tiesvedību vai sekmēt tās uzsākšanu, lai panāktu nepieciešamo pagaidu pasākumu pieņemšanu, kas pēc būtības ir attiecināmi uz konkrētu teritoriju un kuru mērķis ir nodrošināt izskatīšanā esoša pieteikuma par uzturēšanas līdzekļiem rezultāta sasniegšanu: ja Maltas centrālajai iestādei rodas aizdomas, ka parādnieks veic pasākumus, lai pasliktinātu savu ekonomisko stāvokli, Maltas centrālā iestāde, ņemot vērā kreditora intereses, nodrošina, ka tiek pieprasīti nepieciešamie tiesas izpildraksti, lai parādnieks nevarētu izšķērdēt īpašumu;

j)    veicināt dokumentu izsniegšanu, neskarot Regulu (EK) Nr. 1393/2007: ja ir nepieciešama papildu informācija par parādnieku un šādu informāciju tiesiskā ceļā var iegūt un nodot jebkura privātpersona Maltā, tad Maltas centrālā iestāde norīko savu personālu šādas informācijas iegūšanai. Šādu informāciju var iegūt no publiskām vai privātām iestādēm.

Ja nepieciešams, Maltas centrālā iestāde sadarbojas ar informācijas nosūtītājām un saņēmējām aģentūrām, kas ir nozīmētas saskaņā ar Regulu (EK) 1393/2007, lai nodrošinātu, ka konkrētie dokumenti tiek atbilstoši izsniegti.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 16/12/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.