Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Alimentatie

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat betekenen de begrippen "levensonderhoud" en "onderhoudsplicht" in de praktijk? Welke personen zijn jegens anderen onderhoudsplichtig?

Een ouder kan gehouden zijn om ten behoeve van een gemeenschappelijk kind of een ander kind dat wordt geacht tot het gezin te behoren (child of the family) alimentatie te betalen aan een persoon die de zorg voor het kind heeft. Een huwelijkspartner kan gehouden zijn om alimentatie te betalen aan de andere huwelijkspartner. Hetzelfde geldt voor de partners in een geregistreerd partnerschap.

Een ouder kan gehouden zijn om ten behoeve van een gemeenschappelijk kind of een ander kind dat wordt geacht tot het gezin te behoren alimentatie te betalen aan de verzorgende ouder of een andere persoon die de zorg voor dat kind heeft, hetzij op grond van een rechterlijke beschikking hetzij op grond van een in de wet neergelegd administratief kinderalimentatiesysteem dat voor Noord-Ierland is opgezet.

Dit wettelijk kinderalimentatiesysteem wordt beheerd door twee organisaties: de Child Maintenance Service (CMS), die deel uitmaakt van de Department of Communities, en de Child Maintenance Choices. Het kinderalimentatiesysteem kan alleen worden gebruikt door personen (verzorgende ouders, andere personen die de zorg voor kinderen hebben en kinderen) die hun gewone verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk hebben.

Ook ouders die gescheiden van de kinderen wonen, kunnen gehouden zijn om via de CMS kinderalimentatie te betalen. De CMS stelt de alimentatie vast in het kader van een administratieve en buitengerechtelijke procedure als het kind jonger dan 16 jaar is, of als het jonger dan 20 jaar is en op een school of daarmee vergelijkbare onderwijsinstelling voltijds onderwijs, niet zijnde hoger onderwijs, volgt, of als het jonger dan 20 jaar is en samenwoont met een ouder die voor dat kind kinderbijslag heeft aangevraagd.

De alimentatie wordt betaald aan de verzorgende ouder of een andere persoon die de zorg voor het kind heeft. Zowel de verzorgende ouder als een andere verzorgende persoon kan een alimentatieverzoek bij de CMS indienen. Het alimentatiebedrag wordt door de CMS berekend. De niet-inwonende ouder betaalt wekelijks het vastgestelde bedrag, hetzij rechtstreeks aan de verzorgende ouder of persoon (de zogeheten Direct Pay) of via de “Collect-and-Pay”-dienst van de CMS. In dat laatste geval moet er een vergoeding worden betaald (zie hieronder).

Op grond van de Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980 kan een huwelijkspartner de rechter om een alimentatiebeschikking verzoeken en op grond van de Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978 kan een huwelijkspartner om alimentatie verzoeken in het kader van een procedure voor echtscheiding of scheiding van tafel en bed. De rechter kan gelasten dat er aan de verzoeker of ten behoeve van een kind periodieke betalingen worden verricht. De rechter kan ook de betaling van een eenmalig bedrag gelasten.

2 Tot welke leeftijd heeft een kind aanspraak op levensonderhoud? Zijn de regels inzake levensonderhoud verschillend voor minderjarigen en volwassenen?

Ingevolge de Child Support (Northern Ireland) Order 1991 heeft een kind recht op alimentatie wanneer het jonger is dan 16 jaar, of wanneer het jonger is dan 20 jaar en voltijds onderwijs, niet zijnde hoger onderwijs, volgt (en dus nog steeds naar school gaat of onderwijs aan een vergelijkbare onderwijsinstelling volgt).

Op grond van de Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980 kan de rechter in beginsel geen financiële voorziening treffen ten behoeve van kinderen van 18 jaar of ouder. Er kan echter wel een voorziening worden getroffen wanneer er sprake is van “bijzondere omstandigheden” of wanneer het kind een onderwijsinstelling bezoekt of een beroepsopleiding volgt, waarbij het van geen belang is of het kind daarnaast een betaalde baan heeft of zal hebben.

Op grond van de Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978 ontvangt een kind alimentatie totdat het de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt (of 18 jaar wanneer het voltijds onderwijs blijft volgen). De rechter kan gelasten dat er langer alimentatie wordt betaald wanneer het kind na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar onderwijs blijft volgen of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn die daartoe nopen.

3 Moet ik om alimentatie verzoeken bij een bevoegde autoriteit of rechterlijke instantie? Wat zijn de belangrijkste onderdelen van deze procedure?

Wanneer ouders in Noord-Ierland gaan scheiden moeten ze zich eerst door de Child Maintenance Choices laten informeren en adviseren over een effectieve alimentatieregeling voor het gezin voordat ze bij de CMS een alimentatieverzoek kunnen indienen. Vervolgens kunnen ze of een onderlinge regeling treffen, een zogenoemde family-based arrangement, of een verzoek bij de CMS indienen. Dit verzoek kunnen ze echter pas doen nadat ze zich door de Child Maintenance Choices hebben laten adviseren.

Als een van de ouders besluit dat hij/zij geen family-based arrangement wil of kan treffen, kan hij/zij de CMS verzoeken de betalingen te berekenen. De verschuldigde alimentatie wordt berekend als een percentage van het inkomen van de alimentatieplichtige niet-inwonende ouder; dat percentage is afhankelijk van het aantal kinderen waarvoor alimentatie moet worden betaald.

Als de verzoeker na het vaststellen van de alimentatie wil dat de CMS de alimentatie int, dan wordt er daarvoor een vergoeding in rekening gebracht. Wanneer de ouders overeenkomen dat de alimentatie rechtstreeks, zonder tussenkomst van de CMS, wordt betaald (Direct Pay), is er geen vergoeding verschuldigd. Gebruikers van de CMS die willen dat die instantie de betaling via de “Collect-and-Pay”-dienst uitvoert, betalen daarvoor een vergoeding. Voor de niet-inwonende ouder bedraagt deze vergoeding 20 % van de kinderalimentatie die hij/zij gewoonlijk betaalt. De verschuldigde vergoeding voor de ouder die de zorg voor een kind heeft, bedraagt 4 % van de te ontvangen kinderalimentatie en wordt op dat bedrag in mindering gebracht. Deze extra kosten kunnen worden voorkomen door een family-based arrangement te treffen of door te kiezen voor Direct Pay.

De niet-inwonende ouder moet bij niet-betaling ook de kosten vergoeden van de tenuitvoerleggingsmaatregelen die de CMS krachtens de betrokken rechterlijke beschikking tegen hem/haar neemt.

U kunt via de centrale autoriteit voor Noord-Ierland een alimentatieverzoek bij de rechter indienen wanneer aan u of uw kinderen bij rechterlijke beschikking alimentatie is toegekend ten laste van een persoon die zijn/haar woonplaats heeft in Noord-Ierland of in een ander land of gebied dat met het Verenigd Koninkrijk een wederzijdse regeling inzake alimentatieverplichtingen heeft gesloten; of wanneer u of uw kinderen een alimentatieprocedure aanhangig willen maken in een ander land of gebied dat met het Verenigd Koninkrijk een wederzijdse regeling inzake alimentatieverplichtingen heeft gesloten.

Een verzoek om tenuitvoerlegging van een alimentatiebeschikking op grond van Verordening (EG) nr. 4/2009 kan ook rechtstreeks worden ingediend bij het magistrates’ court in Noord-Ierland.

De procedure voorziet, voor zover van toepassing, in de mogelijkheid om

  • een beschikking in Noord-Ierland te laten registreren en ten uitvoer te leggen;
  • een in Noord-Ierland gegeven beschikking elders te laten registreren en ten uitvoer te leggen;
  • in Noord-Ierland een procedure aanhangig te maken (waaronder een verzoek om een voorlopige maatregel);
  • buiten Noord-Ierland een procedure aanhangig te maken (waaronder een verzoek om een voorlopige maatregel) of een beschikking te laten registreren.

Wanneer de CMS uw alimentatieverzoek al heeft beoordeeld en de alimentatie heeft vastgesteld, kunt u het beste eerst met die instantie contact opnemen over de mogelijkheid om in het rechtsgebied van Noord-Ierland namens u een tenuitvoerleggingsprocedure in te stellen.

4 Kan het verzoek worden gedaan namens een familielid (zo ja, van welke graad) of een kind?

Iedere persoon (bijvoorbeeld een vriend, een verwant of een rechtskundig adviseur) kan namens een verzorgende ouder of iemand anders die de zorg voor een kind heeft, een verzoek om kinderalimentatie indienen. De verzorgende ouder of persoon moet de verzoeker daartoe wel machtigen, tenzij deze al gemachtigd is, bijvoorbeeld op grond van een volmacht.

In Noord-Ierland is het niet mogelijk om namens een kind een verzoek om kinderalimentatie in te dienen, omdat kinderen niet op eigen titel een alimentatieverzoek kunnen indienen.

Een verzoek om wederzijdse tenuitvoerlegging van een alimentatiebeschikking kan in Noord-Ierland worden ingediend namens een andere persoon die daartoe op grond van een internationale overeenkomst betreffende wederzijdse tenuitvoerlegging van alimentatiebeschikkingen gerechtigd is.

5 Indien ik naar de rechter wil stappen, hoe weet ik dan welke rechter bevoegd is?

Wat de territoriale bevoegdheid betreft, zijn er drie bestuursrechtelijke kamers in Noord-Ierland. Rechtszaken kunnen bij elke bestuursrechtelijke kamer worden aangespannen maar worden in het algemeen voorgelegd aan de kamer die bevoegd is voor het gebied waar beide partijen hun woonplaats hebben. De centrale autoriteit voor Noord-Ierland kan helpen bij de vaststelling van de bevoegde kamer.

De contactgegevens van de griffie van de lokale rechtbanken in Noord-Ierland vindt u op de website van de Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

6 Heb ik als verzoeker een vertegenwoordiger (bv. advocaat, centrale of lokale autoriteit enz.) nodig om de zaak bij de rechter aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures zijn van toepassing?

Een verzoek om kinderalimentatie wordt gedaan in het kader van een administratieve procedure die wordt afgehandeld door de CMS in Noord-Ierland en de overige delen van het Verenigd Koninkrijk.

Voor het indienen van een verzoek bij de rechter tot invordering van alimentatie op grond van internationale overeenkomsten en regelingen zijn verzoekers om wederzijdse tenuitvoerlegging van een alimentatiebeschikking niet verplicht een advocaat in te schakelen. Een daartoe strekkend verzoek dat afkomstig is uit een ander land wordt door de centrale autoriteit voor Noord-Ierland na ontvangst doorgestuurd naar het Family Court van het rechtsgebied waar de verweerder zijn/haar woonplaats heeft of de rechtbank van herkomst.

De griffie kan helpen bij het invullen van de benodigde formulieren maar kan geen juridisch advies geven. Het is daarom raadzaam om een beroep te doen op de diensten van een advocaat met ervaring in het familierecht. De Law Society of Northern Ireland (tel. +44 28 9023 1614), kan de namen verstrekken van advocaten die hulp en advies geven in (kinder)alimentatiezaken.

7 Moet ik vergoedingen betalen voor het aanhangig maken van de zaak? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kan ik, wanneer mijn financiële middelen ontoereikend zijn, rechtsbijstand krijgen om de kosten van de procedure te dekken?

Aan een administratieve procedure voor het ten uitvoer leggen of verkrijgen van een internationale alimentatiebeschikking zijn in Noord-Ierland geen kosten verbonden.

Een verzoeker heeft mogelijk wel juridische kosten als een van de partijen een advocaat in de arm heeft genomen en de zaak voor de rechter wordt gebracht. De kosten kunnen uiteraard variëren. Er kan een verzoek om rechtsbijstand worden ingediend om de kosten van juridische hulp en advisering te dekken. Daarbij moeten gegevens over financiële middelen worden opgegeven, zoals het besteedbaar inkomen en het besteedbaar vermogen. De verlening van rechtsbijstand is geregeld in de Access to Justice (Northern Ireland) Order 2003. Aan een alimentatieverzoek zijn gewoonlijk de volgende kosten en uitgaven verbonden:

  • standaard juridische kosten,
  • eventuele rechtbankkosten die niet kunnen worden verhaald,
  • kosten van tenuitvoerlegging.

8 Welk soort alimentatie kan door de rechter worden toegekend? Hoe wordt het bedrag van de alimentatie berekend? Kan de rechterlijke beslissing worden herzien wanneer de kosten voor levensonderhoud of de gezinssituatie wijzigen? Zo ja, hoe (bv. via een automatisch indexeringssysteem)?

De rechter kan een beschikking tot betaling van kinderalimentatie, partneralimentatie of beide geven. De rechter kan beslissen dat er een periodieke toelage moet worden betaald, dat er een eenmalig bedrag moet worden betaald, dat er afwikkelingsbetalingen moeten worden gedaan of dat de alimentatieplichtige een zekerheid moet stellen. De rechter kan de alimentatie ook met terugwerkende kracht toekennen. Bij de beoordeling van een daartoe strekkend verzoek en het vaststellen van de bedragen kijkt de rechter naar alle omstandigheden van de zaak. Het is altijd mogelijk om bij de rechter een verzoekschrift tot wijziging van een alimentatiebeschikking in te dienen.

9 Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

In het antwoord op vraag 1 staat wie voor alimentatie in aanmerking komen.

In Noord-Ierland en de overige delen van het Verenigd Koninkrijk maakt de CMS een berekening voor de “Direct Pay”-dienst en de “Collect-and-Pay”-dienst. In het eerste geval berekent de CMS het te betalen alimentatiebedrag en wordt de betaling door de ouders onderling en rechtstreeks geregeld. In het tweede geval int de CMS het juiste bedrag van de niet-inwonende ouder. Telkens wanneer ouders via de “Collect-and-Pay”-dienst kinderalimentatie betalen of ontvangen, wordt hun een tarief in rekening gebracht.

Ingevolge de Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980 kan de rechtbank bij beschikking beslissen dat de alimentatie rechtstreeks door de alimentatieplichtige moet worden betaald aan de alimentatiegerechtigde of aan een functionaris die de betaling int, normaal gesproken een gerechtelijk medewerker (the clerk of petty sessions).

10 Hoe kan een persoon (de onderhoudsplichtige) die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen?

Voor degenen die de “Collect-and-Pay”-dienst kiezen, neemt de CMS de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de verschuldigde kinderalimentatie door de niet-inwonende ouder wordt betaald. De CMS beschikt hiervoor over ruime bevoegdheden. Daartoe behoren het rechtstreeks op het loon inhouden of van de bankrekening afschrijven van verschuldigde bedragen en het ondernemen van gerechtelijke stappen (tenuitvoerleggingsprocedure). Zo nodig kan de rechtbank in extreme gevallen worden verzocht om een niet-inwonende weigerachtige ouder het rijbewijs af te nemen of hem/haar een gevangenisstraf op te leggen.

Ingevolge de Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980 en de Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978 kan een partij de rechter verzoeken om de andere partij te dwingen de achterstallige termijnen te betalen. De rechter heeft hiervoor een scala aan bevoegdheden, zoals een beschikking tot loonbeslag, waarbij het verschuldigde bedrag rechtstreeks op het loon wordt ingehouden.

11 Beschrijf kort alle met betrekking tot de tenuitvoerlegging geldende beperkingen, met name de voorschriften ter bescherming van de onderhoudsplichtige en inzake verval- of verjaringstermijnen.

Een verzoek om tenuitvoerlegging van een buiten Noord-Ierland gegeven alimentatiebeschikking moet worden ingediend binnen drie jaar na het verstrijken van de uiterste datum voor de betaling van de verschuldigde alimentatie of, als de wet van het land waar de beschikking is gegeven voorziet in een langere verjaringstermijn, vóór het verstrijken van die termijn.

12 Zijn er organisaties of autoriteiten die mij kunnen helpen bij de invordering van alimentatie?

De CMS in Noord-Ierland kan geld innen dat verschuldigd is aan ouders die gebruikmaken van de “Collect-and-Pay”-dienst.

Een verzoekschrift tot invordering van alimentatie op grond van Verordening (EG) nr. 4/2009 kan rechtstreeks worden ingediend bij het magistrates’ court in Noord-Ierland of indirect via de centrale autoriteit voor Noord-Ierland. Alle overige verzoekschriften tot invordering van internationale alimentatie moeten naar de centrale autoriteit voor Noord-Ierland worden gestuurd.

13 Kunnen organisaties (overheids- of privéorganisaties) een voorschot op (een deel van) het alimentatiebedrag betalen in de plaats van de onderhoudsplichtige?

De CMS kan alleen geld doorstorten dat hij ontvangt in zaken die hij onder beheer heeft. De CMS kan de alimentatie, of een deel daarvan, niet zelf of in de plaats van de niet-inwonende ouder betalen.

De centrale autoriteit voor Noord-Ierland (REMO - Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (wederzijdse tenuitvoerlegging van alimentatiebeslissingen) is niet bevoegd om zelf alimentatiebetalingen te verrichten op grond van Verordening (EG) nr. 4/2009.

14 Indien ik mij in deze lidstaat bevind en de onderhoudsplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:

14.1 Kan ik in deze lidstaat hulp krijgen van een autoriteit of een privéorganisatie?

De verzoeker kan contact opnemen met de eenheid REMO binnen de Northern Ireland Courts and Tribunals Service, die op grond van verschillende wederzijdse internationale regelingen betreffende alimentatie optreedt als de centrale autoriteit in Noord-Ierland.

De griffie van de lokale rechtbank kan helpen bij het invullen van het verzoekformulier, maar verstrekt geen juridisch advies. De griffie stuurt, zo nodig, het verzoekschrift naar de centrale autoriteit voor Noord-Ierland, die het vervolgens na controle doorstuurt naar de centrale autoriteit van de aangezochte lidstaat.

Meer informatie is te vinden op de REMO-pagina’s van de NI Direct-website.

De CMS kan de kinderalimentatie alleen berekenen wanneer de niet-inwonende ouder zijn/haar woon- of verblijfplaats in een ander deel van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales of Schotland) heeft, of buiten het Verenigd Koninkrijk werkzaam is bij een werkgever die zijn loonadministratie in het Verenigd Koninkrijk voert.

14.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie?

Er kan schriftelijk contact worden opgenomen met de centrale autoriteit voor REMO op het volgende adres:

Department of Justice for Northern Ireland
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
4th Floor Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Northern Ireland

Telefoonnr.: 0300 200 7812 (binnen het Verenigd Koninkrijk)

+44 28 9049 5884 (vanuit het buitenland)

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

De contactgegevens van de griffie van de lokale rechtbanken in Noord-Ierland vindt u op de website van de Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Voor telefonisch advies kunt u bellen naar de Child Maintenance Choices: 0800 028 7439 (binnen het Verenigd Koninkrijk) +44 800 0287439 (vanuit het buitenland). Opgelet: dit nummer kan alleen worden gebeld van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Voor algemene informatie kunt u bellen naar: 0845 608 0022 (binnen het Verenigd Koninkrijk) of 0345 608 0022 (binnen het Verenigd Koninkrijk) en +44 845 608 0022 (vanuit het buitenland) of +44 345 608 0022 (vanuit het buitenland). Deze nummers kunnen worden gebeld van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

15 Indien ik mij in een ander land bevind en de onderhoudsplichtige zich in deze lidstaat bevindt:

15.1 Kan ik mij in deze lidstaat rechtstreeks wenden tot een autoriteit of een privéorganisatie?

Een verzoeker die zijn/haar woon- of verblijfplaats in een ander land heeft, moet over het algemeen eerst contact opnemen met de voor dat land aangewezen centrale autoriteit om na te gaan of er een wederzijdse regeling met dat land bestaat. Wanneer er geen dergelijke regeling bestaat, rest de verzoeker niets anders dan een vordering in Noord-Ierland in te stellen. De verzoeker moet dan contact opnemen met de Law Society of Northern Ireland (telefoon: +44 28 9023 1614), die de namen kan verstrekken van advocaten die hulp en advies geven in (kinder)alimentatiezaken.

Wanneer er wel een wederzijdse regeling bestaat, kan een verzoekschrift tot invordering van alimentatie op grond van Verordening (EG) nr. 4/2009 rechtstreeks worden ingediend bij het gerecht in Noord-Ierland of indirect via de centrale autoriteit voor Noord-Ierland. Verzoekschriften in het kader van wederzijdse regelingen moeten worden gezonden aan de centrale autoriteit.

In dat geval is de CMS alleen bevoegd om de kinderalimentatie te berekenen wanneer de verzoeker en het kind hun woonplaats in een ander deel van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales of Schotland) hebben. Wanneer de verzoeker zijn/haar woonplaats buiten het Verenigd Koninkrijk heeft, is de CMS niet bevoegd om de alimentatie te berekenen.

15.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie en welk soort bijstand kan ik krijgen?

Wanneer er een wederzijdse regeling bestaat, fungeert de centrale autoriteit van Noord-Ierland als contactpunt voor de verzoeker, de advocaten en de buitenlandse autoriteiten zodra het verzoekschrift naar Noord-Ierland is gestuurd.

De centrale autoriteit van Noord-Ierland zal er in voorkomend geval ook voor zorgen dat een eventuele rechterlijke beschikking wordt geregistreerd en dat namens de verzoeker een advocaat wordt aangewezen, mits wordt voldaan aan de vereisten voor rechtsbijstand.

De centrale autoriteit verwerkt uw verzoek en stuurt het, als het ontvankelijk is, voor behandeling naar het bevoegde magistrates’ court (maar zoals gezegd kunnen verzoeken op grond van Verordening (EG) nr. 4/2009 ook rechtstreeks bij het magistrates’ court worden ingediend). De contactgegevens van de centrale autoriteit zijn hierboven vermeld.

De CMS kan in een beperkt aantal gevallen een alimentatieberekening maken. Zie eerdere antwoorden voor de gevallen waarin de CMS een verzoek niet in behandeling kan nemen en de desbetreffende contactgegevens.

16 Is deze lidstaat gebonden door het Haagse Protocol van 2007?

Het Verenigd Koninkrijk is niet gebonden door het Haags Protocol van 2007, dat bijgevolg niet van toepassing is in Noord-Ierland.

17 Indien deze lidstaat niet is gebonden door het Haagse Protocol van 2007, welk rechtsstelsel zal er dan overeenkomstig zijn regels van internationaal privaatrecht worden toegepast op de alimentatievordering? Wat zijn de desbetreffende regels van internationaal privaatrecht?

Op alle zaken die door de Noord-Ierse rechter worden behandeld, is het Noord-Ierse recht van toepassing.

18 Welke regels gelden er met betrekking tot de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende zaken in de EU (conform de structuur van hoofdstuk V van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen)?

Voor het invorderen van alimentatie hoeft u zich doorgaans niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen en wordt in de meeste gevallen ook geen vergoeding gevraagd.

Wanneer dat wel nodig is, komt u mogelijk in aanmerking voor rechtsbijstand (hoofdstuk V). Dat is soms afhankelijk van de vraag of uw verzoek een redelijke kans van slagen heeft en of u aan bepaalde inkomens- en vermogenscriteria voldoet. Mogelijk wordt een eigen bijdrage gevraagd. Als onderdeel van de rechtshulp kan worden beoordeeld of het, gezien de aard van uw zaak, gerechtvaardigd is om te verzoeken om volledige rechtsbijstand.

19 Welke maatregelen heeft deze lidstaat genomen om de uitvoering van de taken die zijn beschreven in artikel 51 van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen te waarborgen?

De Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011 (SI 1484/2011) vergemakkelijken de werking van Verordening (EG) nr. 4/2009. In Regulation 3 en Schedule 1 worden de centrale autoriteiten voor het Verenigd Koninkrijk (inclusief Noord-Ierland) aangewezen. In Regulation 4 en Schedule 2 staat vermeld welke instanties informatie aan de centrale autoriteiten moeten verstrekken (waaronder informatie over de alimentatieplichtige) en is de openbaarmaking van die informatie door de centrale autoriteiten geregeld.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 27/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.