Uzturlīdzekļi ģimenes locekļiem

Ja vēlaties pieprasīt uzturēšanas līdzekļus, piemēram, prasot vienam no vecākiem, kas nedzīvo kopā ar bērnu, maksāt ikmēneša uzturlīdzekļus bērnam, ES tiesības ļauj jums vērsties jūsu dzīvesvietas valsts tiesā, kura nosaka to, vai attiecīgajai personai ir jāmaksā uzturēšanas līdzekļi, un aprēķina alimentu apjomu. Šādu spriedumu bez grūtībām atzīs citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrēto valsti, uzklikšķiniet uz šīs valsts karoga.

Noteikumi no 2011. gada jūnija

Sākot ar 2011. gada 18. jūniju ir piemērojami jauni noteikumi uzturēšanas saistību lietās. Tie joprojām nodrošina uzturēšanas līdzekļu prasītāja tiesisko aizsardzību, atļaujot viņam savas valsts tiesā celt prasību pret parādnieku. Turklāt lielākajā daļā gadījumu tiesību aktus, ko piemēro uzturēšanas pienākumiem, nosaka 2007. gada Hāgas protokols, un visiem spriedumiem par uzturēšanas saistībām, ko pasludinājušas dalībvalstu tiesas, ir brīva aprite Eiropas Savienībā un tos var izpildīt visās pārējās dalībvalstīs bez papildu formalitātēm. Visbeidzot, uzturlīdzekļu prasītāji un parādnieki var izmantot administratīvo palīdzību, ko piedāvā dalībvalstis.

Noteikumus piemēro visās 27 ES dalībvalstīs, ieskaitot Dāniju – pamatojoties uz Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes 2005. gada 19. oktobra Nolīgumu par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās. Tomēr Dānija nepiemēro dažus noteikumus, jo īpaši noteikumus par piemērojamiem tiesību aktiem un par sadarbību starp centrālajām iestādēm.

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedības, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesībām. Līdz 2024. gada beigām šo procedūru nolūkos Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās.

Regula arī paredz, ka attiecībā uz procedūrām uzturēšanas saistību jomā par tiesām var tikt uzskatītas administratīvās iestādes. Skatiet šo iestāžu sarakstu te PDF (259 Kb) lv.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir sniegta informācija par regulas piemērošanu un lietotājdraudzīgs rīks veidlapu aizpildīšanai. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis Norādījumus pielikumu izmantošanai saskaņā ar Uzturēšanas saistību regulu, kas ir pieejami 23 valodās.

Ja pienākums maksāt uzturēšanas līdzekļus vai tiesības tādus saņemt ir personai, kura dzīvo valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Konvencija par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu un Protokols par uzturēšanas saistībām piemērojamiem tiesību aktiem var palīdzēt atgūt uzturēšanas līdzekļus tajās valstīs ārpus Eiropas Savienības, kuras ir šo starptautisko tiesību aktu līgumslēdzējas puses. Attiecībā uz ES attiecībām ar trešām valstīm, kuras ir minētās konvencijas līgumslēdzējas puses, Konvencija ir stājusies spēkā kopš 2014. gada 1. augusta.

Neobligāta standarta veidlapa paziņojumam par kavētiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem

Lai atvieglotu Uzturēšanas saistību regulas praktisko īstenošanu un pilsoņu tiesību efektīvu īstenošanu visā Eiropas Savienībā, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis neobligātu standarta veidlapu paziņojumiem par kavētiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem.

Šī neobligātā veidlapa ir izstrādāta ar nolūku atvieglot kavēto uzturēšanas līdzekļu maksājumu atgūšanu, un ir pieejama 23 valodās. Veidlapai ir pievienotas praktiskas norādes par tās aizpildīšanu. Veidlapa ir pieejama šādā formātā: PDF PDF (1093 Kb) lv un XLS Excel (416 Kb) lv.

Neobligāta standarta veidlapa miermīlīgiem risinājumiem

Šo (neobligāto) standarta veidlapu miermīlīgiem risinājumiem Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās izstrādāja ar nolūku atvieglot Uzturēšanas saistību regulas īstenošanu un uzturēšanas līdzekļu efektīvu pārrobežu atgūšanu.

Strīda miermīlīgs risinājums ļaus izvairīties no tiesas iejaukšanās un/vai izpildes procedūras. Tas var palīdzēt novērst ilgstošas un sarežģītas tiesvedības. Šī veidlapa palīdzēs centrālajām iestādēm sekmēt mierizlīgumus starp pusēm un pārvarēt valodas barjeras, lai panāktu labprātīgu uzturēšanas līdzekļu maksājumu. Veidlapa ir pieejama 23 valodās. Veidlapa ir pieejama šādā formātā: PDF PDF (171 Kb) lv

Lapa atjaunināta: 09/12/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.