Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Manteniment tal-familja

Polonja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'ifissru l-kunċetti "manteniment" u "obbligu ta' manteniment" f'termini prattiċi?  Liema persuni għandhom iħallsu allowance għall-manteniment lil persuna oħra?

Skont l-Artikolu 128 tal-Kodiċi dwar il-Familja u t-Tutela, "obbligu ta' manteniment" huwa obbligu impost fuq il-qraba fil-linja diretta u fuq l-aħwa biex jipprovdu l-mezzi ta’ għajxien (inkluż ħwejjeġ, ikel, akkomodazzjoni, fjuwil għat-tisħin u mediċini) u, fejn meħtieġ, il-mezzi għat-trobbija (inkluż kura għall-iżvilupp fiżiku u mentali u l-aċċess għall-edukazzjoni u l-kultura).

Il-"manteniment huwa provvediment fi flus jew in natura. Fil-każ tat-tfal, huwa jkopri wkoll l-input personali fit-trobbija tagħhom u x-xogħol f'unità domestika skont obbligu ta' manteniment.

It-"talba għal manteniment" hija d-dritt ta' persuna biex titlob it-twettiq ta' obbligu ta' manteniment lejha mingħand persuna oħra.

Bħala regola ġenerali, obbligu ta' manteniment iseħħ minħabba diversi tipi ta' relazzjonijiet familjari.
Skont it-tip ta' relazzjoni familjari, il-liġi Pollakka tiddistingwi bejn it-tipi ta' obbligi ta' manteniment li ġejjin:

  1. obbligu ta' manteniment bejn qraba (il-manteniment tat-tfal huwa forma speċifika ta' dan l-obbligu): Fil-każ ta' qraba, għandhom dritt għall-manteniment biss dawk b'diffikultajiet finanzjarji. Il-ġenituri jridu jħallsu l-manteniment lil ulied li għadhom ma jistgħux ifendu għal rashom, sakemm l-introjtu mill-propjetà tagħhom tkun suffiċjenti biex tkopri l-ispejjeż tal-manteniment u trobbija tagħhom. It-tfal 'il fuq minn 18-il sena ma għandhomx dritt għall-manteniment sakemm ma jkunux jixtiequ jkomplu l-edukazzjoni tagħhom u l-prestazzjoni tagħhom sa dakinhar tkun tiġġustifika din l-għażla. Il-manteniment għandu jibqa' jingħata wkoll minħabba l-istat ta' saħħa jew sitwazzjoni personali tagħhom. Barra minn hekk, il-ġenituri mhumiex obbligati jħallsu manteniment lil tfal 'il fuq minn 18-il sena u li, minkejja li jkunu ppreparati għax-xogħol, jibdew jistudjaw u mbagħad jittraskuraw l-istudji tagħhom, ma jagħmlux progress sodisfaċenti, ma jinkisbux il-marki biex jgħaddu u ma jgħaddux mill-eżamijiet fiż-żmien preskritt u, għal dawn ir-raġunijiet, jonqsu milli jlestu l-istudji tagħhom fil-perjodu speċifikat għall-programm ta' studji tagħhom.
    Jekk il-ksib tal-manteniment mill-persuna bir-responsabbiltà primarja (il-ġenitur) ma jkunx possibbli jew iwassal għal diffikultajiet eċċessivi, persuni oħrajn b’responsabbiltà (eż. in-nanniet tal-minuri bħala l-ġenituri tad-debitur li għeb) jistgħu jitħarrku huma. Madankollu, il-manteniment mingħand in-nanniet ma jistax jinkiseb fuq il-bażi unika li d-debitur tal-manteniment naqas milli jħallas l-ammonti konċessi; biex in-nanniet jitqiegħdu taħt obbligu li jħallsu l-manteniment, il-persuna intitolata trid tkun f’diffikultajiet finanzjarji, u n-nanniet irid ikollhom il-mezzi finanzjarji biex iħallsu l-manteniment. Il-manteniment mingħand in-nanniet normalment jingħata f’ammonti aktar baxxi minn dawk mogħtija mill-persuna primarja responsabbli.
  2. obbligu ġej mill-adozzjoni: Jekk l-adozzjoni tikkrea biss relazzjoni bejn il-persuna li adottat u l-persuna adottata, l-obbligu tal-manteniment tal-persuna li adottat lejn il-persuna adottata jieħu preċedenza fuq l-obbligu ta' manteniment tal-qraba fil-linja axxendenti u l-aħwa tal-persuna adottata lejn dik il-persuna, filwaqt li l-obbligu ta' manteniment tal-persuna adottata lejn il-qraba tagħha fil-linja axxendenti u ħutha jiġi l-aħħar. F'każijiet oħra, japplikaw ir-regoli stabbiliti fil-punt 1 għall-persuna adottata.
  3. obbligu bejn il-persuni li jiġu minn xulxin minħabba l-affinità (ġenituri tar-rispett, tfal tar-rispett): għandhom dritt għall-manteniment biss dawk il-persuni b'diffikultajiet finanzjarji, sakemm, fis-sitwazzjoni konċernata, l-impożizzjoni tal-obbligu tal-manteniment ikun konformi mal-prinċipji tal-interazzjoni soċjali. Fid-dawl tal-leġiżlazzjoni u l-ġurisprudenza Pollakka, "diffikultajiet finanzjarji" tfisser l-inabilità li wieħed jissodisfa l-bżonnijiet raġjonevoli tiegħu bir-riżorsi proprji u bl-isforzi tiegħu.
  4. obbligu bejn il-konjuġi matul iż-żwieġ: membri tal-familja jistgħu jinvokaw id-dritt għal “standard ta’ għajxien indaqs” għall-membri tal-familja kollha. Skont l-Artikolu 27 tal-Kodiċi tal-Familja u t-Tutela, iż-żewġ konjuġi huma mitluba, skont l-abilitajiet u l-kapaċità ta’ qligħ u finanzjarja tagħhom, jgħinu jissodisfaw il-bżonnijiet tal-familja li għandhom bir-relazzjoni tagħhom. Dan l-obbligu jitqies sodisfatt bis-sħiħ jew parzjalment permezz ta’ sforzi personali fit-trobbija tat-tfal u l-kura tal-unità domestika.
  5. obbligu bejn il-konjuġi wara li jkun intemm iż-żwieġ: Jekk wieħed mill-konjuġi jinsab ħati għat-tkissir irrimedjabbli taż-żwieġ u d-divorzju jġib miegħu deterjorazzjoni sostanzjali fis-sitwazzjoni finanzjarja tal-konjuġi l-ieħor, dan tal-aħħar jista' jitlob sabiex jiġu ssodisfati l-bżonnijiet raġonevoli tiegħu, anke jekk ma jkunx f'diffikultà finanzjarja.
    F'każijiet oħra, konjuġi f'diffikultà finanzjarja jista' jitlob il-manteniment mill-ekskonjuġi tiegħu fi proporzjoni għall-bżonnijiet raġonevoli tiegħu u l-kapaċitajiet ta' qligħ u ta' finanzjament tal-ekskonjuġi. Id-dritt għall-manteniment tal-konjuġi jiskadi meta jerġa' jiżżewweġ. Madankollu, meta konjuġi divorzjat li ma nstabx responsabbli għat-tkissir irrimedjabbli taż-żwieġ ikun obbligat iħallas il-manteniment, l-obbligu ta' manteniment jiskadi ħames snin wara s-sentenza ta' divorzju, sakemm il-qorti ma testendix dan il-perjodu, fuq talba tal-persuna li għandha dritt għall-manteniment, minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali.
  6. obbligu tal-missier ta' wild imwieled barra ż-żwieġ lejn l-omm: Missier li mhux ir-raġel tal-omm irid jikkontribwixxi skont iċ-ċirkostanzi tiegħu lejn l-ispejjeż assoċjati mat-tqala u t-twellid u l-ispejjeż ta' tliet xhur manteniment lill-omm matul it-twellid. Fejn ikun hemm raġunijiet importanti, l-omm tista' titlob illi l-missier jikkontribwixxi għall-manteniment tagħha għal perjodu itwal minn tliet xhur.

2 Sa liema età jista' tifel jibbenefika minn allowance għall-manteniment? Hemm regoli differenti għall-manteniment għall-minorenni u għall-adulti?

Il-ġenituri jridu jħallsu l-manteniment għat-tfal li għadhom ma jistgħux ifendu għal rashom. Peress illi t-tfal iridu jkomplu jistudjaw sakemm jagħlqu 18-il sena, normalment ikollhom dritt għall-manteniment sakemm jilħqu l-età maġġuri jew sakemm itemmu l-edukazzjoni tagħhom. Meta persuna intitolata għall-manteniment ma tkunx tista’ tipprovdi għaliha nnifisha (eż. minħabba mard jew diżabbiltà), l-intitolament jista’ jibqa’ validu għal perjodu indefinit.

Il-benefiċċji mill-fond tal-Istat għall-manteniment jitħallsu lil persuni intitolati li jirċevuhom sakemm jagħlqu 18-il sena. Dawn il-persuni huma intitolati għall-benefiċċji sakemm jagħlqu 25 sena jekk ikomplu l-istudji tagħhom fi skejjel jew f'istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla, u għal perjodu indefinit ta' żmien jekk jiġu ċċertifikati bħala serjament diżabbli. Benefiċċji mill-fond ta’ manteniment jistgħu jinkisbu bil-kondizzjoni li d-dħul tal-familja per capita ma jaqbiżx it-PLN 800 fix-xahar, u, mill-1 ta’ Lulju 2020, id-PLN 900 fix-xahar.

3 Għandi napplika għand awtorita kompetenti jew qorti biex nikseb manteniment? X'inhuma l-elementi ewlenin ta' din il-proċedura?

Iż-żewġ sitwazzjonijiet li ġejjin huma possibbli:

1. il-persuna li trid tħallas il-manteniment tissodisfa dan l-obbligu volontarjament,

2. il-partijiet jilħqu ftehim ekstraġudizzjarju dwar l-obbligu tal-manteniment,

3. jekk il-persuna li trid tħallas il-manteniment tonqos mill-obbligu tagħha, issir talba għall-manteniment quddiem il-qorti distrettwali (sąd rejonowy) li għandha ġuriżdizzjoni fil-post ta' residenza tal-persuna intitolata għall-manteniment (l-Artikolu 32 tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili) jew tal-konvenut (l-Artikolu 27(1) tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili), jew matul proċedimenti ta' divorzju jew separazzjoni legali quddiem il-qorti reġjonali (sąd okręgowy).

Ir-rikors huwa eżenti mit-tariffi tal-qorti. Madankollu, ir-rikors għandu jissodisfa r-rekwiżiti għal talba valida, jiġifieri jrid jinkludi l-isem tal-qorti li ġie ppreżentat quddiemha; l-ismijiet u l-kunjomijiet tal-partijiet, tar-rappreżentanti legali tagħhom u tal-avukati; it-tip ta' talba; deskrizzjoni ċara tat-talba; il-valur tat-talba; deskrizzjoni tal-fatti li jiġġustifikaw it-talba u fejn meħtieġ, il-ġuriżdizzjoni tal-qorti wkoll; il-firma tal-parti jew tar-rappreżentant jew avukat tagħha (il-prokura trid tiġi mehmuża); lista ta' annessi; il-postijiet ta' residenza jew l-uffiċċji reġistrati tal-partijiet, tar-rappreżentanti legali tagħhom u tal-avukati; u deskrizzjoni tat-talba. It-talbiet sussegwenti jrid ikollhom ir-referenza għall-atti tal-kawża. Iċ-ċertifikat tat-twelid tal-minuri li il-konvenut ikun msemmi fih bħala l-ġenitur tal-minuri għandu jinhemeż ukoll mal-petizzjoni, u jekk ikun meħtieġ, tista’ tiġi ppreżentata talba biex tiġi stabbilita l-filjazzjoni flimkien mat-talba għall-manteniment.

4. huwa possibbli wkoll li jintlaħaq ftehim quddiem nutar pubbliku, u f’dak każ il-Qorti Distrettwali toħroġ biss ordni li tagħti l-eżekuzzjoni tas-soluzzjoni. L-iffirmar ta’ ftehim ta’ soluzzjoni quddiem nutar pubbliku huwa suġġett għal tariffa, kif ukoll talba għall-ħruġ ta’ titolu eżekuttiv.

5. is-soluzzjoni tista’ tintlaħaq ukoll fil-qorti, u f’dak il-każ il-konvenut jista’ jiġi eżentat milli jħallas it-tariffa tal-qorti, jew jintalab iħallas biss nofsha.

4 Tista ssir talba f’isem qarib (jekk iva, liema grad), jew minorenni?

Il-persuni li ġejjin jistgħu jressqu talba għall-manteniment f'isem il-persuna li għandha dritt tirċevih:

- aġent (minbarra avukat u konsulent legali, il-persuni li ġejjin jistgħu jkunu aġent: il-ġenituri, il-konjuġi, l-aħwa, il-qraba fil-linja axxendenti jew persuni marbuta bl-adozzjoni mal-persuna intitolata għall-manteniment, kif ukoll persuna li tieħu ħsieb il-propjetà tal-persuna intitolata għall-manteniment);

– rappreżentant ta' awtorità lokali tal-gvern li hija responsabbli għall-assistenza soċjali (skont l-Att tat-12 ta' Marzu 2004 dwar l-assistenza soċjali (il-Ġurnal tal-Liġijiet (Dziennik Ustaw) 2004, Nru 64, Partita 593), dawn ir-rappreżentanti huma: il-maniġer taċ-ċentru muniċipali tal-assistenza soċjali jew l-maniġer taċ-ċentru distrettwali ta' għajnuna għall-familji);

– l-Artikolu 61(1)(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili jistipula li l-organizzazzjonijiet mhux governattivi jistgħu, fi ħdan il-qafas tad-dmirijiet statutorji tagħhom, jiftħu proċeduri għall-manteniment bil-kunsens bil-miktub tal-persuna fiżika kkonċernata;

– prosekutur pubbliku minħabba l-istat tad-dritt u l-interess pubbliku.

Ir-rappreżentanti statutorji jaġixxu f'isem il-minuri intitolati għall-manteniment. Madankollu, meta jilħqu l-età maġġuri, huma jridu jirrappreżentaw lilhom infushom.

Jekk persuna f'koabitazzjoni jew xi konoxxenza tal-persuna intitolata għall-manteniment ma tkunx waħda mill-persuni mniżżla hawn fuq, hija ma tistax taġixxi f'isem il-persuna intitolata għall-manteniment.

5 Jekk qed naħseb biex inressaq il-każ quddiem il-qorti, kif inkun naf liema qorti għandha l-ġuriżdizzjoni?

Skont il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, il-qrati distrettwali għandhom ġuriżdizzjoni ratione materiae f'kawżi dwar il-manteniment. Il-ġuriżdizzjoni territorjali tiġi ddeterminata skont il-post ta' residenza tal-persuna intitolata għall-manteniment jew il-post ta' residenza tal-konvenut. Il-qrati b'ġuriżdizzjoni fuq muniċipalitajiet speċifiċi huma speċifikati fir-Regolament tal-Ministru għall-Ġustizzja tat-28 ta’ Diċembru 2018 dwar id-determinazzjoni tas-sede u l-ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-appell, il-qrati reġjonali u l-qrati distrettwali u l-ambitu tal-kompetenza tagħhom (Ġurnal tal-Liġijiet 2018, Partita 2548).

Il-qrati reġjonali għandhom ġuriżdizzjoni f'kawżi dwar ir-rikonoxximent ta' deċiżjonijiet tal-qrati tal-Istati Membri tal-UE fil-Polonja (l-Artikolu 115111 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili) jekk kienet ingħatat deċiżjoni qabel l-Istat li fiha ngħatat iffirma l-Protokoll tal-Aja tat-23 ta' Novembru 2007 dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta’ Manteniment (ĠU L 331, 16.12.2009, p. 17), jiġifieri qabel it-18 ta’ Ġunju 2011.

Skont l-Artikolu 115314 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili emendat, fil-Polonja hemm it-titoli eżekuttivi li ġejjin:

1) sentenzi mogħtija mill-qrati tal-Istati Membri tal-UE u ftehimiet u dokumenti uffiċjali maħruġa minn dawk l-istati li jaqgħu taħt ir-Regolament Nru 1215/2012 jekk ikunu eżegwibbli;

2) sentenzi mogħtija mill-qrati tal-Istati Membri tal-UE, ftehimiet u dokumenti uffiċjali maħruġa minn dawk l-istati ċċertifikati bħala Ordni Ewropew ta' Infurzar;

3) l-Ordnijiet Ewropej ta’ Infurzar mogħtija mill-qrati tal-Istati Membri tal-UE li l-eżegwibbiltà tagħhom ġiet dikjarata f’dawk l-istati skont ir-Regolamenti Nru 1896/2006;

4) sentenzi mogħtija mill-qrati tal-Istati Membri tal-UE fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u ċċertifikati f’dawk l-istati skont ir-Regolamenti Nru 861/2007;

5) deċiżjonijiet dwar il-kwistjonijiet ta’ manteniment mogħtija fl-Istati Membri tal-UE li ffirmaw il-Protokoll tal-Aja tat-23 ta’ Novembru 2007 dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta’ Manteniment (ĠU L 331, 16.12.2009, p. 17), kif ukoll ftehimiet u dokumenti uffiċjali dwar kwistjonijiet ta’ manteniment minn dawk l-istati li jaqgħu taħt ir-Regolament Nru 4/2009:

6) is-sentenzi mogħtija fl-Istati Membri tal-UE li jinkludu l-miżuri ta’ protezzjoni li jaqgħu taħt ir-Regolament Nru 606/2013 jekk ikunu eżegwibbli.

6 Bħala applikant, neħtieġ intermedjarju biex inressaq il-każ quddiem il-qorti (pereżempju avukat, awtorità ċentrali jew lokali, eċċ.)? Jekk le, liema proċeduri japplikaw?

Ir-rappreżentazzjoni minn avukat mhix meħtieġa f'kawżi ta' manteniment. Il-partijiet jistgħu jaġixxu f'isimhom jew permezz ta' rappreżentanti professjonisti.

Ara l-punti 7 u 20 għal informazzjoni dettaljata dwar il-possibbiltà tal-ħatra ta' avukat ex officio biex jidher f'isem il-parti intitolata għall-manteniment.

7 Irrid inħallas xi miżati biex inressaq il-każ quddiem il-qorti? Jekk iva, kemm jistgħu jitilgħu? Jekk ma jkollix biżżejjed mezzi finanzjarji, nista' ningħata għajnuna legali li tkopri l-ispejjeż tal-proċedura?

Il-parti li qiegħda titlob il-manteniment u l-konvenut f'kawża dwar tnaqqis fl-ammont ta' manteniment huma eżenti mill-ispejjeż tal-qorti (l-Artikolu 96(1)(2) tal-Att tat-28 ta' Lulju 2005 dwar l-ispejjeż tal-qorti f'kawżi ċivili (Ġurnal tal-Liġijiet 2005, Nru 167, Partita 1398, kif emendat)). Dawn il-persuni huma eżenti għalkollox, li jfisser illi ma jġarrbux spejjeż tal-qorti, spejjeż fl-appell jew spejjeż ta' eżekuzzjoni.

Persuna obbligata tħallas il-manteniment tista’ wkoll titlob eżenzjoni mill-ispejjeż tal-qorti meta titlob bidla fl-ammont tal-konċessjoni. Dan jeħtieġ il-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni dwar l-assi u d-dħul. Id-deċiżjoni tittieħed mill-qorti wara li tkun eżaminat it-talba.

Barra minn hekk, il-parti li tgawdi mill-eżenzjoni mill-ispejjeż tal-qorti tista' tapplika għall-għajnuna legali fil-forma ta' avukat maħtur ex officio. Jekk it-talba għal avukat tiġi milqugħa, it-tariffi tal-avukat jiġu koperti mill-avversarju ta' dik il-parti. Jekk hija titlef il-kawża, it-tariffi tal-avukat jitħallsu mit-Teżor tal-Istat.

Id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Istati Membri f'dan ir-rigward huma regolati mill-Att tas-17 ta' Diċembru 2004 dwar id-dritt għall-għajnuna fi proċedimenti ċivili li qegħdin isiru fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u dwar id-dritt ta’ għajnuna bil-ħsieb għal riżoluzzjoni amikevoli ta’ tilwima qabel ma tinfetaħ kawża ċivili (Ġurnal tal-Liġijiet 2005, Nru 2005, Partita 10, kif emendat).

8 X’tip ta’ manteniment x’aktarx tagħti l-qorti? Kif jiġi kkalkulat l-ammont tal-manteniment? Id-deċiżjoni tal-qorti tista' tiġi riveduta jekk jinbidlu l-għoli tal-ħajja jew iċ-ċirkustanzi familjari? Jekk iva, kif (pereżempju permezz ta' sistema tal-indiċjar awtomatiku)?

L-ammont tal-manteniment jiddependi mill-kapaċitajiet ta' qligħ u finanzjarji tal-persuna li trid tħallsu u mill-bżonnijiet raġonevoli tal-persuna intitolata għalih. Il-bżonnijiet raġonevoli tal-persuna intitolata għall-manteniment jinkludu kulma huwa bżonnjuż għall-għajxien tagħha, jiġifieri bżonnijiet kemm materjali u kemm mhux materjali (kulturali u spiritwali). Il-bżonnijiet tal-minuri jinkludu wkoll l-ispejjeż tat-trobbija. Fl-evalwazzjoni tal-kapaċitajiet finanzjarji u ta' qligħ tal-persuni li jridu jħallsu l-manteniment, mhuwiex l-introjtu li verament jaqilgħu li jiġi kkunsidrat iżda l-introjtu li jistgħu jaqilgħu jekk jagħmlu użu sħiħ mill-kapaċitajiet tagħhom. Dan ifisser illi anke persuna mingħajr xogħol li ma taqlax introjtu regolari tista' tiġi ordnata tħallas il-manteniment u l-pagamenti jiġu eżegwiti.

Meta jkun hemm bidla fiċ-ċirkostanzi, tista' tintalab bidla fid-deċiżjoni tal-qorti jew fil-ftehim dwar il-manteniment. Kull parti fl-arranġament ta' manteniment tista' titlob dan it-tibdil. Skont iċ-ċirkostanzi fattwali, parti tista' titlob it-tħassir tal-obbligu ta' manteniment, jew it-tnaqqis jew żieda fl-ammont ta' manteniment. L-ammont ta' manteniment jista' jinbidel jekk il-bżonnijiet raġonevoli tal-persuna intitolata għall-manteniment jew il-kapaċità ta' qligħ tal-persuna li trid tħallas il-manteniment żdiedu jew naqsu.

Fil-Polonja m'hemmx ammont ta' manteniment fiss u l-manteniment ma jiġix ikkalkulat bħala perċentwali tal-introjtu tal-persuna li trid tħallsu. Fl-2014, il-paga minima kienet ta’ PLN 1,680 (madwar EUR 400) gross. Fl-2013, il-paga minima kienet ta’ PLN 3,650 (madwar EUR 900) gross fix-xahar. Il-paga minima kienet ta’ PLN 1 750 gross fl-2015, PLN 1 850 gross fl-2016, u PLN 2250 gross fl-2019, u tammonta għal PLN 2 600 gross fl-2020. Fil-prattika, fil-maġġoranza tal-każijiet l-ammont ta' manteniment ordnat mill-qrati jvarja minn PLN 300 sa PLN 1 000 fix-xahar għal kull wild. L-ammont ta' manteniment mhux suġġett għal indiċjar awtomatiku skont l-età tal-wild jew il-livell ta' inflazzjoni.

9 Kif jitħallas il-manteniment u lil min?

Il-persuna msemmija bħala d-debitur f'ordni ta' eżekuzzjoni trid tħallas il-manteniment. Bħala regola ġenerali, il-manteniment mogħti fil-Polonja jitħallas fi zloty Pollakki lir-rappreżentant legali tal-minuri (fi flus jew bi trasferiment bankarju) kull xahar, normalment sal-10 jum ta' kull xahar. F’każ ta’ dewmien fil-ħlas, is-sentenzi jipprovdu għal imgħax statutorju (mid-29 ta’ Mejju 2020, l-imgħax ammonta għal 3.6% fis-sena) fuq l-ammont pendenti (ara l-informazzjoni dwar l-imgħax statutorju pprovdut mill-Polonja).

Għalhekk, bħala regola ġenerali, obbligu ta' manteniment jitwettaq esklussivament mill-persuna mitluba li tħallsu. Jekk dik il-persuna ma tħallsux volontarjament, il-persuna intitolata għall-manteniment tista' titlob lill-awtorità kompetenti ta' eżekuzzjoni biex jinbdew proċedimenti ta' eżekuzzjoni (normalment uffiċjal ġudizzjarju). L-eżekuzzjoni tista' ssir ukoll ex officio fuq talba tal-qorti tal-prim'istanza li tat id-deċiżjoni bl-ammont ta' manteniment. Il-persuna intitolata għall-manteniment tista' tinnotifika mandat ta' sekwestru fuq il-post tax-xogħol tad-debitur jew lill-istituzzjoni li tħallas il-pensjoni tad-debitur u titlob illi l-manteniment dovut jitnaqqas mill-ammonti pagabbli lid-debitur. Din it-talba hija vinkolanti fuq il-parti paganti.

Rikors biex jinfetħu l-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni kontra debitur tal-manteniment jista’ jiġi ppreżentat lil kwalunkwe uffiċjal ġudizzjarju tal-qorti. Madankollu, meta d-dejn jiġi eżegwit kontra l-proprjetà tad-debitur, il-kompetenza taqa’ f’idejn l-uffiċjal ġudizzjarju fir-reġjun fejn ikun jgħix id-debitur.

10 Jekk il persuna kkonċernata (id-debitur) ma tħallasx volontarjament, x’azzjoni tista’ tittieħed biex tkun imġiegħla tħallas?

Jekk il-persuna li trid tħallas il-manteniment tonqos milli tagħmel dan volontarjament, tista' tiġi sfurzata tħallas (ara l-punt 9).

Barra minn hekk, fid-dawl tal-Artikolu 209 tal-Kodiċi Kriminali (Il-Ġurnal tal-Liġijiet 1997, Nru 88, partita 553), kwalunkwe persuna li tevadi l-osservanza ta’ obbligu ta’ manteniment stabbilit b’deċiżjoni tal-qorti, soluzzjoni milħuqa quddiem qorti jew awtorità oħra jew taħt ftehim ieħor, hija soġġetta għal multa, sentenza komunitarja jew sa sena priġunerija, jekk l-ammont totali tal-arretrati jkun ekwivalenti għal mill-inqas tliet pagamenti regolari ta’ manteniment jew jekk id-dewmien fil-ħlas ta’ manteniment mhux regolari jaqbeż it-tliet xhur. Jekk it-trażgressur jikkawża li persuna intitolata ma tkunx tista’ tissodisfa l-ħtiġijiet vitali bażiċi tagħha, it-trażgressur ikun soġġett għal multa, sentenza komunitarja jew sa sentejn priġunerija.

Ir-reat jitressaq il-qorti fuq talba tal-vittma, istituzzjoni soċjali jew korp li jmexxi kontra debitur ta’ manteniment. Jekk il-vittma tkun ingħatat benefiċċji jew gratifiki tal-familja xierqa li jitħallsu f’każ ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-ħlas tal-manteniment, il-prosekuzzjoni ssir ex officio.

L-Artikolu 5(3b)(2) tal-Att tas-7 ta' Settembru 2007 dwar l-għajnuna għal persuni intitolati għall-manteniment (Ġurnal tal-Liġijiet 2007, Nru 192, Partita 1378) jipprovdi illi l-awtorità kompetenti tista' tappella għas-sospensjoni tal-liċenzja tas-sewqan tad-debitur.

Jekk l-eżekuzzjoni ma tirnexxix, l-uffiċjal ġudizzjarju jista' jitlob illi d-debitur jitniżżel fir-reġistru għad-debituri insolventi.

11 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor kwalunkwe limitazzjonijiet fl-infurzar, b'mod partikulari regoli għall-protezzjoni tad-debitur u limitazzjoni jew perjodi ta' preskrizzjoni fis-sistema tal-infurzar tiegħek

Skont l-Artikolu 1083(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, il-pagamenti pendenti ta' manteniment jistgħu jiġu koperti kollha permezz tas-sekwestru ta' kont bankarju.

Skont l-Artikolu 833(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, ir-rimunerazzjoni għax-xogħol hija suġġetta għal sekwestru sa fejn jispeċifika l-Kodiċi dwar ix-Xogħol. Bħala regola ġenerali, jista' jiġi ssekwestrat 60% tas-salarju. Tlieta minn kull ħamsa tal-ammonti mogħtija mit-Teżor tal-Istat għal għanijiet speċjali, speċjalment għotjiet u għajnuna, jistgħu jiġu ssekwestrati wkoll (l-Artikolu 831(1)(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 829 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, dawn li ġejjin mhumiex suġġetti għas-sekwestru:

1) oġġetti tad-dar, tas-sodod, bjankerija intima u ħwejjeġ ta' kuljum li huma essenzjali għad-debitur u l-membri dipendenti tal-familja tiegħu, kif ukoll il-ħwejjeġ li għandu bżonn biex jagħti servizz jew għal xogħol professjonali;

2) l-ikel u stokks tal-fjuwil li għandu bżonn id-debitur u l-membri dipendenti tal-familja tiegħu għal xahar;

3) baqra jew żewġ mogħżiet jew tliet nagħġiet meħtieġa għall-għajxien tad-debitur u l-membri dipendenti tal-familja tiegħu, flimkien mal-istokks tal-għalf u l-mifrex sal-ħsad li jmiss;

4) għodda u oġġetti oħra li huma verament meħtieġa għad-debitur biex ikun jista’ jwettaq impjieg bi ħlas u materjali primi meħtieġa għall-produzzjoni għal ġimgħa, eskluż il-vetturi;

5) fil-każ ta’ debituri b’impjieg perjodiku permanenti, ammont ta’ flus li jikkorrispondi għal porzjon tal-paga li mhux soġġett għall-eżekuzzjoni għall-perjodu tad-data ta’ ħlas dovut li jmiss, u fil-każ ta’ debituri mingħajr paga regolari – ammont ta’ flus strettament neċessarju għall-għajxien tad-debitur u tal-membri dipendenti tal-familja tiegħu għal ġimagħtejn;

6) oġġetti meħtieġa għal finijiet edukattivi, dokumenti personali, dekorazzjonijiet u oġġetti użati għal prattiki reliġjużi, kif ukoll oġġetti ta’ kuljum li jistgħu jinbiegħu biss bi prezz ħafna inqas tal-valur oriġinali tagħhom, iżda b’livell għoli ta’ valur ta’ utilità għad-debitur;

8) prodotti mediċinali fi ħdan it-tifsira tal-Att Farmaċewtiku tas-6 ta’ Settembru 2001 (il-Ġurnal tal-Liġijiet 2019, partita 499, kif emendat) li meħtieġa strettament għall-funzjonament tal-istituzzjoni tal-kura tas-saħħa fi ħdan it-tifsira tad-dispożizzjonijiet legali dwar il-kura tas-saħħa għal perjodu ta’ tliet xhur u prodotti mediċinali meħtieġa strettament għall-funzjonament tiegħu fi ħdan it-tifsira tal-Att dwar il-Prodotti Mediċinali tal-20 ta’ Mejju 2010 (Ġurnal tal-Liġijiet, Nru 107, partita 679 u l-Ġurnal tal-Liġijiet tal-2011, Nru 102, partita 586 u Nru 113, partita 637);

9) artikoli strettament meħtieġa minħabba d-diżabilità tad-debitur jew ta’ membri tal-familja tiegħu.

Skont l-Artikolu 833(6) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, lanqas il-benefiċċji tal-manteniment, il-kumpens pagabbli f’każ ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-ħlas tal-manteniment, il-benefiċċji tal-familja, il-gratifiki tal-familja tal-kura jew tat-twelid ta’ tarbija, il-benefiċċji għal orfni, il-benefiċċji għal min jieħu ħsiebhom, il-benefiċċji soċjali, il-benefiċċji għall-integrazzjoni, il-benefiċċji għat-trobbija jew il-benefiċċju ta’ darba msemmi fl-Artikolu 10 tal-Att tal-4 ta’ Novembru 2016 dwar appoġġ għal nisa tqal u l-familji tagħhom “Għal ħajjithom” (Il-Ġurnal tal-Liġijiet 2019, partita 473) ma huma soġġetti għall-eżekuzzjoni.

Il-Ministru għall-Ġustizzja b’konsultazzjoni mal-Ministru tal-Agrikoltura u l-Ministru tal-Finanzi jispeċifika, permezz ta’ ordinanza, liema oġġetti tal-bidwi ma jistgħux ikunu soġġetti għal eżekuzzjoni. (L-Artikolu 830).

Barra minn hekk, l-Artikolu 831 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jipprovdi li, b'mod partikolari, il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali fi ħdan it-tifsira tal-Att tat-12 ta' Marzu 2004 dwar l-għajnuna soċjali (Ġurnal tal-Liġijiet 2013, Partita 182, kif emendat) u r-riċevibbli dovuti lid-debitur mill-baġit tal-Istat jew mill-Fond Nazzjonali għas-Saħħa (Narodowy Fundusz Zdrowia) għall-provvista ta' benefiċċji tas-saħħa fi ħdan it-tifsira tal-Att tas-27 ta' Awwissu 2004 dwar il-benefiċċji tas-saħħa mill-fondi pubbliċi (Ġurnal tal-Liġijiet tal-2008, Nru 164, Partita 1027, kif emendat) qabel ma jingħataw dawn il-benefiċċji, sa massimu ta' 75% ta' kull pagament, mhumiex suġġetti għas-sekwestru, sakemm dawn mhux riċevibbli tal-impjegati jew fornituri tas-servizzi tad-debitur imsemmija fl-Artikolu 5(41)(a) u (b) tal-Att dwar il-Benefiċċji tal-Kura Tas-Saħħa Iffinanzjati mill-Fondi Pubbliċi tas-27 ta’ Awwissu 2004.

L-Artikolu 137(1) tal-Kodiċi dwar il-Familja u t-Tutela jipprovdi illi t-talbiet għall-manteniment huma suġġetti għal preskrizzjoni ta' tliet snin.

L-Artikolu 121(1) tal-Kodiċi Ċivili jipprovdi illi l-preskrizzjoni ma tibdiex tgħodd u, jekk tkun bdiet tgħodd, tiġi sospiża fir-rigward tal-pretensjonijiet tat-tfal kontra l-ġenituri tagħhom matul id-durata tas-setgħa tal-ġenituri.

Jekk id-debitur jistaqsi dwar il-validità tal-obbligu ta' manteniment għal wild adult, l-uffiċjal ġudizzjarju jista' jitlob lill-kreditur jipprovdi ċertifikat li jikkonferma illi huwa għadu għaddej bl-istudji tiegħu, ma għandux introjtu jew qiegħed jirċievi kura medika u, għalhekk, għad għandu bżonn l-għajnuna finanzjarja tad-debitur.

12 Teżisti organizzazzjoni jew awtorità li tista' tgħini nirkupra l-manteniment?

Kif imsemmi fil-punt 4, talba għal manteniment tista' titressaq f'isem il-persuna intitolata, fost l-oħrajn, mill-maniġers taċ-ċentri ta' assistenza soċjali, minn ċerti organizzazzjonijiet soċjali, mir-rappreżentanti tal-awtoritajiet tal-gvern lokali responsabbli għall-assistenza soċjali u, f'ċerti każijiet ukoll, mill-prosekuturi pubbliċi. Dawn l-entitajiet jistgħu jgħinu lill-konvenut ukoll billi jipparteċipaw fi proċedimenti ta' manteniment li jkunu diġà nbdew. Ir-rwol tagħhom huwa li jgħinu lill-persuna intitolata għall-manteniment fi proċedimenti l-qorti.

Il-qrati reġjonali jgħinu lill-persuni intitolati jitolbu l-kreditu ta' manteniment barra mill-pajjiż.

Persuni li joqogħdu barra mill-pajjiż li jixtiequ jitolbu l-kreditu ta’ manteniment minn debitur li jirrisjedi l-Polonja jistgħu jirċievu assistenza mill-awtoritajiet ċentrali kompetenti: https://www.gov.pl/web/stopuprowadzeniomdzieci/lista-organow-centralnych

Informazzjoni dwar kif tikseb għajnuna legali bla ħlas tinsab ukoll fis-sit https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

13 Jistgħu l-organizzazzjonijiet (statali jew privati) iħallsu kompletament jew parzjalment il-manteniment f'isem id-debitur?

L-Att tas-7 ta' Settembru 2007 dwar l-għajnuna lil persuni intitolati għall-manteniment (Ġurnal tal-Liġijiet 2009, Nru 1, Partita 7, kif emendat) jistabbilixxi r-regoli għall-għajnuna mill-Istat għal persuni intitolati għall-manteniment f'każijiet fejn l-eżekuzzjoni ma rnexxietx.

Benefiċċji mill-fond ta’ manteniment jistgħu jinkisbu biss jekk id-dħul tal-familja per capita ma jaqbiżx it-PLN 800 fix-xahar, u, mill-1 ta’ Lulju 2020, id-PLN 900 fix-xahar.
Mill-1 ta’ Lulju 2020, bdiet tapplika wkoll ir-regola ta’ “zloty għal kull zloty” – jekk id-dħul tal-familja per capita jaqbeż l-ammont imsemmi hawn fuq ta’ PLN 900, l-appoġġ jitnaqqas u jkun dovut għall-ammont li jirrappreżenta d-differenza bejn l-ammont tal-benefiċċju mill-fond ta’ manteniment dovut lill-persuna intitolata u l-ammont li bih l-introjtu tal-familja per capita jinqabeż (l-Artikolu 9(2a)). Madankollu, jekk il-benefiċċju kkalkulat b’dan il-mod ikun inqas minn PLN 100, tinħareġ deċiżjoni ta’ rifjut u l-benefiċċju ma jitħallasx (l-Artikolu 9(2b)).

Issir talba fl-uffiċċju muniċipali jew tal-belt li jkollu l-ġuriżdizzjoni fuq il-post tar-residenza tal-persuna intitolata għall-manteniment. L-iżborż tal-benefiċċji mill-fond jista’ jiġi ddelegat ukoll lil unità organizzattiva tal-muniċipalità, eż. lil ċentru tal-assistenza soċjali.

Jekk madankollu, il-persuna intitolata għal ħlas bil-quddiem tal-manteniment tkun tgħix f'istituzzjoni li tipprovdi kollox (pereżempju ċentru għall-assistenza soċjali, faċilità ta' kura edukattiva, ċentru ta' detenzjoni taż-żgħażagħ jew ċentru ta' kustodja provviżorja) jew ma' familja tal-fostering, tkun iżżewġet jew kellha t-tfal u jkollha dritt għal benefiċċju tal-familja, il-ħlas bil-quddiem ma jingħatax lil dik il-persuna.

L-Att japplika biss jekk il-persuna intitolata għall-manteniment tkun residenti l-Polonja matul il-perjodu ta’ meta jkun dovut il-ħlas bil-quddiem.

Għal aktar informazzjoni ara https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego

14 Jekk ninsab f'dan l-Istat Membru u d-debitur għandu r-residenza tiegħu f'pajjiż ieħor:

Jekk id-debitur ikollu r-residenza tiegħu barra l-pajjiż u l-persuna li għandha dritt għall-manteniment tgħix il-Polonja, il-qorti reġjonali li għandha ġuriżdizzjoni fuq il-post ta’ residenza tal-persuna intitolata tgħinha tippreżenta talba għall-manutenzjoni. L-għajnuna tinvolvi l-għoti ta’ kull informazzjoni u għajnuna meħtieġa lill-persuna intitolata sabiex tkun tista’ timla d-dokumenti meħtieġa u l-verifika li t-talba tkun formalment korretta.

14.1 Nista' nikseb assistenza ta' awtorita jew organizzazzjoni privata f'dan l-Istat Membru?

Iva

14.2 Jekk iva, kif nista' nikkuntattja lill-awtorità jew l-organizzazzjoni privata?

Il-Parti A ta' talba sottomessa skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment timtela mill-qorti reġjonali.

Lista tal-qrati reġjonali li jissodisfaw il-funzjoni ta’ awtorità ċentrali

Qorti

Indirizz

Telefown: (+48)

Faks: (+48)

Posta elettronika

Qorti Reġjonali

f'Białystok

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

15-950 Białystok

85 7421517

85 7421517

oz@bialystok.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Bielsko-Biała

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

33 4990424

33 4990488

33 4990488

boguslawa.pokusa@bielsko-biala.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Bydgoszcz

ul. Wały Jagiellońskie 2

85-128 Bydgoszcz

52 3253155

52 3253255

oz@bydgoszcz.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 23/35

42-200 Częstochowa

34 3684425

34 3684420

prezes@czestochowa.so.gov.pl

anna.bocianowska@czestochowa.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Elbląg

pl. Konstytucji 1

82-300 Elbląg

55 6112409

55 6112408

55 6112215

oddzial.administracyjny@elblag.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

fi Gdańsk

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

58 3213119

[manteniment]

58 3213141 [il-Kap tal-Uffiċċju Amministrattiv]

58 3213234

section.oz@gdansk.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

fi Gliwice

ul. Kościuszki 15

44-100 Gliwice

32 3380052

32 3380102

oz@gliwice.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Gorzów Wielkopolski

ul. Mieszka I 33

66-400 Gorzów Wielkopolski

95 7256718

95 7256702

95 7202807

95 7256790

marta.samolak@gorzow-wlkp.so.gov.pl

sekretariat@gorzow-wlkp.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Jelenia Góra

al. Wojska Polskiego 56

58-500 Jelenia Góra

75 6415113

75 6415113

oz@jelenia-gora.so.gov.pl

o.administracyjny@jelenia-gora.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Kalisz

al. Wolności 13

62-800 Kalisz

62 7657764

62 7574936

administracja@kalisz.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Katowice

ul. Francuska 38

40-028 Katowice

32 6070183

32 7836806

32 6070184

obrot_zagraniczny@katowice.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Kielce

ul. Seminaryjska 12 a

25-372 Kielce

41 3402320

41 3402320

oz@kielce.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Konin

ul. Energetyka 5

62-510 Konin

63 2451443

63 2423022 +172

63 2426569

oz@konin.so.gov.pl

administracja@konin.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Koszalin

ul. Waryńskiego 7

75-541 Koszalin

94 3428750

94 3428897

administracja@koszalin.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

fi Krakovja

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

12 6195241

12 6195262

12 6195204

12 6195665

oz@krakow.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

fi Krosno

ul. Sienkiewicza 12

38-400 Krosno

13 4373671

13 4373673

13 4320570

Obrot.zagr@krosno.so.gov.pl

administracja@krosno.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Legnica

ul. Złotoryjska 40

59-220 Legnica

76 7545036

76 7545107

76 7545012

oz@legnica.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 43

20-076 Lublin

81 4601004

81 4601013

malgorzata.stec-szewczyk@lublin.so.gov.pl

obrotzagraniczny@lublin.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Łomża

ul. Dworna 16

18-400 Łomża

86 2166281

862154254

86 2166753

sekretariat@lomza.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Łódź

XI Wydział Wizytacyjny (il-11-il Dipartiment tal-Ispezzjoni)

Plac Dąbrowskiego 5

90-921 Łódź (kamra 118)

42 6778799

42 2126082

oz@lodz.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Nowy Sącz

ul. Pijarska 3

33-300 Nowy Sącz

18 4482145

18 4482185

alimenty@nowysacz.so.gov.pl

Il-Qorti Reġjonali f’Olsztyn

ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 Olsztyn

89 5216049

89 6123838

oz@olsztyn.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Opole

pl. Daszyńskiego 1

45-064 Opole

77 5418134

77 5418109

Obrot.zagr@opole.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Ostrołęka

ul. Gomulickiego 5

07-410 Ostrołęka

29 7650130

29 7650181

sekretariat@ostroleka.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Piotrków Trybunalski

ul. Słowackiego 5

97-300 Piotrków Trybunalski

44 6494121

44 6494159

44 6478919

administracja@piotrkow-tryb.so.gov.pl

[l-iktar importanti]

biblioteka@piotrkow-tryb.so.gov.pl

jolanta.sipinska@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

fi Płock

pl. Narutowicza 4

09-404 Płock

24 2697320

24 2697364

24 2625253

oz@plock.so.gov.pl

urszula.kaluzna@plock.so.gov.pl

urszula.wyrwas@plock.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f'Poznań

ul. Stanisława Hejmowskiego 2

61-736 Poznań

61 6283730

61 6283731

61 6283734

61 6283739

opzagr@poznan.so.gov.pl

Il-Qorti Reġjonali f’Przemyśl

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

16 6761336

16 6761353

m.telega@przemysl.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Radom

ul. Marszałka

J. Piłsudskiego 10

26-600 Radom

48 6776780

48 6776788

48 3680287

wizytacje@radom.so.gov.pl

Il-Qorti Reġjonali f’Rybnik

ul. Józefa Piłsudskiego 33

44-200 Rybnik

32 7840578

32 7840402

oz@rybnik.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Rzeszów

Plac Śreniawitów 3

35-959 Rzeszów

17 8756394

17 8627265

elzbieta.czudec@rzeszow.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Siedlce

ul. Sądowa 2

08-110 Siedlce

25 6407846

25 6407812

poczta@siedlce.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Sieradz

al. Zwycięstwa 1

98-200 Sieradz

43 8266650

43 8266607

43 8271014

sekretariat@sieradz.so.gov.pl

administracja@sieradz.so.gov.pl

katarzyna.szala@sieradz.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Słupsk

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

59 8469543

59 8469513

59 8469424

59 8469429

agnieszka.kozlowska@slupsk.so.gov.pl

referat.wiz@slupsk.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Suwałki

ul. Waryńskiego 45

16-400 Suwałki

87 5631213

87 5631300

87 5631303

sekretariat@suwalki.so.gov.pl

anna.klekotko@suwalki.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Szczecin

ul. Małopolska 17

70-227 Szczecin

91 4830170

91 4830170

jsurowa@szczecin.so.gov.pl

amazur@szczecin.so.gov.pl [sprawy alimentacyjne – kawżi ta’ manteniment]

Qorti Reġjonali

f’Świdnica

pl. Grunwaldzki 14

58-100 Świdnica

74 8518 287

74 8518270

sekretarz@swidnica.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

15 688 2500

15 6882678

15 8229756

oz@tarnobrzeg.so.gov.pl

halina.rojek@tarnobrzeg.so.gov.pl

magdalena.kochanowska-lezon@tarnobrzeg.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Tarnów

ul. J. Dąbrowskiego 27

33-100 Tarnów

14 6887409

14 6887417

sad_okregowy@tarnow.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Toruń,

ul. Piekary 51

87-100 Toruń

56 6105609

56 6555706

oz@torun.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Varsavja

al. „Solidarności” 127

00-898 Warszawa

22 440 11 54 [manteniment]

22 6544443

22 6544411

m.karcz@warszawa.gov.pl [sa Settembru 2020]

a.kowalczyk@warszawa.so.gov.pl

p.luscinska@warszawa.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

Għal Varsavaja-Praga ġewwa Varsavja

ul. Poligonowa 3

04-051 Warszawa

22 4177393


oz@warszawapraga.so.gov.pl

dariusz.olowski@warszawapraga.so.gov.pl

kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Włocławek

ul. Wojska Polskiego 22

87-800 Włocławek

54 4120365

54 4118575

oz@wloclawek.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

fi Wrocław

ul. Sądowa 1

50-950 Wrocław

71 3704391

71 7482964

oz@wroclaw.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Zamość

ul. Wyszyńskiego 11

22-400 Zamość

84 6316927

84 6316928

84 6316993

aneta.juszczak@zamosc.so.gov.pl

prezes@zamosc.so.gov.pl

Qorti Reġjonali

f’Zielona Góra

pl. Słowiański 1

65-069 Zielona Góra

68 3220221

68 4567769

oz@zielona-gora.so.gov.pl

e.branicka@zielona-gora.so.gov.pl

k.zubryk@zielona-gora.so.gov.pl

z.pejs@zielona-gora.so.gov.pl

15 Jekk ninsab f'pajjiż ieħor u d-debitur jinsab f'dan l-Istat Membru:

15.1 Nista' nibgħat talba direttament lil tali awtorita jew organizzazzjoni privata f'dan l-Istat Membru?

L-Artikolu 55 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment ma jeħtieġx illi t-talbiet isiru permezz ta’ awtorità ċentrali tal-Istat fejn jgħixu l-applikanti. It-talbiet jistgħu jintbagħtu direttament lill-qorti Pollakka kompetenti li hu konformi mar-rekwiżiti formali stabbiliti fil-Kapitoli IV u VI tar-Regolament u fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

Id-dettalji tal-awtoritajiet trażmittenti jinsabu fl-indirizz:

https://www.gov.pl/web/stopuprowadzeniomdzieci/lista-organow-centralnych

L-awtoritajiet trażmittenti tal-pajjiżi barranin speċifikati fid-dikjarazzjonijiet mehmuża mar-Regolament jipprovdu lill-persuna intitolata għall-manteniment bl-informazzjoni neċessarja kollha, jgħinuha tlesti d-dokumenti meħtieġa, jivverifikaw il-korrettezza formali tat-talba ta' dik il-persuna u jibagħtuha barra l-pajjiż.

15.2 Jekk iva, kif nista' nikkuntattja lil dik l-awtorità jew organizzazzjoni privata u x'tip ta' assistenza nista' nikseb?

Jekk il-qorti tordna l-manteniment u l-kawża taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 4/2009, kreditur li jgħix barra jista' juża l-proċedura prevista minn dan ir-Regolament u jmur għand l-awtorità trażmittenti kompetenti fil-pajjiż fejn jgħix jew jissottometti rikors għad-dikjarazzjoni ta' eżekuzzjoni ta' deċiżjoni barranija quddiem il-qorti kompetenti (ara l-punt 5). Ir-rikorsi għall-eżekuzzjoni jiġu ppreżentati lill-uffiċċju ta' kwalunkwe uffiċjal ġudizzjarju tal-qorti.

Jekk il-Polonja u l-pajjiż li l-kreditur jirrisjedi fih ikunu partijiet f'konvenzjoni jew ftehim bilaterali dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet f'kawżi ta' manteniment, din l-għajnuna tingħata sa fejn jispeċifika l-ftehim. Bħala regola, il-ftehimiet bilaterali jipprevedu li t-talbiet għandhom jiġu ppreżentati lill-qorti Pollakka direttament jew permezz ta’ qorti tal-pajjiż fejn tkun ingħatat is-sentenza. Fil-każ tal-aħħar, it-talbiet jintbagħtu permezz tal-awtoritajiet ċentrali, tipikament permezz tal-Ministeru għall-Ġustizzja jew l-awtoritajiet innotifikati għall-ħtiġijiet tal-Konvenzjoni ta’ New York:

http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XX/XX-1.en.pdf

Id-dettalji tal-qrati jinsabu fl-indirizz

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

filwaqt li d-dettalji tal-uffiċjali ġudizzjarji fl-indirizz: http://komornik.pl/

16 Dan l-Istat Membru huwa marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007?

Iva, ilha marbuta bil-Protokoll mit-18 ta’ Ġunju 2011.

17 Jekk dan l-Istat Membru mhuwiex marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007, liema liġi tkun applikabbli għat-talba għal manteniment skont ir-regoli tal-liġi internazzjonali privata tiegħu? X'inhuma r-regoli tal-liġi internazzjonali privata korrispondenti?

Mhux applikabbli.

18 X'inhuma r-regoli fuq l-aċċess għall-ġustizzja f'każijiet transfruntiera fl-UE li jsegwu l-istruttura tal-Kapitolu V tar-Regolament dwar il-Manteniment?

Ir-regoli applikabbli fil-Polonja jinkludu l-Att tas-17 ta' Diċembru 2004 dwar id-dritt għall-assistenza fi proċedimenti ċivili mmexxija fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Ġurnal tal-Liġijiet 2005, Nru 10, Partita 67, kif emendat) u d-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE tas-27 ta' Jannar 2003 biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f’tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn (ĠU L 26/41, 31.1.2003, p. 90), li huma ta' suppliment għad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u l-Att dwar l-ispejjeż tal-qorti f'kawżi ċivili. Il-parti li tixtieq tikseb formola speċifika għall-għajnuna (pereżempju l-ħatra ta’ avukat, it-traduzzjoni tad-dokumenti, ir-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar) jenħtieġ li tinforma b’mod ċar lill-qorti bil-formola ta’ applikazzjoni tal-UE https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-en.do?clang=mt

19 X'inhuma l-miżuri adottati minn dan l-Istat Membru sabiex jiżgura l-funzjonament tal-attivitajiet deskritti fl-Artikolu 51 tar-Regolament dwar il-Manteniment?

Fit-28 ta’ April 2011, il-leġiżlatur Pollakk adotta l-Att li jemenda l-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u ċerti atti oħrajn (l-Att tat-28 ta’ April 2011 li jemenda l-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, l-Att dwar id-dritt ta’ għajnuna fi proċedimenti ċivili mmexxija fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u dwar id-dritt ta’ għajnuna sabiex ikun hemm riżoluzzjoni amikevoli ta’ tilwima qabel jinfetħu proċedimenti ċivili u l-Att dwar l-għajnuna għall-persuni li għandhom dritt għall-manteniment - il-Ġurnal tal-Liġijiet 2011, Nru 129, partita 735) li permezz tiegħu l-awtorità ċentrali Pollakka tista’ tordna lill-awtorità li għandha ġuriżdizzjoni fuq id-debitur biex tmexxi inkjesta dwar il-manteniment.

Jekk il-post ta’ residenza tal-konvenut jew tal-parteċipant ma jkunx magħruf, il-Ministeru tal-Ġustizzja jibgħat mistoqsijiet lir-reġistri u r-rekords ċentrali u lokali (inkluża l-possibbiltà li tintuża l-bażi tad-data PESEL) sabiex tiġi ddeterminata l-qorti jew l-uffiċjal ġudizzjarju kompetenti, jew biex tingħata risposta għal talba għal miżuri speċifiċi. Bħalissa mhi ppjanata l-ebda bidla għall-bażijiet statutorji, għall-finanzjament u t-tim tal-Awtorità Ċentrali sabiex jiġi żgurat li l-kompiti deskritti fl-Artikolu 51 jitlestew.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 27/07/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.