Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Manteniment tal-familja

Polonja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'ifissru l-kunċetti "manteniment" u "obbligu ta' manteniment" f'termini prattiċi?  Liema persuni għandhom iħallsu allowance għall-manteniment lil persuna oħra?

Skont l-Artikolu 128 tal-Kodiċi dwar il-Familja u t-Tutela, "obbligu ta' manteniment" huwa obbligu impost fuq il-qraba fil-linja diretta u fuq l-aħwa biex jipprovdu l-mezzi ta’ għajxien (inkluż ħwejjeġ, ikel, akkomodazzjoni, fjuwil u mediċini) u, fejn meħtieġ, il-mezzi għat-trobbija (inkluż kura għall-iżvilupp fiżiku u mentali u l-aċċess għall-edukazzjoni u l-kultura).

Il-“manteniment” huwa provvediment fi flus jew in natura. Fil-każ tat-tfal, huwa jkopri wkoll l-input personali fit-trobbija tagħhom u x-xogħol f'unità domestika skont obbligu ta' manteniment.

It-“talba għal manteniment” hija d-dritt ta' persuna biex titlob it-twettiq ta' obbligu ta' manteniment lejha mingħand persuna oħra.

Bħala regola ġenerali, obbligu ta' manteniment iseħħ minħabba diversi tipi ta' relazzjonijiet familjari. Skont it-tip ta' relazzjoni familjari, il-liġi Pollakka tiddistingwi bejn it-tipi ta' obbligi ta' manteniment li ġejjin:

1. obbligu ta' manteniment bejn qraba (il-manteniment tat-tfal huwa forma speċifika ta' dan l-obbligu): Fil-każ ta' qraba, għandhom dritt għall-manteniment biss dawk b'diffikultajiet finanzjarji. Il-ġenituri jridu jħallsu l-manteniment lil ulied li għadhom ma jistgħux ifendu għal rashom, sakemm l-introjtu mill-propjetà tagħhom tkun suffiċjenti biex tkopri l-ispejjeż tal-manteniment u trobbija tagħhom. It-tfal 'il fuq minn 18-il sena ma għandhomx dritt għall-manteniment sakemm ma jkunux jixtiequ jkomplu l-edukazzjoni tagħhom u r-riżultati li jkunu kisbu s'issa jiġġustifikaw din l-għażla. Il-manteniment għandu jibqa' jingħata wkoll minħabba l-istat ta' saħħa jew sitwazzjoni personali tagħhom. Barra minn hekk, il-ġenituri mhumiex obbligati jħallsu manteniment lil tfal 'il fuq minn 18-il sena u li, minkejja li jkunu ppreparati għax-xogħol, jibdew jistudjaw u mbagħad jittraskuraw l-istudji tagħhom, ma jagħmlux progress sodisfaċenti, ma jiksbux il-marki biex jgħaddu u ma jgħaddux mill-eżamijiet fiż-żmien preskritt u, għal dawn ir-raġunijiet, jonqsu milli jlestu l-istudji tagħhom fil-perjodu speċifikat għall-programm ta' studji tagħhom.

Jekk ikun impossibbli li jinkiseb il-manteniment jew jekk il-kisba tiegħu tinvolvi diffikultajiet eċċessivi, qraba oħra jistgħu jiġu ordnati jħallsu l-manteniment (pereżempju n-nanniet tat-tfal li huma l-ġenituri tad-debitur li qiegħed jaħbi fejn jinsab);

2. obbligu ġej mill-adozzjoni: Jekk l-adozzjoni tikkrea biss relazzjoni bejn il-persuna li adottat u l-persuna adottata, l-obbligu tal-manteniment tal-persuna li adottat lejn il-persuna adottata jieħu preċedenza fuq l-obbligu ta' manteniment tal-qraba fil-linja axxendenti u l-aħwa tal-persuna adottata lejn dik il-persuna, filwaqt li l-obbligu ta' manteniment tal-persuna adottata lejn il-qraba tagħha fil-linja axxendenti u ħutha jiġi l-aħħar. F'każijiet oħra, japplikaw ir-regoli stabbiliti fil-punt 1 għall-persuna adottata;

3. obbligu bejn il-persuni li jiġu minn xulxin minħabba l-affinità (ġenituri tar-rispett, tfal tar-rispett): Għandhom dritt għall-manteniment biss dawk il-persuni b'diffikultajiet finanzjarji, sakemm, fis-sitwazzjoni konċernata, l-impożizzjoni tal-obbligu tal-manteniment ikun konformi mal-prinċipji tal-interazzjoni soċjali. Skont il-liġi u l-ġurisprudenza Pollakka, "diffikultajiet finanzjarji" tfisser l-inabilità li wieħed jissodisfa l-bżonnijiet raġjonevoli tiegħu bir-riżorsi proprji u bl-isforzi tiegħu;

4. obbligu bejn il-konjuġi matul iż-żwieġ: - membri tal-familja jistgħu jinvokaw id-dritt għal “standard ta’ għajxien indaqs” għall-membri tal-familja kollha. Skont l-Artikolu 27 tal-Kodiċi tal-Familja u t-Tutela, iż-żewġ konjuġi huma mitluba, skont l-abilitajiet u l-kapaċità ta’ qligħ u finanzjarja tagħhom, jgħinu jissodisfaw il-bżonnijiet tal-familja li għandhom bir-relazzjoni tagħhom. Dan l-obbligu jitqies sodisfatt bis-sħiħ jew parzjalment permezz ta’ sforzi personali fit-trobbija tat-tfal u l-kura tal-unità domestika;

5. obbligu bejn il-konjuġi wara li jkun intemm iż-żwieġ: Jekk wieħed mill-konjuġi jinsab ħati għat-tkissir irrimedjabbli taż-żwieġ u d-divorzju jġib miegħu deterjorazzjoni sostanzjali fis-sitwazzjoni finanzjarja tal-konjuġi l-ieħor, dan tal-aħħar jista' jitlob sabiex jiġu sodisfati l-bżonnijiet raġonevoli tiegħu, anke jekk ma jkunx f'diffikultà finanzjarja. F'każijiet oħra, konjuġi f'diffikultà finanzjarja jista' jitlob il-manteniment mill-ekskonjuġi tiegħu fi proporzjoni għall-bżonnijiet raġonevoli tiegħu u l-kapaċitajiet ta' qligħ u ta' finanzjament tal-ekskonjuġi. Id-dritt għall-manteniment tal-konjuġi jiskadi meta jerġa' jiżżewweġ. Madankollu, meta konjuġi divorzjat li ma nstabx responsabbli għat-tkissir irrimedjabbli taż-żwieġ ikun obbligat iħallas il-manteniment, l-obbligu ta' manteniment jiskadi ħames snin wara s-sentenza ta' divorzju, sakemm il-qorti ma testendix dan il-perjodu, fuq talba tal-persuna li għandha dritt għall-manteniment, minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali;

6. obbligu tal-missier ta' wild imwieled barra ż-żwieġ lejn l-omm: Missier li mhux ir-raġel tal-omm irid jikkontribwixxi skont iċ-ċirkostanzi tiegħu lejn l-ispejjeż assoċjati mat-tqala u t-twellid u l-ispejjeż ta' tliet xhur manteniment lill-omm matul it-twellid. Fejn ikun hemm raġunijiet importanti, l-omm tista' titlob illi l-missier jikkontribwixxi għall-manteniment tagħha għal perjodu itwal minn tliet xhur.

2 Sa liema età jista' tifel jibbenefika minn allowance għall-manteniment? Hemm regoli differenti għall-manteniment għall-minorenni u għall-adulti?

Il-ġenituri jridu jħallsu l-manteniment għat-tfal li għadhom ma jistgħux ifendu għal rashom. Peress illi t-tfal iridu jkomplu jistudjaw sakemm jagħlqu 18-il sena, normalment ikollhom dritt għall-manteniment sakemm jilħqu l-età tal-maturità jew anke sakemm ikunu lestew studji għal lawrja ta' masters jew studji vokazzjonali ogħla.

Il-benefiċċji mill-fond tal-Istat għall-manteniment jitħallsu lil persuni intitolati li jirċevuhom sakemm jagħlqu 18-il sena. Dawn il-persuni huma intitolati għall-benefiċċji sakemm jagħlqu 25 sena jekk ikomplu l-istudji tagħhom fi skejjel jew f'istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla, u għal perjodu indefinit ta' żmien jekk jiġu ċċertifikati bħala serjament diżabbli.

3 Għandi napplika għand awtorita kompetenti jew qorti biex nikseb manteniment? X'inhuma l-elementi ewlenin ta' din il-proċedura?

Iva, il-każijiet li ġejjin huma possibbli:

 1. il-persuna li trid tħallas il-manteniment tissodisfa dan l-obbligu volontarjament,
 2. il-partijiet jilħqu ftehim dwar l-obbligu tal-manteniment,
 3. jekk il-persuna li trid tħallas il-manteniment tonqos mill-obbligu tagħha, issir talba għall-manteniment quddiem il-qorti distrettwali (sąd rejonowy) li għandha ġuriżdizzjoni fil-post ta' residenza tal-persuna intitolata għall-mateniment (l-Artikolu 32 tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili) jew tal-konvenut (l-Artikolu 27(1) tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili), jew matul proċedimenti ta' divorzju jew separazzjoni legali quddiem il-qorti reġjonali (sąd okręgowy).

Ir-rikors huwa eżenti mit-tariffi tal-qorti. Madankollu, ir-rikors għandu jissodisfa r-rekwiżiti għal talba valida, jiġifieri jrid jinkludi l-isem tal-qorti li ġie ppreżentat quddiemha; l-ismijiet u l-kunjomijiet tal-partijiet, tar-rappreżentanti legali tagħhom u tal-avukati; it-tip ta' talba; deskrizzjoni ċara tat-talba; il-valur tat-talba; deskrizzjoni tal-fatti li jiġġustifikaw it-talba u fejn meħtieġ, il-ġuriżdizzjoni tal-qorti wkoll; il-firma tal-parti jew tar-rappreżentant jew avukat tagħha (il-prokura trid tiġi mehmuża); lista ta' annessi; il-postijiet ta' residenza jew l-uffiċċji reġistrati tal-partijiet, tar-rappreżentanti legali tagħhom u tal-avukati; u deskrizzjoni tat-talba. It-talbiet sussegwenti jrid ikollhom in-numru tal-kawża.

4 Tista ssir talba f’isem qarib (jekk iva, liema grad), jew minorenni?

Il-persuni li ġejjin jistgħu jressqu talba għall-manteniment f'isem il-persuna li għandha dritt tirċevih:

 • aġent (minbarra avukat u konsulent legali, il-persuni li ġejjin jistgħu jkunu aġent: il-ġenituri, il-konjuġi, l-aħwa, il-qraba fil-linja axxendenti jew persuni marbuta bl-adozzjoni mal-persuna intitolata għall-manteniment, kif ukoll persuna li tieħu ħsieb il-propjetà tal-persuna intitolata għall-manteniment);
 • rappreżentant ta' awtorita' lokali tal-gvern li hija responsabbli għall-assistenza soċjali (skont l-Att tat-12 ta' Marzu 2004 dwar l-assistenza soċjali (Journal of Laws (Dziennik Ustaw) 2004, Nru 64, Partita 593), dawn ir-rappreżentanti huma maniġers taċ-ċentri muniċipali tal-assistenza soċjali jew ċentri distrettwali ta' għajnuna għall-familji);
 • l-Artikolu 61(1)(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili jgħid li l-organizzazzjonijiet mhux governattivi jistgħu, fi ħdan il-qafas tad-dmirijiet statutorji tagħhom, jiftħu proċeduri għall-manteniment bil-kunsens bil-miktub ta’ persuna fiżika;
 • prosekutur pubbliku minħabba l-istat tad-dritt u l-interess pubbliku.

Ir-rappreżentanti statutorji jaġixxu f'isem il-minuri intitolati għall-manteniment. Madankollu, meta jilħqu l-età maġġuri, huma jridu jirrappreżentaw lilhom infushom.

Jekk persuna f'koabitazzjoni jew xi konoxxenza tal-persuna intitolata għall-manteniment ma tkunx waħda mill-persuni mniżżla hawn fuq, hija ma tistax taġixxi f'isem il-persuna intitolata għall-manteniment.

5 Jekk qed naħseb biex inressaq il-każ quddiem il-qorti, kif inkun naf liema qorti għandha l-ġuriżdizzjoni?

Skont il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, il-qrati distrettwali għandhom ġuriżdizzjoni ratione materiae f'kawżi dwar il-manteniment. Il-ġuriżdizzjoni lokali tiġi determinata skont il-post ta' residenza tal-persuna intitolata għall-manteniment jew il-post ta' residenza tal-konvenut. Il-qrati b'ġuriżdizzjoni fuq muniċipalijiet speċifiċi huma speċifikati fir-Regolament tal-Ministru għall-Ġustizzja tat-28 ta’ Diċembru 2018 dwar id-determinazzjoni tas-sede u l-ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-appell, il-qrati reġjonali u l-qrati distrettwali u l-ambitu tal-kompetenza tagħhom (Ġurnal tal-Liġijiet 2018, Partita 2548).

Il-qrati reġjonali għandhom ġuriżdizzjoni f'kawżi dwar ir-rikonoxximent ta' deċiżjonijiet tal-qrati tal-Istati Membri tal-UE fil-Polonja (l-Artikolu 11511(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili) jekk kienet ingħatat deċiżjoni qabel l-Istat li fiha ngħatat iffirma l-Protokoll tal-Aja tat-23 ta' Novembru 2007 dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta’ Manteniment (ĠU L 331, 16.12.2009, p. 17).

Skont l-Artikolu 115314 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili emendat, fir-Repubblika tal-Polonja hemm it-titoli eżekuttivi li ġejjin:

 1. sentenzi mogħtija mill-qrati tal-Istati Membri tal-UE u ftehimiet u dokumenti uffiċċjali maħruġa minn dawk l-istati li jaqgħu taħt ir-Regolament Nru 1215/2012 jekk ikunu eżegwibbli;
 2. sentenzi mogħtija mill-qrati tal-Istati Membri tal-UE, ftehimiet u dokumenti uffiċjali maħruġa minn dawk l-istati ċċertifikati bħala Ordni Ewropew ta' Infurzar;
 3. l-Ordnijiet Ewropej ta’ Infurzar mogħtija mill-qrati tal-Istati Membri tal-UE li l-eżegwibbiltà tagħhom ġiet dikjarata f’dawk l-istati skont ir-Regolamenti Nru 1896/2006;
 4. sentenzi mogħtija mill-qrati tal-Istati Membri tal-UE fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u ċċertifikati f’dawk l-istati skont ir-Regolamenti Nru 861/2007;
 5. deċiżjonijiet dwar il-kwistjonijiet ta’ manteniment mogħtija fl-Istati Membri tal-UE li ffirmaw il-Protokoll tal-Aja tat-23 ta’ Novembru 2007 dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta’ Manteniment (ĠU L 331, 16.12.2009, p. 17), kif ukoll ftehimiet u dokumenti uffiċjali dwar kwistjonijiet ta’ manteniment minn dawk l-istati li jaqgħu taħt ir-Regolament Nru 4/2009:
 6. is-sentenzi mogħtija fl-Istati Membri tal-UE li jinkludu l-miżuri ta’ protezzjoni li jaqgħu taħt ir-Regolament Nru 606/2013 jekk ikunu eżegwibbli.

6 Bħala applikant, neħtieġ intermedjarju biex inressaq il-każ quddiem il-qorti (pereżempju avukat, awtorità ċentrali jew lokali, eċċ.)? Jekk le, liema proċeduri japplikaw?

Ir-rappreżentazzjoni minn avukat mhix meħtieġa f'kawżi ta' manteniment. Il-partijiet jistgħu jaġixxu f'isimhom jew permezz ta' rappreżentanti professjonisti.

Ara l-punti 7 u 20 għal informazzjoni dettaljata dwar il-possibiltà tal-ħatra ta' avukat ex officio biex jidher f'isem il-parti intitolata għall-manteniment.

7 Irrid inħallas xi miżati biex inressaq il-każ quddiem il-qorti? Jekk iva, kemm jistgħu jitilgħu? Jekk ma jkollix biżżejjed mezzi finanzjarji, nista' ningħata għajnuna legali li tkopri l-ispejjeż tal-proċedura?

Skont il-liġi Pollakka, il-parti li qiegħda titlob il-manteniment u l-konvenut f'kawża dwar tnaqqis fl-ammont ta' manteniment huma eżenti mill-ispejjeż tal-qorti (l-Artikolu 96(1)(2) tal-Att tat-28 ta' Lulju 2005 dwar l-ispejjeż tal-qorti f'kawżi ċivili (Ġurnal tal-Liġijiet 2005, Nru 167, Partita 1398, kif emendat)). Dawn il-persuni huma eżenti għalkollox, li jfisser illi ma jġarrbux spejjeż tal-qorti, spejjeż fl-appell jew spejjeż ta' eżekuzzjoni.

Barra minn hekk, il-parti li tgawdi mill-eżenzjoni mill-ispejjeż tal-qorti tista' tapplika għall-għajnuna legali fil-forma ta' avukat maħtur ex officio. Jekk it-talba għal avukat tiġi milqugħa, it-tariffi tal-avukat jiġu koperti mill-avversarju ta' dik il-parti. Jekk hija titlef il-kawża, it-tariffi tal-avukat jitħallsu mit-Teżor tal-Istat.

Id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Istati Membri f'dan ir-rigward huma regolati mill-Att tas-17 ta' Diċembru 2004 dwar id-dritt għall-għajnuna fi proċedimenti ċivili li qegħdin isiru fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u dwar id-dritt ta’ għajnuna bil-ħsieb għal riżoluzzjoni amikevoli ta’ tilwima qabel ma tinfetaħ kawża ċivili (Ġurnal tal-Liġijiet 2005, Nru 2005, Partita 10, kif emendat).

8 X’tip ta’ manteniment x’aktarx tagħti l-qorti? Kif jiġi kkalkulat l-ammont tal-manteniment? Id-deċiżjoni tal-qorti tista' tiġi riveduta jekk jinbidlu l-għoli tal-ħajja jew iċ-ċirkustanzi familjari? Jekk iva, kif (pereżempju permezz ta' sistema tal-indiċjar awtomatiku)?

L-ammont tal-manteniment jiddependi mill-kapaċitajiet ta' qligħ u finanzjarji tal-persuna li trid tħallsu u mill-bżonnijiet raġonevoli tal-persuna intitolata għalih. Il-bżonnijiet raġonevoli tal-persuna intitolata għall-manteniment jinkludu kulma huwa bżonnjuż għall-għajxien tagħha, jiġifieri bżonnijiet kemm materjali u kemm mhux materjali (kulturali u spiritwali). Il-bżonnijiet tal-minuri jinkludu wkoll l-ispejjeż tat-trobbija. Fl-evalwazzjoni tal-kapaċitajiet finanzjarji u ta' qligħ tal-persuni li jridu jħallsu l-manteniment, mhuwiex l-introjtu li verament jaqilgħu li jiġi kkunsidrat iżda l-introjtu li jistgħu jaqilgħu jekk jagħmlu użu sħiħ mill-kapaċitajiet tagħhom. Dan ifisser illi anke persuna mingħajr xogħol li ma taqlax introjtu regolari tista' tiġi ordnata tħallas il-manteniment u l-pagamenti jiġu eżegwiti.

Fejn ikun hemm bidla fiċ-ċirkostanzi, tista' tintalab bidla fid-deċiżjoni tal-qorti jew fil-ftehim dwar il-manteniment. Kull parti fl-arranġament ta' manteniment tista' titlob dan it-tibdil. Skont iċ-ċirkostanzi fattwali, parti tista' titlob it-tħassir tal-obbligu ta' manteniment, jew it-tnaqqis jew żieda fl-ammont ta' manteniment. L-ammont ta' manteniment jista' jinbidel jekk il-bżonnijiet raġonevoli tal-persuna intitolata għall-manteniment jew il-kapaċità ta' qligħ tal-persuna li trid tħallas il-manteniment żdiedu jew naqsu.

Fil-Polonja m'hemmx ammont ta' manteniment fiss u l-manteniment ma jiġix ikkalkulat bħala perċentwali tal-introjtu tal-persuna li trid tħallsu. Fl-2014, il-paga minima kienet ta’ PLN 1,680 (madwar EUR 400) gross. Fl-2013, il-paga minima kienet ta’ PLN 3,650 (madwar EUR 900) gross fix-xahar. Fl-2015, il-paga minima kienet ta’ PLN 1,750 gross, fl-2016 - PLN 1,850 gross, u fl-2019 PLN 2,250 gross. Fil-prattika, fil-maġġoranza tal-każijiet l-ammont ta' manteniment ordnat mill-qrati jvarja minn PLN 300 sa PLN 1,000 fix-xahar għal kull wild. L-ammont ta' manteniment mhux suġġett għal indiċjar awtomatiku skont l-età tal-wild jew il-livell ta' inflazzjoni.

9 Kif jitħallas il-manteniment u lil min?

Il-persuna msemmija bħala d-debitur f'ordni ta' eżekuzzjoni trid tħallas il-manteniment. Bħala regola ġenerali, il-manteniment mogħti fil-Polonja jitħallas fi żloti Pollakki lir-rappreżentant legali tal-minuri (fi flus jew bi trasferiment bankarju) kull xahar, normalment sal-10 jum ta' kull xahar. F'każ ta' dewmien fil-pagament, is-sentenzi jipprovdu għal interess statutorju (b'rata ta' 13% kull sena mill-2008) fuq l-ammont pendenti (ara l-informazzjoni pprovduta mill-Polonja fuq l-interess statutorju).

Għalhekk, bħala regola ġenerali, obbligu ta' manteniment jitwettaq esklussivament mill-persuna mitluba li tħallsu. Jekk dik il-persuna ma tħallsux volontarjament, il-persuna intitolata għall-manteniment tista' titlob lill-awtorità kompetenti ta' eżekuzzjoni biex jinbdew proċedimenti ta' eżekuzzjoni (normalment bailiff). L-eżekuzzjoni tista' ssir ukoll ex officio fuq talba tal-qorti tal-prim'istanza li tat id-deċiżjoni bl-ammont ta' manteniment. Il-persuna intitolata għall-manteniment tista' tinnotifika mandat ta' sekwestru fuq il-post tax-xogħol tad-debtur jew lill-istituzzjoni li tħallas il-pensjoni tad-debitur u titlob illi l-manteniment dovut jitnaqqas mill-ammonti pagabbli lid-debitur. Din it-talba hija vinkolanti fuq l-aġenzija tal-pagamenti.

L-eżekuzzjoni fuq il-propjetà immobbli tad-debitur teħtieġ talba separata.

10 Jekk il persuna kkonċernata (id-debitur) ma tħallasx volontarjament, x’azzjoni tista’ tittieħed biex tkun imġiegħla tħallas?

Jekk il-persuna li trid tħallas il-manteniment tonqos milli tagħmel dan volontarjament, tista' tiġi sfurzata tħallas (ara l-punt 9).

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 209 tal-Kodiċi Kriminali (Ġurnal tal-Liġijiet 1997, Nru 88, partita 553), in-nuqqas persistenti ta' ħlas ta' manteniment huwa reat li jista' jiġi kkastigat permezz ta' multa, miżuri minbarra‑ priġunerija jew priġunerija sa massimu ta' sentejn. Ir-reat jitressaq il-qorti fuq talba tal-vittma, istituzzjoni soċjali jew korp responsabbli għall-prosekuzzjoni ta’ debitur tal-manteniment. Jekk il-vittma tingħata benefiċċji jew allowances xierqa tal-familja li jitħallsu f’każ ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-ħlas tal-manteniment, il-prosekuzzjoni ssir ex officcio.

L-Artikolu 5(3b)(2)(5) tal-Att tas-7 ta' Settembru 2007 dwar l-għajnuna għal persuni intitolati għall-manteniment (Ġurnal tal-Liġijiet 2007, Nru 192, Partita 1378) jipprovdi illi l-awtorità kompetenti tista' tappella għas-sospensjoni tal-liċenzja tas-sewqan tad-debitur.

Jekk l-eżekuzzjoni ma ssirx b'suċċess, il-bailiff jista' jitlob illi d-debitur jitniżżel fir-reġistru għad-debituri falluti.

11 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor kwalunkwe limitazzjonijiet fl-infurzar, b'mod partikulari regoli għall-protezzjoni tad-debitur u limitazzjoni jew perjodi ta' preskrizzjoni fis-sistema tal-infurzar tiegħek

Skont l-Artikolu 1083(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, il-pagamenti pendenti ta' manteniment jistgħu jiġu koperti kollha permezz tas-sekwestru ta' kont bankarju.

Skont l-Artikolu 833(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, ir-rimunerazzjoni għax-xogħol hija suġġetta għal sekwestru sa fejn jispeċifika l-Kodiċi dwar ix-Xogħol. Bħala regola ġenerali, jista' jiġi ssekwestrat 60% tas-salarju. Tlieta minn kull ħamsa tal-ammonti mogħtija mit-Teżor tal-Istat għal għanijiet speċjali, speċjalment għotjiet u għajnuna, jistgħu jiġu ssekwestrati wkoll (l-Artikolu 831(1)(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 829 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, dawn li ġejjin mhumiex suġġetti għas-sekwestru:

 1. oġġetti tad-dar, tas-sodod, bjankerija intima u ħwejjeġ ta' kuljum li huma essenzjali għad-debitur u l-membri dipendenti tal-familja tiegħu, kif ukoll il-ħwejjeġ li għandu bżonn biex jagħti servizz jew għal xogħol professjonali;
 2. l-ikel u stokks tal-fjuwil li għandu bżonn id-debitur u l-membri dipendenti tal-familja tiegħu għal xahar;
 3. baqra jew żewġ mogħżiet jew tliet nagħġiet meħtieġa għall-għajxien tad-debitur u l-membri dipendenti tal-familja tiegħu, flimkien mal-istokks tal-għalf u l-mifrex sal-ħsad li jmiss;
 4. għodda u oġġetti oħra li huma verament meħtieġa għad-debitur biex ikun jista’ jwettaq impjieg bi ħlas u materjali primi meħtieġa għall-produzzjoni għal ġimgħa, eskluż il-vetturi;
 5. fil-każ ta’ debituri b’impjieg perjodiku permanenti, ammont ta’ flus li jikkorrispondi għall-parti tas-salarju li mhux soġġetta għall-eżekuzzjoni għall-perjodu tad-data ta’ ħlas dovut li jmiss, u fil-każ ta’ debituri mingħajr salarju regolari - ammont ta’ flus strettament neċessarju għall-għajxien tad-debitur u tal-membri dipendenti tal-familja tiegħu għal ġimagħtejn;
 6. l-oġġetti neċessarji għall-istudji, karti personali, dekorazzjonijiet, oġġetti użati fil-prattika ta' reliġjon u oġġetti ta' kuljum li jistgħu jinbiegħu biss sinifikatament taħt il-valur tagħhom iżda li għandhom valur sinifikanti għad-debitur;
 7. prodotti mediċinali fi ħdan it-tifsira tal-Att Farmaċewtiku tas-6 ta’ Settembru 2001 (Ġurnal tal-Liġijiet tal-2008, Nru 45, partita 271, kif emendat) li meħtieġa strettament għall-funzjonament tal-istituzzjoni tal-kura tas-saħħa fi ħdan it-tifsira tad-dispożizzjonijiet legali dwar il-kura tas-saħħa għal perjodu ta’ tliet xhur u prodotti mediċinali meħtieġa strettament għall-funzjonament tiegħu fi ħdan it-tifsira tal-Att dwar il-Prodotti Mediċinali tal-20 ta’ Mejju 2010 (Ġurnal tal-Liġijiet, Nru 107, partita 679 u l-Ġurnal tal-Liġijiet tal-2011, partita 586 u Nru 113, partita 637);
 8. artikoli strettament meħtieġa minħabba d-diżabilità tad-debitur jew tal-membri tal-familja tagħhom.

Il-Ministru tal-Ġustizzja b’konsultazzjoni mal-Ministru tal-Agrikoltura u l-Ministru tal-Finanzi jispeċifika, permezz ta’ ordinanza, liema oġġetti tal-bidwi ma jistgħux ikunu soġġetti għal eżekuzzjoni (Artikolu 830).

Barra minn hekk, l-Artikolu 831 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jipprovdi li, b'mod partikolari, il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali fi ħdan it-tifsira tal-Att tat-12 ta' Marzu 2004 dwar l-għajnuna soċjali (Ġurnal tal-Liġijiet 2013, Partita 182, kif emendat) u r-riċevibbli dovuti lid-debitur mill-baġit tal-Istat jew mill-Fond Nazzjonali għas-Saħħa (Narodowy Fundusz Zdrowia) għall-provvista ta' benefiċċji tas-saħħa fi ħdan it-tifsira tal-Att tas-27 ta' Awwissu 2004 dwar il-benefiċċji tas-saħħa mill-fondi pubbliċi (Ġurnal tal-Liġijiet tal-2008, Nru 164, Partita 1027, kif emendat) qabel ma jingħataw dawn il-benefiċċji, sa massimu ta' 75% ta' kull pagament, mhumiex suġġetti għas-sekwestru, sakemm dawn mhux riċevibbli tal-impjegati jew fornituri tas-servizzi tad-debitur imsemmija fl-Artikolu 5(41)(a) u (b) tal-Att dwar il-Benefiċċji tal-Kura Tas-Saħħa Iffinanzjati mill-Fondi Pubbliċi tas-27 ta’ Awwissu 2004.

L-Artikolu 137(1) tal-Kodiċi dwar il-Familja u t-Tutela jipprovdi illi t-talbiet għall-manteniment huma suġġetti għal preskrizzjoni ta' tliet snin.

L-Artikolu 121(1) tal-Kodiċi Ċivili jipprovdi illi l-preskrizzjoni ma tibdiex tgħodd u, jekk tkun bdiet tgħodd, tiġi sospiża, għat-talbiet tat-tfal kontra l-ġenituri tagħhom matul id-durata tas-setgħa tal-ġenituri.

Jekk id-debitur jistaqsi dwar il-validità tal-obbligu ta' manteniment għal wild adult, il-bailiff jista' jitlob lil dan tal-aħħar jipprovdi ċertifikat li jikkonferma illi huwa għadu għaddej bl-istudji tiegħu, ma għandux introjtu jew qiegħed jirċievi kura medika u, għalhekk, għad għandu bżonn l-għajnuna finanzjarja tad-debitur.

12 Teżisti organizzazzjoni jew awtorità li tista' tgħini nirkupra l-manteniment?

Kif imsemmi fil-punt 4, talba għal manteniment tista' titressaq f'isem il-persuna intitolata għall-manteniment minn, inter alia, il-maniġers taċ-ċentri ta' assistenza soċjali, ċerti organizzazzjonijiet soċjali, rappreżentanti mill-awtoritajiet tal-gvern lokali responsabbli għall-assistenza soċjali u, f'ċerti każijiet ukoll, prosekuturi pubbliċi. Dawn l-entitajiet jistgħu jgħinu lill-konvenut ukoll billi jipparteċipaw fi proċedimenti ta' manteniment li jkunu diġà nbdew. Ir-rwol tagħhom huwa li jgħinu lill-persuna intitolata għall-manteniment fi proċedimenti l-qorti.

Il-qrati reġjonali jgħinu lil persuni intitolati għall-manteniment jressqu talbiet għall-irkupru tal-manteniment minn barra.

13 Jistgħu l-organizzazzjonijiet (statali jew privati) iħallsu kompletament jew parzjalment il-manteniment f'isem id-debitur?

L-Att tas-7 ta' Settembru 2007 dwar l-għajnuna lil persuni intitolati għall-manteniment (Ġurnal tal-Liġijiet 2009, Nru 1, Partita 7, kif emendat) jistabbilixxi r-regoli għall-għajnuna mill-Istat għal persuni intitolati għall-manteniment f'każijiet fejn l-eżekuzzjoni ma rnexxietx.

L-għotjiet mill-fond għall-manteniment jistgħu jinkisbu biss jekk l-introjtu tal-familja għal kull persuna ma jaqbiżx PLN 725 (madwar EUR 170) fix-xahar - mill-1 ta Lulju 2019 din l-għotja se tammonta għal PLN 800 (l-Artikolu 9(2)). Issir talba fl-uffiċċju muniċipali jew tal-belt li għandu ġuriżdizzjoni fuq il-post tar-residenza tal-persuna intitolata għall-manteniment.

Jekk madankollu, il-persuna intitolata għal ħlas bil-quddiem tal-manteniment tgħix f'istituzzjoni li tipprovdi kura 24 siegħa kuljum (pereżempju ċentru għall-assistenza soċjali, faċilità ta' kura edukattiva, ċentru ta' detenzjoni taż-żagħżagħ jew ċentru ta' kustodja provviżorja) jew ma' familja tal-fostering, iżżewġet jew kellha tifel u għandha dritt għal benefiċċju tal-familja, il-ħlas bil-quddiem ma jingħatax.

Dan l-Att japplika biss jekk il-persuna intitolata għall-manteniment tgħix il-Polonja matul il-perjodu li fih jingħata l-ħlas bil-quddiem.

Għal aktar informazzjoni ara http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego/

14 Jekk ninsab f'dan l-Istat Membru u d-debitur għandu r-residenza tiegħu f'pajjiż ieħor:

Jekk id-debitur jgħix barra l-pajjiż u l-persuna li għandha dritt għall-manteniment tgħix il-Polonja, il-qorti reġjonali li għandha ġuriżdizzjoni fuq il-post ta’ residenza tal-persuna li għandha dritt għall-manteniment tgħinha tippreżenta rikors għall-manutenzjoni. L-għajnuna tikkonsisti fl-għoti tal-informazzjoni u l-għajnuna kollha meħtieġa sabiex hija tkun tista’ timla d-dokumenti meħtieġa u l-verifika li r-rikors huwa formalment korrett.

14.1 Nista' nikseb assistenza ta' awtorita jew organizzazzjoni privata f'dan l-Istat Membru?

Iva.

14.2 Jekk iva, kif nista' nikkuntattja lill-awtorità jew l-organizzazzjoni privata?

Il-Parti A ta' talba sottomessa skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment timtela mill-qorti reġjonali.

Qorti Reġjonali

Indirizz għall-korrispondenza

Tel ++48

Fax ++48

Posta elettronika

Qorti Reġjonali

in Białystok

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

15-950 Białystok

85 7459220

85 7424640

oz@bialystok.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Bielsko-Biała

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

33 4990424

33 4990488

33 4990488

bpokusa@bielsko-biala.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Bydgoszcz

ul. Wały Jagiellońskie 2

85-128 Bydgoszcz

52 3253155

52 3253255

oz@bydgoszcz.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 23/35

42-200 Częstochowa

34 3684425

34 3684427

34 3684708

prezes@czestochowa.so.gov.pl

so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Elbląg

pl. Konstytucji 1

82-300 Elbląg

55 6112409

55 6112408

55 6112215

oddzial.administracyjny@elblag.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Gdańsk

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

58 3213141

58 3213119

58 3213140

58 3213119

section.oz@gdansk.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Gliwice

ul. Kościuszki 15

44-100 Gliwice

32 3380052

32 3380102

oz@gliwice.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Gorzów Wielkopolski

ul. Mieszka I 33

66-400 Gorzów Wielkopolski

95 7256718

95 7202807

95 7256790

msamolak@gorzow-wlkp.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Jelenia Góra

ul. Wojska Polskiego 56

58-500 Jelenia Góra

75 6415113

75 6415113

oz@jelenia-gora.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Kalisz

al. Wolności 13

62-800 Kalisz

62 7657700

62 7574936

administracja2@kalisz.so.gov.pl

administracja@kalisz.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Katowice

ul. Francuska 38

40-028 Katowice

32 6070183

32 6070498

32 6070184

32 6070211

obrot_zagraniczny@katowice.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Kielce

ul. Seminaryjska 12 a

25-372 Kielce

41 3402320

41 3402320

41 3402320

41 3402320

oz@kielce.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Konin

ul. Energetyka 5

62-510 Konin

63 2451443

63 2423022 +172

63 2426569

oz@konin.so.gov.pl

administracja@konin.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Koszalin

ul. Waryńskiego 7

75-541 Koszalin

94 3428750

94 3428897

administracja@koszalin.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Kraków

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

12 6195697

12 6195241

12 6195648

12 6195648

12 6195373

oz@krakow.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Krosno

ul. Sienkiewicza 12

38-400 Krosno

13 4373671

13 4373673

Obrot.zagr@krosno.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Legnica

ul. Złotoryjska 40

59-220 Legnica

76 7225936

76 7225936

76 7225912

oz@legnica.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 43

20-076 Lublin

81 4601004

81 4601004

mstec@so.lublin.gov.pl

mzarzeczny@so.lublin.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Łomża

ul. Dworna 16

18-400 Łomża

86 2163807

86 2166753

sekretariat@lomza.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Łódź

pl. Dąbrowskiego 5

90-921 Łódź

42 6778799

42 6778978

oz@lodz.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Nowy Sącz

ul. Pijarska 3

33-300 Nowy Sącz

18 4482145

alimenty@nowy-sacz.so.gov.pl

Il-Qorti Reġjonali f’Olsztyn

Ul. Dąbrowszczaków 44A 10-001 Olsztyn

89 5216049

89 5216160

oz@olsztyn.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Opole

pl. Daszyńskiego 1

45-064 Opole

77 5418134

Obrot.zagr@opole.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Ostrołęka

ul. Gomulickiego 5

07-410 Ostrołęka

29 7650130

29 7650181

sekretariat@ostroleka.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Piotrków Trybunalski

ul. Słowackiego 5

97-300 Piotrków Trybunalski

44 6494121

44 6494159

44 6478919

administracja@piotrkow-tryb.so.gov.pl

biblioteka@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Płock

pl. Narutowicza 4

09-404 Płock

24 2697220

24 2697220

24 2697364

24 2625253

so.plock.oz@plock.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

in Poznań

al. Marcinkowskiego 32

61-745 Poznań

61 8566205

61 8528751

opzagr@poznan.so.gov.pl

Il-Qorti Reġjonali f’Przemyśl

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

16 6761336

16 6761353

m.telega@przemysl.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Radom

ul. Marszałka

J. Piłsudskiego 10

26-600 Radom

48 3680288

48 3680287

wizytacje@radom.so.gov.pl

wizytacja@radom.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Rzeszów

pl. Śreniawitów 3

35-959 Rzeszów

17 8756394

17 8756349

e.czudec@rzeszow.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Siedlce

ul. Sądowa 2

08-110 Siedlce

25 6407846

25 6407812

poczta@siedlce.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Sieradz

al. Zwycięstwa 1

98-200 Sieradz

43 8266650

43 8266607

43 8271287

43 8271014

sekretariat@sieradz.so.gov.pl

administracja@sieradz.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Słupsk

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

59 8469422

59 8469424

59 8469424

rzecznik.prasowy@slupsk.so.gov.pl

poczta@slupsk.so.gov.pl

administracja@slupsk.so.gov.pl

magdalena.miklinska@slupsk.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Suwałki

ul. Waryńskiego 45

16-400 Suwałki

87 5631213

87 5631303

oz@suwalki.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Szczecin

ul. Kaszubska 42

70-952 Szczecin

91 4830147

91 4830170

91 4830170

91 4830170

91 4830170

91 4830170

administracyjny@szczecin.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Świdnica

pl. Grunwaldzki 14

58-100 Świdnica

74 8518 287

71 8518270

sekretarz@swidnica.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

15 8234880+425

hrojek@tarnobrzeg.so.gov.pl

sadokregowy@tarnobrzeg.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Tarnów

ul. J. Dąbrowskiego 27

33-100 Tarnów

14 6887409

sad_okregowy@tarnow.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

w Toruń

ul. Piekary 51

87-100 Toruń

56 6105609

oz@so.torun.pl

Qorti Reġjonali

f’Warsaw

al. Solidarności 127

00-951 Warszawa

22 440 11 54

22 6544411

karcz.19wiz@warszawa.gov.pl

Qorti Reġjonali

Għal Varsavaja-Praga ġewwa Varsavja

al. Solidarności 127

00-951 Warszawa

22 4404040

22 4401066

oz@warszawapraga.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Włocławek

ul. Wojska Polskiego 22

87-800 Włocławek

54 4120353

54 4118575

oz@wloclawek.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Wrocław

ul. Sądowa 1

50-950 Wrocław

71 3704391

71 3704391

oz@wroclaw.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Zamość

ul. Akademicka 1

22-400 Zamość

84 6382970

84 6393 359

84 6382970

84 6393359

prezes@zamosc.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Zielona Góra

pl. Słowiański 1

65-958 Zielona Góra

68 3220221

68 3220193

oz@zielona-gora.so.gov.pl

15 Jekk ninsab f'pajjiż ieħor u d-debitur jinsab f'dan l-Istat Membru:

15.1 Nista' nibgħat talba direttament lil tali awtorita jew organizzazzjoni privata f'dan l-Istat Membru?

L-Artikolu 55 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment ma jeħtieġx illi t-talbiet isiru permezz tal-awtorità ċentrali tal-Istat fejn jgħixu l-applikanti. It-talbiet jistgħu jintbagħtu direttament lill-qorti Pollakka kompetenti (b'hekk jiġu sodisfatti r-rekwiżiti formali stabbiliti fil-Kapitoli IV u VI tar-Regolament u fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Id-dettalji tal-aġenziji trażmittenti huma disponibbli fuq:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/alimenty/

L-aġenziji trażmittenti tal-pajjiżi barranin speċifikati fid-dikjarazzjonijiet mehmuża mar-Regolament jipprovdu lill-persuna intitolata għall-manteniment bl-informazzjoni neċessarja kollha, jgħinuha tlesti d-dokumenti meħtieġa, jivverifikaw il-korrettezza formali tat-talba ta' dik il-persuna u jittrażmettuha barra l-pajjiż.

15.2 Jekk iva, kif nista' nikkuntattja lil dik l-awtorità jew organizzazzjoni privata u x'tip ta' assistenza nista' nikseb?

Jekk il-qorti tordna l-manteniment u l-kawża taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 4/2009, rikorrent li jgħix barra jista' juża l-proċedura prevista minn dan ir-Regolament u jmur għand l-aġenzija trażmittenti kompetenti fil-pajjiż fejn jgħix jew jissottometti rikors għad-dikjarazzjoni ta' eżekuzzjoni ta' deċiżjoni barranija quddiem il-qorti kompetenti (ara l-punt 5). L-applikazzjonijiet għall-eżekuzzjoni jingħataw lill-uffiċċji ta' kull bailiff tal-qorti.

Jekk il-Polonja u l-pajjiż li fih jirrisjedi r-rikorrent ikunu partijiet f'konvenzjoni jew ftehim bilaterali dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet f'kawżi ta' manteniment, din l-għajnuna tingħata sa fejn jispeċifika l-ftehim. Bħala regola ġenerali, il-ftehimiet bilaterali jipprevedu l-applikazzjoni diretta quddiem qorti Pollakka jew l-applikazzjoni lil din il-qorti permezz tal-qorti tal-pajjiż fejn ingħatat id-deċiżjoni. Fl-aħħar każ, l-applikazzjonijet jiġu trażmessi permezz tal-awtoritajiet ċentrali, li huma normalment il-Ministeru tal-Ġustizzja jew l-awtoritajiet li jaqgħu taħt il-Konvenzjoni ta' New York:

http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XX/XX-1.en.pdf

Id-dettalji tal-qrati huma disponibbli fuq:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

filwaqt li d-dettalji tal-bailiffs huma disponibbli fuq: https://www.komornik.pl/

16 Dan l-Istat Membru huwa marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007?

Iva, mit-18 ta' Ġunju 2011.

17 Jekk dan l-Istat Membru mhuwiex marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007, liema liġi tkun applikabbli għat-talba għal manteniment skont ir-regoli tal-liġi internazzjonali privata tiegħu? X'inhuma r-regoli tal-liġi internazzjonali privata korrispondenti?

Mhux applikabbli.

18 X'inhuma r-regoli fuq l-aċċess għall-ġustizzja f'każijiet transfruntiera fl-UE li jsegwu l-istruttura tal-Kapitolu V tar-Regolament dwar il-Manteniment?

Ir-regoli applikabbli fil-Polonja huma d-dispożizzjonijiet tal-Att tas-17 ta' Diċembru 2004 dwar id-dritt għall-assistenza fi proċedimenti ċivili mmexxija fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Ġurnal tal-Liġijiet 2005, Nru 10, Partita 67, kif emendat) u d-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE tas-27 ta' Jannar 2003 biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f’tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn (ĠU L 26/41, 31.1.2003, p. 90), li huma ta' suppliment għad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u l-Att dwar l-ispejjeż tal-qorti f'kawżi ċivili. Il-parti li tixtieq tikseb formola speċifika għall-għajnuna (pereżempju l-ħatra ta’ avukat, it-traduzzjoni tad-dokumenti, ir-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar) jenħtieġ li tinforma b’mod ċar lill-qorti dwar l-użu ta’ din il-formola tal-UE.

19 X'inhuma l-miżuri adottati minn dan l-Istat Membru sabiex jiżgura l-funzjonament tal-attivitajiet deskritti fl-Artikolu 51 tar-Regolament dwar il-Manteniment?

L-Att li jemenda l-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u atti oħra (l-Att tat-28 ta’ April 2011 li jemenda l-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, l-Att dwar id-dritt ta’ għajnuna fi proċedimenti ċivili mmexxija fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u dwar id-dritt ta’ għajnuna sabiex ikun hemm riżoluzzjoni amikevoli ta’ tilwima qabel jinfteħu proċedimenti ċivili u l-Att dwar l-għajnuna għal persuni li għandhom dritt għall-manteniment - Ġurnal tal-Liġijiet tal-2011, Nru 129, partita 735) fejn l-awtorità ċentrali Pollakka tista’ tordna lill-awtorità li għandha ġuriżdizzjoni fuq id-debitur biex tmexxi inkjesta dwar il-manteniment, ġie adottat fit-28 ta’ April 2011.

Jekk id-debitur jew il-parteċipant ma jistgħux jinstabu, il-Ministeru tal-Ġustizzja jikkonsulta r-reġistri ċentrali u lokali u r-rekords (kif ukoll il-bażi tad-data PESEL.SAD) sabiex jiddetermina liema qorti jew bailiff għandu ġuriżdizzjoni jew biex jagħti tweġiba lil talba dwar miżuri speċifiċi. Bħalissa, mhuma ppjanati l-ebda tibdiliet fil-bażijiet statutorji, fil-finanzjament u l-persunal tal-awtorità ċentrali sabiex jiġi żgurat it-twettiq tal-attivitajiet deskritti fl-Artikolu 51.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 11/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.