Alimentatie

Malta
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat betekenen de begrippen "levensonderhoud" en "onderhoudsplicht" in de praktijk? Welke personen zijn jegens anderen onderhoudsplichtig?

In Malta wordt de term “maintenance” (alimentatie) gebruikt als aanduiding voor het bedrag dat iemand (de onderhoudsplichtige) op grond van een uit een familierelatie voortvloeiende onderhoudsplicht jegens een ander (de onderhoudsgerechtigde) is verschuldigd. Wanneer een relatie door een huwelijk of geregistreerd partnerschap is geformaliseerd, is een van de partijen in die relatie onderhoudsplichtig jegens de andere.

De term “maintenance obligation” (onderhouds- of alimentatieplicht) wordt gebruikt als aanduiding voor de verplichting tot het betalen van alimentatie, welke alimentatie in de beschreven omstandigheden door de onderhoudsplichtige aan de onderhoudsgerechtigde moet worden voldaan. Een alimentatieplicht bestaat ongeacht of de hoogte van de alimentatie is vastgesteld en ook ongeacht of alimentatie wordt betaald.

Artikel 3B van het burgerlijk wetboek bepaalt dat echtgenoten en ex-echtgenoten onderhoudsplichtig zijn jegens elkaar en jegens hun kinderen. Artikel 4 van de wet op het geregistreerd partnerschap bepaalt dat de partners in een geregistreerd partnerschap dezelfde rechten en plichten hebben als huwelijkspartners en bijgevolg zelfs na beëindiging van het partnerschap onderhoudsplichtig jegens elkaar zijn, tenzij er een gerechtvaardigde grond is om geen alimentatie te betalen. Ingevolge artikel 8 van het burgerlijk wetboek zijn kinderen in uitzonderlijke omstandigheden verplicht om hun ouders of andere ascendenten te onderhouden indien deze behoeftig zijn.

2 Tot welke leeftijd heeft een kind aanspraak op levensonderhoud? Zijn de regels inzake levensonderhoud verschillend voor minderjarigen en volwassenen?

In de regel heeft een kind tot 16 jaar recht op alimentatie. Artikel 3B, lid 2, van het burgerlijk wetboek bepaalt echter dat kinderen die voltijds onderwijs of een voltijdse (beroeps)opleiding volgen, door hun ouders moeten worden onderhouden totdat ze de leeftijd van 23 jaar bereiken. Ingevolge hetzelfde artikel zijn ouders ook onderhoudsplichtig jegens kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap, zoals omschreven in de Equal Opportunities (Persons with Disability) Act (wet op de gelijke kansen (personen met een handicap)).

3 Moet ik om alimentatie verzoeken bij een bevoegde autoriteit of rechterlijke instantie? Wat zijn de belangrijkste onderdelen van deze procedure?

Voor het verkrijgen van een alimentatiebeschikking, waarin is bepaald hoeveel en in welke frequentie alimentatie moet worden betaald, moet een daartoe strekkend verzoek worden ingediend bij de Civil Court (Family Section) (afdeling Familiezaken van de burgerlijke rechtbank), ook wel aangeduid als Family Court.

Een dergelijke procedure begint met de aanstelling van een mediator door de rechtbank. De mediator nodigt de partijen (of hun vertegenwoordigers) vervolgens uit voor een bijeenkomst in de rechtbank. Tijdens deze bijeenkomst zal de mediator de partijen helpen om tot een minnelijke schikking te komen. Wanneer de partijen het eens worden over de tekst van een alimentatieovereenkomst, stuurt de mediator een kopie van de ontwerpovereenkomst naar de voorzitter van de Family Court. De rechtbank onderzoekt vervolgens de ontwerpovereenkomst, en als ze van mening is dat geen van de partijen, inclusief de alimentatiegerechtigde, door de overeenkomst onevenredig wordt benadeeld, zal ze deze bij beschikking goedkeuren en kunnen de partijen de overeenkomst ten overstaan van een notaris ondertekenen.

Wanneer de partijen het tijdens de mediationprocedure niet eens kunnen worden, zal de mediator daarvan verslag doen aan de voorzitter en wordt de gerechtelijke procedure ingeleid. De rechtbank luistert dan naar de verzoeken en argumenten van de advocaten van beide partijen en doet op basis daarvan uitspraak in de zaak.

Een mediationprocedure is kosteloos en kan zonder advocaat worden gevoerd. Het is echter altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen alvorens een alimentatieovereenkomst te sluiten. Een gerechtelijke procedure daarentegen kan niet zonder advocaat worden gevoerd en brengt bijgevolg kosten voor rechtsbijstand met zich mee, tenzij men in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hiervoor een aanvraag indient.

4 Kan het verzoek worden gedaan namens een familielid (zo ja, van welke graad) of een kind?

Een verzoek kan worden ingediend door de alimentatiegerechtigde of zijn/haar vertegenwoordiger of, wanneer de alimentatiegerechtigde een kind is, de voogd van dat kind. Een verzoek om kinderalimentatie kan worden ingediend door de persoon die de zorg voor en de voogdij over het kind heeft.

5 Indien ik naar de rechter wil stappen, hoe weet ik dan welke rechter bevoegd is?

Ingevolge Legal Notice 396 van 2003 (Subsidiary Legislation 12.19) is de bevoegde rechter voor familierechtelijke zaken de Family Court. Bijgevolg bepaalt de Family Court welk bedrag aan alimentatie moet worden betaald (tenzij de partijen tijdens de mediationprocedure zelf overeenstemming hebben bereikt over een bedrag).

Wanneer de alimentatieplichtige verzuimt om de vastgestelde alimentatie te betalen, kan de alimentatiegerechtigde een klacht indienen bij de politie, die vervolgens tot strafrechtelijke vervolging kan overgaan. Strafvorderingen tegen weigerachtige alimentatieplichtigen worden ingesteld bij de Court of Magistrates (Criminal Judicature).

6 Heb ik als verzoeker een vertegenwoordiger (bv. advocaat, centrale of lokale autoriteit enz.) nodig om de zaak bij de rechter aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures zijn van toepassing?

Om op grond van Verordening (EG) nr. 4/2009 een alimentatievordering te kunnen instellen vanuit het buitenland, moet contact worden opgenomen met de centrale autoriteit van Malta, die vervolgens, indien zij dit noodzakelijk acht, de procedure zal inleiden (mediationprocedure of gerechtelijke procedure bij de Family Court).

De centrale autoriteit van Malta ondersteunt de alimentatiegerechtigde ook als het noodzakelijk blijkt om bij de politie een klacht wegens niet-betaling in te dienen, zodat tot strafrechtelijke vervolging kan worden overgegaan.

7 Moet ik vergoedingen betalen voor het aanhangig maken van de zaak? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kan ik, wanneer mijn financiële middelen ontoereikend zijn, rechtsbijstand krijgen om de kosten van de procedure te dekken?

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 4/2009 kunnen procedures voor kinderalimentatie via de centrale autoriteit kosteloos aanhangig worden gemaakt.

Wat betreft alimentatievorderingen die voortvloeien uit de onderhoudsplicht die (ex-)echtgenoten jegens elkaar hebben, ondersteunt de centrale autoriteit de (ex-)echtgenoot bij procedures die kosteloos zijn, zoals de mediationprocedure bij de Family Court. Wanneer mediation niet slaagt, moet de alimentatiegerechtigde zich tot een particuliere advocaat wenden, die de verzoeker in rechte zal bijstaan. De verschuldigde griffierechten en de vergoedingen die advocaten in rekening mogen brengen, staan vermeld in Schedule A in de Code of Organization and Civil Procedure (wetboek van rechterlijke organisatie en burgerlijke rechtsvordering) (hoofdstuk 12 van de Law of Malta). Wanneer een verzoeker om partneralimentatie volgens de Maltese wetgeving in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zal de centrale autoriteit die persoon ondersteunen.

8 Welk soort alimentatie kan door de rechter worden toegekend? Hoe wordt het bedrag van de alimentatie berekend? Kan de rechterlijke beslissing worden herzien wanneer de kosten voor levensonderhoud of de gezinssituatie wijzigen? Zo ja, hoe (bv. via een automatisch indexeringssysteem)?

Het bedrag aan alimentatie dat wordt toegekend, kan per rechter verschillen, omdat er geen vaste formule is voor het berekenen van alimentatie en deze afhangt van een aantal criteria. Bij het bepalen van de alimentatie houdt de Family Court in ieder geval rekening met het volgende:

i. levensstandaard van de alimentatiegerechtigde en de alimentatieplichtige en/of eventuele kinderen;

ii. of het kind wegens een handicap of een bepaalde behoefte extra financiële middelen nodig heeft; en

iii. of de alimentatieplichtige gebruik maakt van zijn bezoekrecht.

De beschikking van een rechtbank is vatbaar voor herziening. In het geval van alimentatiebeschikkingen is dat echter moeilijk, zeker als de omstandigheden niet zijn gewijzigd. Als de omstandigheden wel zijn gewijzigd (bv. langdurige ziekte van een minderjarig kind of aanzienlijke wijziging van het loon van de alimentatieplichtige), kan de rechtbank de alimentatievoorwaarden dienovereenkomstig aanpassen.

De Family Court bepaalt in de regel dat het alimentatiebedrag elk jaar wordt aangepast aan de nationale inflatie. Ook bij mediation gesloten alimentatieovereenkomsten bevatten in de regel een daartoe strekkende bepaling.

9 Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

De alimentatieplichtige kan de verschuldigde alimentatie rechtstreeks aan de alimentatiegerechtigde betalen, contant, via een cheque of via bankoverboeking. De rechter kan ook bepalen dat de verschuldigde alimentatie in mindering moet worden gebracht op de inkomsten van de alimentatieplichtige en vervolgens rechtstreeks aan de alimentatiegerechtigde moet worden uitgekeerd. De rechter zal doorgaans van de laatste mogelijkheid gebruikmaken als de alimentatieplichtige bij herhaling heeft verzuimd om te betalen.

Wanneer de centrale autoriteit van Malta wordt verzocht om namens de alimentatiegerechtigde een procedure in te leiden, zal de centrale autoriteit de alimentatieplichtige eerst proberen te bewegen om de verschuldigde alimentatie uit eigen beweging aan de alimentatiegerechtigde uit te keren. Doet hij/zij dat niet, dan wordt de zaak voor de rechter gebracht.

In dat geval zal de centrale autoriteit bij de rechter een verzoek indienen tot beslaglegging op de bankrekeningen van de alimentatieplichtige ten behoeve van de alimentatiegerechtigde.

10 Hoe kan een persoon (de onderhoudsplichtige) die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen?

De centrale autoriteit kan gebruikmaken van alle in de Maltese wetgeving vastgestelde rechtsmiddelen. Ze zal de alimentatieplichtige in voorkomend geval eerst per brief meedelen dat tegen hem/haar een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld als hij/zij niet betaalt. Als geen gevolg wordt gegeven aan de brief, zal de centrale autoriteit de alimentatiegerechtigde om een affidavit vragen en wordt de zaak gemeld aan de politie, zodat de alimentatieplichtige overeenkomstig het wetboek van strafrecht kan worden vervolgd.

Zo nodig zal een advocaat van de centrale autoriteit zelf of anders een advocaat van de afdeling rechtsbijstand de verzoeker helpen om de alimentatieplichtige via een civiele procedure te dwingen de achterstallige betalingen te voldoen. In een dergelijk geval kan, wanneer de alimentatieplichtige een inkomen heeft, bij de rechter een verzoek worden ingediend tot beslaglegging op een deel van dat inkomen ten behoeve van rechtstreekse overdracht aan de alimentatiegerechtigde. Wanneer de alimentatieplichtige wel een vermogen maar geen inkomen heeft, kan de rechter gelasten het vermogen te liquideren en het verschuldigde bedrag aan de centrale autoriteit over te maken, die het op haar beurt aan de alimentatiegerechtigde overmaakt.

11 Beschrijf kort alle met betrekking tot de tenuitvoerlegging geldende beperkingen, met name de voorschriften ter bescherming van de onderhoudsplichtige en inzake verval- of verjaringstermijnen.

Voor strafrechtelijke vorderingen wegens niet-betaling van alimentatie geldt een vervaltermijn van zes (6) maanden. Een strafrechtelijke vordering is bijgevolg niet ontvankelijk wanneer de onderliggende aangifte meer dan zes maanden na het verschuldigd worden van de alimentatie is gedaan.

Ingevolge artikel 2156 van het burgerlijk wetboek geldt voor alimentatievorderingen een verjaringstermijn van vijf jaar.

12 Zijn er organisaties of autoriteiten die mij kunnen helpen bij de invordering van alimentatie?

De centrale autoriteit verleent bijstand aan alimentatiegerechtigden:

a. die niet in Malta wonen wanneer ze in Malta een alimentatieplichtige voor het gerecht willen dagen, door die persoon op te sporen en te helpen bij het nemen van gerechtelijke stappen tegen hem/haar (daartoe strekkende verzoeken worden behandeld als “inkomende zaken”);

b. die in Malta wonen wanneer ze een niet in Malta woonachtige alimentatieplichtige voor het gerecht willen dagen, door de centrale autoriteit van de desbetreffende staat te verzoeken die persoon op te sporen en voor de rechter te dagen.

13 Kunnen organisaties (overheids- of privéorganisaties) een voorschot op (een deel van) het alimentatiebedrag betalen in de plaats van de onderhoudsplichtige?

Nee, dit is niet mogelijk.

14 Indien ik mij in deze lidstaat bevind en de onderhoudsplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:

14.1 Kan ik in deze lidstaat hulp krijgen van een autoriteit of een privéorganisatie?

Wanneer de alimentatiegerechtigde in Malta woont en de alimentatieplichtige in een andere lidstaat, kan de alimentatiegerechtigde de centrale autoriteit van Malta verzoeken om, samen met de centrale autoriteit van de andere lidstaat, de alimentatieplichtige op te sporen, met hem/haar contact op te nemen en hem/haar in kennis te stellen van zijn/haar alimentatieplicht.

Wanneer de hoogte van de alimentatie nog niet is bepaald, zal de centrale autoriteit van Malta de hulp van de centrale autoriteit van de betreffende lidstaat inroepen om de rechter of een andere bevoegde instantie van die lidstaat te verzoeken een beslissing te geven inzake de hoogte van de verschuldigde alimentatie.

Vervolgens zal de centrale autoriteit van Malta de buitenlandse centrale autoriteit om informatie vragen over de wijze waarop de alimentatiebeslissing het beste ten uitvoer kan worden gelegd als de alimentatieplichtige de alimentatie niet vrijwillig betaalt.

14.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie?

De contactgegevens van de centrale autoriteit van Malta staan vermeld op de EU-website “Europese Justitiële Atlas”.

15 Indien ik mij in een ander land bevind en de onderhoudsplichtige zich in deze lidstaat bevindt:

15.1 Kan ik mij in deze lidstaat rechtstreeks wenden tot een autoriteit of een privéorganisatie?

Bij grensoverschrijdende alimentatiezaken helpt de centrale autoriteit van Malta in het buitenland verblijvende alimentatiegerechtigden bij de uitoefening van hun alimentatierecht. Bij dergelijke zaken vertegenwoordigt de centrale autoriteit van Malta de alimentatiegerechtigde ten overstaan van alle andere bestuurlijke instanties of de Maltese rechter, afhankelijk van de omstandigheden van de zaak. Daarvoor moet de alimentatiegerechtigde wel bepaalde formulieren invullen en is mogelijk ook zijn/haar toestemming vereist, zeker wanneer in zijn/haar naam een gerechtelijke procedure moet worden ingeleid.

Wanneer een in het buitenland verblijvende alimentatiegerechtigde via de Maltese rechter de betaling van partneralimentatie wil afdwingen, komt hij/zij onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor personen die in Malta verblijven, in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand.

15.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie en welk soort bijstand kan ik krijgen?

De contactgegevens van de centrale autoriteit van Malta staan in de “Europese Justitiële Atlas”. De centrale autoriteit heeft bij een verzoek van een in het buitenland verblijvende alimentatiegerechtigde de onder vraag 21, onder i) tot en met j), omschreven taken: opsporen van de alimentatieplichtige, vaststellen of de verzoeker een executoriale titel tegen de alimentatieplichtige heeft (wanneer er geen executoriale titel is, de verzoeker helpen bij het verkrijgen van een executoriale titel) en de verzoeker helpen bij het uitvoeren van de executoriale titel.

16 Is deze lidstaat gebonden door het Haagse Protocol van 2007?

Ja, Malta is gebonden door het Haags Protocol van 2007.

17 Indien deze lidstaat niet is gebonden door het Haagse Protocol van 2007, welk rechtsstelsel zal er dan overeenkomstig zijn regels van internationaal privaatrecht worden toegepast op de alimentatievordering? Wat zijn de desbetreffende regels van internationaal privaatrecht?

N.v.t.

18 Welke regels gelden er met betrekking tot de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende zaken in de EU (conform de structuur van hoofdstuk V van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen)?

Personen die in verband met een grensoverschrijdende alimentatiezaak contact opnemen met de centrale autoriteit, krijgen gratis advies. Wanneer een verzoek in verband met een alimentatievordering afkomstig is van een in het buitenland woonachtige persoon, zorgt de centrale autoriteit van Malta ervoor dat die persoon de noodzakelijke ondersteuning krijgt, waarbij de aard en inhoud van de ondersteuning afhankelijk zijn van de aard van de vordering. Bij vorderingen om partneralimentatie verstrekt de centrale autoriteit van Malta algemeen advies.

Bij vorderingen om kinderalimentatie zorgt de centrale autoriteit van Malta ervoor dat tegen de alimentatieplichtige een gerechtelijke procedure wordt ingesteld, zonder kosten voor de alimentatiegerechtigde.

Wanneer de centrale autoriteit van Malta door een in Malta woonachtige alimentatiegerechtigde wordt verzocht om te helpen bij de inning van alimentatie die is verschuldigd door een in het buitenland gevestigde persoon, helpt ze de verzoeker bij het indienen van zijn/haar vordering bij de buitenlandse rechter en onderhoudt ze contact met de buitenlandse centrale autoriteit over het verloop van de zaak en over de mogelijkheden tot inning van de verschuldigde alimentatie.

19 Welke maatregelen heeft deze lidstaat genomen om de uitvoering van de taken die zijn beschreven in artikel 51 van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen te waarborgen?

Elke zaak komt in handen van een functionaris die ervoor moet zorgen dat de centrale autoriteit van Malta verzoeken verzendt of ontvangt, die de contacten onderhoudt met de alimentatieplichtige en alimentatiegerechtigde en die de buitenlandse centrale autoriteit op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in de zaak. Die functionaris wordt bijgestaan door juristen met jarenlange ervaring in familie- en bestuursrechtelijke procedures.

Bij uitgaande zaken communiceert de functionaris rechtstreeks met de contactpersoon in Malta en de buitenlandse centrale autoriteit. Dit gebeurt doorgaans via e-mail of de gewone post. In bepaalde situaties communiceert de functionaris echter telefonisch met de buitenlandse centrale autoriteit of de persoon die om de diensten van de centrale autoriteit verzoekt (de “cliënt”). Bij inkomende zaken tracht de centrale autoriteit van Malta de cliënt te betrekken bij alle correspondentie tussen de centrale autoriteiten.

Hieronder staan enkele van de maatregelen die de centrale autoriteit bij de uitvoering van haar taken neemt:

a) wanneer de omstandigheden het vereisen, rechtsbijstand verlenen of de verkrijging van rechtsbijstand vergemakkelijken: voor zover nodig schakelt de centrale autoriteit een advocaat in die haar cliënt in procedures vertegenwoordigt of wijst ze een pro deo advocaat of andere jurist toe, afhankelijk van de omstandigheden van de zaak;

b) de alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde helpen opsporen, in het bijzonder overeenkomstig de artikelen 61, 62 en 63 van de verordening: de centrale autoriteit zal zich in eerste instantie beperken tot het doorzoeken van de openbare databanken op het officiële adres en de officiële contactinformatie van de betrokken persoon. Afhankelijk van de verstrekte informatie worden de databanken ook op andere gegevens doorzocht en wordt contact opgenomen met overheidsinstanties teneinde informatie te krijgen over het vermogen van de alimentatieplichtige;

c) de verkrijging van relevante informatie over het inkomen en, indien nodig, andere financiële omstandigheden van de alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde vergemakkelijken, met inbegrip van het lokaliseren van vermogensbestanddelen, in het bijzonder overeenkomstig de artikelen 61, 62 en 63 van de verordening: de centrale autoriteit neemt contact op met het nationale arbeidsbureau om te bepalen of de betrokken persoon een baan heeft. Wanneer tegen de alimentatieplichtige een rechtszaak wordt aangespannen, zal de centrale autoriteit de advocaat van de alimentatiegerechtigde adviseren om andere overheidsdiensten, zoals de fiscus en de vervoersautoriteit, alsook lokale banken en andere relevante entiteiten als getuige te doen dagvaarden, teneinde een verklaring af te leggen over het inkomen en vermogen van de alimentatieplichtige;

d) indien passend door de gebruikmaking van mediation, verzoening of soortgelijke methoden een minnelijke schikking bevorderen met het oog op het bewerkstelligen van de vrijwillige betaling van alimentatie: voordat de centrale autoriteit van Malta een gerechtelijke procedure inleidt, neemt ze contact op met de alimentatieplichtige om hem/haar duidelijk te maken dat het in zijn/haar eigen belang is om tot een minnelijke schikking te komen. Wanneer mediation een goede kans van slagen heeft, zal de centrale autoriteit van Malta de zaak naar een mediator doorverwijzen. Wanneer mediation zinloos wordt geacht, wordt de zaak voor de rechter gebracht;

e) de doorlopende tenuitvoerlegging van alimentatiebeslissingen vergemakkelijken, met inbegrip van de inning van achterstallige bedragen: de centrale autoriteit van Malta kan tegen een individuele alimentatieplichtige een procedure inleiden of adviseren dit te doen opdat de rechtbank zijn/haar vermogen liquideert of loonbeslag legt;

f) de inning en snelle overmaking van alimentatie vergemakkelijken: de centrale autoriteit van Malta kan een gerechtelijke procedure instellen en de rechter verzoeken om de alimentatieplichtige te bevelen de verschuldigde alimentatie rechtstreeks aan de alimentatiegerechtigde te betalen. Wanneer geen gevolg wordt gegeven aan dat bevel en het een vordering om kinderalimentatie betreft, zal de centrale autoriteit van Malta bij de rechter een verzoek indienen tot beslaglegging op de goederen van de alimentatieplichtige ten behoeve van de alimentatiegerechtigde. In het geval van partneralimentatie zal de centrale autoriteit van Malta de verzoeker helpen bij de inning daarvan door het inschakelen van een particuliere advocaat of via het systeem van gefinancierde rechtsbijstand;

g) de verkrijging van schriftelijk of ander bewijs vergemakkelijken, onverminderd Verordening (EG) nr. 1206/2001: wanneer de vereiste stukken of informatie al openbaar zijn, zal de centrale autoriteit van Malta ze verzamelen en aan de alimentatiegerechtigde doen toekomen. Wanneer de stukken/informatie nog niet openbaar zijn, wordt de instantie of entiteit die deze onder zich houdt, verzocht om ze openbaar te maken. Wanneer de houder van de stukken/informatie dit weigert, heeft de centrale autoriteit de mogelijkheid om dit via een gerechtelijk bevel af te dwingen. Of de centrale autoriteit van deze mogelijkheid gebruikmaakt, hangt af van de omstandigheden van de zaak;

h) bijstand verlenen bij vaststelling van de afstamming wanneer dat noodzakelijk is voor de inning van alimentatie: de centrale autoriteit van Malta begeleidt de verzoeker bij het doorlopen van de juridische procedure voor het vaststellen van de afstamming en informeert hem/haar over de particuliere diensten die moeten worden ingeschakeld, met name voor het verrichten van DNA-tests, voor zover van toepassing.

Zo nodig helpt de centrale autoriteit de buitenlander bij het vinden van een persoon die hem/haar in Malta kan vertegenwoordigen en de vereiste authentieke akte in zijn/haar naam kan ondertekenen. Wanneer de rechter moet beslissen over de afstammingskwestie, zorgt de centrale autoriteit van Malta er alleen voor dat de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechter;

i) procedures inleiden, of het instellen ervan vergemakkelijken, ter verkrijging van voorlopige maatregelen van territoriale aard die ten doel hebben de uitkomst van een aanhangig verzoek om alimentatie zeker te stellen: wanneer de centrale autoriteit van Malta vermoedt dat een alimentatieplichtige maatregelen neemt om zijn/haar economische situatie te verslechteren, zorgt ze ervoor dat de alimentatieplichtige bij rechterlijke beslissing wordt verboden zijn/haar vermogen te verkwisten wanneer hiermee de belangen van de alimentatiegerechtigde worden geschaad;

j) de betekening en kennisgeving van stukken vergemakkelijken, onverminderd Verordening (EG) nr. 1393/2007: wanneer aanvullende informatie over de alimentatieplichtige nodig is en die informatie rechtmatig kan worden verzameld en verstuurd door welke particuliere persoon in Malta ook, geeft de centrale autoriteit van Malta haar medewerkers opdracht tot het verzamelen van die informatie. Dergelijke informatie kan zowel bij publieke als private entiteiten worden opgevraagd.

De centrale autoriteit van Malta zal steeds wanneer dat nodig is in contact treden met de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1393/2007 aangewezen verzendende en ontvangende instanties om ervoor te zorgen dat stukken naar behoren worden betekend.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 16/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.