Manteniment tal-familja

Franza
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'ifissru l-kunċetti "manteniment" u "obbligu ta' manteniment" f'termini prattiċi? Liema persuni għandhom iħallsu allowance għall-manteniment lil persuna oħra?

Fil-liġi Franċiża, obbligu ta’ manteniment ifisser l-obbligu impost mil-liġi, fuq dawk li għandhom il-mezzi biex jagħmlu dan, sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ persuna oħra li magħha huma marbutin permezz ta’ relazzjoni familjali jew biż-żwieġ. Għalhekk, hemm diversi persuni li jistgħu jibbenifikaw minn manteniment, inklużi:

 • xi ħadd mill-konjuġi mingħand il-parti l-oħra fiż-żwieġ (l-Artikoli 212 u 214 tal-kodiċi ċivili (code civil)),
 • tfal mingħand il-ġenituri tagħhom (l-Artikoli 203, 371-2 u 373-2-2 tal-kodiċi ċivili),
 • missirijiet, ommijiet u axxendenti oħrajn mingħand it-tfal tagħhom (l-Artikolu 205 tal-kodiċi ċivili),
 • missirijiet u ommijiet tar-rispett mingħand it-tfal tar-rispett tagħhom (l-Artikolu 206 tal-kodiċi ċivili),
 • konjuġi superstiti fil-bżonn (l-Artikolu 767 tal-kodiċi ċivili).

2 Sa liema età jista' tifel jibbenefika minn allowance għall-manteniment? Hemm regoli differenti għall-manteniment għall-minorenni u għall-adulti?

Fir-rigward tal-manteniment għat-tfal, ma hemm ebda limitu ta’ età legali: l-obbligu tal-ġenituri tal-kura u l-edukazzjoni tat-tfal ma jintemmx awtomatikament meta l-wild isir legalment adult (l-Artikolu 371-2 tal-kodiċi ċivili). Għandha ssir distinzjoni bejn żewġ perjodi:

 • waqt li t-tfal ikunu minuri jew, jekk ikunu adulti, sakemm isiru finanzjarjament indipendenti, il-ġenituri għandhom obbligu tal-kura u l-edukazzjoni tat-tfal tagħhom sabiex jipprovdulhom il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-iżvilupp u l-edukazzjoni tagħhom;
 • ladarba l-obbligu tal-kura u l-edukazzjoni jiġi fi tmiemu, jibdew japplikaw ir-regoli ġenerali għall-obbligi ta’ manteniment, li jirrikjedu li r-rikorrent jipprovdi evidenza tal-ħtiġijiet tiegħu (l-Artikoli 205 u 207 tal-kodiċi ċivili).

Il-kontribuzzjoni tista’ titħallas b’mod sħiħ jew parzjali direttament lit-tfal ladarba dawn ikunu saru adulti.

3 Għandi napplika għand awtorita kompetenti jew qorti biex nikseb manteniment? X'inhuma l-elementi ewlenin ta' din il-proċedura?

Jekk il-manteniment ma jitħallasx b’mod volontarju, il-kreditur tal-manteniment, ir-rappreżentant tiegħu jew il-persuna ewlenija li tieħu ħsiebu għandhom jieħdu azzjoni legali sabiex jiġi ffissat l-ammont li jrid jitħallas u d-debitur jiġi ordnat iħallas dak l-ammont.

Talba għal manteniment tista’ tkun is-suġġett ewlieni tal-azzjoni, jew issir bħala parti minn, pereżempju, proċedimenti tad-divorzju jew proċedimenti sabiex jiġi stabbilit kif għandha tiġi eżerċitata l-awtorità tal-ġenituri.

Fir-rigward tat-talbiet għal manteniment bejn adulti, il-persuna li titlob il-manteniment trid tipprova li tinsab fil-bżonn u li ma tistax tissodisfa l-ħtiġijiet tagħha. Madankollu, jekk il-kreditur innifsu jkun ittraskura serjament l-obbligi tiegħu lejn id-debitur, l-imħallef jista’ jirrilaxxa lid-debitur mir-responsabbiltà li jħallas il-manteniment dovut kollu jew parti minnu (l-Artikolu 207 tal-kodiċi ċivili).

4 Tista ssir talba f’isem qarib (jekk iva, liema grad), jew minorenni?

Skont il-liġi Franċiża, il-minuri ma humiex meqjusa bħala l-kredituri ta’ manteniment: huma biss il-ġenitur/qarib jew il-parti terza li tieħu ħsieb il-wild li għandhom dik il-kapaċità u li jistgħu jaġixxu kontra l-ġenitur l-ieħor jew il-ġenituri sabiex ikollhom kontribuzzjoni stabbilita għall-kura u l-edukazzjoni tal-wild.

Is-servizzi tal-kura soċjali jistgħu jaġixxu f’isem il-kreditur ta’ manteniment jekk dan ma jkunx kompetenti sabiex jagħmel dan abbażi tal-Artikolu 205 tal-kodiċi ċivili (l-Artikolu L132-7 tal-kodiċi tal-azzjoni soċjali u tal-familji (code de l’action sociale et des familles)).

L-isptarijiet u l-istabbilimenti tas-saħħa pubblika jew l-istabbilimenti tal-kura għandhom rikors dirett kontra dawk li huma obbligati jagħtu manteniment lil xi ħadd li jkun rikoverat l-isptar (l-Artikolu L6145-11 tal-kodiċi tas-saħħa pubblika (code de la santé publique)).

Persuna li tkun taħt kustodja trid tiġi rrappreżentata mill-kustodju tagħha (l-Artikolu 475 tal-kodiċi ċivili).

5 Jekk qed naħseb biex inressaq il-każ quddiem il-qorti, kif inkun naf liema qorti għandha l-ġuriżdizzjoni?

L-azzjoni trid titressaq quddiem imħallef tal-affarijiet tal-familja (juge aux affaires familiales) f’qorti reġjonali (tribunal de grande instance) (l-Artikolu L. 213-3 tal-kodiċi tal-organizzazzjoni ġudizzjarja (code de l’organisation judicaire)).

Soġġett għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment, l-Artikolu 1070 tal-kodiċi tal-proċedura ċivili (code de procédure civile) jiddikjara li l-imħallef tal-affarijiet tal-familja b’ġuriżdizzjoni huwa:

 • l-imħallef fil-post fejn tkun tinsab ir-residenza tal-familja;
 • jekk il-ġenituri jgħixu separatament, l-imħallef fil-post tar-residenza tal-ġenitur li miegħu jgħixu abitwalment it-tfal minuri fil-każ ta’ awtorità konġunta tal-ġenituri, jew tal-post tar-residenza tal-ġenitur li jkollu awtorità tal-ġenituri esklussiva; f’każijiet oħrajn, l-imħallef tal-post tar-residenza tal-persuna li ma ressqitx il-proċedimenti.

Fil-każ ta’ talba konġunta, skont l-għażla magħmula mill-partijiet, il-ġuriżdizzjoni hija tal-imħallef tal-post tar-residenza ta’ waħda mill-partijiet.

Madankollu, jekk it-tilwima tkun tikkonċerna biss il-manteniment, il-kontribuzzjoni għall-kura u l-edukazzjoni ta’ wild, il-kontribuzzjoni għall-ispejjeż taż-żwieġ jew konċessjoni kumpensatorja, il-ġuriżdizzjoni tista’ tkun tal-imħallef tal-post tar-residenza tal-konjuġi kreditur jew tal-ġenitur li huwa l-persuna ewlenija li tieħu ħsieb it-tfal, anke jekk dawn ikunu adulti.

6 Bħala applikant, neħtieġ intermedjarju biex inressaq il-każ quddiem il-qorti (pereżempju avukat, awtorità ċentrali jew lokali, eċċ.)? Jekk le, liema proċeduri japplikaw?

Il-proċedura hija orali u ma tirrikjedix rappreżentanza: ir-rikorrenti jistgħu jidhru personalment quddiem l-imħallef bil-provi meħtieġa.

Il-proċedimenti jistgħu jitressqu permezz ta’ ċitazzjoni (imwassla minn uffiċjal ġudizzjarju) jew sempliċiment b’talba indirizzata lill-qorti.

Meta l-manteniment ikun qed jintalab bħala parti minn proċedimenti ta’ divorzju fil-qorti, ir-rikorrent jista’ jkun irrappreżentat minn avukat bi drittijiet ta’ udjenza (avocat).

7 Irrid inħallas xi miżati biex inressaq il-każ quddiem il-qorti? Jekk iva, kemm jistgħu jitilgħu? Jekk ma jkollix biżżejjed mezzi finanzjarji, nista' ningħata għajnuna legali li tkopri l-ispejjeż tal-proċedura?

Ma hemmx spejjeż legali fil-prim’istanza. Fl-appell, huwa dovut ħlas ta’ EUR 225.

Ir-rikorrenti jistgħu jirċievu għajnuna legali f’ċerti ċirkostanzi finanzjarji.

8 X’tip ta’ manteniment x’aktarx tagħti l-qorti? Kif jiġi kkalkulat l-ammont tal-manteniment? Id-deċiżjoni tal-qorti tista' tiġi riveduta jekk jinbidlu l-għoli tal-ħajja jew iċ-ċirkustanzi familjari? Jekk iva, kif (pereżempju permezz ta' sistema tal-indiċjar awtomatiku)?

Kontribuzzjoni għall-kura u l-edukazzjoni ta’ wild tista’ tieħu l-forom li ġejjin:

 • pagament fix-xahar lill-ġenitur kreditur (l-aktar komuni);
 • pagament dirett tal-ispejjeż imġarrbin f’isem il-wild;
 • dritt ta’ użu u abitazzjoni ta’ proprjetà li tappartjeni lid-debitur, jew abbandun ta’ beni f’użufrutt, jew allokazzjoni lill-kreditur ta’ beni li jipproduċu introjtu.

Il-kontribuzzjoni tiġi kkalkolata skont il-mezzi ta’ kull wieħed mill-ġenituri u l-ħtiġijiet tal-wild. Mill-2010, il-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministère de la justice) ippubblika tabella ta’ referenza, purament bħala indikazzjoni, imfassla abbażi tal-introjtu tad-debitur u tal-kreditur, in-numru ta’ tfal fil-kura tagħhom u l-kamp ta’ applikazzjoni tad-drittijiet għall-aċċess u l-akkomodazzjoni. L-imħallef jipprovdi sistematikament indiċjar tal-kontribuzzjoni (abbażi tal-indiċi tal-prezzijiet ġenerali għall-konsum minn unitajiet domestiċi urbani).

Allowances għall-manteniment oħrajn:

Meta jiffissa l-ammont ta’ kontribuzzjoni minn konjuġi għall-ispejjeż taż-żwieġ, l-imħallef irid iqis l-ispejjeż kollha mġarrbin mill-persuna kkonċernata li jikkorrispondu għall-ispejjeż utli jew meħtieġa. Dan jieħu l-forma ta’ ħlas finanzjarju, billi jieħu r-responsabbiltà għal self jew saħansitra l-okkupazzjoni tad-dar matrimonjali.

Fil-każ ta’ allowance għall-manteniment allokata lil konjuġi fi proċedimenti ta’ divorzju abbażi tal-obbligu tal-miżżewġin li jmantnu lil xulxin, jista’ jiġi deċiż li jittieħdu l-pagamenti fix-xahar kollha, jew parti minnhom, għal self; madankollu, il-qrati jiffavorixxu l-ħlas ta’ ammont fix-xahar. Din l-allowance tiġi stabbilita skont il-livell ta’ għajxien li abbażi tiegħu l-konjuġi rikorrent jista’ jagħmel it-talba minħabba l-kapaċità tal-konjuġi tiegħu.

L-għotjiet ta’ manteniment mogħtija lil axxendenti u ġenituri tar-rispett jingħataw biss fi proporzjon għall-ħtieġa tar-rikorrent u għall-ġid tal-persuna li hija obbligata tagħti tali manteniment. L-imħallef jista’, anke ex officio, u skont iċ-ċirkostanzi tal-każ, jinkludi klawżola ta’ varjazzjoni f’tali manteniment li hija permessa mil-liġijiet fis-seħħ (l-Artikolu 208 tal-kodiċi ċivili).

Fir-rigward tal-manteniment, huwa dejjem possibbli li ssir reviżjoni tal-allowance, diment li r-rikorrent jipprovdi prova ta’ element ġdid li jaffettwa l-mezzi ta’ kreditur u/jew debitur u/jew il-ħtiġijiet tal-wild/kreditur.

9 Kif jitħallas il-manteniment u lil min?

Il-kodiċi ċivili ma jiffavorixxi ebda metodu ta’ pagament. Il-metodi ta’ pagament jistgħu jiġu ddeterminati permezz ta’ ftehim bejn il-partijiet. Fin-nuqqas ta’ ftehim bħal dan, l-imħallef jiddetermina l-metodi ta’ pagament fid-deċiżjoni.

L-allowance għall-manteniment titħallas direttament lill-kreditur jew lis-servizz tal-kura soċjali, lill-isptar jew lill-istabbilimenti tal-kura pubblika jew tal-kura tas-saħħa li jkunu ressqu azzjoni f’isem il-kreditur.

Għandu jiġi nnotat li fil-każ ta’ kontribuzzjoni għall-manteniment ta’ wild, l-allowance għall-manteniment tista’ tiġi sostitwita, kompletament jew parzjalment, mill-ħlas ta’ somma ta’ flus lil korp akkreditat responsabbli sabiex jipprovdi lill-wild b’introjtu indiċjat fi qligħ (l-Artikolu 373-2-3 tal-kodiċi ċivili). L-imħallef jista’ jiddeċiedi wkoll li l-allowance għall-manteniment titħallas direttament lill-wild adult.

10 Jekk il persuna kkonċernata (id-debitur) ma tħallasx volontarjament, x’azzjoni tista’ tittieħed biex tkun imġiegħla tħallas?

Jekk il-kreditur ikollu titolu eżekuttiv, huwa jista’ jagħti struzzjonijiet direttament lil uffiċjal ġudizzjarju sabiex jimplimenta miżura ta’ eżekuzzjoni fuq l-assi tad-debitur (ħlief għall-mandat ta’ sekwestru ta’ proprjetà jew ta’ salarju, li għaliha hija meħtieġa deċiżjoni tal-qorti minn qabel). L-uffiċjali ġudizzjarji għandhom setgħat investigattivi wiesgħa sabiex jużaw mal-awtoritajiet bil-għan li jsibu l-informazzjoni meħtieġa sabiex jillokalizzaw id-debituri jew il-beni tagħhom.

Il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni ewlenin li jista’ juża kreditur ta’ manteniment huma dawn li ġejjin:

 • proċedura ta’ pagament dirett (l-Artikoli l 213-1 u R 213-1 et seq. tal-kodiċi tal-proċeduri ta’ eżekuzzjoni ċivili (code des procédures civiles d’exécution)): din tippermetti l-irkupru tal-aħħar sitt xhur ta’ arretrati tal-allowances u tal-allowance attwali. L-uffiċjal ġudizzjarju jinnotifika lill-parti terza (impjegatur, bank jew kwalunkwe terz debitur tad-debitur ta’ manteniment) dwar l-obbligu tagħha li tħallas l-allowance direttament lill-uffiċjal ġudizzjarju;
 • qbid tal-qligħ (l-Artikoli L 3252-1 u R 3252-1 et seq. tal-kodiċi tax-xogħol (code du travail)): il-qbid irid ikun awtorizzat minn imħallef ta’ qorti distrettwali (juge d’instance);
 • sekwestru (l-Artikoli L 211-1, L 162-1, R 211-1 u R 162-1 et seq. tal-kodiċi tal-proċeduri ta’ eżekuzzjoni ċivili) jippermetti l-qbid tad-djun dovuti lid-debitur (l-aktar komuni l-qbid ta’ kont tal-bank);
 • qbid għall-bejgħ (l-Artikoli L 221-1 u R 221-1 et seq. tal-kodiċi tal-proċeduri ta’ eżekuzzjoni ċivili): il-qbid ta’ beni mobbli (televiżjoni, karozza, eċċ.);
 • qbid ta’ proprjetà immobbli (l-Artikoli L 311-1 u R 311-1 et seq. tal-kodiċi tal-proċeduri ta’ eżekuzzjoni ċivili): dan jikkonċerna l-proprjetà immobbli li tkun proprjetà tad-debitur. Il-bejgħ tal-proprjetà jrid jiġi awtorizzat mill-imħallef tal-eżekuzzjoni (juge de l’exécution).

L-ispejjeż tal-uffiċjali ġudizzjarji jitħallsu biss mid-debitur ta’ manteniment.

F’termini tal-proċedimenti kriminali, id-debitur jista’ jinstab ħati ta’ abbandun tal-familja. Dan ir-reat huwa punibbli b’sentenza ta’ sentejn priġunerija u multa ta’ EUR 15 000 (l-Artikolu 227-3 tal-kodiċi kriminali (code penal)).

11 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor kwalunkwe limitazzjonijiet fl-infurzar, b'mod partikulari regoli għall-protezzjoni tad-debitur u limitazzjoni jew perjodi ta' preskrizzjoni fis-sistema tal-infurzar tiegħek

Għall-manteniment, il-perjodu ta’ limitazzjoni huwa ta’ 5 snin minn kull pagament dovut (l-Artikolu 2224 tal-kodiċi ċivili).

Il-proċedura ta’ pagament dirett ma tistax tiġi applikata għal arretrati ta’ aktar minn 6 xhur. Dan ma jeskludix l-użu ta’ metodi ta’ eżekuzzjoni oħrajn sabiex jinkiseb l-irkupru tal-arretrati preċedenti.

Il-proċeduri tal-eżekuzzjoni jridu jkunu limitati għal dak li jidher li huwa neċessarju għall-irkupru tad-dejn dovut u ma għandu jkun hemm ebda abbuż fl-għażla ta’ dawn il-miżuri.

Xi assi huma ddikjarati bħala ineliġibbli għal mandat ta’ sekwestru skont il-liġi: l-allowances għall-manteniment, il-proprjetà mobbli li hija meħtieġa għall-ħajja u x-xogħol tad-debitur, oġġetti li huma essenzjali għal persuni b’diżabilità, ċerti benefiċċji u benefiċċji tal-familja. Minn kont tal-bank, jistgħu jinqabdu biss ammonti lil hinn mill-introjtu minimu (introjtu ta’ solidarjetà attiva (le revenu de solidarité active)) għal persuna waħda. Fil-każ ta’ mandat ta’ sekwestru ta’ salarju, l-ammont li jista’ jiġi ssekwestrat jiġi ddeterminat skont is-salarju u l-persuni li huma dipendenti fuq id-debitur.

12 Teżisti organizzazzjoni jew awtorità li tista' tgħini nirkupra l-manteniment?

L-organizzazzjonijiet li huma responsabbli għall-ħlas tal-benefiċċji tal-familja jistgħu jassumu d-drittijiet ta’ kreditur ta’ manteniment taħt ċerti kundizzjonijiet. F’dan il-każ, huma jistgħu jressqu proċedimenti ta’ eżekuzzjoni ċivili f’isem u għan-nom ta’ dan tal-aħħar. Barra minn hekk, jekk il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni privati ma jaħdmux, huwa possibbli li tiġi ppreżentata talba lill-prosekutur pubbliku (procureur de la République) sabiex jattiva l-proċeduri pubbliċi ta’ rkupru permezz tal-kontabilist pubbliku (comptable public).

13 Jistgħu l-organizzazzjonijiet (statali jew privati) iħallsu kompletament jew parzjalment il-manteniment f'isem id-debitur?

L-organizzazzjonijiet li huma responsabbli għall-ħlas tal-benefiċċji tal-familja jistgħu, taħt ċerti kundizzjonijiet, iħallsu lill-kreditur ta’ manteniment allowance ta’ għajnuna għall-familja bħala avvanz fuq il-manteniment dovut.

14 Jekk ninsab f'dan l-Istat Membru u d-debitur għandu r-residenza tiegħu f'pajjiż ieħor:

14.1 Nista' nikseb assistenza ta' awtorita jew organizzazzjoni privata f'dan l-Istat Membru?

Jekk id-debitur ikollu r-residenza tiegħu f’pajjiż ieħor u l-kreditur ikun fi Franza, il-kreditur jista’ jikkuntattja lill-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Manteniment Dovut (Bureau de Recouvrement des Créances Alimentaires (RCA)) tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Iżvilupp Internazzjonali (Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International). L-uffiċċju jikkuntattja lill-awtorità ċentrali tal-Istat fejn jirrisjedi d-debitur sabiex jirkupra d-dejn.

Il-kreditur jista’ jikkuntattja wkoll lill-Fond tal-Benefiċċji tal-Familja (Caisse d’Allocations Familiales (CAF)), li jista’ jipprovdi appoġġ finanzjarju jekk id-debitur jonqos li jħallas, anke jekk id-debitur ikun barra l-pajjiż.

14.2 Jekk iva, kif nista' nikkuntattja lill-awtorità jew l-organizzazzjoni privata?

L-awtorità ċentrali Franċiża tista’ tiġi kkuntattjata b’ittra, bit-telefown jew bil-posta elettronika:

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Bureau de recouvrement des créances alimentaires

27, rue de la Convention

CS 91533

75732 Paris Cedex 15

Tel.: + 33 (0) 1 43 17 90 01

Fax: +33 (0)1 43 17 81 97

Email: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

15 Jekk ninsab f'pajjiż ieħor u d-debitur jinsab f'dan l-Istat Membru:

15.1 Nista' nibgħat talba direttament lil tali awtorita jew organizzazzjoni privata f'dan l-Istat Membru?

Jekk id-debitur ikun residenti fi Franza u l-kreditur ikun barra l-pajjiż, il-kreditur irid jikkuntattja lill-awtorità ċentrali tal-Istat li fih jirrisjedi. L-awtorità ċentrali li tagħmel it-talba mbagħad tikkuntattja lill-awtorità ċentrali Franċiża (l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Manteniment Dovut tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin), li tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tirkupra d-dejn.

Jekk kreditur ikollu deċiżjoni ta’ eżekuzzjoni, huwa jista’ wkoll jagħti struzzjonijiet direttament lil uffiċjal ġudizzjarju sabiex jirkupra d-dejn (mingħajr ma jirrikorri għall-awtoritajiet ċentrali). F’dan il-każ, huma ma jistgħux jibbenifikaw mill-assistenza tal-awtorità ċentrali.

Għandu jiġi nnotat li fin-nuqqas ta’ deċiżjoni tal-qorti li tistabbilixxi l-prinċipju ta’ allowance għall-manteniment, l-awtorità ċentrali ta’ Stat Membru li jagħmel talba tista’ tibgħat talba sabiex tikseb deċiżjoni mill-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Manteniment Dovut sabiex il-prinċipju ta’ allowance għall-manteniment jiġi stabbilit permezz ta’ deċiżjoni tal-qorti Franċiża (l-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 4/2009).

15.2 Jekk iva, kif nista' nikkuntattja lil dik l-awtorità jew organizzazzjoni privata u x'tip ta' assistenza nista' nikseb?

L-awtorità ċentrali Franċiża tista’ tiġi kkuntattjata b’ittra, bit-telefon jew bil-posta elettronika:

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Bureau de recouvrement des créances alimentaires

27, rue de la Convention

CS 91533

75732 Paris Cedex 15

Tel.: + 33 (0) 1 43 17 90 01

Fax: +33 (0) 1 43 17 81 97

Email: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Jekk kreditur jiddeċiedi li jikkuntattja lil uffiċjal ġudizzjarju direttament, huwa jista’ jsib id-dettalji tal-professjonisti kompetenti taħt l-intestatura “Sib uffiċjal ġudizzjarju” (“Trouver un huissier”) jew fuq is-sit web tal-Kamra Nazzjonali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (Chambre nationale des huissiers de justice).

16 Dan l-Istat Membru huwa marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007?

Iva.

17 Jekk dan l-Istat Membru mhuwiex marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007, liema liġi tkun applikabbli għat-talba għal manteniment skont ir-regoli tal-liġi internazzjonali privata tiegħu? X'inhuma r-regoli tal-liġi internazzjonali privata korrispondenti?

Mhux applikabbli.

18 X'inhuma r-regoli fuq l-aċċess għall-ġustizzja f'każijiet transfruntiera fl-UE li jsegwu l-istruttura tal-Kapitolu V tar-Regolament dwar il-Manteniment?

L-għajnuna legali tista’ tkun totali jew parzjali. Hija tingħata:

 • awtomatikament għal tfal taħt l-età ta’ 21 sena skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009;
 • f’każijiet oħrajn, jekk ir-rikorrent jissodisfa l-kundizzjonijiet tal-mezzi stabbiliti mil-liġi (Liġi Nru 91-647 tal-10 ta’ Lulju 1991 dwar l-għajnuna legali u d-Digriet Nru 91-1266 tad-19 ta’ Diċembru 1991).

Fi Franza, l-għajnuna legali tinkludi t-tariffi tal-avukat maħtur permezz tad-deċiżjoni dwar l-għajnuna legali għall-proċeduri tal-qorti u t-tariffi tal-uffiċjal ġudizzjarju maħtur permezz tal-istess deċiżjoni għall-proċedimenti tal-irkupru tad-dejn.

It-talbiet għal għajnuna legali b’rabta mal-obbligi ta’ manteniment isegwu l-istess proċess bħal tilwimiet transfruntieri oħrajn f’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003.

It-talba għal għajnuna legali tintbagħat mill-kreditur, bil-Franċiż, lid-Dipartiment għall-Aċċess għal-Liġi u l-Ġustizzja u l-Għajnuna għall-Vittmi (Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes (SADJAV)), li l-indirizz tiegħu huwa dan li ġej:

Ministère de la Justice

Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes

Bureau de l’aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 PARIS cedex 01

Tel.: 01 44 77 71 86

Fax: 01 44 77 70 50

19 X'inhuma l-miżuri adottati minn dan l-Istat Membru sabiex jiżgura l-funzjonament tal-attivitajiet deskritti fl-Artikolu 51 tar-Regolament dwar il-Manteniment?

L-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Manteniment Dovut jirrikonoxxi r-riċevuta tat-talba ppreżentata mill-awtorità ċentrali barranija u tal-evidenza pprovduta. Huwa jivverifika jekk il-fajl huwiex komplet u jivverifika l-preċiżjoni u l-użabilità tad-dokumenti, b’mod partikolari d-dokumenti legali. Sabiex jantiċipa kwalunkwe problemi ta’ eżekuzzjoni, l-Uffiċċju jitlob lill-awtorità mittenti għal kjarifiki u/jew siltiet oħrajn jew traduzzjonijiet ta’ siltiet, fejn meħtieġ. L-Uffiċċju jiffaċilita l-bidu tal-proċedimenti relatati mat-talbiet stipulati fl-Artikolu 56 billi jibgħathom lill-awtoritajiet ġudizzjarji b’ġuriżdizzjoni f’dak il-qasam.

L-Uffiċċju jgħin sabiex jiġi lokalizzat id-debitur u jiffaċilita t-tfittxija għal informazzjoni rigward il-mezzi tiegħu sabiex iressaq il-kwistjoni quddiem il-Prosekutur Pubbliku u d-dipartimenti tad-Direttorat Ġenerali għall-Finanzi Pubbliċi (Direction Générale des Finances Publiques) f’konformità mal-Artikoli 61, 62 u 63 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009.

L-awtorità ċentrali tiffaċilita wkoll soluzzjonijiet amikevoli billi tagħmel kuntatt dirett mad-debitur u tibgħat il-proposti tiegħu għal ħlas volontarju lill-kreditur permezz tal-awtorità ċentrali tal-Istat ta’ residenza tal-kreditur.

F’każ li jfalli l-irkupru amikevoli, proċedura ta’ rkupru ġudizzjarju xorta tibqa’ possibbli, diment li d-deċiżjoni barranija tkun eżegwibbli fi Franza. L-Uffiċċju huwa f’kuntatt mal-uffiċjali ġudizzjarji responsabbli mill-irkupru tad-dejn sabiex jiġi żgurat li l-proċeduri ta’ eżekuzzjoni jkunu mexjin sewwa.

L-Uffiċċju jitlob b’mod sistematiku sabiex jiġi stabbilit trasferiment bankarju.

F’każijiet fejn ikun meħtieġ li tiġi stabbilita filjazzjoni sabiex jiġi rkuprat il-manteniment, l-Uffiċċju għandu jinforma lill-kreditur tal-awtorità kompetenti sabiex twettaq dik il-proċedura.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 16/08/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.