Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Sloveens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Alimentatie

Slovenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat betekenen de begrippen "levensonderhoud" en "onderhoudsplicht" in de praktijk? Welke personen zijn jegens anderen onderhoudsplichtig?

Onderhoud is een instituut uit het familierecht, dat is gebaseerd op de fundamentele beginselen van dit recht: het beginsel van wederzijdse bijstand tussen familieleden, d.w.z. het beginsel van gezinssolidariteit. De betaling van alimentatie geschiedt in de regel vrijwillig, primair vanwege persoonlijke banden tussen gezinsleden, maar deze kan ook op meer dwingende wijze via gerechtelijke weg worden geïnd.

In de Republiek Slovenië wordt het begrip “alimentatie” (preživnina) gebruikt voor het onderhoud van (ex-)echtgenoten, kinderen en ouders. Naast onderhoud en steun omvat het begrip ook de door de rechtbank aan kinderen toegekende onderhoudsuitkeringen. Alimentatie omvat dus alles wat een persoon wettelijk verplicht is te besteden aan het levensonderhoud van een kind of echtgenoot. Het begrip kan ook worden gebruikt voor het onderhoud van ouders die door hun kinderen moeten worden onderhouden als ze over onvoldoende middelen beschikken om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Ook kan het begrip alimentatie verwijzen naar geldbedragen die voor iemands levensonderhoud worden betaald.

Ouders zijn verplicht om in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien (artikel 103 van de Sloveense wet inzake huwelijks- en familiebetrekkingen).

Meerderjarige kinderen zijn verplicht om naar vermogen te voorzien in het levensonderhoud van hun ouders als deze over onvoldoende middelen beschikken om zelf in hun levensonderhoud te voorzien of niet in staat zijn deze middelen te verwerven. Meerderjarige kinderen zijn niet verplicht om in het levensonderhoud te voorzien van een ouder die zonder geldige rechtvaardiging heeft verzuimd zijn onderhoudsplicht jegens de kinderen te vervullen (artikel 124 van de wet inzake huwelijks- en familiebetrekkingen).

Echtgenoten of ongehuwde levenspartners zijn verplicht om te voorzien in het levensonderhoud van de minderjarige kinderen van hun echtgenoot of ongehuwde levenspartner die met hen samenleven, tenzij de laatstbedoelde zelf in staat is het kind te onderhouden. Deze verplichting houdt op te bestaan bij beëindiging van het huwelijk of het partnerschap met de moeder of de vader van het kind, tenzij het huwelijk of het partnerschap ophoudt te bestaan als gevolg van het overlijden van de moeder of vader van het kind. In dat geval is de langstlevende echtgenoot of ongehuwde levenspartner alleen verplicht om het kind van zijn overleden echtgenoot of ongehuwde levenspartner te onderhouden als hij ten tijde van de beëindiging van het huwelijk of het partnerschap samenleefde met het kind (artikel 127 van de wet inzake huwelijks- en familiebetrekkingen).

Een echtgenoot die geen bestaansmiddelen heeft en buiten zijn schuld werkloos is, heeft het recht door de andere echtgenoot te worden onderhouden voor zover deze laatste daartoe in staat is (artikel 50 van de wet inzake huwelijks- en familiebetrekkingen).

Een echtgenoot die geen alimentatie ontvangt, kan alimentatie vorderen in het kader van de echtscheidingsprocedure, en ook in een afzonderlijke gerechtelijke procedure die binnen een jaar na de datum waarop de echtscheiding definitief is geworden aanhangig moet worden gemaakt (artikel 81.a van de wet inzake huwelijks- en familiebetrekkingen).

2 Tot welke leeftijd heeft een kind aanspraak op levensonderhoud? Zijn de regels inzake levensonderhoud verschillend voor minderjarigen en volwassenen?

De onderhoudsverplichting van de ouders loopt tot de meerderjarigheid van het betrokken kind en houdt in dat ze in overeenstemming met hun middelen en vermogens de levensomstandigheden moeten bieden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind.

Als het kind echter regelmatig onderwijs aan een onderwijsinstelling volgt, ook wanneer het gaat om een deeltijdstudie, loopt de onderhoudsverplichting van de ouders ook na het bereiken van de meerderjarigheid door, maar maximaal tot de leeftijd van zesentwintig jaar.

Ouders zijn alleen verplicht om kinderen die in het huwelijk zijn getreden of een ongehuwd partnerschap zijn aangegaan te onderhouden als de echtgenoot of de ongehuwde levenspartner niet in staat is om in het levensonderhoud te voorzien.

3 Moet ik om alimentatie verzoeken bij een bevoegde autoriteit of rechterlijke instantie? Wat zijn de belangrijkste onderdelen van deze procedure?

Voor alimentatie die een meerderjarig kind verschuldigd is aan zijn ouders kunnen de begunstigde en de alimentatieplichtige een overeenkomst sluiten in de vorm van een uitvoerbare notariële akte (artikel 130.a van de wet inzake huwelijks- en familiebetrekkingen).

Als ouders overeenstemming bereiken over kinderalimentatie, kunnen ze de rechtbank voorstellen om in een niet-contentieuze procedure een beslissing uit te vaardigen. Als de rechtbank vaststelt dat de overeenkomst niet in het belang van het kind is, zal het voorstel worden verworpen (artikel 130 van de wet inzake huwelijks- en familiebetrekkingen).

Een echtgenoot die geen alimentatie ontvangt, kan alimentatie vorderen in het kader van de echtscheidingsprocedure, en ook in een afzonderlijke gerechtelijke procedure die hij binnen een jaar na de datum waarop de echtscheiding definitief is geworden aanhangig moet maken (artikel 81.a van de wet inzake huwelijks- en familiebetrekkingen).

Indien er geen overeenkomst over de alimentatie wordt gesloten, moet er een gerechtelijke procedure aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechtbank. De arrondissementsrechtbanken (okrožno sodišče) zijn bevoegd voor het nemen van beslissingen in alimentatiezaken (artikel 32 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken, moet er een specifiek verzoek worden ingediend, met daarin de hoofdvordering en de nevenvorderingen, de feiten die het verzoek van de eiser ondersteunen, bewijs ter staving van die feiten, en andere gegevens die voor elke gerechtelijke actie vereist zijn (artikel 180 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Conform dit wetboek omvat het verzoek de gerechtelijke actie, de reactie daarop, de wettelijke rechtsmiddelen en andere verklaringen, voorstellen en mededelingen die buiten de procedure om worden ingediend. Verzoeken moeten volledig zijn en moeten alle informatie bevatten die nodig is voor de behandeling ervan. Met name moeten verzoeken het volgende bevatten: een verwijzing naar de rechtbank, de namen en de permanente of tijdelijke verblijfplaats of de zetel van de partijen, de namen van eventuele wettelijke vertegenwoordigers of agenten, het voorwerp van het geschil en de inhoud van de vordering. De verzoeker moet het verzoek ondertekenen, tenzij dit onmogelijk is als gevolg van de vorm van het verzoek. Als oorspronkelijke handtekening van de verzoeker geldt de handgeschreven handtekening alsook een beveiligde, met behulp van een gekwalificeerd certificaat geverifieerde elektronische handtekening. Als de vordering een verzoek omvat, moet de partij in het verzoek de feiten waarop het is gebaseerd vermelden, en waar nodig ook bewijs verstrekken (artikel 105 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Bij het instellen van een gerechtelijke procedure moeten er gerechtskosten worden betaald. De gerechtskosten moeten uiterlijk binnen een door de rechtbank in de beschikking tot betaling van gerechtskosten vastgestelde termijn worden betaald (artikel 105.a van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Verzoeken moeten schriftelijk worden ingesteld. Als schriftelijk verzoek wordt aangemerkt het in het eigen handschrift van de verzoeker geschreven of uitgeprinte en ondertekende verzoek (verzoek in fysieke vorm) of een verzoek in elektronische vorm dat is ondertekend met een beveiligde, met behulp van een gekwalificeerd certificaat geverifieerde elektronische handtekening. Een schriftelijk verzoek wordt ingediend per post, langs elektronische weg met behulp van communicatietechnologie, rechtstreeks bij het orgaan, of door een persoon die zich beroepsmatig bezighoudt met het afleveren van verzoeken (commerciële aanbieder). Elektronische verzoeken worden langs elektronische weg ingevoerd in het informatiesysteem. Het informatiesysteem stuurt de indiener van het verzoek automatisch een ontvangstbevestiging. Verzoeken kunnen ook worden ingediend met behulp van het voorgeschreven formulier of een ad-hocformulier (artikel 105b van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Verzoeken die moeten worden betekend aan de verweerder, moeten bij de rechtbank worden ingediend in zoveel kopieën als de rechtbank en de verweerder verlangen en in een vorm die de rechtbank in staat stelt deze te betekenen. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen. Van elektronisch ingediende verzoeken en aanvullingen die aan de verweerder moeten worden betekend wordt één enkele kopie verstrekt. De rechtbank maakt zoveel elektronische of fotokopieën als de verweerder verlangt (artikel 106 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Bij het verzoek gevoegde documenten kunnen originele documenten of kopieën zijn (artikel 107 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Er is reeds een juridische grondslag voor het elektronisch indienen, betekenen en beheren van dossiers, maar de technische hulpmiddelen daarvoor ontbreken nog.

4 Kan het verzoek worden gedaan namens een familielid (zo ja, van welke graad) of een kind?

Verzoeken om alimentatie worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Minderjarige kinderen worden vertegenwoordigd door hun ouders. Als het kind onder voogdij is gesteld, wordt het verzoek ingediend door de voogd van het kind.

De rechtbank moet kinderen die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en in staat zijn de betekenis en juridische consequenties van hun handelen te begrijpen, in staat stellen onafhankelijk als partij bij de procedure op te treden. De wettelijke vertegenwoordiger kan alleen handelingen in de procedure verrichten als het kind niet verklaart dat het dit recht zelf wil uitoefenen. Kinderen tot 15 jaar of van wie de rechtbank oordeelt dat ze niet in staat zijn de betekenis en juridische consequenties van hun handelen te begrijpen, worden vertegenwoordigd door een wettelijke vertegenwoordiger.
Als de belangen van het kind en zijn wettelijke vertegenwoordiger uiteenlopen, wijst de rechtbank een speciale vertegenwoordiger toe aan het kind. De rechtbank kan dat ook in andere gevallen doen als zij dit, gelet op de omstandigheden van de zaak, noodzakelijk acht om de belangen van het kind te beschermen (artikel 409 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

5 Indien ik naar de rechter wil stappen, hoe weet ik dan welke rechter bevoegd is?

De arrondissementsrechtbanken (okrožno sodišče) zijn bevoegd voor het nemen van beslissingen in alimentatiezaken (artikel 32 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

De rechtbank van de plaats waar de verweerder zijn permanente verblijfplaats heeft, heeft algemene territoriale jurisdictie. Als een rechtbank in de Republiek Slovenië jurisdictie heeft omdat de verweerder tijdelijk in de Republiek Slovenië verblijft, heeft de rechtbank van de plaats waar de verweerder zijn tijdelijke verblijfplaats heeft algemene territoriale jurisdictie. Als de verweerder naast een permanente verblijfplaats ook een tijdelijke verblijfplaats in een andere plaats heeft en als er kan worden aangenomen dat hij daar door omstandigheden gedurende langere tijd zal verblijven, heeft de rechtbank met jurisdictie in de tijdelijke verblijfplaats van de verweerder ook algemene territoriale jurisdictie (artikel 47 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Als in een geschil over wettelijke alimentatie de eiser de persoon is die alimentatie vordert, heeft de rechtbank met jurisdictie in het gebied waar de eiser permanent of tijdelijk verblijft ook algemene territoriale jurisdictie. Als in een geschil over wettelijke alimentatie met een internationaal element een rechtbank in de Republiek Slovenië jurisdictie heeft omdat de eiser een kind is dat permanent in de Republiek Slovenië verblijft, heeft de rechtbank met jurisdictie in het gebied waar de eiser permanent verblijft territoriale jurisdictie. Als in een geschil over wettelijke alimentatie een rechtbank in de Republiek Slovenië jurisdictie heeft omdat de verweerder activa heeft in de Republiek Slovenië die voor de betaling van alimentatie zouden kunnen worden gebruikt, heeft de rechtbank met jurisdictie in het gebied waar de zaken zich bevinden territoriale jurisdictie (artikel 50 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

6 Heb ik als verzoeker een vertegenwoordiger (bv. advocaat, centrale of lokale autoriteit enz.) nodig om de zaak bij de rechter aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures zijn van toepassing?

Partijen kunnen zichzelf vertegenwoordigen of zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. In procedures bij arrondissementsrechtbanken (okrožno sodišče) mag de gevolmachtigde alleen een advocaat zijn of een andere persoon die met goed gevolg het juridisch staatsexamen heeft afgelegd (artikelen 86 en 87 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

7 Moet ik vergoedingen betalen voor het aanhangig maken van de zaak? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kan ik, wanneer mijn financiële middelen ontoereikend zijn, rechtsbijstand krijgen om de kosten van de procedure te dekken?

Ja, bij het instellen van een gerechtelijke procedure moeten er gerechtskosten worden betaald. De gerechtskosten moeten uiterlijk binnen een door de rechtbank in het betalingsbevel voor de gerechtskosten vastgestelde termijn worden betaald (artikel 105a van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Als de procedure uitsluitend betrekking heeft op wettelijke alimentatie of op de inning van individuele alimentatiebedragen, worden de verschuldigde gerechtskosten vastgesteld op basis van de waarde van het voorwerp van het geschil en met name door optelling van drie maanden alimentatie, tenzij er alimentatie wordt gevorderd voor een kortere periode (artikel 23 van de wet op de gerechtskosten).

Als het alimentatieverzoek tegelijk wordt ingediend met een verzoek betreffende het gezag over een kind, zijn er vaste gerechtskosten ten bedrage van 45 EUR (tariefpost nr. 1212 van het tarief voor gerechtskosten in het kader van de wet op de gerechtskosten) verschuldigd.

Ja, er kan rechtsbijstand worden verleend ter dekking van de procedurekosten. De president van de arrondissementsrechtbank (okrožno sodišče) beslist over de toekenning van rechtsbijstand (artikel 2 van de wet inzake kosteloze rechtsbijstand).

Vrijstelling van betaling, uitstel van betaling of betaling van gerechtskosten in termijnen dienen het onderwerp te zijn van een apart ingediend verzoek bij de rechtbank waar de hoofdprocedure loopt (artikel 12 van de wet op de gerechtskosten).

8 Welk soort alimentatie kan door de rechter worden toegekend? Hoe wordt het bedrag van de alimentatie berekend? Kan de rechterlijke beslissing worden herzien wanneer de kosten voor levensonderhoud of de gezinssituatie wijzigen? Zo ja, hoe (bv. via een automatisch indexeringssysteem)?

De alimentatie wordt van tevoren vastgesteld als een maandelijks geldbedrag dat opeisbaar is vanaf het moment dat een gerechtelijke alimentatieprocedure aanhangig is gemaakt (artikel 132.c van de wet inzake huwelijks- en familiebetrekkingen).

Het bedrag van de alimentatie wordt vastgesteld op basis van de behoeften van de ontvanger en de materiële en financiële omstandigheden van de alimentatieplichtige (artikel 129 van de wet inzake huwelijks- en familiebetrekkingen).

Bij het berekenen van kinderalimentatie moet de rechtbank rekening houden met de belangen van het kind en een bedrag vaststellen dat toereikend is om een gunstige fysieke en psychische ontwikkeling van het kind te waarborgen. De kinderalimentatie moet de kosten van het levensonderhoud van het kind dekken, met name de kosten van huisvesting, voeding, kleding, schoeisel, opvang, onderwijs, ontwikkeling, recreatie, vrijetijdsbesteding en andere specifieke behoeften van het kind (artikel 129a van de wet inzake huwelijks- en familiebetrekkingen).

De rechtbank kan, op verzoek van de onderhoudsgerechtigde of de onderhoudsplichtige, een bij executoriale titel vastgestelde alimentatie verhogen, verlagen of schrappen als er een verandering heeft plaatsgevonden in de behoeften van de onderhoudsgerechtigde of als de onderhoudsplichtige niet meer in staat is om het voorheen vastgestelde alimentatiebedrag te betalen (artikel 132 van de wet inzake huwelijks- en familiebetrekkingen).

De bij executoriale titel vastgestelde alimentatie wordt eenmaal per jaar aangepast op basis van de index voor de consumptieprijzen van de Republiek Slovenië. De indexering vindt plaats in maart en houdt rekening met de cumulatieve stijging van de consumptieprijzen vanaf de maand van de laatste indexering of vanaf de laatste vaststelling of aanpassing van de alimentatie. De indexeringscoëfficiënt wordt door de minister van Gezin gepubliceerd in de Staatscourant van de Republiek Slovenië. Het centrum voor maatschappelijk welzijn (center za socialno delo) stelt de onderhoudsgerechtigde en de onderhoudsplichtige schriftelijk in kennis van iedere indexering en van het nieuwe alimentatiebedrag. Samen met de gerechtelijke schikking, de definitieve rechterlijke beslissing of de uitvoerbare notariële akte vormt de kennisgeving van het centrum voor maatschappelijk welzijn een executoriale titel (artikel 82.d van de wet inzake huwelijks- en familiebetrekkingen).

9 Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

Daarover beslist de rechtbank. Kinderalimentatie wordt doorgaans gestort op de bankrekening van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Alimentatie voor volwassenen wordt gestort op hun bankrekening.

10 Hoe kan een persoon (de onderhoudsplichtige) die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen?

Als een onderhoudsplichtige zijn verplichting om alimentatie te betalen niet vrijwillig nakomt conform de betrokken executoriale titel (vonnis, gerechtelijk bevel, uitvoerbare notariële akte, samen met een kennisgeving van de indexering van de alimentatie), kan de onderhoudsgerechtigde een verzoek om gedwongen tenuitvoerlegging indienen bij de rechtbank overeenkomstig de bepalingen van de wet inzake gedwongen tenuitvoerlegging en inning van vorderingen, teneinde de naleving van de desbetreffende verplichtingen af te dwingen.

11 Beschrijf kort alle met betrekking tot de tenuitvoerlegging geldende beperkingen, met name de voorschriften ter bescherming van de onderhoudsplichtige en inzake verval- of verjaringstermijnen.

Informatie over dit onderwerp staat op het e-justitieportaal – Procedures voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen.

12 Zijn er organisaties of autoriteiten die mij kunnen helpen bij de invordering van alimentatie?

Centra voor maatschappelijk welzijn geven initiële informatie over alimentatie.

De arrondissementsrechtbanken zijn bevoegd voor het nemen van beslissingen in alimentatiezaken. De partijen in de procedure kunnen om kosteloze rechtsbijstand verzoeken in de vorm van vertegenwoordiging door een raadsman en een vrijstelling van de procedurekosten.

Indien de alimentatieplichtige nalaat alimentatie te betalen, kan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind of de meerderjarige alimentatiegerechtigde een vordering tot tenuitvoerlegging indienen bij de bevoegde lokale rechtbank. Bijstand bij de afhandeling van de vordering tot tenuitvoerlegging wordt verleend door centra voor maatschappelijk welzijn, lokale rechtbanken, raadslieden en het fonds voor studiebeurzen, ontwikkeling, invaliditeit en onderhoud van de Republiek Slovenië.

13 Kunnen organisaties (overheids- of privéorganisaties) een voorschot op (een deel van) het alimentatiebedrag betalen in de plaats van de onderhoudsplichtige?

Indien de alimentatieplichtige nalaat alimentatie te betalen, kan de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige kind het fonds voor studiebeurzen, ontwikkeling, invaliditeit en onderhoud van de Republiek Slovenië vragen om de alimentatie te betalen, maar alleen op basis van een definitieve en uitvoerbare rechterlijke beslissing of gerechtelijke schikking waarin het alimentatiebedrag is vastgesteld en op voorwaarde dat de wettelijke vertegenwoordiger tevergeefs zelf heeft gepoogd de betaling van het alimentatiebedrag af te dwingen of een naar behoren ingevuld verzoek heeft ingediend om de alimentatiebeslissing in het buitenland ten uitvoer te leggen.

Het recht op compenserende alimentatie is voorbehouden aan kinderen die nog geen 18 jaar zijn en:

  • staatsburger van de Republiek Slovenië zijn en permanent in de Republiek Slovenië verblijven;
  • staatsburger van een ander land zijn en permanent in de Republiek Slovenië verblijven, indien zulks wordt bepaald in een internationaal verdrag of een wederkerigheidsovereenkomst.

14 Indien ik mij in deze lidstaat bevind en de onderhoudsplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:

14.1 Kan ik in deze lidstaat hulp krijgen van een autoriteit of een privéorganisatie?

Ja. Hulp bij de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen kan worden verleend door het fonds voor studiebeurzen, ontwikkeling, invaliditeit en onderhoud van de Republiek Slovenië, dat is aangewezen als centrale autoriteit op grond van Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen. Het fonds voor studiebeurzen, ontwikkeling, invaliditeit en onderhoud van de Republiek Slovenië is ook aangewezen als de centrale autoriteit in het kader van het Verdrag van Den Haag inzake de internationale inning van levensonderhoud ten behoeve van kinderen en andere familieleden en als de verzendende en ontvangende instantie in het kader van het Verdrag van de Verenigde Naties (New York) inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud.

14.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie?

De contactgegevens zijn:

Het fonds voor studiebeurzen, ontwikkeling, invaliditeit en onderhoud van de Republiek Slovenië (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefoon: +386 1 4720 990

Fax: +386 1 4345 899

E-mail: jpsklad@jps-rs.si

Website: http://www.jpi-sklad.si/

15 Indien ik mij in een ander land bevind en de onderhoudsplichtige zich in deze lidstaat bevindt:

15.1 Kan ik mij in deze lidstaat rechtstreeks wenden tot een autoriteit of een privéorganisatie?

Nee. Ingevolge artikel 55 van Verordening (EG) nr. 4/2009 moeten verzoeken om tenuitvoerlegging van beslissingen inzake levensonderhoud worden ingediend via de centrale autoriteit van de lidstaat waar de verzoeker verblijft, waarna deze centrale autoriteit het verzoek doorstuurt naar de centrale autoriteit van Slovenië, d.w.z. het fonds voor studiebeurzen, ontwikkeling, invaliditeit en onderhoud van de Republiek Slovenië.

15.2 Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met die autoriteit of privéorganisatie en welk soort bijstand kan ik krijgen?

De verordening voorziet niet in directe contacten tussen een verzoeker die in het buitenland verblijft en het fonds voor studiebeurzen, ontwikkeling, invaliditeit en onderhoud als centrale autoriteit.

De centrale autoriteit van de lidstaat van verblijf van de verzoeker is belast met de communicatie. De centrale autoriteit van de lidstaat van verblijf van de verzoeker verleent alle bijstand bij het indienen van een correct en naar behoren ingevuld verzoek om tenuitvoerlegging van een alimentatiebeslissing in Slovenië en stuurt het verzoek, met de eventuele bijlagen, door naar het fonds voor studiebeurzen, ontwikkeling, invaliditeit en onderhoud, dat het verzoek onderzoekt en, indien nodig, om aanvullende gegevens verzoekt, en dat de verzoeker vertegenwoordigt in tenuitvoerleggingsprocedures bij de rechtbanken en andere instanties in Slovenië.

16 Is deze lidstaat gebonden door het Haagse Protocol van 2007?

Ja.

17 Indien deze lidstaat niet is gebonden door het Haagse Protocol van 2007, welk rechtsstelsel zal er dan overeenkomstig zijn regels van internationaal privaatrecht worden toegepast op de alimentatievordering? Wat zijn de desbetreffende regels van internationaal privaatrecht?

/

18 Welke regels gelden er met betrekking tot de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende zaken in de EU (conform de structuur van hoofdstuk V van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen)?

Er kan rechtsbijstand worden verleend ter dekking van de procedurekosten. De president van de arrondissementsrechtbank (okrožno sodišče) beslist over de toekenning van rechtsbijstand (artikel 2 van de wet inzake kosteloze rechtsbijstand).

Rechtsbijstand kan worden goedgekeurd voor juridisch advies, juridische vertegenwoordiging en andere wettelijk vastgestelde juridische diensten, voor alle vormen van gerechtelijke bescherming bij alle rechtbanken met algemene jurisdictie en gespecialiseerde rechtbanken van de Republiek Slovenië, het constitutioneel hof van de Republiek Slovenië en alle organen, instellingen en personen in de Republiek Slovenië die bevoegd zijn voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, en in de vorm van vrijstelling van de betaling van de kosten van de gerechtelijke procedure (artikel 7 van de wet inzake kosteloze rechtsbijstand).

Begunstigden in het kader van deze wet zijn: 1. staatsburgers van de Republiek Slovenië; 2. staatsburgers van andere landen met een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in de Republiek Slovenië en staatloze personen die wettelijk in Slovenië verblijven; 3. andere staatsburgers van andere landen op basis van wederkerigheidsovereenkomsten en in gevallen die worden omschreven in voor de Republiek Slovenië bindende internationale verdragen; 4. niet‑gouvernementele organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk die het algemeen belang dienen en zijn geregistreerd in het daarvoor bedoelde register overeenkomstig het toepasselijke recht, in geschillen die verband houden met de uitvoering van activiteiten in het algemeen belang of met het doel waarvoor ze zijn opgericht; 5. andere personen van wie de wet of een voor de Republiek Slovenië bindend internationaal verdrag voorschrijft dat ze recht hebben op rechtsbijstand (artikel 10 van de wet inzake kosteloze rechtsbijstand).

Personen die mogelijk rechtsbijstand kunnen krijgen, kunnen deze tijdens elke fase van de procedure aanvragen. Bij het nemen van een beslissing over een verzoek om toekenning van rechtsbijstand wordt de financiële situatie van de verzoeker onderzocht, evenals andere in deze wet omschreven voorwaarden (artikel 11 van de wet inzake kosteloze rechtsbijstand).

Overeenkomstig artikel 46 van de verordening wordt vrijstelling van kosten verleend voor alle door een onderhoudsgerechtigde op grond van artikel 56 ingediende verzoeken betreffende de uit een ouder-kindrelatie voortvloeiende onderhoudsverplichtingen jegens een persoon jonger dan 21 jaar.

19 Welke maatregelen heeft deze lidstaat genomen om de uitvoering van de taken die zijn beschreven in artikel 51 van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen te waarborgen?

Er zijn geen maatregelen getroffen voor de uitvoering van artikel 51 van Verordening (EG) nr. 4/2009.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 11/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.