Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Alimentatie

Roemenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat betekenen de begrippen "levensonderhoud" en "onderhoudsplicht" in de praktijk? Welke personen zijn jegens anderen onderhoudsplichtig?

Wanneer iemand een wettelijke onderhoudsplicht heeft, betekent dit dat hij wettelijk verplicht is om iemand anders van de noodzakelijke middelen van bestaan te voorzien, met inbegrip van de middelen om te voorzien in geestelijke behoeften en, in het geval van een ouder die onderhoudsplichtig is voor een minderjarig kind, de middelen voor de opvoeding, het onderwijs en de beroepsopleiding van dat kind.

De onderhoudsplicht bestaat tussen echtgenoten, tussen verwanten in de rechte lijn, tussen broers en zusters, en tussen andere nader bij wet genoemde personen (artikel 516 van het burgerlijk wetboek (BW)).

Ook tussen gewezen echtgenoten bestaat onderhoudsplicht (artikel 398 BW). Onderhoudsplicht mag niet worden verward met "compenserende schadevergoeding".

Een echtgenoot die heeft bijgedragen aan het onderhoud van het kind van de andere echtgenoot, is verplicht om aan dat onderhoud te blijven bijdragen totdat het kind meerderjarig wordt, maar alleen als de natuurlijke ouders overleden, vermist of behoeftig zijn (artikel 517, lid 1 BW). Het kind kan op zijn beurt onder bepaalde voorwaarden onderhoudsplichtig worden gehouden jegens de persoon die gedurende minimaal tien jaar in zijn onderhoud heeft voorzien (artikel 517, lid 2 BW).

De erfgenamen van een persoon die onderhoudsplichtig was voor een minderjarige of die zonder enige wettelijke verplichting in het onderhoud van die minderjarige heeft voorzien, zijn verplicht, afhankelijk van de waarde van de erfenis, om in het onderhoud van dat kind te blijven voorzien als de ouders van het kind overleden, vermist of behoeftig zijn, totdat het kind meerderjarig wordt.

2 Tot welke leeftijd heeft een kind aanspraak op levensonderhoud? Zijn de regels inzake levensonderhoud verschillend voor minderjarigen en volwassenen?

De onderhoudsplicht die ouders en kinderen jegens elkaar hebben, is geregeld in de artikelen 499 en 525 BW. Minderjarigen die vorderen dat ouders in hun levensonderhoud voorzien, worden geacht behoeftig te zijn wanneer ze niet over voldoende inkomsten uit werk beschikken om zelf in hun levensonderhoud te voorzien, ongeacht of ze goederen of ander vermogen bezitten. Wanneer de financiële situatie van ouders dusdanig is dat het betalen van de kosten van levensonderhoud van het kind “hun eigen bestaan in gevaar brengt”, kan het familiegerecht bepalen dat in het levensonderhoud van het kind kan worden voorzien door de verkoop van diens goederen, anders dan goederen die levensnoodzakelijk zijn.

Ouders blijven onderhoudsplichtig ten aanzien van studerende meerderjarige kinderen (vanaf 18 jaar) tot aan het einde van hun studies, maar niet langer nadat zij de leeftijd van 26 jaar hebben bereikt.

3 Moet ik om alimentatie verzoeken bij een bevoegde autoriteit of rechterlijke instantie? Wat zijn de belangrijkste onderdelen van deze procedure?

De verzoeker-alimentatiegerechtigde moet een verzoek indienen bij de rechtbank van de vaste woonplaats van de verzoeker-alimentatiegerechtigde of de rechtbank van de vaste woonplaats van de verweerder-alimentatieplichtige. De dagvaarding voor het bepalen van de alimentatie kan afzonderlijk worden afgegeven of in de loop van een procedure voor echtscheiding, vaststelling van afstamming, toewijzing van het ouderlijk gezag over of bepaling van de vaste woonplaats van een minderjarig kind. De rechtbank kan op bevel van de voorzitter van de rechtbank voorlopige voorzieningen treffen, die slechts van toepassing zijn totdat de beslissing in de echtscheidingsprocedure is gegeven. De procedure in eerste aanleg bestaat uit meerdere fasen. In de schriftelijke fase worden de dagvaarding, de vordering en de tegenvordering ingediend, worden eventuele bewarende maatregelen, zoals conservatoir of executoriaal beslag, opgelegd, en worden de partijen gedagvaard en de processtukken aan hen betekend. In de mondelinge fase vindt de terechtzitting plaats, waarin de partijen procedurele excepties kunnen opwerpen en bewijs kunnen overleggen. Hierna vindt de beraadslaging in de raadkamer plaats, waarna de rechtbank uitspraak doet.

Bij een echtscheiding met wederzijdse instemming, wat via de notaris kan, kunnen de echtgenoten de ondergeschikte aspecten van de scheiding zelf regelen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld bij overeenkomst vastleggen wat de bijdrage van elk van hen aan de kosten van de opvoeding en opleiding van de kinderen zal zijn.

4 Kan het verzoek worden gedaan namens een familielid (zo ja, van welke graad) of een kind?

De partijen in een alimentatieprocedure kunnen zich in beginsel laten vertegenwoordigen. Wanneer een alimentatievordering echter in het kader van een echtscheidingsprocedure wordt ingediend, is vertegenwoordiging alleen in de in artikel 920 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (WvBR) omschreven gevallen toegestaan.

In afzonderlijke procedures voor de vaststelling/verhoging/verlaging van alimentatie, kunnen de partijen zich op de gebruikelijke manier door een advocaat of gemachtigde laten vertegenwoordigen. Het slotpleidooi in het geding mag echter alleen door een advocaat worden gevoerd. De minderjarige wordt vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger (ouder of, bij uitzondering, een andere persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Een verzoek om alimentatie voor een meerderjarig kind, moet door dat kind persoonlijk wordt ingediend.

5 Indien ik naar de rechter wil stappen, hoe weet ik dan welke rechter bevoegd is?

Welke rechtbank territoriaal bevoegd is (voor de woonplaats van hetzij de verweerder-alimentatieplichtige of de verzoeker-alimentatiegerechtigde) kan worden bepaald aan de hand van de Roemeense justitiële atlas, die wordt gepubliceerd op de website van het ministerie van Justitie, op de portaalsite voor informatie over de rechtbanken http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx.

6 Heb ik als verzoeker een vertegenwoordiger (bv. advocaat, centrale of lokale autoriteit enz.) nodig om de zaak bij de rechter aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures zijn van toepassing?

Nee, omdat de eiser zich niet door een advocaat hoeft te laten vertegenwoordigen of bijstaan.

7 Moet ik vergoedingen betalen voor het aanhangig maken van de zaak? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kan ik, wanneer mijn financiële middelen ontoereikend zijn, rechtsbijstand krijgen om de kosten van de procedure te dekken?

Verzoeken om alimentatie of tot wijziging van reeds toegekende alimentatie zijn vrijgesteld van griffierecht. Met bijstand van of vertegenwoordiging door een advocaat zijn kosten gemoeid, maar die kosten zijn niet altijd voor rekening van de cliënt. Wanneer een partij onvoldoende inkomsten heeft, kan ze verzoeken om gefinancierde rechtsbijstand, waardoor het honorarium van de advocaat en andere proceskosten voor rekening van de staat komen.

8 Welk soort alimentatie kan door de rechter worden toegekend? Hoe wordt het bedrag van de alimentatie berekend? Kan de rechterlijke beslissing worden herzien wanneer de kosten voor levensonderhoud of de gezinssituatie wijzigen? Zo ja, hoe (bv. via een automatisch indexeringssysteem)?

De hoogte van de alimentatie wordt vastgesteld op basis van de behoeften van de verzoeker en de middelen van de alimentatieplichtige. De alimentatie wordt in beginsel in natura toegekend en verschaft alle noodzakelijke middelen van bestaan. In de meerderheid van de zaken stelt de rechter echter een bedrag vast, dat contant moet worden betaald. Dat kan een vast bedrag zijn of een percentage van het maandinkomen van de alimentatieplichtige (artikel 530 BW). Wanneer de alimentatie de vorm heeft van een vast bedrag, moet ze krachtens de wet driemaandelijks worden gecorrigeerd voor inflatie.

Wanneer de alimentatie door een ouder is verschuldigd, wordt ze gesteld op maximaal een kwart van het netto-maandinkomen van die ouder voor één kind, maximaal een derde van het netto-maandinkomen voor twee kinderen en maximaal de helft van het netto-maandinkomen voor drie of meer kinderen. Volgens de wet mag het totale bedrag aan verschuldigde alimentatie niet hoger zijn dan de helft van het netto-maandinkomen van de alimentatieplichtige (artikel 529 BW).

Wanneer de financiële omstandigheden van de alimentatieplichtige of de behoeften van de alimentatiegerechtigde veranderen, kan de rechter de alimentatie op vordering van een van de partijen verhogen, verlagen of zelfs op nul zetten, afhankelijk van de opgetreden veranderingen (artikel 531 BW).

9 Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

De alimentatie wordt in natura toegekend. Ze verschaft de noodzakelijke middelen van bestaan en voorziet, voor zover van toepassing, in de kosten van onderwijs en opleiding (artikel 530 BW). Wanneer de onderhoudsverplichting niet vrijwillig – in natura – wordt vervuld, gelast de rechter dat de alimentatie in de vorm van contant geld wordt voldaan. De alimentatie wordt dan toegekend als een vast bedrag of als een percentage van het netto-maandinkomen van de onderhoudsplichtige.

De alimentatie moet in regelmatige termijnen worden betaald, op door de partijen overeengekomen data of, bij ontstentenis van een dergelijke overeenkomst, op door de rechter vastgestelde data. De partijen kunnen overeenkomen of, wanneer daar goede gronden voor zijn, de rechter kan beslissen, dat de alimentatie als een lumpsum wordt betaald die voor langere tijd of voor de hele periode waarin alimentatie is verschuldigd, voorziet in de kosten van levensonderhoud van de onderhoudsgerechtigde, mits de onderhoudsplichtige beschikt over de noodzakelijke middelen (artikel 533 BW).

In het geval van een minderjarige wordt de vastgestelde alimentatie aan diens wettelijke vertegenwoordiger betaald.

10 Hoe kan een persoon (de onderhoudsplichtige) die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen?

Aangezien alimentatie in de meeste gevallen in contant geld moet worden voldaan, is beslaglegging op het maandsalaris de gebruikelijkste tenuitvoerleggingsmaatregel. Gedwongen verkoop van roerende en onroerende goederen is minder gebruikelijk.

11 Beschrijf kort alle met betrekking tot de tenuitvoerlegging geldende beperkingen, met name de voorschriften ter bescherming van de onderhoudsplichtige en inzake verval- of verjaringstermijnen.

Wat de invordering van alimentatie betreft, bepaalt artikel 728 BW dat niet meer dan de helft van het reguliere maandinkomen van de alimentatieplichtige voorwerp van executoriaal beslag ter voldoening van de alimentatieschuld kan zijn. Ook wanneer er meerdere inningsprocedures voor hetzelfde bedrag lopen, mag niet meer dan de helft van het netto-maandinkomen voorwerp van executoriaal beslag zijn, ongeacht de aard van de vorderingen.

Wanneer de alimentatiegerechtigde verzoeken tot beslaglegging op meerdere roerende of onroerende goederen tegelijkertijd indient en de waarde daarvan duidelijk de waarde van de vordering overschrijdt, kan de rechter het beslag beperken tot bepaalde goederen (artikel 701 WvBR).

Een dwanginvordering eindigt wanneer de in de executoriale titel vermelde verplichting volledig is vervuld en de invorderingsvergoeding betaald, wanneer de beslaglegging niet kan worden uitgevoerd of voortgezet omdat het ontbreekt aan beslaanbare goederen of deze goederen niet te gelde kunnen worden gemaakt, en wanneer de inbeslaglegging is geannuleerd (artikel 702 WvBR).

Het recht op dwanginvordering verjaart na drie jaar. Tegen een dwanginvordering kan verzet worden aangetekend bij de tenuitvoerleggingsrechtbank. De rechter kan de tenuitvoerlegging schorsen totdat hij over het verzet heeft beslist (artikel 711 e.v. WvBR).

Wanneer de beslissing die de executoriale titel oplevert, is ingetrokken of de dwanginvordering zelf is geannuleerd, heeft de betrokken partij recht op herstel in de vorige toestand (artikel 722 e.v. WvBR).

12 Zijn er organisaties of autoriteiten die mij kunnen helpen bij de invordering van alimentatie?

Niet van toepassing.

13 Kunnen organisaties (overheids- of privéorganisaties) een voorschot op (een deel van) het alimentatiebedrag betalen in de plaats van de onderhoudsplichtige?

Niet van toepassing.

14 Indien ik mij in deze lidstaat bevind en de onderhoudsplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:

14.1 Kan ik in deze lidstaat hulp krijgen van een autoriteit of een privéorganisatie?

Ingevolge Verordening (EG) nr. 4/2009, het Verdrag van Den Haag van 2007 en het Verdrag van New York van 1956 kan een alimentatieverzoek via het Roemeense ministerie van Justitie worden ingediend wanneer de alimentatieplichtige in een EU-lidstaat verblijft die partij is bij een van deze of beide verdragen.

14.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie?

Roemeens ministerie van Justitie

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Boekarest, cod 050741,

Directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Fax +40372041079 of +40372041084, e-mail ddit@just.ro

15 Indien ik mij in een ander land bevind en de onderhoudsplichtige zich in deze lidstaat bevindt:

15.1 Kan ik mij in deze lidstaat rechtstreeks wenden tot een autoriteit of een privéorganisatie?

Nee; de verzoeker moet contact opnemen met de centrale verzendende autoriteit in het land waar hij woont, die is aangewezen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 4/2009, het Verdrag van Den Haag van 2007 of het Verdrag van New York van 1956.

De centrale verzendende autoriteit van het land waar de alimentatieplichtige woont, neemt vervolgens contact op met de centrale ontvangende autoriteit van Roemenië:

  • het Roemeense ministerie van Justitie, voor verzoeken krachtens Verordening (EG) nr. 4/2009 en het Verdrag van Den Haag van 2007, of
  • de orde van advocaten van Boekarest (Baroul Bucureşti), voor verzoeken krachtens het Verdrag van New York van 1956.

Het verzoek wordt vervolgens ingediend bij de bevoegde rechter.

Een alimentatieplichtige die in het buitenland woont, kan zijn verzoek ook rechtstreeks – persoonlijk of via een advocaat – bij de bevoegde Roemeense rechter indienen, te weten, de rechtbank van de woonplaats van de verweerder-alimentatieplichtige.

15.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie en welk soort bijstand kan ik krijgen?

Een alimentatieplichtige die in het buitenland woont, kan zijn verzoek ook rechtstreeks – persoonlijk of via een advocaat – bij de bevoegde Roemeense rechter indienen, te weten, de rechtbank van de woonplaats van de verweerder-alimentatieplichtige. Voor de gegevens van de bevoegde Roemeense rechter, zie portaalsite voor informatie over de Roemeense rechtbanken, op basis van de woonplaats van de verweerder-alimentatieplichtige.

16 Is deze lidstaat gebonden door het Haagse Protocol van 2007?

Ja. Ingevolge artikel 2612 BW bepaalt het EU-recht welk recht op onderhoudsverplichtingen van toepassing is, namelijk het Haags Protocol van 23 november 2007 inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen.

17 Indien deze lidstaat niet is gebonden door het Haagse Protocol van 2007, welk rechtsstelsel zal er dan overeenkomstig zijn regels van internationaal privaatrecht worden toegepast op de alimentatievordering? Wat zijn de desbetreffende regels van internationaal privaatrecht?

Niet van toepassing.

18 Welke regels gelden er met betrekking tot de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende zaken in de EU (conform de structuur van hoofdstuk V van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen)?

Ingevolge wet nr. 36/2012 inzake bepaalde maatregelen voor de toepassing van bepaalde regels en besluiten van de Raad van de Europese Unie en instrumenten van internationaal privaatrecht op het gebied van onderhoudsverplichtingen, zendt het ministerie van Justitie verzoeken om alimentatie of specifieke maatregelen na ontvangst door naar de bevoegde instantie die de gevraagde persoonsgegevens heeft, de bevoegde lokale orde van advocaten, de Kamer van Gerechtsdeurwaarders of, voor zover van toepassing, de bevoegde rechter.

In het geval van alimentatieverzoeken die de centrale autoriteit worden ingediend onder de voorwaarden van artikel 46 van Verordening (EG) nr. 4/2009, komen kinderen tot 18 jaar of studerende kinderen tot 21 jaar alsook kwetsbare personen in aanmerking voor kosteloze en volledige rechtsbijstand.

Het ministerie van Justitie stuurt het via de buitenlandse centrale autoriteit aan haar toegestuurde verzoek rechtstreeks door naar de bevoegde lokale orde van advocaten. De deken van de orde voegt vervolgens onmiddellijk ambtshalve een advocaat toe. Die toevoeging heeft een verplicht karakter. De toegevoegde advocaat doet namens de verzoeker een aanvraag voor rechtsbijstand, wat onder meer betekent dat het honorarium van de gerechtsdeurwaarder voor rekening van de staat komt.

Nadat de advocaat een executoriale titel heeft verkregen, verzoekt hij de rechter om rechtsbijstand in de vorm van betaling van het honorarium van de gerechtsdeurwaarder. De advocaat overlegt het invorderingsverzoek, de executoriale titel en de toevoegingsbeslissing van de deken van de orde van advocaten aan de bevoegde lokale gerechtsdeurwaarder.

19 Welke maatregelen heeft deze lidstaat genomen om de uitvoering van de taken die zijn beschreven in artikel 51 van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen te waarborgen?

Roemenië heeft een wet aangenomen (wet nr. 36/2012 ) die voorziet in bepaalde maatregelen voor de toepassing van bepaalde regels en besluiten van de Raad van de Europese Unie en instrumenten van internationaal privaatrecht op het gebied van onderhoudsverplichtingen.

Het ministerie van Justitie is aangewezen als de centrale verzendende autoriteit van Roemenië, die de in de artikelen 53 en 56 van Verordening (EG) 4/2009 bedoelde verzoeken verzendt. Nadat het ministerie van de alimentatiegerechtigde of alimentatieplichtige de vereiste bewijsstukken heeft ontvangen, vult het Deel A van het verzoekschrift in en helpt het de alimentatiegerechtigde of alimentatieplichtige desgevraagd met het invullen van Deel B van het verzoekschrift.

Het ministerie van Justitie is aangewezen als de centrale autoriteit voor het ontvangen van verzoeken om specifieke maatregelen of alimentatie. Zodra het ministerie een verzoek heeft ontvangen, stuurt het dit door naar de bevoegde instantie die de gevraagde persoonsgegevens heeft, de bevoegde lokale orde van advocaten, de Kamer van Gerechtsdeurwaarders of, voor zover van toepassing, de bevoegde rechter.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 11/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.