Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Manteniment tal-familja

Italja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'ifissru l-kunċetti "manteniment" u "obbligu ta' manteniment" f'termini prattiċi?  Liema persuni għandhom iħallsu allowance għall-manteniment lil persuna oħra?

Fid-dritt Taljan, is-servizzi ta’ għajnuna għall-familji għandhom ismijiet, kundizzjonijiet u ammonti differenti skont ir-relazzjonijiet bejn il-persuna responsabbli u l-benefiċjarji. B’mod ġenerali, “manteniment” hija definita bħala l-obbligi ġġustifikati mit-tbatija tal-persuna li lilha huwa dovut.

A. “Obbligazione alimentare” huwa l-provvediment ta’ assistenza materjali lil persuna li mhijiex kapaċi tassisti lilha nfisha. Dan huwa pagabbli minn uħud mill-persuni identifikati mil-liġi, bħala parti mid-dover tagħhom ta’ solidarjetà familjari.

Ir-regoli għal dan it-tip ta’ manteniment huma stipulati fl-Artikoli 433 et seq. tal-Kodiċi Ċivili. Dan irid jitħallas meta:

 1. teżisti relazzjoni legali speċifika bejn il-persuna li hija responsabbli li tħallas il-manteniment u l-benefiċjarju;
 2. il-benefiċjarju, li ma jistax jipprovdi għall-għajxien tiegħu stess, jinsab f’sitwazzjoni ta’ bżonn.

Rigward il-punt (a), dawk responsabbli milli jipprovdu manteniment huma kif ġej:

 1. il-konjuġi;
 2. il-ġenituri, inklużi t-tfal adottati, jew fin-nuqqas tagħhom, il-qraba diretti fil-linja tad-dixxendenza;
 3. il-ġenituri, jew fin-nuqqas tagħhom, il-qraba diretti fil-linja tal-axxendenza; il-ġenituri adottivi;
 4. ir-raġel tat-tifla u l-mara tat-tifel;
 5. il-missirijiet u l-ommijiet tar-rispett;
 6. l-aħwa bniet u subien jew l-aħwa tar-rispett, bl-ewwel imsemmija li jieħdu preċedenza fuq dawk imsemmija l-aħħar.

L-obbligu jirrigwarda min jinsab fl-eqreb grad ta’ parentela, fid-digriet indikat hawn fuq.

Jekk diversi persuni jinsabu fl-istess grad, l-obbligu jinqasam pro rata skont il-kundizzjonijiet ta’ dħul tagħhom.

Fir-rigward tal-punt (b), l-ammont li jrid jitħallas huwa proporzjonali għall-bżonnijiet tal-persuna li titlob il-manteniment u għall-kundizzjonijiet ta’ dħul tad-debitur. Madankollu, dan it-tip ta’ manteniment ma għandux jaqbeż l-ammont meħtieġ biex ikopri l-ħtiġijiet vitali bażiċi tal-persuna fi bżonn finanzjarju, billi jittieħed kont tal-istatus soċjali tagħha.

B. L-“assegno di mantenimento” huwa l-forniment ta’ assistenza finanzjarja ta’ wieħed mill-konjuġi lill-konjuġi l-ieħor, f’każ ta’ separazzjoni, u għandu l-għan li jiżgura li l-persuna li tirċievih tibqa' iżżomm l-istess kundizzjonijiet ta’ għajxien bħal dawk li kienet tgawdi minnhom matul iż-żwieġ. L-“assegno di mantenimento” huwa indipendenti mill-istat ta’ bżonn tal-benefiċjarju u jista’ jintalab anki jekk il-benefiċjarju huwa f’impjieg attiv. Dan jista’ jiġi revokat u jiġi sostitwit b’pagament uniku.

Billi dan it-tip ta’ manteniment għandu l-għan li l-konjuġi jżomm livell ta’ għajxien simili għal dak li huwa gawda minnu qabel is-separazzjoni, dan huwa ġeneralment ammont ogħla mill-“assegno alimentare”. Madankollu, l-“assegno di mantenimento” mhuwiex pagabbli lill-konjuġi li huwa meqjus responsabbli għas-separazzjoni.

Fil-każ ta’ divorzju, il-qorti tista’ tagħti “assegno divorzile” lill-konjuġi li ma jkollux mezzi suffiċjenti jew f’kull każ ma jkunx jista’ jakkwistahom għal raġunijiet oġġettivi, filwaqt li jitqies id-dħul magħmul miż-żewġ konjuġi, ir-raġunijiet għad-deċiżjoni, u l-kontribuzzjonijiet personali u finanzjarji magħmula minn kull wieħed mill-konjuġi fil-ġestjoni tal-familja u l-assi tagħhom, u dawn il-fatturi jiġu evalwati abbażi tat-tul taż-żwieġ. Id-dritt għall-assegno divorzile jiġi fit-tmiem tiegħu meta l-benefiċjarju jerġa’ jiżżewweġ jew jibda familja ġdida. Madankollu, permezz tas-sentenza Nru 18287 tal-11 ta’ Lulju 2018, l-Awli Konġunti tal-Qorti Suprema ta’ Kassazzjoni (Suprema Corte di Cassazione) eskludiet il-possibbiltà ta’ assegno divorzile, billi din hija bbażata unikament fuq manteniment in rem, wara li kkonstatat li din il-forma ta’ allowance kellha sservi mhux biss bħala funzjoni ta’ sostenn iżda wkoll, bl-istess mod, bħala funzjoni kompensatorja / ta’ ugwaljanza. Konsegwentement, sabiex tingħata din l-allowance, jenħtieġ li jiġi adottat kriterju kompost li, fid-dawl tal-valutazzjoni komparattiva tal-istatus rispettiv finanzjarju/tal-proprjetà, iqiegħed importanza partikolari fuq il-kontribuzzjoni magħmula mill-eks-konjuġi li jfittex l-unifikazzjoni ta’ assi konġunti u personali, fir-rigward tat-tul taż-żwieġ, id-dħul potenzjali futur u l-età tar-riċevent.

L-assegno di divorzio jista’ ikun pagabbli minn parti waħda mill-konjuġi lill-parti l-oħra, kif ukoll minn sieħeb ċivili wieħed lill-parti l-oħra: f’dan l-aħħar każ, il-partijiet ikollhom bżonn li jidħlu fi sħab ċivili (Liġi Nru 76 tal-2016) li jirregola l-formazzjoni ta’ familji minn persuni tal-istess ġeneru.

C. It-terminu “assegno di mantenimento” jirreferi wkoll għas-sostenn finanzjarju li l-ġenituri jridu jħallsu għat-tfal tagħhom meta huma jisseparaw, jiddivorzjaw jew jieqfu jgħixu flimkien (l-Artikolu 337c tal-Kodiċi Ċivili). It-tfal (kemm jekk twieldu fi żwieġ jew barra ż-żwieġ) għandhom id-dritt għall-manteniment mill-ġenituri f’proporzjon tal-mezzi rispettivi tagħhom u skont il-kapaċità ta’ xogħol professjonali jew fid-dar tagħhom. Jekk żewġ ġenituri jisseparaw, jiddivorzjaw jew jieqfu jgħixu flimkien il-qorti tistabbilixxi l-ħlas ta’ manteniment regolari u tiddeċiedi l-ammont skont il-bżonnijiet tat-tfal, l-istandard tal-għajxien li dawn tal-aħħar kellhom meta kienu qegħdin jgħixu maż-żewġ ġenituri, l-ammont ta’ żmien mgħoddi ma’ kull ġenitur, ir-riżorsi finanzjarji taż-żewġ ġenituri u l-valur finanzjarju tad-doveri domestiċi u ta’ kura mwettqa minn kull ġenitur.

D. L-Artikolu 1(65) tal-Liġi Nru 76 tal-20 ta’ Mejju 2016 (regolament dwar is-sħubijiet ċivili bejn persuni tal-istess ġeneru u l-koabitazzjoni) jistipula li, fil-każ ta’ żewġ sħab li ma jibqgħux jgħixu ma’ xulxin, il-qorti għandha tistabbilixxi d-dritt ta’ sieħeb wieħed li jirċievi pagamenti ta’ manteniment mis-sieħeb l-ieħor meta hu jew hi j/tkun f’diffikultà finanzjarja u ma j/tkunx j/tista’ j/taqla’ l-għajxien tiegħu/tagħha stess. F’dawk il-każijiet, il-manteniment jingħata għal perijodu ta’ żmien li huwa proporzjonat mal-ammont ta’ żmien li s-sħab għexu flimkien, u skont l-Artikolu 438(2) tal-Kodiċi Ċivili. Sabiex tiġi determinata l-ordni ta’ persuni obbligati li jħallsu l-manteniment kif stabbilit fl-Artikolu 433 tal-Kodiċi Ċivili, l-obbligu ta’ sieħeb koabitant biex iħallas il-manteniment jieħu preċedenza fuq dak ta’ aħwa subien u bniet.

2 Sa liema età jista' tifel jibbenefika minn allowance għall-manteniment? Hemm regoli differenti għall-manteniment għall-minorenni u għall-adulti?

Sakemm isiru adulti, it-tfal għandhom id-dritt għall-manteniment mill-ġenituri tagħhom (ara l-Artikolu msemmi aktar ’il fuq). Jekk it-tfal ikunu laħqu saru maġġorenni iżda għadhom mhumiex finanzjarjament awtonomi, il-qorti tista’ tordna lil wieħed mill-ġenituri jew lit-tnejn li huma sabiex iħallsu manteniment regolari, ġeneralment imħallas direttament lit-tfal. Ladarba tifel/tifla li jkun laħaq maġġoranza jkun sar indipendenti finanzjarjament, jekk għal darba oħra t/jesperjenza diffikultajiet finanzjarji, il-ġenituri ma jkunux meħtieġa għal darba oħra li jħallsu l-manteniment, iżda minflok għandhom ikunu responsabbli biss għall-“assegno alimentare” (ara l-ittra A tal-Artikolu 1). Fl-aħħar, jekk it-tifel maġġorenni jkollu diżabilità serja, japplikaw ir-regoli għal tfal minorenni.

3 Għandi napplika għand awtorita kompetenti jew qorti biex nikseb manteniment? X'inhuma l-elementi ewlenin ta' din il-proċedura?

Għall-kisba tal-“alimenti”, persuna trid tressaq rikors quddiem il-qorti tal-post ta’ residenza tagħha, billi tehmeż kull evidenza dokumentata tal-bżonn tagħha.

Huwa possibbli li jintalab lill-qorti l-iffissar ta’ manteniment proviżorju, wara l-ftuħ tal-proċeduri u qabel ma tingħata d-deċiżjoni definittiva.

Jista’ jintalab il-manteniment għat-tfal jew għal konjuġi fi proċedimenti separati jew bħala parti minn proċedimenti li jinvolvu żewġ sħab li qed jisseparaw, jiddivorzjaw jew li ma għadhomx jgħixu flimkien. Il-manteniment jista’ ukoll jiġi stabbilit mill-qorti matul l-ewwel seduta tal-proċeduri.

Barra minn hekk, l-għoti ta’ manteniment għat-tfal, għal konjuġi jew għal sieħeb ċivili jista’ jikkostitwixxi waħda mill-kwistjonijiet li huma s-suġġett ta’ ftehim li ntlaħaq wara negozjati li saru fil-preżenza tal-avukati (il-punt 6 tad-Digriet Liġi Nru 132/2014): f’tali ftehim, il-partijiet jimpenjaw ruħhom li jikkooperaw ma’ xulxin in bona fide u b’integrità sabiex isolvu b’mod amikevoli t-tilwima bejniethom dwar is-separazzjoni u l-kustodja tagħhom fuq it-tfal kollha. Il-ftehim milħuq wara dawk in-negozjati li saru fil-preżenza tal-avukati għandu jintbagħat, fi żmien għaxart ijiem, lill-Prosekutur Pubbliku tal-qorti kompetenti, li, jekk i/tqis li l-ftehim jissodisfa l-aħjar interessi tat-tfal, għandu/għandha j/tawtorizzah. Il-ftehim awtorizzat huwa ekwivalenti għal digriet ġudizzjarju ta’ separazzjoni jew divorzju.

Permezz ta’ ċirkolari ddatata t-22 ta’ Mejju 2018, il-Ministeru tal-Ġustizzja ddikjara kif ġej. Jekk il-ftehim jiġi konkluż quddiem reġistratur ċivili, l-uffiċċju ta’ dak ir-reġistratur joħroġ iċ-ċertifikat previst fl-Artikolu 39 tar-Regolament Nru 2201 tal-2003. Min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-ftehimiet li saru wara n-negozjati li saru fil-preżenza tal-avukati, irid jiġi kkonstatat li ċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 39 imsemmi aktar ’il fuq irid jinħareġ mill-Prosekutur Pubbliku li jkun awtorizza l-ftehim jew li jkun ta’ l-awtorizzazzjoni, inkwantu avukat ma jistax jiġi kklassifikat bħala “awtorità” għall-iskopijiet tar-Regolament Nru 2201 tal-2003, u billi jitqies ukoll il-fatt li dan il-ftehim jista’ isir validu u effettiv biss, u għalhekk rikonoxxibbli u infurzabbli barra mill-pajjiż, permezz ta’ digriet definittiv maħruġ mill-Prosekutur Pubbliku. Bħala konsegwenza, fil-każ li l-Prosekutur Pubbliku jkun irrifjuta li jawtorizza l-ftehim u l-awtorizzazzjoni tkun ġiet mgħoddija mill-imħallef li jippresjedi l-qorti (skont il-punt 6(2) tad-Digriet-Liġi), ikun għall-korp ġudizzjarju aġġudikant li joħroġ iċ-ċertifikat inkwistjoni.

4 Tista ssir talba f’isem qarib (jekk iva, liema grad), jew minorenni?

Jekk il-persuna inkwistjoni ma tkunx tista’ tidher il-qorti (jekk għadha mhix ta’ età, jew hija adult ikklassifikat bħala inkompetenti), it-talba ġudizzjarja għall-manteniment jenħtieġ li titressaq mir-rappreżentant legali tagħha (il-ġenituri fil-każ ta’ minorenni, il-kustodji fil-każ ta’ adulti), li jista’ ikun ukoll amministratur ta’ appoġġ maħtur skont l-Artikoli 404 et seq. tal-Kodiċi Ċivili.

5 Jekk qed naħseb biex inressaq il-każ quddiem il-qorti, kif inkun naf liema qorti għandha l-ġuriżdizzjoni?

Skont ir-Regolament (KE) Nru 4/2009, fi kwistjonijiet relatati ma’ obbligi ta’ manteniment fl-Istati Membri, il-ġuriżdizzjoni għandha tkun f’idejn:

 1. il-qorti tal-post fejn il-konvenut għandu r-residenza abitwali tiegħu, jew
 2. il-qorti tal-post fejn il-kreditur għandu r-residenza abitwali tiegħu, jew
 3. il-qorti li, skont il-liġi nazzjonali, għandha l-ġuriżdizzjoni biex twettaq proċeduri li jikkonċernaw l-istatus ta’ persuna jekk il-kwistjoni relatata ma’ manteniment tkun anċillari għal dawk il-proċeduri, ħlief jekk dik il-ġuriżdizzjoni tkun ibbażata biss fuq iċ-ċittadinanza ta’ waħda mill-partijiet, jew
 4. il-qorti li, skont il-liġi nazzjonali, għandha l-ġuriżdizzjoni biex iżżomm proċeduri li jikkonċernaw ir-responsabbiltà ta’ ġenitur jekk il-kwistjoni relatata ma’ manteniment tkun anċillari għal dawk il-proċeduri, ħlief jekk dik il-ġuriżdizzjoni tkun ibbażata biss fuq in-nazzjonalità ta’ waħda mill-partijiet.

6 Bħala applikant, neħtieġ intermedjarju biex inressaq il-każ quddiem il-qorti (pereżempju avukat, awtorità ċentrali jew lokali, eċċ.)? Jekk le, liema proċeduri japplikaw?

Ir-rikors għal manteniment irid jiġi mressaq minn avukat, li jirrapreżenta l-parti fil-qorti.

L-assistenza minn avukat mhijiex meħtieġa jekk id-deċiżjoni dwar il-manteniment hija inkluża fil-ftehim bejn iż-żewġ konjuġi li qegħdin jisseparaw bi ftehim reċiproku. F'dan il-każ, il-ftehim jitressaq quddiem il-qorti, li tivvalidah u tapprovah (l-Artikolu 711 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

7 Irrid inħallas xi miżati biex inressaq il-każ quddiem il-qorti? Jekk iva, kemm jistgħu jitilgħu? Jekk ma jkollix biżżejjed mezzi finanzjarji, nista' ningħata għajnuna legali li tkopri l-ispejjeż tal-proċedura?

Persuna li tibda kawża quddiem il-qrati ċivili trid tħallas tariffa għar-reġistrazzjoni (contributo unificato di iscrizione a ruolo). Din it-tariffa tvarja skont it-tip u l-valur tal-każ.

Barra minn hekk, id-digrieti maħruġa mill-qorti huma suġġetti għal taxxa ta’ reġistrazzjoni.

Madankollu, il-proċeduri dwar il-manteniment tat-tfal huma eżenti minn kull ħlas ta' miżati għar-reġistrazzjoni.

Il-partijiet iridu wkoll iħallsu l-ispejjeż legali tal-avukati li jirrapreżentawhom fil-qorti. Mhuwiex possibbli li tingħata indikazzjoni tal-ispejjeż legali mistennija, peress li dawn ivarjaw skont il-livell ta’ kumplessità tat-tilwima.

Il-persuni mingħajr riżorsi jistgħu jitolbu li jinħatar avukat sabiex jassistihom mingħajr ħlas, bl-ispejjeż sostnuti mill-Istat (għajnuna legali).

Fil-mument tal-kitba, sabiex rikorrent ikun eliġibbli għal għajnuna legali, hu jew hi għandu/għandha jkollu/jkollha dħul annwali taxxabbli, kif muri fuq id-dikjarazzjoni l-aktar reċenti tiegħu, ta’ mhux aktar minn EUR 11 493,82 (id-Digriet Ministerjali tas-16 ta’ Jannar 2018, ippubblikat (il-Gazzetta Uffiċjali) Nru 49 tat-28 ta’ Frar 2018). Il-limitu massimu jiġi aġġornat perjodikament. Jekk il-persuna tikkoabita flimkien mal-konjuġi, sieħeb ċivili jew ma’ membri oħra tal-familja tagħha, id-dħul annwali totali jiġi kkalkulat billi jingħadd id-dħul mill-membri kollha tal-familja, inkluż ir-rikorrent.

Jekk huwa jikkoabita flimkien mal-konjuġi tiegħu jew ma' membri oħra tal-familja tiegħu, id-dħul jiġi kkalkolat billi jingħadd id-dħul miksub matul l-istess perjodu mill-membri kollha tal-familja, inkluż ir-rikorrent. F’dak il-każ, id-dħul massimu biex wieħed jikkwalifika għall-għajnuna legali jiżdied b' EUR 1 032,91 għal kull membru tal-familja li miegħu r-rikorrent ikun qiegħed igħix.

Ir-rikorsi għall-għajnuna legali jitressqu quddiem il-Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (il-Kamra tal-Avukati) tal-post fejn tinsab il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni fil-każ.

Ir-rikors jrid jistipula r-raġunijiet u l-bażi ġuridika għat-talba u jrid jinkludi evidenza dokumentata. Il-Kamra tal-Avukati ma tagħtix għajnuna legali jekk it-talbiet li jitressqu quddiem il-qorti huma infondati.

Jekk il-Kamra tal-Avukati tilqa’ ir-rikors, il-parti interessata tista’ taħtar avukat difensur billi tagħżlu mill-elenku tal-avukati awtorizzati biex jaqdu l-funzjonijiet tal-avukat li joffru għajnuna legali b’xejn.

Uħud mill-Kmamar tal-Avukati jipproċedu sabiex jagħżlu l-avukat li jieħu l-kawża.

Ir-rikors għall-għajnuna legali jista’ jitressaq f’kull stadju u istanza tal-proċedimenti u huwa validu għall-istanzi suċċessivi kollha.

Il-limitu massimu tad-dħul imsemmi aktar ’il fuq ma jistax jinqabeż matul id-durata kollha tal-proċedimenti.

Jekk it-talba għall-għajnuna legali mhijiex aċċettata, il-persuna kkonċernata tista' tagħmel talba oħra quddiem il-qorti li hija kompetenti mill-kawża.

8 X’tip ta’ manteniment x’aktarx tagħti l-qorti? Kif jiġi kkalkulat l-ammont tal-manteniment? Id-deċiżjoni tal-qorti tista' tiġi riveduta jekk jinbidlu l-għoli tal-ħajja jew iċ-ċirkustanzi familjari? Jekk iva, kif (pereżempju permezz ta' sistema tal-indiċjar awtomatiku)?

L-ordni mill-qorti li jistabbilixxi l-għoti u l-ammont tal-manteniment, u li jordna l-ħlas tiegħu, hija sentenza ta' kundanna li tikkostitwixxi titolu eżekuttiv.

Is-sentenza li tiddikjara d-dritt għall-manteniment timponi l-obbligu fuq id-debitur li iħallas il-benefiċjarju l-ammont li bih ikun jista’ jissodisfa l-eżiġenzi fundamentali ta’ għajxien tiegħu (spejjeż tal-ikel, akkomodazzjoni, lbies u spejjeż għall-beni u s-servizzi intiżi sabiex jippermettu minimu ta’ ħajja deċenti). Fl-iffissar tal-ammont tal-manteniment, il-qorti tieħu kont ukoll tal-kundizzjonijiet finanzjarji tad-debitur.

Is-sentenza li tiddikjara l-ammont tal-manteniment affavur konjuġi separat tieħu wkoll kont tal-livell ta' għajxien matul iż-żwieġ.

Is-sentenza li tiddikjara l-ammont tal-manteniment affavur tfal minuri, jew anki maġġorenni iżda mhux awtonomi, tieħu kont tal-ħtieġa dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ.

L-ammont tal-manteniment huwa awtomatikament allinjat mal-indiċi tal-ISTAT, jew eventwalment skont parametri oħra li l-partijiet ikunu qablu magħhom jew ġew previsti fis-sentenza.

L-ammont tal-manteniment jista' sussegwentement jiġi mmodifikat fuq talba tal-persuna interessata jew tal-kreditur, liema talba għandha titressaq lill-qorti kompetenti li ġeneralment hija dik li tkun tat l-ewwel sentenza.

9 Kif jitħallas il-manteniment u lil min?

Il-qorti tistabbilixxi l-forom u l-modalitajiet tal-ħlas tal-manteniment.

Rigward is-separazzjoni personali, il-qorti tista’ tordna lil partijiet terzi li jkunu obbligati jħallsu xi somom tal-flus lid-debitur, inkluż perjodikament (pereż. lill-impjegatur tiegħu), li jħallsu parti mis-somma direttament lill-konjuġi separat.

Il-manteniment irid jitħallas lill-kreditur.

Il-manteniment affavur tat-tfal li għadhom minuri jitħallas lill-konjuġi li għandu/għandha l-kustodja tagħhom.

Il-manteniment ordnat mill-qorti affavur ta’ tfal li saru maġġorenni iżda li mhumiex awtonomi finanzjarjament jitħallas direttament lit-tfal, sakemm il-qorti ma tiddeċidix mod ieħor.

10 Jekk il persuna kkonċernata (id-debitur) ma tħallasx volontarjament, x’azzjoni tista’ tittieħed biex tkun imġiegħla tħallas?

Jekk id-debitur ma jħallasx il-manteniment volontarjament, il-benefiċjarju għandu l-mezzi tas-soltu għall-infurzar tal-obbligi finanzjarji.

Huwa possibbli wkoll li jiġi applikat l-Artikolu 614a tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, li jipprovdi inċentivi għat-twettiq volontarju ta’ obbligi biex jitwettaq att partikolari: permezz ta’ ordni ta’ kundanna, il-qorti tista’ tiffissa, fuq it-talba ta’ parti (u dment li tali miżura ma tkunx inġusta b’mod inekwivoku), somma ta’ flus li għandha titħallas mill-persuna responsabbli għall-manteniment għal kull ksur jew nuqqas ta’ konformità sussegwenti, jew għal kull dewmien fl-implimentazzjoni tal-ordni. L-ordni tal-kundanna jikkostitwixxi ordni ta’ infurzar għall-ħlas tas-somom dovuti għal kull ksur jew nuqqas ta’ konformità.

11 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor kwalunkwe limitazzjonijiet fl-infurzar, b'mod partikulari regoli għall-protezzjoni tad-debitur u limitazzjoni jew perjodi ta' preskrizzjoni fis-sistema tal-infurzar tiegħek

Id-dritt għall-manteniment mhuwiex fih innifsu suġġett għal terminu ta’ preskrizzjoni. Il-ħlasijiet individwali dovuti u mhux imħallsa huma suġġetti għall-preskrizzjoni ta' perjodu ta’ ħames snin (Art. 2948(2) tal-Kodiċi Ċivili). Barra minn hekk, il-preskrizzjoni hija sospiża bejn il-konjuġi u bejn dawk li jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri għall-persuni li jirċievu l-manteniment.

12 Teżisti organizzazzjoni jew awtorità li tista' tgħini nirkupra l-manteniment?

Ara l-punt li ġej.

13 Jistgħu l-organizzazzjonijiet (statali jew privati) iħallsu kompletament jew parzjalment il-manteniment f'isem id-debitur?

Inħoloq reċentement Fond mill-Istat għall-ħlas ta’ manteniment lill-konjuġi fi żmien finanzjarju diffiċli li ma jistgħux jaqilgħu l-għajxien tagħhom stess u lit-tfal minuri kollha li jgħixu magħhom, u kif ukoll lit-tfal adulti b’diżabilità serja, meta parti waħda mill-konjuġi li għandha tħallas il-manteniment tonqos milli tagħmel dan.

Sabiex titħallas dan il-manteniment (mill-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministero della Giustizia)), il-parti kkonċernata trid tressaq rikors quddiem il-qorti tal-post li fih tgħix.

Il-ħlasijiet mill-Ministeru tal-Ġustizzja jsiru bil-quddiem. Il-Ministeru tal-Ġustizzja mbagħad jirkupra s-somom dovuti mill-konjuġi li naqset milli tħallas.

14 Jekk ninsab f'dan l-Istat Membru u d-debitur għandu r-residenza tiegħu f'pajjiż ieħor:

14.1 Nista' nikseb assistenza ta' awtorita jew organizzazzjoni privata f'dan l-Istat Membru?

Persuna intitolata għal ħlasijiet tal-manteniment minn xi ħadd li jgħix fi Stat Membru ieħor tista’ tikseb assistenza mill-Awtorità Ċentrali tal-Italja. Il-persuna intitolata għall-manteniment fil-konfront ta’ debitur residenti f’pajjiż ieħor tista' titlob l-assistenza mingħand l-awtorità ċentrali Taljana u permezz tagħha, fl-Istat Membru li fih id-debitur stabbilixxa r-residenza tas-soltu tiegħu, tressaq talba għal rikonoxximent, dikjarazzjoni li jkollha forza eżekutorja u ta' infurzar tad-deċiżjoni li tirrikonoxxi l-intitolament tagħha għall-manteniment, skont is-sistema ta' kooperazzjoni stabbilita mill-Kapitolu VII tar-Regolament (KE) Nru 4/2009.

Id-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Minorenni u tal-Komunitajiet fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja - (Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità) - hija l-Awtorità Ċentrali għall-Italja maħtura skont l-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 għall-irkupru tal-manteniment f’tilwim ta’ natura transfruntiera fil-qasam ġudizzjarju Ewropew.

14.2 Jekk iva, kif nista' nikkuntattja lill-awtorità jew l-organizzazzjoni privata?

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-Awtorità Ċentrali tal-Italja huma kif ġej:

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Via Damiano Chiesa 24

00136 ROME

Tel. (+39) 06 68188 326-331-535

Faks (+39) 06 06.68808 323

Posta elettronika: acitalia0409.dgmc@giustizia.it

15 Jekk ninsab f'pajjiż ieħor u d-debitur jinsab f'dan l-Istat Membru:

15.1 Nista' nibgħat talba direttament lil tali awtorita jew organizzazzjoni privata f'dan l-Istat Membru?

Jekk kreditur i/tkun jgħix fi Stat Membru ieħor u jkun irid jinforza fl-Italja deċiżjoni li tirrikonoxxi l-intitolament tiegħu/tagħha għal manteniment, hu/hi j/tista’ j/titlob assistenza mill-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru li qed j/tgħix fih, u permezz ta’ dik l-awtorità i/tressaq rikors skont l-Artikolu 56, billi j/tuża is-sistema ta’ kooperazzjoni stabbilità fil-Kapitolu VII tar-Regolament (KE) Nru 4/2009.

Kreditur li j/tgħix fi Stat Membru ieħor ma j/tistax titlob assistenza diretta mill-Awtorità Ċentrali tal-Italja.

15.2 Jekk iva, kif nista' nikkuntattja lil dik l-awtorità jew organizzazzjoni privata u x'tip ta' assistenza nista' nikseb?

Ara l-punt li ġej.

16 Dan l-Istat Membru huwa marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007?

Iva.

17 Jekk dan l-Istat Membru mhuwiex marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007, liema liġi tkun applikabbli għat-talba għal manteniment skont ir-regoli tal-liġi internazzjonali privata tiegħu? X'inhuma r-regoli tal-liġi internazzjonali privata korrispondenti?

18 X'inhuma r-regoli fuq l-aċċess għall-ġustizzja f'każijiet transfruntiera fl-UE li jsegwu l-istruttura tal-Kapitolu V tar-Regolament dwar il-Manteniment?

Rigward l-aċċess għall-ġustizzja, fil-każijiet ta’ tilwim transfruntier, l-iskema prevista fil-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 hija direttament applikabbli.

Għalhekk, fit-tilwim għar-rikonoxximent jew ir-rikonoxximent u d-dikjarazzjoni li jkollha forza eżekutorja ta’ deċiżjonijiet u għall-infurzar ta’ deċiżjoni maħruġa fl-Istat jew diġà rikonoxxuta, jekk ir-rikorrent għandu/għandha anqas minn 21 sena, l-għajnuna legali b’xejn hija awtomatikament prevista, irrispettivament mid-dħul jew minn jekk ir-rikors huwiex iġġustifikat, kif meħtieġ mir-regoli ġenerali fis-seħħ fl-Italja dwar l-aċċess għall-għajnuna legali.

Għar-rikorsi dwar il-manteniment għat-tfal tal-età ta’ 21 sena jew aktar, u għal rikorsi li ma jirriżultawx minn relazzjoni ta’ filjazzjoni (l-istess bħar-rikorsi mressqa minn parti waħda mill-konjuġi jew minn persuni oħra abbażi ta’ rapport ta’ filjazzjoni jew affinità mal-kreditur), tingħata l-għajnuna legali jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet abitwali tad-dħul u ta’ ġustifikazzjoni tar-rikors, f’konformità mal-leġiżlazzjoni Taljana (ara l-punt 7).

Skont is-sistema ta’ koperazzjoni stipulata fil-Kapitolu VII tar-Regolament (KE) Nru 4/2009, l-Awtorità Ċentrali tal-Italja tittrażmetti r-rikors għall-għajnuna legali lill-Kamra tal-Avukati rispettiva.

19 X'inhuma l-miżuri adottati minn dan l-Istat Membru sabiex jiżgura l-funzjonament tal-attivitajiet deskritti fl-Artikolu 51 tar-Regolament dwar il-Manteniment?

Għall-ipproċessar ta’ talbiet ta’ kooperazzjoni trażmessi skont il-Kapitolu VII, l-Awtorità Ċentrali Taljana tuża l-metodi segwenti:

 • hija tinkoraġġixxi soluzzjonijiet amikevoli billi tibgħat stedina lid-debituri sabiex jissodisfaw volontarjament l-obbligu tagħhom;
 • hija tistieden id-debituri sabiex jikkuntattjaw l-Awtorità Ċentrali biex jaqblu dwar il-modalitajiet tat-tranżazzjoni tal-kawża;
 • hija tillokalizza d-debitur billi taċċedi għall-bażi tad-data tar-reġistru nazzjonali tal-muniċipalitajiet Taljani (Indice nazionale dei comuni italiani) u dik tal-amministrazzjoni tal-ħabsijiet (Amministrazione penitenziaria), jew inkella billi tikkuntattja l-uffiċċji tal-insinwa għall-popolazzjoni lokali;
 • hija tiġbor informazzjoni dwar id-dħul u l-assi tad-debitur, bl-assistenza tal-pulizija għat-taxxa (polizia tributaria);
 • hija tiffaċilita l-ġbir ta’ evidenza dokumentata, fil-kuntest tal-miżura speċifika prevista fl-Artikolu 51(2)(g) tar-Regolament, f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet ġudizzjarji;
 • hija tiffaċilita l-għoti ta’ għajnuna legali kif spjegat fil-punti 7 u 18 aktar ’il fuq.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 22/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.