Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Alimentatie

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat betekenen de begrippen "levensonderhoud" en "onderhoudsplicht" in de praktijk? Welke personen zijn jegens anderen onderhoudsplichtig?

In Schotland bestaan momenteel twee systemen voor het vaststellen van alimentatie: het systeem van de Child Support Act 1991 en dat van de Family Law (Scotland) Act 1985. Eerstgenoemde wet heeft in de regel voorrang boven laatstgenoemde en heeft de kinderalimentatie uit de werkingssfeer van het privaatrecht en de bevoegdheid van de rechter gehaald en binnen de werkingssfeer van het publiekrecht gebracht.

De Child Support Act is over het algemeen echter alleen van toepassing wanneer de verzorgende persoon, de niet-inwonende ouder(s) en het kind hun gewone verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk hebben. Wanneer de Child Support Act niet van toepassing is, geldt de oudere regeling zoals die in de Family Law (Scotland) Act 1985 is vervat.

Ingevolge de Child Support Act 1991 kan de Child Maintenance Service alleen alimentatie toekennen ten behoeve van een kind dat ten minste één niet-inwonende ouder heeft (qualifying child). Een ouder, of een andere in aanmerking komende persoon, die de zorg voor een kind heeft, kan verzoeken om alimentatie voor dat kind ten laste van de niet-inwonende ouder.

Ingevolge de Family Law (Scotland) Act 1985 zijn de volgende personen alimentatieplichtig:

 • een echtgenoot jegens zijn echtgenote;
 • een echtgenote jegens haar echtgenoot;
 • een vader of moeder jegens zijn/haar kind;
 • een persoon jegens een kind dat hij in zijn gezin heeft opgenomen (niet zijnde een kind dat door een lokale of andere overheidsinstantie, of door een particuliere organisatie, bij die persoon in huis is geplaatst).

Ook een gewezen geregistreerde partner kan gehouden zijn om aan de ex-partner alimentatie te betalen.

2 Tot welke leeftijd heeft een kind aanspraak op levensonderhoud? Zijn de regels inzake levensonderhoud verschillend voor minderjarigen en volwassenen?

Ingevolge de Child Support Act 1991 Act moet een kind

 • jonger dan 16 jaar zijn, of
 • jonger dan 19 jaar zijn en voltijds onderwijs, niet zijnde hoger onderwijs, volgen, of
 • jonger dan 18 jaar zijn en beschikbaar zijn voor werk of een jeugdopleiding, terwijl de ouder nog alimentatie voor het kind vordert.

In de Family Law (Scotland) Act 1985 wordt onder ‘kind’ verstaan

 • een persoon jonger dan 18 jaar, of
 • een persoon ouder dan 18 jaar maar jonger dan 25 jaar die op zinvolle en passende wijze onderwijs volgt aan een onderwijsinstelling of een beroepsopleiding volgt.

3 Moet ik om alimentatie verzoeken bij een bevoegde autoriteit of rechterlijke instantie? Wat zijn de belangrijkste onderdelen van deze procedure?

Wanneer beide ouders hun woon- of verblijfplaats in Schotland of een ander deel van het Verenigd Koninkrijk hebben, moet het verzoek bij de Child Maintenance Service worden ingediend. Wanneer een van de ouders zijn/haar woon- of verblijfplaats buiten Schotland heeft, kan de andere ouder het alimentatieverzoek bij het lokale Sheriff Court indienen. Wel zal het nodig zijn om juridisch advies in te winnen over de wijze waarop dat moet worden gedaan.

4 Kan het verzoek worden gedaan namens een familielid (zo ja, van welke graad) of een kind?

Een verzoek om kinderalimentatie kan worden ingediend namens een ouder of een andere persoon die verantwoordelijk is voor het kind, mits de verzoeker daartoe gemachtigd is of een volmacht heeft. Een kind kan niet zelf om alimentatie verzoeken, tenzij het ouder is dan 12 jaar en in Schotland woont.

5 Indien ik naar de rechter wil stappen, hoe weet ik dan welke rechter bevoegd is?

De bevoegde rechter is in de regel het Sheriff Court in het rechtsgebied waarvan de woon- of verblijfplaats van het kind is gelegen. De contactgegevens van de Schotse gerechten zijn te vinden op de website Scottish Courts and Tribunals Service

6 Heb ik als verzoeker een vertegenwoordiger (bv. advocaat, centrale of lokale autoriteit enz.) nodig om de zaak bij de rechter aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures zijn van toepassing?

Ja, u doet er goed aan om juridisch advies in te winnen bij een advocaat die in familierecht is gespecialiseerd.

7 Moet ik vergoedingen betalen voor het aanhangig maken van de zaak? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kan ik, wanneer mijn financiële middelen ontoereikend zijn, rechtsbijstand krijgen om de kosten van de procedure te dekken?

U zult griffierechten en de kosten van juridische bijstand moeten betalen. Mogelijk kunt u bij de Scottish Legal Aid Board een aanvraag indienen voor vergoeding van die kosten.

8 Welk soort alimentatie kan door de rechter worden toegekend? Hoe wordt het bedrag van de alimentatie berekend? Kan de rechterlijke beslissing worden herzien wanneer de kosten voor levensonderhoud of de gezinssituatie wijzigen? Zo ja, hoe (bv. via een automatisch indexeringssysteem)?

De rechter kan beschikkingen tot kinder- of partneralimentatie geven. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van een aantal factoren, met name het inkomen van de alimentatieplichtige. Beide partijen hebben de mogelijkheid om de rechter via een daartoe strekkend verzoek om aanpassing van de beschikking te vragen. Alimentatie wordt normaliter niet met terugwerkende kracht tot een datum vóór de datum van de desbetreffende vordering toegekend, hoewel de Sheriff kan besluiten dit wel te doen.

9 Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

Kinderalimentatie wordt in de regel betaald aan de ouder bij wie het kind woont.

10 Hoe kan een persoon (de onderhoudsplichtige) die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen?

In Schotland is voorzien in een reeks van tenuitvoerleggingsmaatregelen, waaronder

 • loonbeslag,
 • beslag op bankrekeningen of andere geldbronnen,
 • beslag op onroerend goed.

Een tenuitvoerleggingsmaatregel wordt in de regel uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder (sheriff officer).

11 Beschrijf kort alle met betrekking tot de tenuitvoerlegging geldende beperkingen, met name de voorschriften ter bescherming van de onderhoudsplichtige en inzake verval- of verjaringstermijnen.

De tenuitvoerleggingsprocedures in Schotland zijn geregeld in de Debtors (Scotland) Act 1987. Deze wet voorziet in wettelijk voorgeschreven procedures en biedt de alimentatieplichtige een zekere mate van bescherming. Zo stelt de wet beperkingen aan de hoeveelheid loon die de werkgever kan inhouden.

Voor alimentatievorderingen geldt in Schotland geen verjaringstermijn. Verschuldigde alimentatie is invorderbaar zolang de alimentatieplichtige in Schotland verblijft of in Schotland vermogen heeft dat vatbaar is voor beslag. Wanneer de Schotse rechter ten aanzien van een alimentatieverplichting de wetten van een ander land moet toepassen, gelden echter de regels van dat land.

12 Zijn er organisaties of autoriteiten die mij kunnen helpen bij de invordering van alimentatie?

Wanneer beide ouders hun woonplaats in het Verenigd Koninkrijk hebben, is dat de Child Maintenance Service, en wanneer een van de ouders in het buitenland woont, de centrale autoriteit van Schotland. Zie hieronder voor de contactgegevens van de centrale autoriteit van Schotland.

13 Kunnen organisaties (overheids- of privéorganisaties) een voorschot op (een deel van) het alimentatiebedrag betalen in de plaats van de onderhoudsplichtige?

Nee.

14 Indien ik mij in deze lidstaat bevind en de onderhoudsplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:

14.1 Kan ik in deze lidstaat hulp krijgen van een autoriteit of een privéorganisatie?

Neem contact op met de centrale autoriteit van Schotland.

14.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie?

Scottish Government Justice Directorate
Central Authority and International Law Team
St Andrew’s House (GW15)
Regent Road
Edinburgh EH1 3DG
Schotland

Tel.: 00 44 131 244 3570
00 44 131 244 4829
00 44 131 244 2417

Fax: 00 44 131 244 4848

15 Indien ik mij in een ander land bevind en de onderhoudsplichtige zich in deze lidstaat bevindt:

15.1 Kan ik mij in deze lidstaat rechtstreeks wenden tot een autoriteit of een privéorganisatie?

Neem contact op met de centrale autoriteit van de betreffende lidstaat. Er kan met elke autoriteit rechtstreeks contact worden opgenomen.

15.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie en welk soort bijstand kan ik krijgen?

Zie hierboven.

16 Is deze lidstaat gebonden door het Haagse Protocol van 2007?

Nee.

17 Indien deze lidstaat niet is gebonden door het Haagse Protocol van 2007, welk rechtsstelsel zal er dan overeenkomstig zijn regels van internationaal privaatrecht worden toegepast op de alimentatievordering? Wat zijn de desbetreffende regels van internationaal privaatrecht?

Op vorderingen op grond van de alimentatieverordening is de Family Law (Scotland) Act 1985 van toepassing. De relevante regels van het internationaal privaatrecht zijn vervat in de Child Care and Maintenance Rules 1997, zoals gewijzigd.

18 Welke regels gelden er met betrekking tot de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende zaken in de EU (conform de structuur van hoofdstuk V van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen)?

Schuldeisers met een alimentatievordering die op grond van artikel 56 van de verordening een verzoek indienen, krijgen automatisch gefinancierde rechtsbijstand toegekend, tenzij het verzoek kennelijk ongegrond is.

19 Welke maatregelen heeft deze lidstaat genomen om de uitvoering van de taken die zijn beschreven in artikel 51 van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen te waarborgen?

Er zijn aanvullende maatregelen getroffen om te waarborgen dat overeenkomstig artikel 51 bijstand kan worden verleend. Zo zijn onder meer wettelijke en gerechtelijke regels en bepalingen inzake gefinancierde rechtsbijstand gewijzigd.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 05/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.