Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Alimenty

Anglia i Walia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Co w praktyce oznaczają pojęcia „świadczenia alimentacyjne“ oraz „obowiązek alimentacyjny“? Na kim spoczywa obowiązek wypłaty świadczenia alimentacyjnego na rzecz innej osoby?

Rodzice mogą płacić alimenty na rzecz swoich dzieci lub dowolnego dziecka wychowywanego w rodzinie matce lub ojcu albo opiekunowi. Wypłaty alimentów można dokonywać za pośrednictwem sądu albo korzystając z ustawowego systemu świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci (systemu administracyjnego ustanowionego na mocy przepisów prawa dla Anglii i Walii oraz Szkocji). Na ustawowy system świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci składają się trzy organizacje: Służba ds. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci (Child Maintenance Service, CMS), Serwis Informacyjny nt. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci (Child Maintenance Options) oraz Agencja ds. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci (Child Support Agency, CSA). Aby skorzystać z systemu świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci, zainteresowane osoby (rodzice lub opiekun oraz dzieci) muszą mieć swoje miejsce zwykłego pobytu w Zjednoczonym Królestwie.

Wszystkimi wnioskami wpływającymi w ramach ustawowego systemu zarządza CMS, a rodzice uzyskują dostęp za pośrednictwem Serwisu Informacyjnego nt. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci. Trwa zamykanie Agencji ds. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci, a wszystkie sprawy, w których istniał bieżący obowiązek alimentacyjny, się zakończyły. Obecnie trwa nawiązywanie kontaktu z rodzicami, którym przysługują wyłącznie zaległe świadczenia alimentacyjne, aby ustalić, czy nadal wnoszą o odzyskanie długu – wówczas sprawę można przekazać CMS.

Rodzice mogą wypłacać alimenty na rzecz swoich dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Po złożeniu wniosku „dziecko”, które ukończyło 18. rok życia, może otrzymywać od jednego z rodziców alimenty na dalsze kształcenie, jeżeli odbywa szkolenie zawodowe lub jeżeli zachodzą szczególne okoliczności – załącznik 1 do ustawy z 1989 r. o dzieciach (Children Act 1989).

Świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci mogą również wypłacać rodzice, którzy nie mieszkają razem z dziećmi, za pośrednictwem CMS. CMS rozstrzyga sprawy alimentacyjne w postępowaniu administracyjnym, a nie sądowym – jeżeli dziecko nie ukończyło 16 roku życia albo jeżeli nie ukończyło 20 roku życia i pobiera naukę w trybie dziennym, która nie jest nauką na poziome wyższym (uczęszcza do szkoły lub równoważnej placówki oświatowej), lub jeżeli nie ukończyło 20 roku życia i zamieszkuje wspólnie z rodzicem, który złożył wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego (child benefit) na to dziecko. Świadczenia alimentacyjne wypłaca się drugiemu z rodziców. Wniosek do CMS może złożyć jedno z rodziców lub opiekun dziecka. Wysokość alimentów ustala CMS. To z rodziców, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, dokonuje cotygodniowych płatności alimentacyjnych bezpośrednio na rzecz drugiego z rodziców za pomocą tzw. płatności bezpośredniej (Direct Pay) albo za pośrednictwem usługi „Ściągnij i zapłać” (Collect and Pay) świadczonej przez CMS. Za korzystanie z tej usługi pobiera się opłatę (zob. poniżej).

Rozwiedziony małżonek może wypłacać alimenty byłemu współmałżonkowi. Alimenty przysługują każdej ze stron związku małżeńskiego. Były zarejestrowany partner również może zostać zobowiązany do wypłaty świadczeń alimentacyjnych na rzecz drugiego byłego zarejestrowanego partnera oraz na rzecz ewentualnych wspólnych dzieci.

2 Do jakiego wieku dziecko ma prawo do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych? Czy przepisy dotyczące świadczeń alimentacyjnych różnią się w odniesieniu do osób nieletnich i dorosłych?

Zobacz odpowiedź na poprzednie pytanie. W załączniku 1 do ustawy o dzieciach z 1989 r. nie wyznaczono żadnego ograniczenia wiekowego.

3 Czy aby otrzymać świadczenia alimentacyjne, konieczne jest złożenie wniosku do właściwego organu lub sądu? Jakie są główne etapy takiej procedury?

W Anglii i Walii rodzice, którzy się rozstają, zanim będą mogli zwrócić się do CMS, muszą najpierw skontaktować się z Serwisem Informacyjnym nt. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci w celu uzyskania porad i informacji, które mają im pomóc w dokonaniu skutecznych ustaleń w zakresie świadczeń alimentacyjnych na rzecz członków ich rodziny. Ustalenia mogą polegać na zawarciu tzw. „umowy rodzinnej” (family-based arrangement), która jest umową między rodzicami, albo na złożeniu wniosku do CMS. Rodzice nie mogą uzyskać dostępu do CMS, jeżeli najpierw nie skontaktują się z Serwisem Informacyjnym nt. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci.

Jeżeli jedno z rodziców nie będzie zainteresowane zawarciem umowy rodzinnej, wówczas musi wnieść opłatę za złożenie wniosku do CMS. Aktualne informacje na temat opłat można znaleźć na stronie internetowej rządu. Z opłaty zwolniony jest wnioskodawca, który nie ukończył 19 roku życia, który ma swoje miejsce zamieszkania w Irlandii Północnej lub który złożył zawiadomienie o stosowaniu przemocy w rodzinie do organu uznawanego przez CMS. Po uiszczeniu opłaty wnioskodawca powinien mieć dostęp do następujących usług: wyliczenia wysokości płatności alimentacyjnych przez CMS w oparciu o poziom dochodów tego z rodziców, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, ustalenia miejsca pobytu tego z rodziców, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, oraz rozstrzygania kwestii związanych z wszelkimi zmianami dotyczącymi wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Wysokość należnych świadczeń alimentacyjnych wylicza się procentowo na podstawie dochodów brutto tego z rodziców, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, stosownie do liczby dzieci, na które mają być wypłacane alimenty, a wysokość świadczenia może wzrosnąć albo spaść, jeżeli uwzględni się inne czynniki, takie jak dodatkowy dochód tego z rodziców, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, lub uzgodnienie pieczy naprzemiennej. CMS nie gwarantuje, że w wyniku podjętych działań zostaną dokonane jakiekolwiek płatności.

Po przeprowadzeniu oceny świadczeń alimentacyjnych i pod warunkiem że oboje rodzice uzgodnią, że będą wypłacali sobie świadczenia alimentacyjne bezpośrednio (za pomocą usługi płatności bezpośredniej – Direct Pay Service), pobiera się wyłącznie opłatę za złożenie wniosku. Użytkownicy CMS, którzy życzą sobie, aby CMS dokonywał płatności za pośrednictwem usługi „Ściągnij i zapłać” (Collect and Pay), muszą uiszczać opłaty z tytułu ściągania należności. W przypadku tego z rodziców, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, wysokość takiej opłaty stanowi dodatkowe 20% uiszczanej przez niego kwoty świadczenia alimentacyjnego. W przypadku tego z rodziców, które otrzymuje świadczenia alimentacyjne, od kwoty otrzymywanych alimentów zostanie odliczone 4% tytułem opłaty. Opłat za pobieranie należności można uniknąć, zawierając umowę rodzinną lub korzystając z usługi płatności bezpośrednich.

Osoba, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny, jest również zobowiązana do wniesienia opłaty z tytułu podejmowanych przez CMS czynności egzekucyjnych, które polegają na wykonywaniu nakazów sądowych skierowanych przeciwko zobowiązanemu, który nie dokonał należnych płatności alimentacyjnych.

4 Czy można złożyć wniosek w imieniu krewnego (jeżeli tak, to w jakim stopniu pokrewieństwa?) lub osoby małoletniej?

Jeżeli chodzi o świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci, wniosek w imieniu tego z rodziców, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny lub które otrzymuje świadczenie alimentacyjne oraz które sprawuje pieczę nad dzieckiem, może złożyć dowolna osoba, np. przyjaciel, członek rodziny lub doradca prawny (np. prawnik w Anglii i Walii). Konieczne będzie upoważnienie takiej osoby do złożenia wniosku, chyba że posiada ona już stosowne upoważnienie, np. na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa. W Anglii i Walii nie dopuszcza się możliwości złożenia wniosku w imieniu dziecka, ponieważ dzieci nie mogą same wystąpić o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na swoją rzecz.

W Anglii i Walii można złożyć wniosek o wzajemną egzekucję świadczeń alimentacyjnych w imieniu dziecka lub rozwiedzionego małżonka lub byłego zarejestrowanego partnera lub w imieniu innych osób, jeżeli w odpowiedniej międzynarodowej konwencji lub umowie o wzajemnej egzekucji świadczeń alimentacyjnych przewidziano taką możliwość.

5 Jeżeli planuję wnieść sprawę do sądu, w jaki sposób mogę uzyskać informację, który sąd jest właściwy?

W przypadku osób zamieszkujących w Anglii i Walii pozew można wnieść do jednego z trzech Ośrodków ds. Egzekucji Należności Alimentacyjnych (Maintenance Enforcement Centre): w zależności od miejsca zamieszkania dla Anglii (z wyłączeniem Londynu), Londynu oraz Walii.

Pracownicy administracyjni sądu udzielają stosownych informacji w przypadku konieczności wniesienia pozwu do innego sądu.

6 Czy aby wnieść sprawę do sadu jako wnioskodawca, muszę być reprezentowany przez pełnomocnika (np. prawnika, organ administracyjny na szczeblu centralnym lub lokalnym)? Jeżeli nie, jakie procedury mają zastosowanie?

Złożenie wniosku o alimenty na dziecko jest procedurą administracyjną prowadzoną przez CMS.

Osoby wnioskujące o wzajemną egzekucję przyznanych alimentów nie są zobowiązane do ustanowienia pełnomocnika procesowego, aby móc wnieść do sądu pozew o odzyskanie należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych na mocy różnych międzynarodowych konwencji i umów. Wniosek otrzymany z innego państwa zostanie przekazany Ośrodkowi ds. Egzekucji Należności Alimentacyjnych (Maintenance Enforcement Business Centre, MEBC) właściwemu dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Osoby składające wnioski na mocy załącznika 1 do ustawy o dzieciach z 1989 r. nie muszą ustanawiać pełnomocnika procesowego, aby zwrócić się do sądu.

7 Czy muszę wnieść opłatę sądową, aby wnieść sprawę do sądu? Jeżeli tak, to jaka jest przybliżona wysokość tych opłat? Czy w przypadku nieposiadania wystarczających środków finansowych mogę ubiegać się o pomoc prawną w celu pokrycia kosztów postępowania?

W sprawach o odzyskanie należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych zazwyczaj nie istnieje przymus adwokacki i w większości przypadków nie są pobierane żadne opłaty. W przypadkach, w których istnieje przymus adwokacki, można otrzymać pomoc prawną, ale w niektórych przypadkach jest ona uzależniona od oceny zdolności i szans powodzenia powództwa (means and merits test); wnioskodawca może zostać zobowiązany do pokrycia części kosztów pomocy prawnej.

8 Jaką formę świadczeń alimentacyjnych może przyznać sąd? W jaki sposób obliczana jest wysokość świadczeń alimentacyjnych? Czy decyzja sądu może zostać skorygowana w celu uwzględnienia zmian kosztów utrzymania lub sytuacji rodzinnej? Jeżeli tak, w jaki sposób (np. za pomocą systemu automatycznej indeksacji)?

W postępowaniu w sprawie odzyskania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych sąd może nakazać wypłatę alimentów na rzecz dziecka, współmałżonka lub zarówno na rzecz dziecka, jak i współmałżonka. Sąd może nakazać dokonywanie płatności okresowych, jednorazowych, w postaci wzajemnego potrącenia lub w formie zabezpieczonych płatności okresowych. Sąd lub CMS mogą w uzasadnionych przypadkach postanowić o wypłacie świadczeń alimentacyjnych z mocą wsteczną. Przy podejmowaniu decyzji o wypłacie świadczeń alimentacyjnych z mocą wsteczną i przy ustalaniu kwoty zostaną wzięte pod uwagę wszystkie okoliczności danej sprawy. Istnieje możliwość wystąpienia do sądu w dowolnym terminie o zmianę treści orzeczenia alimentacyjnego.

W pewnych okolicznościach na potrzeby zapewnienia świadczeń alimentacyjnych na rzecz małżonka można wykorzystać emeryturę lub rentę. Mimo iż strony mają dowolność w regulowaniu spraw majątkowych bez konieczności uzyskania wyroku sądu, gdy w grę wchodzi podział emerytury lub renty lub przeniesienie funduszu emerytalnego, wymagany jest wyrok sądu, aby podmiot wypłacający rentę/emeryturę mógł podjąć odpowiednie działania.

9 W jaki sposób wypłacane są świadczenia alimentacyjne i komu?

Listę osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych przedstawiono powyżej, w odpowiedzi na pytanie 1.

Sprawy dotyczące płatności na rzecz osób fizycznych należą do właściwości Ośrodka ds. Egzekwowania Należności Alimentacyjnych (MEBC) będącego częścią służby sądowej Anglii i Walii. Dział ds. Wzajemnej Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders, REMO) nie zajmuje się kwestiami płatności.

CMS świadczy usługi w zakresie wyliczania wysokości świadczeń alimentacyjnych oraz ściągania i wypłaty takich świadczeń. Jeżeli rodzice, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny, spóźniają się lub zalegają z płatnością, CMS podejmie interwencję mającą na celu wygospodarowanie środków i szybkie dokonanie wszelkich należnych płatności z tytułu świadczeń alimentacyjnych na dziecko przez tych rodziców. W stosownych przypadkach CMS może skorzystać z różnych metod egzekwowania należności.

10 Jeżeli dana osoba (dłużnik alimentacyjny) nie płaci dobrowolnie, jakie działania można podjąć, aby zmusić taką osobę do zapłaty?

W celu odzyskania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych sąd może: nakazać bezpośrednie ich wpłacenie do sądu, wskazać konkretną metodę płatności, wydać nakaz zajęcia dochodów oraz wydać nakazy, o których mowa poniżej, na wniosek CMS.

W przypadku świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka wypłacanych za pośrednictwem CMS, jeżeli to z rodziców, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, nie wywiązuje się z tego obowiązku, CMS zastosuje konieczne środki służące zapewnieniu wypłaty należnych alimentów na rzecz dziecka. CMS przysługuje szereg uprawnień w tym zakresie. Obejmują one pobieranie środków pieniężnych bezpośrednio z wynagrodzenia i rachunków bankowych oraz wytoczenie powództwa przed sąd (postępowanie egzekucyjne). W razie konieczności w wyjątkowych przypadkach można wystąpić do sądu o zatrzymanie paszportu lub prawa jazdy tego z rodziców, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, lub nawet o skazanie go na karę pozbawienia wolności.

11 Proszę opisać w skrócie wszelkie ograniczenia środków egzekucyjnych, w szczególności przepisy dotyczące ochrony dłużnika oraz termin przedawnienia lub termin zawity w ramach obowiązującego w państwa kraju systemu egzekwowania.

Nie ma takich ograniczeń w przypadku wykonywania orzeczeń alimentacyjnych.

Przy ustalaniu terminów spłaty zaległych płatności i kwoty poszczególnych spłat CMS musi wziąć pod uwagę dobro każdego dziecka, na które takie decyzje mogą wywrzeć wpływ.

12 Czy istnieje organizacja lub organ, które pomagają przy dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych?

W przypadku świadczeń alimentacyjnych dochodzonych za pośrednictwem systemu świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci właściwą organizacją jest CMS (zob. powyżej).

13 Czy organizacje (rządowe lub prywatne) mogą dokonywać wypłaty zaliczek z tytułu świadczeń alimentacyjnych w całości lub w części w zastępstwie dłużnika?

W przypadku świadczeń alimentacyjnych wypłacanych przez CMS organizacja ta może – w stosownych przypadkach – przekazywać tylko te płatności, które otrzyma od dłużnika alimentacyjnego. CMS nie jest w stanie wypłacać świadczeń alimentacyjnych ani ich części samodzielnie ani w zastępstwie tego z rodziców, które nie mieszka z dzieckiem.

Organ centralny Anglii i Walii (REMO) nie może ponosić odpowiedzialności za dokonywanie płatności.

14 Jeżeli zamieszkuję na terytorium danego państwa członkowskiego, a dłużnik alimentacyjny zamieszkuje w innym państwie:

14.1 Czy mogę uzyskać pomoc organu rządowego lub organizacji prywatnej w danym państwie członkowskim?

Wzajemna egzekucja świadczeń alimentacyjnych (REMO) to postępowanie, w którym sądy lub inne organy w innych państwach mogą zarejestrować i wykonać orzeczenia alimentacyjne wydane przez sądy w Zjednoczonym Królestwie na rzecz osób zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie przeciwko osobom zamieszkałym za granicą.

Jest to dwustronne porozumienie regulowane międzynarodowymi konwencjami lub uzgodnieniami, co oznacza, że zagraniczne orzeczenia alimentacyjne wydane na korzyść osób zamieszkujących za granicą mogą również zostać zarejestrowane i wykonane przez sądy w Zjednoczonym Królestwie przeciwko osobom zamieszkującym w Zjednoczonym Królestwie.

Jak złożyć wniosek?

Osoba zamieszkująca w Zjednoczonym Królestwie, która chce dochodzić świadczenia alimentacyjnego od osoby zamieszkującej w państwie trzecim, powinna zwrócić się do:

• Ośrodka ds. Egzekucji Należności Alimentacyjnych (MEBC) właściwego dla jej miejsca zamieszkania i wskazanego na stronie internetowej [proszę wstawić hiperłącze do strony https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad].

Wnioskodawca może również zwrócić się o wykonanie orzeczenia w państwie, w którym zamieszkuje osoba, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny. Istnieją również procedury, za pomocą których wnioskodawca może wystąpić do organów innego państwa o wydanie orzeczenia alimentacyjnego na jego rzecz.

W takim przypadku nie istnieje przymus adwokacki. Pracownicy MEBC wskażą wnioskodawcy formularz, z którego powinien skorzystać, i przekażą jego wniosek właściwemu organowi, którym w przypadku Anglii i Walii jest Dział REMO.

Dział REMO przekaże go zagranicznemu organowi w celu zarejestrowania i wykonania orzeczenia przeciwko osobie zamieszkującej w danym państwie.

Jeżeli chodzi o wnioski złożone przez osoby spoza Zjednoczonego Królestwa, zagraniczny organ w państwie zamieszkania wnioskodawcy powinien przesłać je do Działu REMO. Dział REMO przekazuje wniosek MEBC właściwemu do rozpoznania sprawy.

W przypadku świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci CMS może dokonać wyliczenia wyłącznie w przypadku, gdy oboje rodzice dziecka lub to z rodziców, które otrzymuje świadczenia alimentacyjne, i dziecko mają swoje miejsce zwykłego pobytu w Zjednoczonym Królestwie lub gdy to z rodziców, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, pracuje poza Zjednoczonym Królestwem jako brytyjski urzędnik służby cywilnej, dyplomata, członek sił zbrojnych lub oddelegowany fachowy pracownik służby zdrowia lub pracuje poza Zjednoczonym Królestwem dla pracodawcy będącego zarejestrowaną spółką, która rozlicza pracowników zgodnie z prawem podatkowym Zjednoczonego Królestwa. Przy obliczaniu wysokości świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci można uwzględnić dochody uzyskane w państwie trzecim przez osobę mającą swoje miejsce zwykłego pobytu w Zjednoczonym Królestwie, jeżeli osoba ta złożyła deklarację podatkową dotyczącą takich dochodów w Zjednoczonym Królestwie.

Na podstawie unijnego rozporządzenia (WE) nr 4/2009 w sprawie zobowiązań alimentacyjnych CMS może również wystąpić do innych państw członkowskich UE o odzyskanie zaległych świadczeń alimentacyjnych.

14.2 Jeżeli tak, w jaki sposób mogę skontaktować się z danym organem lub organizacją?

Poniżej znajdują się adresy kontaktowe poszczególnych MEBC:

Dla osób mieszkających w regionie Wielkiego Londynu:

Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

e-mail: MEBC.London@justice.gov.uk

Dla osób mieszkających poza regionem Wielkiego Londynu:

Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

e-mail: MEBC.BSE@justice.gov.uk

Dla osób mieszkających w Walii:

Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Nr tel.: 01656 673 833

e-mail: mebc.wales@justice.gov.uk

Z Działem REMO można skontaktować się pod adresem:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Nr tel.: 020 3681 2757 (w Zjednoczonym Królestwie)

+44 20 3681 2757 (numer międzynarodowy)

e-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Strona internetowa Działu REMO

MEBC i Dział REMO nie mogą udzielać porad prawnych wnioskodawcom ani innym osobom. Mogą one jednak udzielać ogólnych wskazówek dotyczących kwestii proceduralnych. Szczegółowe ustalenia w zakresie wzajemnego uznawania orzeczeń między Zjednoczonym Królestwem a innymi jurysdykcjami zależą od treści postanowień konwencji lub umowy, której stroną jest dane państwo trzecie. MEBC udzielają informacji na temat tego, w jaki sposób poszczególne konwencje mogą mieć zastosowanie do konkretnej sprawy.

Wnioskodawcy składający wniosek po raz pierwszy muszą najpierw zwrócić się do Serwisu Informacyjnego nt. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci, zanim skierują wniosek do Służby ds. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci. Z Serwisem Informacyjnym nt. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci można skontaktować się pod numerem telefonu 0800 0835 130 (numer jest przeznaczony dla osób zamieszkujących na terytorium Zjednoczonego Królestwa) lub za pośrednictwem strony internetowej.

Osoba, której sprawę prowadzi już CSA lub CMS, może znaleźć numer kontaktowy na dowolnym piśmie otrzymanym od tych organów.

15 Jeżeli przebywam w innym państwie, a dłużnik przebywa w danym państwie członkowskim:

15.1 Czy mogę złożyć wniosek bezpośrednio do takiego organu lub organizacji prywatnej w danym państwie członkowskim?

Wniosek można złożyć za pośrednictwem organu lub sądu rozpoznającego sprawy dotyczące wzajemnego wykonywania orzeczeń w innym państwie, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wnioskodawca z innego państwa może również złożyć wniosek bezpośrednio do Działu REMO, sądu lub MEBC.

W przypadku świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci do kompetencji CMS należy wyliczenie wysokości świadczeń alimentacyjnych wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca i dziecko zamieszkują w innych częściach Zjednoczonego Królestwa (tj. w Szkocji lub Irlandii Północnej).

15.2 Jeżeli tak, w jaki sposób mogę skontaktować się z tym organem lub organizacją prywatną i jaką pomoc mogę uzyskać?

Dane kontaktowe Działu REMO, MEBC i CMS podano powyżej. Pomoc, jaką można uzyskać od Działu REMO, również opisano powyżej. Przypadki, w których CMS może przyjąć wniosek lub nie może tego zrobić, szczegółowo opisano w odpowiedziach na poprzednie pytania.

16 Czy dane państwo członkowskie związane jest Protokołem haskim z 2007 r.?

Zjednoczone Królestwo nie jest stroną protokołu haskiego z 2007 r. i w związku z tym postanowienia tego protokołu nie mają zastosowania w Anglii i Walii.

17 Jeżeli dane państwo członkowskie nie jest związane Protokołem haskim z 2007 r., jakie prawo ma zastosowanie do roszczenia alimentacyjnego zgodnie z przepisami międzynarodowego prawa prywatnego? Jakie są odpowiednie przepisy międzynarodowego prawa prywatnego?

Prawo Anglii i Walii ma zastosowanie do wszystkich spraw rozstrzyganych w Anglii i Walii.

18 Jakie są przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach transgranicznych w UE zgodnie ze strukturą rozdziału V rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych?

W sprawach o odzyskanie należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych zazwyczaj nie istnieje przymus adwokacki i w większości przypadków nie są pobierane żadne opłaty. W przypadkach, w których istnieje przymus adwokacki, można otrzymać pomoc prawną (rozdział V), ale w niektórych przypadkach jest ona uzależniona od oceny zdolności finansowej i szans powodzenia powództwa (means and merits test); wnioskodawca może zostać zobowiązany do pokrycia części kosztów pomocy prawnej. W ramach pomocy prawnej można przeprowadzić ocenę, aby ustalić, czy charakter sprawy przesądza o tym, że strona powinna wystąpić o przyznanie pomocy prawnej w pełnym zakresie.

19 Jakie środki przyjęło dane państwo członkowskie w celu zapewnienia wykonywania zadań opisanych w art. 51 rozporządzenia w sprawie świadczeń alimentacyjnych?

Rozporządzenie z 2011 r. w sprawie właściwości i orzeczeń w sprawach cywilnych dotyczących świadczeń alimentacyjnych [Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011] (SI 1484/2011) wspiera stosowanie rozporządzenia nr 4/2009 w sprawie zobowiązań alimentacyjnych. W rozporządzeniu 3 i załączniku 1 wyznacza się organy centralne dla Zjednoczonego Królestwa i określa ich rolę w procesie przekazywania wniosków. W rozporządzeniu 4 i załączniku 2 określa się organy odpowiedzialne za przekazywanie informacji organom centralnym (w tym informacje na temat dłużnika) oraz ustanawia przepisy w zakresie prawidłowego sposobu ujawniania takich informacji przez organy centralne.

W pkt 18 załącznika 1 do ustawy z 2012 r. o pomocy prawnej oraz skazywaniu i karaniu przestępców (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012) uregulowano kwestie związane z dostępnością pomocy prawnej w Anglii i Walii zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 24/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.