Alimentatie

Indien u onderhoud wil vorderen, bijvoorbeeld een maandelijkse betaling voor levensonderhoud ten behoeve van een kind van een ouder die niet met het kind samenleeft, maakt het EU-recht het mogelijk gebruik te maken van het gerecht in het land van uw woonplaats om vast te stellen of de onderhoudsplichtige verplicht is levensonderhoud te betalen, en om het bedrag van de alimentatie te bepalen. Beslissingen over dergelijke zaken worden in de andere lidstaten van de Europese Unie zonder probleem erkend.

Klik op de vlag van het betrokken land voor gedetailleerde informatie.

Regels vanaf juni 2011

Sinds 18 juni 2011 gelden er nieuwe regels inzake levensonderhoud. Die regels voorzien nog steeds in rechterlijke bescherming van de onderhoudsgerechtigde, die immers de onderhoudsplichtige voor het gerecht van zijn of haar staat van woonplaats kan brengen. Bovendien wordt in de meeste zaken het Haags Protocol van 2007 toegepast, dat bepaalt welk recht van toepassing is op onderhoudsverplichtingen. Voorts circuleren alle beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen die door de gerechten van de lidstaten zijn gegeven vrij in de Europese Unie en kunnen die beslissingen in alle lidstaten zonder bijkomende formaliteiten ten uitvoer worden gelegd. Tot slot krijgen onderhoudsgerechtigden en onderhoudsplichtigen administratieve bijstand van de lidstaten.

De nieuwe regels zijn van toepassing in alle 27 EU-lidstaten, met inbegrip van Denemarken overeenkomstig de Overeenkomst van 19 oktober 2005 tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Denemarken past sommige regels echter niet toe, met name de regels over het toepasselijke recht en de samenwerking tussen centrale autoriteiten.

Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de EU. Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die vóór het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, echter onder het EU-recht vallen. Tot eind 2024 behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de keuzemogelijkheden in de (dynamische) online formulieren voor deze procedures.

Ook kan een administratieve autoriteit voortaan bij procedures over onderhoudsverplichtingen worden beschouwd als gerecht. Een lijst van deze autoriteiten vindt u hier PDF (184 Kb) nl.

Het Europees e-justitieportaal stelt u informatie ter beschikking over de toepassing van de verordening en biedt u een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor het invullen van de formulieren. Het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken heeft richtsnoeren betreffende het gebruik van de bijlagen bij de verordening inzake onderhoudsverplichtingen opgesteld, die beschikbaar zijn in 23 talen.

Wanneer levensonderhoud verschuldigd is door of ten behoeve van een persoon die niet in een EU-lidstaat verblijft, kunnen het Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud ten behoeve van kinderen en andere familieleden en het Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen u helpen bij het innen van uw levensonderhoud in niet-EU-lidstaten die verdragsluitende partijen bij deze internationale instrumenten zijn. Het verdrag is voor de EU op 1 augustus 2014 in werking getreden ten aanzien van derde staten die partij zijn bij dat verdrag.

Niet-verplicht standaardformulier voor de verklaring inzake achterstallige onderhoudsbijdragen

Om de praktische uitvoering van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen en de daadwerkelijke uitoefening van burgerrechten in de hele EU te vergemakkelijken, is in het kader van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken een niet-verplicht standaardformulier voor de verklaring inzake achterstallige onderhoudsbijdragen vastgesteld.

Dit niet-verplichte formulier heeft tot doel de inning van achterstallige onderhoudsbijdragen te vergemakkelijken en is beschikbaar in 23 talen. Het formulier gaat vergezeld van een praktische gids voor het invullen ervan. Het formulier is beschikbaar in de volgende formats: pdf PDF (891 Kb) nl en xls Excel (454 Kb) nl.

Niet-verplicht standaardformulier voor minnelijke schikkingen

Om de uitvoering van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen en de effectieve grensoverschrijdende inning van onderhoudsbijdragen te vergemakkelijken, heeft EJN-civiel een (niet-verplicht) standaardformulier voor minnelijke schikkingen ontwikkeld.

Een minnelijke schikking van het geschil voorkomt de tussenkomst van een rechtbank en/of een tenuitvoerleggingsprocedure. Ze kan langdurige en complexe procedures helpen voorkomen. Dit formulier zal de centrale autoriteiten helpen om minnelijke schikkingen tussen partijen te vergemakkelijken en de taalbarrières weg te nemen met het oog op het verkrijgen van vrijwillige betaling van onderhoudsbijdragen. Dit formulier is beschikbaar in 23 talen. Het formulier is beschikbaar in het volgende format: PDF PDF (60 Kb) nl

Laatste update: 09/12/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.