Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Alimentatie

Engeland en Wales
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat betekenen de begrippen "levensonderhoud" en "onderhoudsplicht" in de praktijk? Welke personen zijn jegens anderen onderhoudsplichtig?

Een ouder kan gehouden zijn om ten behoeve van een gemeenschappelijk kind of een ander kind dat wordt geacht tot het gezin te behoren (child of the family) alimentatie te betalen aan de verzorgende ouder of een andere persoon die de zorg voor dat kind heeft, hetzij op grond van een rechterlijke beschikking hetzij op grond van een in de wet neergelegd administratief kinderalimentatiesysteem dat voor Engeland & Wales en Schotland is opgezet. Het wettelijk kinderalimentatiesysteem wordt beheerd door drie organisaties: de Child Maintenance Service (CMS), de Child Maintenance Options en het Child Support Agency (CSA). Het kinderalimentatiesysteem kan alleen worden gebruikt door personen (verzorgende ouders, andere personen die de zorg voor kinderen hebben en kinderen) die hun gewone verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk hebben.

Alle verzoekschriften betreffende de wettelijke regeling worden behandeld door de CMS. Ouders nemen met de CMS contact op via de Child Maintenance Options. Het CSA is gesloten en alle zaken met een doorlopende verplichting zijn inmiddels afgesloten. Met ouders met zaken die alleen betrekking hebben op betalingsachterstanden wordt contact opgenomen om te vragen of zij nog steeds willen dat de schuld wordt geïnd, waarbij deze kan worden overgedragen aan de CMS.

Een ouder kan gehouden zijn om alimentatie te betalen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Een kind ouder dan 18 jaar kan op verzoek alimentatie ten laste van een ouder ontvangen wanneer hij of zij voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding volgt of wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden ( Children Act 1989 Schedule 1).

Ook ouders die gescheiden van de kinderen wonen, kunnen gehouden zijn om via de CMS kinderalimentatie te betalen. De CMS stelt de alimentatie vast in het kader van een administratieve en buitengerechtelijke procedure als het kind jonger dan 16 jaar is, of als het jonger dan 20 jaar is en op een school of daarmee vergelijkbare onderwijsinstelling voltijds onderwijs, niet zijnde hoger onderwijs, volgt, of als het jonger dan 20 jaar is en samenwoont met een ouder die voor dat kind kinderbijslag heeft aangevraagd. De alimentatie wordt betaald aan de alimentatiegerechtigde ouder. Zowel de verzorgende ouder als een andere verzorgende persoon kan een alimentatieverzoek bij de CMS indienen. Het alimentatiebedrag wordt door de CMS berekend. De alimentatieplichtige ouder betaalt wekelijks het vastgestelde bedrag, hetzij rechtstreeks aan de alimentatiegerechtigde ouder of persoon (de zogeheten Direct Pay) of via de “Collect-and-Pay”-dienst van de CMS. In dat laatste geval moet er een vergoeding worden betaald (zie hieronder).

Een gescheiden echtgenoot kan gehouden zijn om alimentatie aan de gewezen echtgenoot te betalen. Beide gewezen echtgenoten kunnen alimentatie ontvangen. Ook een gewezen geregistreerde partner kan gehouden zijn om aan de ex-partner en tot het gezin behorende kinderen alimentatie te betalen.

2 Tot welke leeftijd heeft een kind aanspraak op levensonderhoud? Zijn de regels inzake levensonderhoud verschillend voor minderjarigen en volwassenen?

Zie bovenstaand antwoord. In Schedule 1 van de Children Act 1989 is er geen leeftijdsgrens vastgesteld.

3 Moet ik om alimentatie verzoeken bij een bevoegde autoriteit of rechterlijke instantie? Wat zijn de belangrijkste onderdelen van deze procedure?

Wanneer ouders in Engeland en Wales gaan scheiden moeten ze zich eerst door de Child Maintenance Options laten informeren en adviseren over een effectieve alimentatieregeling voor het gezin voordat ze bij de CMS een alimentatieverzoek kunnen indienen. Vervolgens kunnen ze ofwel een onderlinge regeling treffen, een zogenoemde family-based arrangement, of een verzoek bij de CMS indienen. Dit verzoek kunnen ze echter pas doen nadat ze zich door de Child Maintenance Options hebben laten adviseren.

Als een van de ouders besluit dat hij/zij geen family-based arrangement wil of kan treffen, kan hij/zij een verzoek bij de CMS indienen. Daaraan zijn kosten verbonden. Informatie over de huidige tarieven is te vinden op de website van de overheid. U wordt mogelijk vrijgesteld van de betaling daarvan wanneer u, als verzoeker, nog geen 19 jaar bent, uw woonplaats in Noord-Ierland hebt of bij een door de CMS erkende instantie aangifte hebt gedaan van huiselijk geweld. Betaling van de vergoeding geeft u recht op bepaalde diensten: berekening door de CMS van de hoogte van de alimentatie op basis van het inkomen van de alimentatieplichtige ouder, opsporing van de alimentatieplichtige ouder en beheer van aanpassingen van de verplichting. De verschuldigde alimentatie wordt berekend als een percentage van het bruto-inkomen van de alimentatieplichtige ouder. Dat percentage is afhankelijk van het aantal kinderen waarvoor alimentatie moet worden betaald. De verplichting kan worden verzwaard of verlicht afhankelijk van of er andere mee te wegen factoren zijn, zoals aanvullend inkomen van alimentatieplichtige ouders of erkenning van een regeling voor gedeelde zorg. De CMS kan niet garanderen dat de werkzaamheden die ten behoeve van de verzoeker worden verricht, ook daadwerkelijk tot de betaling van alimentatie zullen leiden.

Zodra een alimentatiebeoordeling is gemaakt en wanneer de ouders overeenkomen dat de alimentatie rechtstreeks wordt betaald via de Direct Pay Service, is alleen de vergoeding voor de behandeling van het verzoek verschuldigd. Gebruikers van de CMS die willen dat deze instantie de betaling via de “Collect-and-Pay”-dienst uitvoert, betalen daarvoor een vergoeding. Voor de alimentatieplichtige ouder bedraagt deze vergoeding 20 % van de kinderalimentatie die hij/zij gewoonlijk betaalt. De door de alimentatiegerechtigde ouder verschuldigde vergoeding bedraagt 4 % van de te ontvangen kinderalimentatie en wordt op dat bedrag in mindering gebracht. Deze extra kosten kunnen worden voorkomen door een family-based arrangement te treffen of door Direct Pay te gebruiken.

De alimentatieplichtige ouder moet bij niet-betaling ook de kosten vergoeden van de tenuitvoerleggingsmaatregelen die de CMS krachtens de betrokken rechterlijke beschikking tegen hem/haar neemt.

4 Kan het verzoek worden gedaan namens een familielid (zo ja, van welke graad) of een kind?

Iedereen (bijvoorbeeld een vriend, een verwant of een rechtskundig adviseur, bv. een jurist in Engeland en Wales) kan namens een alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde ouder of iemand anders die de zorg voor een kind heeft, een verzoek om kinderalimentatie indienen. Deze ouder of persoon moet de verzoeker daartoe wel machtigen, tenzij deze al gemachtigd is, bijvoorbeeld op grond van een volmacht. In Engeland en Wales is het niet mogelijk om namens een kind een verzoek om kinderalimentatie in te dienen, omdat kinderen niet op eigen titel om alimentatie kunnen verzoeken.

Een verzoek om wederzijdse tenuitvoerlegging van een alimentatiebeschikking kan in Engeland en Wales worden ingediend namens een kind, namens een gescheiden echtgenoot of gewezen geregistreerde partner of namens andere personen die daartoe ingevolge een internationale overeenkomst betreffende wederzijdse tenuitvoerlegging van alimentatiebeschikkingen gerechtigd zijn.

5 Indien ik naar de rechter wil stappen, hoe weet ik dan welke rechter bevoegd is?

In Engeland en Wales kunnen verzoeken worden gericht aan een van de drie centra voor de tenuitvoerlegging van alimentatiebeschikkingen. Dit is afhankelijk van de locatie: Engeland (zonder Londen), Londen en Wales.

Wanneer de rechtbank niet bevoegd is in uw zaak, zal de griffie van de rechtbank u daarvan in kennis stellen en u meedelen welke rechtbank wel bevoegd is.

6 Heb ik als verzoeker een vertegenwoordiger (bv. advocaat, centrale of lokale autoriteit enz.) nodig om de zaak bij de rechter aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures zijn van toepassing?

Een verzoek om kinderalimentatie wordt gedaan in het kader van een administratieve procedure die wordt afgehandeld door de CMS.

Voor het indienen van een verzoek bij de rechter tot invordering van alimentatie op grond van een internationale overeenkomst zijn verzoekers om wederzijdse tenuitvoerlegging van een alimentatiebeslissing niet verplicht een advocaat in te schakelen. Een daartoe strekkend verzoek dat afkomstig is uit een ander land wordt gezonden naar het centrum voor de tenuitvoerlegging van alimentatiebeschikkingen (Maintenance Enforcement Business Centre - MEBC) van het rechtsgebied waar de verweerder zijn/haar woonplaats heeft.

Personen die onder Schedule 1 van de Children Act 1989 vallen, hebben geen advocaat nodig voor het indienen van een verzoek bij de rechter.

7 Moet ik vergoedingen betalen voor het aanhangig maken van de zaak? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kan ik, wanneer mijn financiële middelen ontoereikend zijn, rechtsbijstand krijgen om de kosten van de procedure te dekken?

Voor het invorderen van alimentatie hoeft u zich doorgaans niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen en wordt in de meeste gevallen ook geen vergoeding gevraagd. Wanneer vertegenwoordiging wel nodig is, komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dat is soms afhankelijk van de vraag of uw verzoek een redelijke kans van slagen heeft en of u aan bepaalde inkomens- en vermogenscriteria voldoet. Mogelijk wordt een eigen bijdrage gevraagd.

8 Welk soort alimentatie kan door de rechter worden toegekend? Hoe wordt het bedrag van de alimentatie berekend? Kan de rechterlijke beslissing worden herzien wanneer de kosten voor levensonderhoud of de gezinssituatie wijzigen? Zo ja, hoe (bv. via een automatisch indexeringssysteem)?

De rechter kan een beschikking tot betaling van kinderalimentatie, partneralimentatie of beide geven. De rechter kan beslissen dat er een periodieke toelage moet worden betaald, dat er een eenmalig bedrag moet worden betaald, dat er afwikkelingsbetalingen moeten worden gedaan of dat de alimentatieplichtige een zekerheid moet stellen. De rechter of de CMS kan ook beslissen dat de alimentatie met terugwerkende kracht moet worden betaald. Bij de beoordeling van een daartoe strekkend verzoek en het vaststellen van de bedragen kijkt de rechter naar alle omstandigheden van de zaak. Het is altijd mogelijk om bij de rechter een verzoekschrift tot wijziging van een alimentatiebeschikking in te dienen.

In bepaalde omstandigheden kunnen pensioengelden worden gebruikt voor het betalen van partneralimentatie. Het staat de partijen vrij om hun financiële regelingen onderling af te spreken zonder inschakeling van de rechtbank. Wanneer een pensioen wordt gedeeld of pensioenmiddelen worden overgedragen, kan de pensioenuitvoerder echter pas in actie komen nadat er een rechterlijke beschikking is gegeven.

9 Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

In het antwoord op vraag 1 staat wie voor alimentatie in aanmerking komen.

Het Maintenance Payments Business Centre (MPBC), dat deel uitmaakt van de Court Service van Engeland en Wales, behandelt geschillen over betalingen aan particulieren. De eenheid Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO) (wederzijdse tenuitvoerlegging van alimentatiebeschikkingen) behandelt geen geschillen over betalingen.

De CMS berekent de verschuldigde alimentatie en zorgt desgewenst ook voor de inning en doorbetaling ervan. Wanneer de alimentatieplichtige ouders achterlopen met de betaling of niet betalen, grijpt de CMS in om de geldstroom op gang te laten komen opdat de achterstallige alimentatie snel en volledig wordt betaald. De CMS kan daarbij, voor zover nodig, diverse tenuitvoerleggingsmaatregelen gebruiken.

10 Hoe kan een persoon (de onderhoudsplichtige) die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen?

In het kader van procedures voor de invordering van alimentatie kan de rechtbank bij beschikking beslissen dat de alimentatie rechtstreeks aan de rechtbank moet worden betaald, kan ze bij beschikking een bepaalde betalingswijze vaststellen, en kan ze een beschikking tot loonbeslag geven, alsook, op verzoek van de CMS, de hieronder genoemde beschikkingen.

Wanneer de inning van kinderalimentatie via de CMS verloopt en een alimentatieplichtige ouder zijn/haar alimentatieplicht jegens het kind niet nakomt, zal de CMS de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de verschuldigde kinderalimentatie alsnog wordt betaald. De CMS beschikt hiervoor over ruime bevoegdheden. Daartoe behoren het rechtstreeks op het loon inhouden of van de bankrekening afschrijven van verschuldigde bedragen en het ondernemen van gerechtelijke stappen (tenuitvoerleggingsprocedure). Zo nodig kan de rechtbank in extreme gevallen worden verzocht om een weigerachtige alimentatieplichtige ouder het paspoort of rijbewijs af te nemen of hem/haar zelfs in hechtenis te nemen.

11 Beschrijf kort alle met betrekking tot de tenuitvoerlegging geldende beperkingen, met name de voorschriften ter bescherming van de onderhoudsplichtige en inzake verval- of verjaringstermijnen.

Voor de tenuitvoerlegging van alimentatiebeschikkingen gelden geen beperkingen.

Wanneer de CMS beslist over de termijn waarbinnen achterstallige alimentatie moet worden betaald en het bedrag dat bij elke betaling moet worden voldaan, stelt hij daarbij het welzijn van het kind centraal.

12 Zijn er organisaties of autoriteiten die mij kunnen helpen bij de invordering van alimentatie?

Voor kinderalimentatie die via het kinderalimentatiesysteem wordt geïnd, is de bevoegde organisatie de CMS (zie hierboven).

13 Kunnen organisaties (overheids- of privéorganisaties) een voorschot op (een deel van) het alimentatiebedrag betalen in de plaats van de onderhoudsplichtige?

De CMS kan alleen kinderalimentatie die ze eerst zelf heeft ontvangen, doorstorten. De CMS kan de alimentatie, of een deel daarvan, niet zelf of in de plaats van de niet-inwonende ouder betalen.

De centrale autoriteit voor Engeland en Wales (REMO) is niet bevoegd om zelf alimentatiebetalingen te verrichten.

14 Indien ik mij in deze lidstaat bevind en de onderhoudsplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:

14.1 Kan ik in deze lidstaat hulp krijgen van een autoriteit of een privéorganisatie?

Wederzijdse tenuitvoerlegging van een alimentatiebeschikking (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders - REMO) is een procedure die het mogelijk maakt een door een rechter van het Verenigd Koninkrijk namens een ingezetene van het Verenigd Koninkrijk gegeven alimentatiebeschikking in een ander land door de rechter of een andere autoriteit van dat land te registreren en ten uitvoer te leggen jegens een in dat land verblijvende persoon.

Het gaat om een op wederkerigheid berustende regeling in het kader van internationale verdragen, wat betekent dat door een buitenlandse rechter gegeven alimentatiebeschikkingen ten behoeve van personen in het buitenland door de rechter van het Verenigd Koninkrijk kunnen worden geregistreerd en ten uitvoer gelegd jegens ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk.

Hoe moet een verzoek worden ingediend?

Een ingezetene van het Verenigd Koninkrijk die een verzoek om alimentatie ten laste van een persoon in het buitenland wil indienen, moet zich richten tot:

• het MEBC van het rechtsgebied waar de ingezetene zijn/haar woonplaats heeft, weergegeven op [hyperlink toevoegen voor https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad]

Hij/zij kan verzoeken om tenuitvoerlegging van de beschikking in het land waar de alimentatieplichtige zijn/haar woon- of verblijfplaats heeft. Er bestaan ook procedures voor het indienen van een verzoek bij buitenlandse autoriteiten tot het geven van een alimentatiebeschikking.

De verzoeker heeft hiervoor geen advocaat nodig. Een MEBC-medewerker zal de verzoeker meedelen welk formulier hij/zij moet invullen en het verzoekschrift vervolgens naar de desbetreffende autoriteit sturen, welke voor Engeland en Wales de eenheid REMO is.

De eenheid REMO stuurt het vervolgens voor registratie en tenuitvoerlegging jegens de daar wonende persoon door naar de bevoegde autoriteit.

Verzoekschriften uit het buitenland moeten naar de eenheid REMO worden gestuurd door de bevoegde autoriteit van het land waar de verzoeker woont. REMO stuurt het verzoekschrift door naar het MEBC dat bevoegd is om de zaak in behandeling te nemen.

De CMS kan de kinderalimentatie alleen berekenen wanneer beide ouders of de alimentatiegerechtigde ouder en het kind hun gewone verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk hebben of de alimentatieplichtige ouder buiten het Verenigd Koninkrijk werkzaam is als Britse ambtenaar, diplomaat, militair of uitgezonden gezondheidswerker, dan wel buiten het Verenigd Koninkrijk werkzaam is bij een in het vennootschapsregister ingeschreven onderneming die haar loonadministratie in het Verenigd Koninkrijk voert. Bij het berekenen van kinderalimentatie kan rekening worden gehouden met buitenlandse, in het Verenigd Koninkrijk belaste inkomsten van personen die hun gewone verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk hebben.

Ingevolge Verordening (EG) nr. 4/2009 (“alimentatieverordening”) kan de CMS bij andere EU-landen een verzoek tot het invorderen van achterstallige alimentatie indienen.

14.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie?

De contactadressen van de MEBC’s zijn:

Voor personen woonachtig in groot-Londen:

The Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

E-mail: MEBC.London@justice.gov.uk

Voor personen woonachtig in Engeland, maar buiten groot-Londen:

The Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

E-mail: MEBC.BSE@justice.gov.uk

Voor personen woonachtig in Wales

The Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Telefoonnummer: 01656 673 833

E-mail: mebc.wales@justice.gov.uk

De contactgegevens van de eenheid REMO:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefoonnummer: 020 3681 2757 (binnen het Verenigd Koninkrijk)

+44 20 3681 2757 (vanuit het buitenland)

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Website van de eenheid REMO

De MEBC’s en de eenheid REMO verstrekken geen juridisch advies. Wel wordt een algemene toelichting op de procedure gegeven. Wat de wederkerigheid tussen het Verenigd Koninkrijk en andere landen precies inhoudt, is afhankelijk van het verdrag of de overeenkomst waarbij het andere land partij is. De MEBC’s kunnen van geval tot geval informatie verstrekken over de verscheidene verdragen die van toepassing zijn.

Nieuwe verzoekers moeten eerst contact opnemen met de Child Maintenance Options alvorens ze hun verzoek bij de CMS kunnen indienen. De Child Maintenance Options is bereikbaar op het telefoonnummer 0800 0835 130 (binnen het Verenigd Koninkrijk). De organisatie heeft ook een eigen website.

Als u al een zaak via het CSA of de CMS heeft lopen, vindt u de betrokken telefoonnummers op de brieven die u van die instanties heeft ontvangen.

15 Indien ik mij in een ander land bevind en de onderhoudsplichtige zich in deze lidstaat bevindt:

15.1 Kan ik mij in deze lidstaat rechtstreeks wenden tot een autoriteit of een privéorganisatie?

Een verzoek kan worden ingediend via de tot wederzijdse tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit of rechtbank in het land waar de verzoeker zijn/haar woonplaats heeft. Het verzoek kan vanuit een ander land ook rechtstreeks worden ingediend bij de eenheid REMO, de rechtbank of het MEBC.

Wat kinderalimentatie betreft, geldt dat de CMS alleen bevoegd is om de kinderalimentatie te berekenen wanneer de verzoeker en het kind hun woonplaats in een ander deel van het Verenigd Koninkrijk (Schotland of Noord-Ierland) hebben.

15.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie en welk soort bijstand kan ik krijgen?

De contactgegevens van de eenheid REMO, de MEBC’s en de CMS vindt u hierboven. Het soort bijstand dat wordt verstrekt, is eveneens hierboven beschreven. In de antwoorden op eerdere vragen staat ook uitvoerig beschreven in welke gevallen de CMS een verzoek wel en in welke het een verzoek niet kan aanvaarden.

16 Is deze lidstaat gebonden door het Haagse Protocol van 2007?

Het Verenigd Koninkrijk is niet gebonden door het Haags Protocol van 2007, dat bijgevolg niet van toepassing is in Engeland en Wales.

17 Indien deze lidstaat niet is gebonden door het Haagse Protocol van 2007, welk rechtsstelsel zal er dan overeenkomstig zijn regels van internationaal privaatrecht worden toegepast op de alimentatievordering? Wat zijn de desbetreffende regels van internationaal privaatrecht?

Op alle zaken die in Engeland en Wales worden behandeld, is het recht van Engeland en Wales van toepassing.

18 Welke regels gelden er met betrekking tot de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende zaken in de EU (conform de structuur van hoofdstuk V van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen)?

Voor het invorderen van alimentatie hoeft u zich doorgaans niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen en wordt in de meeste gevallen ook geen vergoeding gevraagd. Wanneer dat wel nodig is, komt u mogelijk in aanmerking voor rechtshulp en -bijstand (hoofdstuk V). Dat is soms afhankelijk van de vraag of uw verzoek een redelijke kans van slagen heeft en of u aan bepaalde inkomens- en vermogenscriteria voldoet. Mogelijk wordt een eigen bijdrage gevraagd. Als onderdeel van de rechtshulp kan worden beoordeeld of het, gezien de aard van uw zaak, gerechtvaardigd is om te verzoeken om volledige rechtsbijstand.

19 Welke maatregelen heeft deze lidstaat genomen om de uitvoering van de taken die zijn beschreven in artikel 51 van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen te waarborgen?

De Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011 (SI 1484/2011) vergemakkelijken de werking van Alimentatieverordening (EG) nr. 4/2009. In Regulation 3 en Schedule 1 worden de centrale autoriteiten voor het Verenigd Koninkrijk aangewezen en wordt hun rol in het doorzenden van verzoeken omschreven. In Regulation 4 en Schedule 2 staat vermeld welke instanties informatie aan de centrale autoriteiten moeten verstrekken (waaronder informatie over de alimentatieplichtige) en is de openbaarmaking van die informatie door de centrale autoriteiten geregeld.

In punt 18 van Schedule 1 bij de Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 is aangegeven welke rechtsbijstand in Engeland en Wales beschikbaar is overeenkomstig de alimentatieverordening.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

Laatste update: 24/06/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.