Uzturlīdzekļi ģimenes locekļiem

Ja vēlaties pieprasīt uzturēšanas līdzekļus, piemēram, prasot vienam no vecākiem, kas nedzīvo kopā ar bērnu, maksāt ikmēneša uzturlīdzekļus bērnam, ES tiesību akti ļauj jums vērsties jūsu dzīvesvietas valsts tiesā, kura nosaka to, vai attiecīgajai personai ir jāmaksā uzturēšanas līdzekļi, un aprēķina alimentu apjomu. Šādu spriedumu bez grūtībām atzīs citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Jauni noteikumi sākot ar 2011. gada jūniju

Sākot ar 2011. gada 18. jūniju uzturēšanas saistību lietām ir piemērojami jauni noteikumi. Tie joprojām nodrošina uzturēšanas līdzekļu prasītāja tiesisko aizsardzību, atļaujot viņam/viņai iesūdzēt parādnieku savas valsts tiesā. Turklāt lielākajā daļā gadījumu tiesību aktus, ko piemēro uzturēšanas pienākumiem, nosaka 2007. gada Hāgas protokols, un visi spriedumi par uzturēšanas saistībām, ko pasludinājušas dalībvalstu tiesas, brīvi aprit Eiropas Savienībā un tos var izpildīt visās pārējās dalībvalstīs bez papildu formalitātēm. Visbeidzot, uzturlīdzekļu prasītāji un parādnieki var izmantot administratīvo palīdzību, ko piedāvā dalībvalstis.

Jaunie noteikumi ir piemērojami visās 27 dalībvalstīs, arī Dānijā – saskaņā ar Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes 2005. gada 19. oktobra Nolīgumu par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās. Tomēr Dānija nepiemēro dažus noteikumus, jo īpaši noteikumus par piemērojamiem tiesību aktiem un par sadarbību starp centrālajām iestādēm.

Regula arī paredz, ka attiecībā uz procedūrām uzturēšanas saistību jomā par tiesām var tikt uzskatītas administratīvās iestādes. Skatiet šo iestāžu sarakstu te PDF (259 Kb) lv.

Konvencija par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu un Protokols par uzturēšanas saistībām piemērojamiem tiesību aktiem var palīdzēt atgūt uzturēšanas līdzekļus valstīs ārpus Eiropas Savienības, kas ir šo starptautisko tiesību aktu līgumslēdzējas puses, gadījumos, ja pienākums maksāt uzturēšanas līdzekļus vai tiesības tādus saņemt ir personai, kas dzīvo valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Konvencija attiecībā uz ES un trešām valstīm, kas ir šīs konvencijas līgumslēdzējas puses, ir stājusies spēkā kopš 2014. gada 1. augusta.

Neobligāta standarta veidlapa paziņojumam par kavētiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem

Lai atvieglotu Uzturēšanas saistību regulas praktisko īstenošanu un pilsoņu tiesību efektīvu īstenošanu visā Eiropas Savienībā, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis neobligātu standarta veidlapu paziņojumiem par kavētiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem.

Šī neobligātā veidlapa ir izstrādāta ar nolūku atvieglot kavēto uzturēšanas līdzekļu maksājumu atgūšanu, un ir pieejama 23 valodās. Veidlapai ir pievienotas praktiskas norādes par tās aizpildīšanu. Veidlapa ir pieejama šādā formātā: PDF PDF (1093 Kb) lv un XLS Excel (416 Kb) lv.

Lapa atjaunināta: 11/05/2022

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.