Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Uzturlīdzekļi ģimenes locekļiem

Ziemeļīrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē jēdzieni “uzturlīdzekļi” un “uzturēšanas saistības”? Kurām personām ir jāmaksā uzturlīdzekļi citai personai?

Uzturlīdzekļus var maksāt vecāks par saviem bērniem vai par jebkuru ģimenes bērnu jebkurai personai, kura nodrošina bērna aprūpi. Uzturlīdzekļus viens laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās var maksāt otram laulātajam vai partnerim reģistrētās partnerattiecībās.

Vecāki var maksāt uzturlīdzekļus par saviem bērniem vai par jebkuru ģimenes bērnu vecākam vai personai, kura nodrošina bērna aprūpi, ar tiesas starpniecību vai izmantojot tiesību aktos noteikto bērnu uzturlīdzekļu sistēmu (saskaņā ar likumu izveidoto administratīvo sistēmu Ziemeļīrijā).

Tiesību aktos noteikto bērnu uzturēšanas sistēmu veido divas organizācijas, proti, Bērnu uzturlīdzekļu dienests (CMS), kas veido daļu no Kopienu departamenta, un Bērnu uzturlīdzekļu iespēju iestāde. Lai izmantotu bērnu uzturēšanas sistēmu, attiecīgo personu (vecāku vai personas, kura nodrošina bērnu aprūpi) pastāvīgajai dzīvesvietai jābūt Apvienotajā Karalistē.

Ar CMS starpniecību bērna uzturlīdzekļus var maksāt arī vecāki, kuri nedzīvo kopā ar saviem bērniem. CMS nosaka uzturlīdzekļu pienākumu administratīvā, nevis tiesvedības kārtībā — ja bērns ir jaunāks par 16 gadiem vai jaunāks par 20 gadiem un apmeklē pilna laika izglītības iestādi, kas nav augstākās izglītības iestāde (mācās skolā vai pielīdzināmā mācību iestādē), vai ja bērns ir jaunāks par 20 gadiem un dzīvo kopā ar vecāku, kurš ir reģistrējies bērnu pabalsta saņemšanai par šo bērnu.

Bērna uzturlīdzekļus izmaksā vecākam vai personai, kura nodrošina bērna aprūpi. Pieteikumu CMS var iesniegt vecāks vai persona, kura nodrošina bērna aprūpi. Maksājamo summu aprēķina CMS. Vecāks, kurš ar bērnu kopā nedzīvo, veic iknedēļas maksājumu tieši vecākam vai personai, kura nodrošina bērna aprūpi (šādu maksājumu sauc par tiešo maksājumu), vai izmantojot CMS pakalpojumu “Iekasēšana un izmaksa”, par kuru ir jāmaksā nodeva (skatīt tālāk tekstā).

Saskaņā ar 1980. gada Rīkojumu par ģimenes lietu procesu (Ziemeļīrija) laulātais var tiesā iesniegt pieteikumu izdot finansiāla nodrošinājuma rīkojumu, savukārt saskaņā ar 1978. gada Rīkojumu laulību lietās (Ziemeļīrija) laulātais var pieprasīt finansiālo nodrošinājumu laulības šķiršanas vai juridiskās atšķiršanas procesā. Tiesa var izdot rīkojumu par regulāru maksājumu veikšanu vai nu pieteikuma iesniedzēja, vai bērna labā. Tiesa var arī izdot rīkojumu veikt vienreizēju maksājumu.

2 Līdz kādam vecumam bērns ir tiesīgs saņemt uzturlīdzekļus? Vai uzturēšanas saistību ziņā pastāv atšķirīgi noteikumi attiecībā uz nepilngadīgām un pilngadīgām personām?

Saskaņā ar 1991. gada Rīkojumu par bērnu uzturlīdzekļiem (Ziemeļīrija) Bērns var saņemt bērna uzturlīdzekļus, ja tas ir jaunāks par 16 gadiem vai jaunāks par 20 gadiem un apmeklē pilna laika izglītības iestādi, kas nav augstākās izglītības iestāde (mācās skolā vai pielīdzināmā mācību iestādē).

Saskaņā ar 1980. gada Rīkojumu par ģimenes lietu procesu (Ziemeļīrija) tiesa neizdod rīkojumu par finansiālo nodrošinājumu attiecībā uz bērnu, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Taču dažos gadījumos šādu nodrošinājumu var noteikt, ja pastāv “īpaši apstākļi” vai bērns apmeklē mācību iestādi vai arī apgūst arodu, profesiju vai nodarbošanos neatkarīgi no tā, vai tas paralēli strādā vai strādās algotu darbu.

Saskaņā ar 1978. gada Rīkojumu laulību lietās (Ziemeļīrija) uzturlīdzekļi ir pieejami bērniem, līdz tie sasniedz 16 gadu vecumu (vai 18 gadu vecumu, ja bērns turpina izglītoties pilna laika mācību iestādē). Tiesa var pagarināt uzturlīdzekļu maksājumu pienākumu, ja izglītības apguve turpinās pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, kā arī, ja pastāv īpaši apstākļi, kuru dēļ ir nepieciešams turpināt uzturlīdzekļu maksāšanu.

3 Vai man būtu jāiesniedz pieteikums kompetentā iestādē vai tiesā, lai saņemtu uzturlīdzekļus? Kādi ir galvenie šīs procedūras elementi?

Ja vecāki šķiras Ziemeļīrijā, viņiem vispirms ir jāsazinās ar Bērnu uzturlīdzekļu iespēju iestādi, lai saņemtu ieteikumus un informāciju, kas viņiem palīdzēs izveidot efektīvu uzturlīdzekļu maksāšanas kārtību savas ģimenes vajadzībām. Tikai pēc tam šie vecāki var sazināties ar CMS. Minētā uzturlīdzekļu maksāšanas kārtība var būt tā dēvētā “ģimenes regulētā kārtība”, kas nozīmē savstarpēju vienošanos, vai tās pamatā var būt CMS iesniegts pieteikums. Vecāki nevar izmantot CMS pakalpojumus, ja tās vispirms nav sazinājušās ar Bērnu uzturlīdzekļu iespēju iestādi.

Ja vecāks nolemj, ka ģimenes regulētu kārtību izveidot nav iespējams, šis vecāks var lūgt CMS aprēķināt veicamos maksājumus. Šo maksājumu aprēķina pamatā ir vecāka, kurš ar bērnu kopā nedzīvo un veic maksājumus, ienākumu procentuāla daļa atbilstīgi bērnu skaitam, kuru uzturlīdzekļi tam jāmaksā.

Ja vecāks vēlas, lai uzturlīdzekļu maksājumus iekasētu un pārskaitītu CMS, tam par šo pakalpojumu ir jāmaksā nodeva. Ja vecāki vienojas par nepastarpinātu maksājumu veikšanu (tiešajiem maksājumiem), nodeva nav jāmaksā. CMS pakalpojumu izmantotājiem, kuri vēlas veikt maksājumus, izmantojot pakalpojumu “Iekasēšanas un izmaksa”, ir jāmaksā nodevas par iekasēšanu. Ja nodevu piemēro vecākam, kurš ar bērnu kopā nedzīvo, tam papildus savam ierastajam uzturlīdzekļu maksājumam ir jāmaksā nodeva 20 % apmērā. No uzturlīdzekļu maksājuma summas, ko saņem vecāks, kas veic bērna aprūpi, tiek atskaitīti 4 %. Nodevas par iekasēšanu nav jāmaksā, ja vecākiem izdodas vienoties par ģimenes regulētu kārtību vai maksājumu veikšanu, izmantojot tiešos maksājumus.

Vecākam, kurš ar bērnu kopā nedzīvo, jāmaksā CMS arī nodeva par izpildes darbībām, kuras CMS ir veicis, izpildot tiesas pieņemtus rīkojumus pret vecāku, kurš ar bērnu kopā nedzīvo un kurš nav pienācīgi veicis uzturlīdzekļu maksājumus.

Pieteikumu par uzturlīdzekļu saņemšanu tiesā varat iesniegt ar Ziemeļīrijas centrālās iestādes starpniecību, ja jūs vai jūsu bērni ir saņēmuši rīkojumu pret personu, kura dzīvo Ziemeļīrijā vai citā valstī vai teritorijā, ar ko Apvienotajai Karalistei ir noslēgta savstarpēja vienošanās par uzturēšanas līdzekļu pienākumiem, vai vēlaties uzsākt tiesvedību par uzturēšanas līdzekļiem citā valstī vai teritorijā, ar ko Apvienotajai Karalistei ir noslēgta savstarpēja vienošanās par uzturēšanas līdzekļiem.

Ja vēlaties iesniegt pieteikumu par spēkā esoša rīkojuma par uzturlīdzekļiem izpildi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 4/2009, varat to iesniegt tieši maģistrātu tiesā Ziemeļīrijā.

Galvenie procedūras elementi attiecīgā gadījumā nodrošina procesu, lai:

  • reģistrētu un izpildītu rīkojumu Ziemeļīrijā,
  • reģistrētu un izpildītu Ziemeļīrijā izdotu rīkojumu citur,
  • uzsāktu procesu Ziemeļīrijā (tostarp pieprasītu pagaidu rīkojuma izdošanu),
  • uzsāktu procesu vai reģistrētu rīkojumu ārpus Ziemeļīrijas (tostarp pieprasītu pagaidu rīkojuma izdošanu).

Ja jūsu rīcībā ir spēkā esošs CMS dienesta izdots novērtējums Ziemeļīrijā, jums vispirms ir jāsazinās ar CMS, lai pārliecinātos, ka tas konkrētajā jurisdikcijā var veikt izpildes darbības jūsu vārdā.

4 Vai pieteikumu var iesniegt radinieka (ja var – kādas pakāpes) vai bērna vārdā?

Jebkura persona, piemēram, draugs, radinieks vai juridiskais konsultants, var vecāka vai personas, kas veic bērna aprūpi, vārdā iesniegt pieteikumu par bērna uzturlīdzekļiem. Vecākam vai personai, kas veic bērna aprūpi, būs attiecīgi jāpilnvaro šāda persona, izņemot, ja tai jau ir nepieciešamais pilnvarojums, piemēram, pilnvara utt.

Ziemeļīrijā pieteikumu nevar iesniegt bērna vārdā, jo bērni paši nevar pieteikties bērna uzturlīdzekļiem.

Pieprasījumu par uzturēšanas rīkojuma savstarpējo izpildi Ziemeļīrijā var iesniegt citas personas vārdā, ja to paredz attiecīgā starptautiskā konvencija par uzturēšanas rīkojuma savstarpējo izpildi.

5 Ja plānoju vērsties tiesā, kā es varu uzzināt, kuras tiesas jurisdikcijā ir mana lieta?

Atbilstošo tiesu teritoriālo jurisdikciju prasību iesniegšanai nosaka, pamatojoties uz trim administratīvo tiesu apgabaliem Ziemeļīrijā. Prasības var iesniegt jebkurā administratīvās tiesas apgabalā, tomēr parasti tās iesniedz tajā apgabalā, kurā atrodas vienas vai otras puses pastāvīgā dzīvesvieta. Ziemeļīrijas centrālā iestāde var palīdzēt noteikt atbilstošo apgabalu.

Ziemeļīrijas tiesu namu kontaktinformācija atrodama Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

6 Vai man kā pieteikuma iesniedzējam jāizmanto starpnieka (piem., advokāta, centrālās vai vietējās iestādes u. c.) pakalpojumi, lai uzsāktu tiesvedību? Ja nē – kāda ir kārtība?

Pieteikumu par bērna uzturlīdzekļiem Ziemeļīrijā un Apvienotajā Karalistē administratīvā kārtībā izskata CMS.

Lai iesniegtu prasību tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu saskaņā ar dažādām starptautiskām konvencijām un vienošanās dokumentiem, prasības iesniedzējiem par rīkojuma par uzturlīdzekļiem izpildi nav nepieciešams jurists.  No citas valsts saņemtu pieteikumu Ziemeļīrijas centrā iestāde nosūtīs uz tā apgabala ģimenes tiesu, kurā dzīvo atbildētājs, vai uz izcelsmes tiesu.

Tiesas personāls var palīdzēt aizpildīt vajadzīgās veidlapas, taču nevar sniegt juridiskas konsultācijas, tāpēc pieteikuma iesniedzējam varētu būt ieteicams lūgt ģimenes tiesībās pieredzējuša jurista palīdzību. Ziemeļīrijas Juristu biedrība (tālr. +44 28 9023 1614) var sniegt informāciju par juristiem, kuri var sniegt konsultācijas un palīdzību bērnu iztikas līdzekļu/uzturlīdzekļu lietās.

7 Vai man, lai uzsāktu tiesvedību, būs jāmaksā nodevas? Ja jā, tad kāds būs to apmērs? Vai varu saņemt juridisko palīdzību procesuālo izdevumu segšanai, ja man nav pietiekamu finanšu līdzekļu?

Ziemeļīrijā administratīvais process, ar ko tiek izpildīti vai saņemti savstarpējie uzturlīdzekļu rīkojumi, ir bez maksas.

Taču pieteikuma iesniedzējam var rasties izmaksas par jurista pakalpojumiem, ja kāda puse ir piesaistījusi juristu un lieta nonāk izskatīšanā tiesā. Izmaksas, protams, ir dažādas, un pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt juridisko palīdzību juridiskas konsultācijas un palīdzības saņemšanai, iesniedzot informāciju par savā rīcībā esošajiem līdzekļiem, piemēram, par pieteicēja ienākumiem pēc nodokļu nomaksas un pieejamo kapitālu. Juridiskās palīdzības noteikumi ir ietverti 2003. gada Rīkojumā par juridiskām konsultācijām un palīdzību (Ziemeļīrija). Parastās izmaksas un izdevumi varētu būt:

  • Standarta jurista honorārs.
  • Neatgūstamas tiesu izmaksas.
  • Izpildes izdevumi.

8 Kāda veida uzturlīdzekļus tiesa visticamāk piespriedīs? Kā tiek aprēķināts uzturlīdzekļu apmērs? Vai tiesas nolēmumu ir iespējams pārskatīt, ja mainās dzīves dārdzība vai ģimenes apstākļi? Ja jā – kā (piem., piemērojot automātiskas indeksācijas sistēmu)?

Uzturlīdzekļu piedziņai tiesa var izdot rīkojumu par bērna uzturlīdzekļiem, laulātā uzturlīdzekļiem vai bērna/laulātā uzturlīdzekļiem. Tiesa var izdot rīkojumu par regulāriem maksājumiem, vienu maksājumu, mierizlīguma maksājumiem vai nodrošinātiem regulāriem maksājumiem. Tiesa var noteiktos gadījumos uzturlīdzekļus noteikt ar atpakaļejošu datumu. Lemjot par atpakaļejoša datuma noteikšanu un nosakot summas, tiks ņemti vērā visi konkrētās lietas apstākļi. Jebkurā laikā tiesā var iesniegt pieteikumu, lai grozītu rīkojumu par uzturlīdzekļiem.

9 Kā un kam uzturlīdzekļi tiks maksāti?

Cilvēki, kuriem ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, ir uzskaitīti atbildē uz 1. jautājumu iepriekš tekstā.

Ziemeļīrijā un Apvienotajā Karalistē CMS sniedz aprēķinu tikai tiešo maksājumu pakalpojuma un pakalpojuma “Iekasēšana un izmaksa” izmantotājiem. Pirmās iespējas gadījumā CMS nosaka maksājamo uzturlīdzekļu summu, un vecāki savstarpēji vienojas par maksājumu veikšanas kārtību. Otrās iespējas gadījumā CMS iekasē atbilstošu summu no vecāka, kurš ar bērnu kopā nedzīvo. Ja vecāki maksā vai saņem bērna uzturlīdzekļus, izmantojot pakalpojumu “Iekasēšana un izmaksa”, tie maksā nodevu par katru pakalpojuma izmantošanas reizi.

Saskaņā ar 1980. gada Rīkojumu par ģimenes lietu procesu (Ziemeļīrija) tiesa var izdot rīkojumu parādniekam veikt maksājumus nepastarpināti kreditoram vai iekasētājam (parasti par lietvedību atbildīgais maznozīmīgu lietu tiesas darbinieks).

10 Ja attiecīgā persona (parādnieks) nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu pasākumus var piemērot?

Pakalpojuma “Iekasēšana un izmaksa” izmantotāju interesēs CMS veic vajadzīgos pasākumus, lai garantētu, ka vecāki, kuri nedzīvo kopā ar bērnu, veiktu noteiktos bērnu uzturlīdzekļu maksājumus. CMS šī uzdevuma izpildei var izmantot vairākas pilnvaras.  Cita starpā šīs pilnvaras ļauj atskaitīt naudas līdzekļus no ienākumiem un iegūt tos no bankas kontiem, kā arī uzsākt tiesvedību (izpildes darbības). Atsevišķos gadījumos tiesai var prasīt atņemt vecāka, kurš ar bērnu kopā nedzīvo un neveic maksājumus, autovadītāja apliecību vai piemērot ieslodzījumu.

Saskaņā ar 1980. gada Rīkojumu par ģimenes lietu procesu (Ziemeļīrija) un 1978. gada Rīkojumu laulību lietās (Ziemeļīrija) puse var lūgt tiesu izdot rīkojumu par kavēto maksājumu izpildi. Tiesai ir virkne pilnvaru, ko tā var izmantot, tostarp līdzekļu ieturēšanu no ienākumiem (rīkojums par ieņēmumu apķīlāšanu).

11 Īsumā aprakstiet ierobežojumus, kas attiecas uz izpildes darbībām, jo īpaši noteikumus parādnieka aizsardzībai un noilguma termiņus Jūsu valsts izpildes sistēmā.

Pieteikumu par tāda rīkojuma par uzturlīdzekļiem izpildi, kas izdots ārpus Ziemeļīrijas jurisdikcijas, var izdot trīs gadu laikā no dienas, kad nav veikts uzturlīdzekļu maksājums, vai ilgākā laikā, kāds noteikts saskaņā ar izcelsmes valsts tiesību aktiem.

12 Vai ir kāda organizācija vai iestāde, kas var palīdzēt piedzīt uzturlīdzekļus?

Ziemeļīrijas CMS var iekasēt vecākiem nesamaksātas naudas summas, izmantojot tiesību aktos paredzēto pakalpojumu “Iekasēšana un izmaksa”.

Pieteikumus saskaņā ar Regulu (EK) 4/2009 par uzturlīdzekļu piedziņu var iesniegt tieši maģistrātu tiesā Ziemeļīrijā vai tos šai tiesai var pārsūtīt Ziemeļīrijas centrālā iestāde. Visi citi pieteikumi par starptautisko uzturlīdzekļu piedziņu nosūtāmi Ziemeļīrijas centrālajai iestādei.

13 Vai organizācijas (valdības vai privātas) var iepriekš pilnībā vai daļēji izmaksāt uzturlīdzekļus parādnieka vietā?

CMS var pārskaitīt tikai tādas summas, kuras tas saņem tā pārvaldīto lietu ietvaros. Tas nevar izmaksāt uzturlīdzekļus vai to daļu pēc savas iniciatīvas vai tā vecāka vietā, kurš ar bērnu kopā nedzīvo.

Ziemeļīrijas centrālā iestāde (REMO) nevar uzņemties atbildību par maksājumu veikšanu saskaņā ar Regulu (EK) 4/2009.

14 Ja atrodos šajā dalībvalstī un parādnieka dzīvesvieta ir citā valstī:

14.1 Vai varu saņemt palīdzību no kādas iestādes vai privātas organizācijas šajā dalībvalstī?

Pieteikuma iesniedzējs var sazināties ar Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienestu Uzturēšanas rīkojumu savstarpējās izpildes daļu (REMO unit), kas Ziemeļīrijā ir centrālā iestāde saskaņā ar dažādiem savstarpējiem starptautiskajiem nolīgumiem saistībā ar uzturlīdzekļiem.

Vietējo tiesu sekretariāti var palīdzēt aizpildīt pieteikumu, taču tie nevar sniegt juridiskas konsultācijas. Tiesas sekretariāts attiecīgā gadījumā pieteikumu nosūtīs Ziemeļīrijas centrālajai iestādei pārbaudei un pārsūtīšanai uz saņēmējas dalībvalsts centrālo iestādi.

Plašāka informācija pieejama NI Direct tīmekļa vietnes REMO veltītajās lapās.

Bērnu uzturlīdzekļu lietās CMS var veikt uzturlīdzekļu aprēķinu tikai tad, ja vecāks, kurš ar bērnu kopā nedzīvo, atrodas citā Apvienotās Karalistes daļā (proti, Anglijā, Velsā vai Skotijā) vai strādā ārpus Apvienotās Karalistes pie darba devēja, kurš algu izmaksu veic Apvienotajā Karalistē.

14.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju?

Ar REMO centrālo iestādi var sazināties, rakstot uz:

Department of Justice for Northern Ireland
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
4th Floor Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Ziemeļīrija

Tālr.: 0300 200 7812 (AK)

+44 28 9049 5884 (starptautiskiem zvaniem)

E-pasts: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Ziemeļīrijas vietējo tiesu sekretariātu kontaktinformācija ir pieejama Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

Bērnu uzturlīdzekļu iespēju konsultāciju tālrunis: 0800 028 7439 (AK) +44 800 0287439 (starptautiskiem zvaniem). (Ņemiet vērā, ka uz šo tālruni var zvanīt tikai no plkst. 9.00 līdz 17.00, no pirmdienas līdz piektdienai)

Vispārīgiem jautājumiem: 0845 608 0022 (AK) vai 0345 608 0022 (AK) un +44 845 608 0022 (starptautiskiem zvaniem) vai +44 345 608 0022 (starptautiskiem zvaniem). Tālruņa līnijas ir pieejamas no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 8.00 līdz 20.00, kā arī sestdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

15 Ja parādnieks ir šajā dalībvalstī un es atrodos citā valstī:

15.1 Vai varu tieši iesniegt lūgumu šādai iestādei vai privātai organizācijai šajā dalībvalstī?

Parasti pieteikuma iesniedzējam no citas valsts vajadzētu vispirms sazināties ar savas valsts centrālo iestādi, lai noskaidrotu, vai ar šo valsti šobrīd ir spēkā savstarpēja vienošanās. Ja vienošanās nav, tad pieteikuma iesniedzējam ir iespēja ierosināt lietu Ziemeļīrijā. Šādos gadījumos pieteikuma iesniedzējam ir jāsazinās ar Ziemeļīrijas Juristu biedrību (tālr.: +44 28 9023 1614), kas varēs sniegt informāciju par juristiem, kuri var sniegt konsultācijas un palīdzību bērnu iztikas/uzturlīdzekļu lietās.

Ja pastāv spēkā esoša vienošanās, tad pieteikumus saskaņā ar Regulu (EK) 4/2009 par uzturlīdzekļu piedziņu var iesniegt tieši tiesā vai tos tiesai var pārsūtīt Ziemeļīrijas centrālā iestāde. Saskaņā ar dažādiem savstarpējiem starptautiskajiem nolīgumiem sagatavotus pieteikumus jānosūta centrālajai iestādei.

Šādos gadījumos CMS kompetencē ietilpst vienīgi uzturlīdzekļu aprēķins, ja pieteikuma iesniedzējs un bērns uzturas citā Apvienotās Karalistes daļā (proti, Anglijā, Velsā vai Skotijā). Ja pieteikuma iesniedzējs atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, CMS kompetencē neietilpst uzturlīdzekļu aprēķins.

15.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju un kāda veida palīdzību iespējams saņemt?

Ja pastāv savstarpēja vienošanās, tad, tiklīdz pieteikums ir nosūtīts uz Ziemeļīriju, Ziemeļīrijas centrālā iestāde veic kontaktpunkta pienākumus starp pieteicēju, advokātiem un ārvalstu iestādēm.

Ziemeļīrijas centrālā iestāde attiecīgā gadījumā arī veic darbības, lai tiktu reģistrēts tiesas rīkojums un norīkots advokāts tāda pieteikuma iesniedzēja vārdā, uz ko attiecas juridiskās palīdzības prasības.

Centrālā iestāde apstrādās jūsu pieteikumu un, ja tas ir pilnīgs, nosūtīs to ierosināšanai attiecīgajā maģistrātu tiesā (lai gan, kā norādīts iepriekš, Regulai (ES) Nr. 4/2009 atbilstošos iesniegumus var iesniegt arī tieši maģistrātu tiesā). Centrālās iestādes kontaktinformācija ir sniegta iepriekš tekstā.

CMS var noteiktos gadījumos veikt uzturlīdzekļu aprēķinus. Gadījumi, kuros CMS pieteikumu nevar pieņemt, ir aprakstīti atbildēs iepriekš, un tajās ir norādīta arī attiecīgā kontaktinformācija.

16 Vai šai dalībvalstij ir saistošs 2007. gada Hāgas protokols?

2007. gada Hāgas protokols nav saistošs Apvienotajai Karalistei, līdz ar to Ziemeļīrijā tas nav piemērojams.

17 Ja šai dalībvalstij 2007. gada Hāgas protokols nav saistošs – kādi tiesību akti būs piemērojami uzturēšanas prasībai saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem starptautisko privāttiesību jomā? Kādi ir šie atbilstošie noteikumi starptautisko privāttiesību jomā?

Visām lietām, kas tiek izskatītas Ziemeļīrijā, ir piemērojamas Ziemeļīrijas tiesības.

18 Kādi ir noteikumi par tiesu pieejamību pārrobežu lietās Eiropas Savienībā (atbilstoši Uzturēšanas saistību regulas V nodaļas struktūrai)?

Uzturlīdzekļu piedziņai parasti nav nepieciešama juridiskā pārstāvība, turklāt vairumā gadījumu nav jāmaksā nodevas.

Situācijās, kurās ir nepieciešama juridiskā pārstāvība, ir pieejamas juridiskās konsultācijas un palīdzība (V sadaļa), taču dažos gadījumos ir jāveic mantiskā stāvokļa un lietas būtības pārbaudes; pieteikuma iesniedzējam, iespējams, ir jāveic iemaksa. Juridiskās palīdzības ietvaros var tikt veikts novērtējums, lai noskaidrotu, vai lietas būtība liecina par to, ka ir nepieciešama visaptveroša juridiskā palīdzība.

19 Kādus pasākumus šī dalībvalsts ir veikusi, lai nodrošinātu Uzturēšanas saistību regulas 51. pantā minēto funkciju īstenošanu?

2011. gada Civiltiesiskās jurisdikcijas un spriedumu (uzturlīdzekļu) noteikumi (SI 1484/2011) atbalsta Regulas (EK) 4/2009 piemērošanu. 3. noteikums un 1. pielikums paredz AK (tostarp Ziemeļīrijas) centrālās iestādes. 4. noteikums un 2. pielikums paredz, kuras iestādes var sniegt informāciju centrālajām iestādēm (tostarp informāciju par parādnieku), kā arī paredz informācijas atklāšanas noteikumus, kas jāievēro centrālajām iestādēm.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 27/07/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.