Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Alimentatie

Gibraltar
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat betekenen de begrippen "levensonderhoud" en "onderhoudsplicht" in de praktijk? Welke personen zijn jegens anderen onderhoudsplichtig?

Volgens het recht van Gibraltar is zowel het Magistrates’ Court als het Supreme Court bevoegd om beschikkingen tot betaling van een onderhoudsbijdrage (alimentatiebeschikking) te geven. Alimentatie valt in de regel onder de Maintenance Act. Het Supreme Court kan in het kader van een procedure tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed, nietigverklaring of ontbinding als nevenvoorziening een alimentatieregeling treffen voor een kind, geregistreerde partner, persoon ten laste of gewezen echtgenoot. Zowel het Supreme Court als het Magistrates’ Court kan de voorwaarden voor de toegewezen alimentatie ook na de definitieve uitspraak, of de beschikking tot ontbinding, nog wijzigen. Het Magistrates’ Court kan onder bepaalde voorwaarden een alimentatiebeschikking geven ten gunste van een van de gewezen partners, de kinderen of zelfs de ouders van de gewezen partners. Een dergelijke beschikking kan door het Magistrates’ Court naar aanleiding van een verzoek (complaint) worden gegeven. De wet voorziet ook in de mogelijkheid van het geven van een alimentatiebeschikking als een ongehuwd samenwonende verzuimt om in het onderhoud van zijn/haar partner te voorzien.

2 Tot welke leeftijd heeft een kind aanspraak op levensonderhoud? Zijn de regels inzake levensonderhoud verschillend voor minderjarigen en volwassenen?

Kinderen jonger dan 16 jaar hebben recht op alimentatie. Ook een kind dat ouder dan 16 jaar is maar jonger dan 21 jaar en dat voor de duur van ten minste twee jaar voltijds onderwijs of een voltijdse beroepsopleiding volgt, heeft recht op alimentatie.

Een kind dat wegens ziekte of een geestelijke of lichamelijke handicap een verminderde verdiencapaciteit heeft en nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, is eveneens alimentatiegerechtigd.

3 Moet ik om alimentatie verzoeken bij een bevoegde autoriteit of rechterlijke instantie? Wat zijn de belangrijkste onderdelen van deze procedure?

Wanneer u alimentatie wilt vragen in verband met een zaak die niet aanhangig is gemaakt bij het Supreme Court, moet u een daartoe strekkend verzoek (complaint) bij het Magistrates’ Court indienen.

Een alimentatieverzoek als nevenvoorziening in het kader van een procedure tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed, nietigverklaring of ontbinding, moet bij het Supreme Court worden ingediend.

4 Kan het verzoek worden gedaan namens een familielid (zo ja, van welke graad) of een kind?

Een verzoek om kinderalimentatie kan worden ingediend door de voogd van het betreffende kind of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt. Ingevolge de Maintenance Act kan een kind ook zelf om alimentatie vragen ten laste van de persoon die onderhoudsplichtig jegens het kind is.

5 Indien ik naar de rechter wil stappen, hoe weet ik dan welke rechter bevoegd is?

Als het alimentatieverzoek voortvloeit uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap, is het Magistrates’ Court mogelijk bevoegd om daarvan kennis te nemen. Als het voortvloeit uit een bij het Supreme Court aanhangige procedure tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed, nietigverklaring of ontbinding, dan moet het Supreme Court dat verzoek behandelen.

6 Heb ik als verzoeker een vertegenwoordiger (bv. advocaat, centrale of lokale autoriteit enz.) nodig om de zaak bij de rechter aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures zijn van toepassing?

Een verzoek(st)er kan zijn/haar vordering in persoon instellen en in persoon ter zitting verschijnen, of zich door een advocaat laten vertegenwoordigen.

7 Moet ik vergoedingen betalen voor het aanhangig maken van de zaak? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kan ik, wanneer mijn financiële middelen ontoereikend zijn, rechtsbijstand krijgen om de kosten van de procedure te dekken?

Aan het indienen van een complaint bij het Magistrates’ Court zijn geen kosten verbonden. Een verzoek(st)er die persoonlijk verschijnt, hoeft bijgevolg geen kosten te maken.

Voor het indienen van een dagvaarding bij het Supreme Court wordt normaal gesproken een vergoeding van 150 GBP gevraagd. Voor zowel een procedure bij het Magistrates’ Court als een procedure bij het Supreme Court kan de verzoek(st)er in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand als hij/zij aan de desbetreffende vermogenscriteria voldoet. Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand moet steeds bij het Supreme Court worden ingediend, ook als het rechtsbijstand voor een procedure bij het Magistrates’ Court betreft. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de griffie van het Supreme Court.

8 Welk soort alimentatie kan door de rechter worden toegekend? Hoe wordt het bedrag van de alimentatie berekend? Kan de rechterlijke beslissing worden herzien wanneer de kosten voor levensonderhoud of de gezinssituatie wijzigen? Zo ja, hoe (bv. via een automatisch indexeringssysteem)?

Nadat de complaint ter zitting is behandeld, kan het Magistrates’ Court in een beschikking neerleggen dat ten behoeve van het onderhoud van een kind, vader, partner, ongehuwd samenwonende, moeder en/of echtgenote periodiek (wekelijks of een ander tijdvak) een bepaald bedrag aan alimentatie moet worden betaald dat, gezien de omstandigheden van het geval, redelijk wordt geacht door het gerecht.

Naderhand kan eventueel een verzoek om wijziging van de alimentatiebeschikking worden ingediend. Ook dit verzoek moet bij het Magistrates’ Court of, in voorkomend geval, het Supreme Court worden ingediend.

Het gerecht kan de alimentatie met terugwerkende kracht toewijzen.

9 Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

Zowel aan de ene als aan de andere partij kan door het gerecht een alimentatieplicht jegens de andere partij worden opgelegd. De verschuldigde alimentatie kan worden betaald aan het gerecht.

10 Hoe kan een persoon (de onderhoudsplichtige) die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen?

Zodra de alimentatieplichtige ten minste twee van de op grond van de oorspronkelijke alimentatiebeschikking verschuldigde termijnen niet heeft betaald, kan de alimentatiegerechtigde om een beschikking tot loonbeslag verzoeken. De Magistrates’ Court kan ook de inhechtenisneming van de alimentatieplichtige gelasten als hij niet aan de bepalingen van de alimentatiebeschikking voldoet. De alimentatieplichtige krijgt wel de mogelijkheid om daartegen verweer te voeren.

11 Beschrijf kort alle met betrekking tot de tenuitvoerlegging geldende beperkingen, met name de voorschriften ter bescherming van de onderhoudsplichtige en inzake verval- of verjaringstermijnen.

Er is geen verjaringstermijn.

12 Zijn er organisaties of autoriteiten die mij kunnen helpen bij de invordering van alimentatie?

Alimentatieverzoeken worden in de regel behandeld door het Magistrates’ Court te 32 – 36 Town Range, Gibraltar. Wanneer een alimentatieverzoek voortvloeit uit een procedure tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring, moet het verzoekschrift worden ingediend bij het Supreme Court of Gibraltar, 277 Main Street, Gibraltar.

13 Kunnen organisaties (overheids- of privéorganisaties) een voorschot op (een deel van) het alimentatiebedrag betalen in de plaats van de onderhoudsplichtige?

Het recht van Gibraltar voorziet hier niet in. Betaling kan worden afgedwongen door middel van een beschikking tot loonbeslag of inhechtenisneming.

14 Indien ik mij in deze lidstaat bevind en de onderhoudsplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:

14.1 Kan ik in deze lidstaat hulp krijgen van een autoriteit of een privéorganisatie?

Voor informatie kunt u zich wenden tot het Magistrates’ Court, 277 Main Street, Gibraltar of het Supreme Court, 277 Main Street, Gibraltar.

14.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie?

Voor informatie kunt u terecht bij de griffie van het Magistrates’ Court:

Clerk of the Magistrates’ Court,
Magistrates’ Court,
32 – 36 Town Range
Gibraltar
telefoon: +350 200 75671
fax: +350 200 40483.

Eventueel kunt zich voor informatie over alimentatieprocedures bij het Supreme Court wenden tot de griffie van dat gerecht:

The Registry,
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltar
telefoon: +350 200 75608
fax: +350 200 77118.

15 Indien ik mij in een ander land bevind en de onderhoudsplichtige zich in deze lidstaat bevindt:

15.1 Kan ik mij in deze lidstaat rechtstreeks wenden tot een autoriteit of een privéorganisatie?

Een complaint met een omschrijving van het voorwerp van de vordering in Gibraltar kan rechtstreeks naar het Magistrates’ Court worden gestuurd als aan de vereisten inzake bevoegdheid wordt voldaan. Wanneer het verzoek voortvloeit uit een procedure tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring kan het eventueel ook bij de griffie van het Supreme Court worden ingediend.

15.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie en welk soort bijstand kan ik krijgen?

Zie het antwoord op de vorige vraag.

16 Is deze lidstaat gebonden door het Haagse Protocol van 2007?

Gibraltar is niet gebonden door het Haags Protocol van 2007, dat bijgevolg niet van toepassing is in Gibraltar.

17 Indien deze lidstaat niet is gebonden door het Haagse Protocol van 2007, welk rechtsstelsel zal er dan overeenkomstig zijn regels van internationaal privaatrecht worden toegepast op de alimentatievordering? Wat zijn de desbetreffende regels van internationaal privaatrecht?

Op alle zaken die door de rechter van Gibraltar worden behandeld, is het recht van Gibraltar van toepassing.

18 Welke regels gelden er met betrekking tot de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende zaken in de EU (conform de structuur van hoofdstuk V van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen)?

Deze verordening voorziet in een reeks maatregelen die het betalen van alimentatie in grensoverschrijdende situaties moet vergemakkelijken. Het betreft onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit de plicht om behoeftige familieleden te helpen. Het kan bijvoorbeeld gaan om alimentatie voor een kind of een voormalige echtgenoot nadat de echtscheiding is uitgesproken.

De verordening is van toepassing op onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit:

  • familiebetrekkingen;
  • bloedverwantschap;
  • huwelijk of aanverwantschap.

19 Welke maatregelen heeft deze lidstaat genomen om de uitvoering van de taken die zijn beschreven in artikel 51 van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen te waarborgen?

De Maintenance Act beschrijft de werking van de alimentatieverordening. De volgende instantie is aangewezen als centrale autoriteit:

Minister for Justice,
Government of Gibraltar
Suite 771 Europort
Gibraltar
Tel: + 350 200 59267
Fax: + 350 200 59271
e-mail: moj@gibraltar.gov.gi

In de Legal Aid and Assistance Act is neergelegd aan welke inhoudelijke (grond van de zaak) en financiële voorwaarden een persoon moet voldoen om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 03/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.