Uzturlīdzekļi ģimenes locekļiem

Rumānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē jēdzieni “uzturlīdzekļi” un “uzturēšanas saistības”? Kurām personām ir jāmaksā uzturlīdzekļi citai personai?

Juridiskais pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus ir tiesību aktos paredzēta prasība personai piešķirt citai personai vajadzīgos iztikas līdzekļus, tostarp tos, kas vajadzīgi tās garīgo vajadzību apmierināšanai, un, ja kādam no vecākiem ir pienākums uzturēt nepilngadīgus bērnus, — līdzekļus, kas vajadzīgi to audzināšanai, izglītībai un profesionālajai apmācībai.

Uzturēšanas saistības ir spēkā starp laulātajiem, tiešajiem radiniekiem, brāļiem un māsām, kā arī starp citām personām, kuras ir īpaši definētas tiesību aktos (Rumānijas Civilkodeksa 516. pants).

Uzturēšanas saistības pastāv starp bijušiem laulātajiem (Civilkodeksa 398. pants). Tās nevajadzētu jaukt ar kompensācijas atlīdzību vai kaitējuma atlīdzināšanu.

Laulātajam, kurš ir piedalījies otra laulātā bērna uzturēšanā, ir pienākums nodrošināt šim bērnam uzturlīdzekļus līdz viņa vai viņas pilngadības sasniegšanai, taču tikai tādā gadījumā, ja bērna bioloģiskie vecāki ir miruši, bezvēsts prombūtnē vai trūcīgi (Civilkodeksa 517. panta 1. punkts). Savukārt bērnam var būt saistības nodrošināt uzturlīdzekļus personai, kura nodrošināja viņam vai viņai šādus uzturlīdzekļus desmit gadus (Civilkodeksa 517. panta 2. punkts).

Tās personas mantiniekiem, kurai bija pienākums uzturēt nepilngadīgo vai kura nodrošināja uzturlīdzekļus, lai gan tai nebija juridiska pienākuma to darīt, ir pienākums arī turpmāk nodrošināt uzturlīdzekļus atkarībā no mantotā īpašuma vērtības, ja nepilngadīgās personas vecāki ir miruši, bezvēsts prombūtnē vai trūcīgi, taču tikai līdz brīdim, kad minētā persona kļūst pilngadīga.

2 Līdz kādam vecumam bērns ir tiesīgs saņemt uzturlīdzekļus? Vai uzturēšanas saistību ziņā pastāv atšķirīgi noteikumi attiecībā uz nepilngadīgām un pilngadīgām personām?

Uzturēšanas saistības starp vecākiem un bērniem reglamentē Civilkodeksa 499. un 525. pants. Nepilngadīgus bērnus, kas pieprasa uzturlīdzekļus no saviem vecākiem, uzskata par trūcīgiem, ja viņi nespēj paši sevi nodrošināt ar savu darbu pat tad, ja viņiem pieder aktīvi. Taču, ja vecāki nespēj nodrošināt uzturlīdzekļus, neapdraudot savu iztiku, ģimenes lietu tiesa var piekrist tam, ka uzturlīdzekļi tiek nodrošināti, pārdodot bērna aktīvus, izņemot tīri pirmās nepieciešamības mantu.

Vecākiem ir pienākums uzturēt bērnu, kas ir kļuvis pilngadīgs (parasti — 18 gadus vecs), bet vēl turpina mācības, līdz šo mācību pabeigšanai, taču ne ilgāk kā līdz bērna 26 gadu vecumam.

3 Vai man būtu jāiesniedz pieteikums kompetentā iestādē vai tiesā, lai saņemtu uzturlīdzekļus? Kādi ir galvenie šīs procedūras elementi?

Prasītājam kreditoram sava prasība jāadresē tiesai, kuras jurisdikcijā ir atbildētāja parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta. Pieteikumu par uzturlīdzekļiem var iesniegt atsevišķi vai kopā saistībā ar laulības šķiršanas prasību, paternitātes prasību, aizgādības tiesību īstenošanas prasību attiecībā uz nepilngadīgu bērnu vai prasību noteikt nepilngadīgā pastāvīgo dzīvesvietu. Tiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var piemērot pagaidu pasākumus tikai tikmēr, kamēr tiek pabeigta pamattiesvedība laulības šķiršanas lietā. Tiesvedība pirmajā instancē ietver vairākus posmus. Rakstveida posmā iesniedz prasību, aizstāvību un pretprasību; var veikt piesardzības pasākumus, piemēram, piemērojot mantas konfiskāciju vai arestu; puses tiek oficiāli uzaicinātas uz tiesu, un tām tiek nosūtīti procesuālie dokumenti. Mutvārdu posmā notiek tiesas sēde, kuras laikā var izvirzīt procesuālus iebildumus un iesniegt pierādījumus. Nākamais ir apspriežu posms un tiesas lēmuma pasludināšana.

Ja laulības šķiršana notiek uz abpusējas vienošanās pamata, ko var apliecināt notārs, laulātie var vienoties par visām laulības šķiršanas blakuslietām, tostarp noteikt katra vecāka ieguldījumu bērna audzināšanas, izglītības, studiju un profesionālās apmācības izmaksu segšanā.

4 Vai pieteikumu var iesniegt radinieka (ja var – kādas pakāpes) vai bērna vārdā?

Būtībā puses, kas ir iesaistītas uzturēšanas tiesvedībās, var tikt pārstāvētas. Taču, ja pieteikums uzturlīdzekļu saņemšanai ir iesniegts saistībā ar laulības šķiršanas procesu, laulātie var iesniegt laulības šķiršanas pieteikumu ar pārstāvja starpniecību tikai noteiktos gadījumos, kas ir īpaši paredzēti Civilprocesa kodeksa 920. pantā.

Ja tiek iesniegts atsevišķs pieteikums par uzturēšanas pabalsta noteikšanu, palielināšanu vai samazināšanu, puses var pārstāvēt advokāts vai cits pārstāvis vispārpieņemtā veidā; ja pārstāvis nav advokāts, viņš nevar sniegt galīgos mutiskos paskaidrojumus lietas izskatīšanā tiesā. Nepilngadīgo pārstāv viņa vai viņas likumīgais pārstāvis (vecāks vai — izņēmuma kārtā — cita persona ar aizgādības tiesībām). Pieteikumu saistībā ar pilngadību sasniegušu bērnu iesniedz bērns pats savā vārdā.

5 Ja plānoju vērsties tiesā, kā es varu uzzināt, kuras tiesas jurisdikcijā ir mana lieta?

Tiesu, kurai ir teritoriāla jurisdikcija (attiecībā uz atbildētāja parādnieka vai prasītāja kreditora dzīvesvietu), var noteikt, izmantojot Rumānijas tiesu atlantu, kas ir publicēts Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx.

6 Vai man kā pieteikuma iesniedzējam jāizmanto starpnieka (piem., advokāta, centrālās vai vietējās iestādes u. c.) pakalpojumi, lai uzsāktu tiesvedību? Ja nē – kāda ir kārtība?

Nē, jo pieteikuma iesniedzējam nav obligāti jāizmanto advokāts kā pārstāvis vai palīgs.

7 Vai man, lai uzsāktu tiesvedību, būs jāmaksā nodevas? Ja jā, tad kāds būs to apmērs? Vai varu saņemt juridisko palīdzību procesuālo izdevumu segšanai, ja man nav pietiekamu finanšu līdzekļu?

Uzturlīdzekļu noteikšanas vai grozīšanas pieteikumam piemēro 20 RON nodevu. Izmaksu rašanās ir saistīta ar advokāta palīdzību vai pārstāvību, taču tā nav obligāta. Ja attiecīgajai pusei nav pietiekamu ienākumu, tā var lūgt juridisko palīdzību advokāta honorāra vai citu procesa izmaksu segšanai.

8 Kāda veida uzturlīdzekļus tiesa visticamāk piespriedīs? Kā tiek aprēķināts uzturlīdzekļu apmērs? Vai tiesas nolēmumu ir iespējams pārskatīt, ja mainās dzīves dārdzība vai ģimenes apstākļi? Ja jā – kā (piem., piemērojot automātiskas indeksācijas sistēmu)?

Uzturlīdzekļus piešķir atbilstīgi pieteikuma iesniedzēja vajadzībām un pabalsta maksātāja līdzekļiem. Uzturlīdzekļus principā sniedz natūrā, lai nodrošinātu nepieciešamos iztikas līdzekļus. Tomēr vairumā gadījumu tiesas praksē nosaka uzturlīdzekļus maksāt skaidrā naudā vai nu kā fiksētu summu, vai kā procentuālo daļu no parādnieka ikmēneša ienākumiem. (Civilkodeksa 530. pants). Saskaņā ar likumu uzturlīdzekļus, kas izteikti kā fiksēta summa, reizi ceturksnī koriģē atbilstīgi inflācijai.

Ja uzturlīdzekļi jāmaksā vienam no vecākiem, tos var noteikt vienas ceturtdaļas apmērā no šī vecāka ikmēneša neto ienākumiem par vienu bērnu, vienas trešdaļas apmērā par diviem bērniem un puses apmērā par trim vai vairākiem bērniem. Saskaņā ar likumu bērniem izmaksājamā uzturlīdzekļu summa kopā ar citām personām izmaksājamiem uzturlīdzekļiem nedrīkst pārsniegt par uzturlīdzekļu nodrošināšanu atbildīgās personas ikmēneša neto ienākumus (Civilkodeksa 529. pants).

Mainoties uzturēšanas pabalsta maksātāja ienākumiem vai pabalsta saņēmēja vajadzībām, ģimenes lietu tiesa jaunā tiesvedībā var pēc nepieciešamības palielināt vai samazināt uzturēšanas pabalstu vai pieprasīt tā izmaksas pārtraukšanu (Civilkodeksa 531. pants).

9 Kā un kam uzturlīdzekļi tiks maksāti?

Uzturēšanas saistību izpilda natūrā, lai nodrošinātu nepieciešamos iztikas līdzekļus un attiecīgos gadījumos segtu audzināšanas, mācību, profesionālās apmācības vai studiju izmaksa (Civilkodeksa 530. pants). Ja uzturēšanas saistības netiek pildītas brīvprātīgi natūrā, ģimenes lietu tiesa piespriež tās pildīt, izmaksājot uzturlīdzekļus skaidrā naudā. Uzturlīdzekļus var noteikt vai nu kā fiksētu summu, vai kā procentuālo daļu no tās personas ikmēneša neto ienākumiem, kurai ir pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus.

Uzturlīdzekļus izmaksā, veicot regulārus maksājumus datumā, par kuru puses vienojas, vai gadījumā, kad šāda vienošanās nav panākta, tiesas nolēmumā noteiktajā datumā. Puses var vienoties, vai pamatotu iemeslu gadījumā ģimenes lietu tiesa var nolemt, ka uzturlīdzekļi ir jāizmaksā avansā kā vienreizējs maksājums, kas personai, kurai ir tiesības uz uzturēšanu, sedz uzturēšanas vajadzības, par ilgāku laikposmu vai visā periodā, kad parādniekam jāveic uzturlīdzekļu maksājumi, ja viņam ir šo saistību izpildei nepieciešamie līdzekļi (Civilkodeksa 533. pants).

Nepilngadīgajam noteikto uzturēšanas pabalstu izmaksā viņa likumīgajam pārstāvim.

10 Ja attiecīgā persona (parādnieks) nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu pasākumus var piemērot?

Tā kā vairumā gadījumu uzturlīdzekļus nosaka skaidrā naudā, visbiežāk izmantotais nolēmuma izpildes veids ir ieņēmumu (ikmēneša ienākumu) ieturēšana. Parādnieka kustamā un nekustamā īpašuma piespiedu pārdošana ir retāk izmantots nolēmuma izpildes veids.

11 Īsumā aprakstiet ierobežojumus, kas attiecas uz izpildes darbībām, jo īpaši noteikumus parādnieka aizsardzībai un noilguma termiņus Jūsu valsts izpildes sistēmā.

Attiecībā uz uzturlīdzekļu piedziņu Civilprocesa kodeksa 728. pants paredz, ka izpildi var vērst uz uzturlīdzekļu parādnieka regulārajiem ikmēneša neto ienākumiem, lai atgūtu uzturlīdzekļu parāda summas. Ja tiek piemērotas vairākas piedziņas procedūras par vienu un to pašu summu, faktiski piedzenamā summa nedrīkst pārsniegt pusi no parādnieka ikmēneša neto ienākumiem neatkarīgi no prasījumu būtības.

Ja kreditors vienlaicīgi iesniedz pieteikumus par vairāku tādu kustamo vai nekustamo aktīvu apķīlāšanu, kuru vērtība nepārprotami pārsniedz maksājamo prasījuma summu, izpildes tiesa var ierobežot izpildi, attiecinot to tikai uz konkrētiem aktīviem (Civilprocesa kodeksa 701. pants).

Piespiedu piedziņu izbeidz, piemēram, ja izpildes rīkojumā norādītās saistības ir pilnībā izpildītas un ir segtas maksas par izpildi; ja izpildi nav iespējams veikt vai turpināt nepietiekamu realizējamo aktīvu dēļ vai tāpēc, ka šādu aktīvu realizēšana nav iespējama; un ja izpildes procedūra tikusi anulēta (Civilprocesa kodeksa 702. pants).

Tiesībām uz sprieduma izpildi piemēro trīs gadu noilguma periodu. Pārsūdzību par piespiedu piedziņu var iesniegt izpildes tiesā. Kompetentā tiesa var atlikt izpildi, līdz tiek pieņemts lēmums par pārsūdzību par piespiedu izpildi (Civilprocesa kodeksa 712. pants un turpmākie panti).

Ja izpildes rīkojums vai pati piespiedu izpilde ir anulēta, attiecīgajai pusei ir tiesības atsaukt izpildi, lai atjaunotu stāvokli, kas pastāvēja pirms izpildes (Civilprocesa kodeksa 723. pants un turpmākie panti).

12 Vai ir kāda organizācija vai iestāde, kas var palīdzēt piedzīt uzturlīdzekļus?

Neattiecas

13 Vai organizācijas (valdības vai privātas) var iepriekš pilnībā vai daļēji izmaksāt uzturlīdzekļus parādnieka vietā?

Neattiecas

14 Ja atrodos šajā dalībvalstī un parādnieka dzīvesvieta ir citā valstī:

14.1 Vai varu saņemt palīdzību no kādas iestādes vai privātas organizācijas šajā dalībvalstī?

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009, Hāgas 2007. gada konvenciju vai Ņujorkas 1956. gada konvenciju pieteikuma iesniedzējs var iesniegt savu pieteikumu par uzturlīdzekļu piešķiršanu Rumānijas Tieslietu ministrijā, ja parādnieks dzīvo ES dalībvalstī, kas ir Hāgas 2007. gada konvencijas vai Ņujorkas 1956. gada konvencijas līgumslēdzēja valsts.

14.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju?

Tieslietu ministrija (Ministerul Justiției), Apolodor iela nr. 17, 5. sektors, Bukareste, pasta indekss 050741.

Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direkcija (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Fakss +40372041079 vai +40372041084; e-pasts: ddit@just.ro

15 Ja parādnieks ir šajā dalībvalstī un es atrodos citā valstī:

15.1 Vai varu tieši iesniegt lūgumu šādai iestādei vai privātai organizācijai šajā dalībvalstī?

Nē. Pieteikuma iesniedzējam jāsazinās ar savas valsts nosūtītāju centrālo iestādi, kas iecelta, pamatojoties uz Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009, Hāgas 2007. gada konvenciju vai Ņujorkas 1956. gada konvenciju.

Parādnieka valsts nosūtītāja centrālā iestāde pēc tam var sazināties ar Rumānijas saņēmēju centrālo iestādi:

  • ar Rumānijas Tieslietu ministriju attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 4/2009 un Hāgas 2007. gada konvencijai, vai
  • ar Bukarestes Advokātu kolēģiju (Baroul Bucureşti) attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti atbilstīgi Ņujorkas 1956. gada konvencijai.

Pēc tam pieteikumu iesniedz kompetentajā tiesā.

Ārzemēs esošs parādnieks pieteikumu var personīgi vai ar advokāta starpniecību adresēt tieši Rumānijas tiesai, kuras jurisdikcijā ir atbildētāja vai parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta.

15.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju un kāda veida palīdzību iespējams saņemt?

Ārzemēs esošs pieteikuma iesniedzējs pieteikumu var personīgi vai ar advokāta starpniecību adresēt tieši Rumānijas tiesai, kuras jurisdikcijā ir atbildētāja vai parādnieka dzīvesvieta. Kompetentās Rumānijas tiesas kontaktinformāciju var atrast tiesu portālā http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx pēc vietas, kurā atrodas atbildētāja vai parādnieka dzīvesvieta.

16 Vai šai dalībvalstij ir saistošs 2007. gada Hāgas protokols?

Jā. Saskaņā ar Rumānijas Civilkodeksa 2612. pantu uzturēšanas saistībām piemērojamos tiesību aktus nosaka atbilstīgi Eiropas Savienības tiesību aktiem, proti, atbilstīgi Hāgas 2007. gada 23. novembra Protokolam par uzturēšanas saistībām piemērojamiem tiesību aktiem.

17 Ja šai dalībvalstij 2007. gada Hāgas protokols nav saistošs – kādi tiesību akti būs piemērojami uzturēšanas prasībai saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem starptautisko privāttiesību jomā? Kādi ir šie atbilstošie noteikumi starptautisko privāttiesību jomā?

Neattiecas

18 Kādi ir noteikumi par tiesu pieejamību pārrobežu lietās Eiropas Savienībā (atbilstoši Uzturēšanas saistību regulas V nodaļas struktūrai)?

Saskaņā ar Likumu Nr. 36/2012 par konkrētiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai piemērotu konkrētas Eiropas Savienības Padomes regulas un lēmumus, kā arī starptautisko privāttiesību aktu instrumentus uzturēšanas saistību jomā, saņemot pieteikumu par uzturēšanas saistībām vai noteiktiem pasākumiem, Tieslietu ministrija nosūta to kompetentajai iestādei vai organizācijai, kuras rīcībā ir personas dati, kompetentajai vietējai advokātu kolēģijai, Tiesībaizsardzības ierēdņu palātai vai — attiecīgā gadījumā — kompetentajai tiesai.

Ja pieteikums ir iesniegts ar centrālās iestādes starpniecību, saskaņā ar regulas 46. pantā paredzētajiem noteikumiem bezmaksas juridisko palīdzību pilnā apmērā var sniegt prasītājiem uzturēšanas saistību lietā, ja viņi vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu vai turpina studijas, taču nav vecāki par 21 gadu, un prasītājiem uzturēšanas saistību lietās, ja tās ir neaizsargātas personas.

Tieslietu ministrija nosūta no ārvalstīm saņemtos pieteikumus tieši kompetentajai vietējai advokātu kolēģijai. Advokātu kolēģijas vecākais steidzami izdod saistošu ex officio lēmumu par advokāta iecelšanu. Ieceltais advokāts iesniedz pieteikumu juridiskās palīdzības piešķiršanai, kas ietver tiesu izpildītāja atlīdzības maksājumu.

Pēc tam, kad ir saņemts izpildes rīkojums, ieceltais advokāts lūdz tiesai piešķirt juridisko palīdzību tiesu izpildītāja atlīdzības maksājuma veidā. Advokāts iesniedz lūgumu par piedziņu, izpildes rīkojumu un advokātu kolēģijas vecākā lēmumu kompetentajam vietējam tiesu izpildītājam.

19 Kādus pasākumus šī dalībvalsts ir veikusi, lai nodrošinātu Uzturēšanas saistību regulas 51. pantā minēto funkciju īstenošanu?

Rumānija ir pieņēmusi Likumu Nr. 36/2012 par konkrētiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai piemērotu konkrētas Eiropas Savienības Padomes regulas un lēmumus, kā arī starptautisko privāttiesību aktu instrumentus uzturēšanas saistību jomā.

Tieslietu ministrija ir iecelta par Rumānijas nosūtītāju centrālo iestādi, kas nosūta regulas 53. un 56. pantā paredzētos pieteikumus. Kad no kreditora vai parādnieka ir saņemti nepieciešamie apliecinošie dokumenti, Tieslietu ministrija aizpilda pieteikuma A daļu un var palīdzēt kreditoram vai parādniekam aizpildīt tā B daļu.

Tieslietu ministrija ir pieprasījuma saņēmēja centrālā iestāde, kas norīkota saņemt pieteikumus par īpašiem pasākumiem un par uzturlīdzekļiem. Pēc pieteikumu saņemšanas tā nosūta tos izskatīšanai kompetentajai iestādei vai organizācijai, kuras rīcībā ir personas dati, kompetentajai vietējai advokātu kolēģijai, Tiesībaizsardzības ierēdņu palātai vai — attiecīgā gadījumā — kompetentajai tiesai.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 28/07/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.