Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Alimenty

Gibraltar
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Co w praktyce oznaczają pojęcia „świadczenia alimentacyjne“ oraz „obowiązek alimentacyjny“? Na kim spoczywa obowiązek wypłaty świadczenia alimentacyjnego na rzecz innej osoby?

Zgodnie z prawem Gibraltaru sądem właściwym do wydawania orzeczeń w sprawach dotyczących wypłaty świadczeń alimentacyjnych jest Sąd Pokoju (Magistrates' Court) i Sąd Najwyższy. Co do zasady kwestie związane ze świadczeniami alimentacyjnymi reguluje ustawa o świadczeniach alimentacyjnych. W Sądzie Najwyższym zabezpieczenie kosztów utrzymania dziecka, zarejestrowanego partnera, osoby na utrzymaniu lub współmałżonka może zostać orzeczone w toku postępowania w sprawie o rozwód, separację sądową, unieważnienie lub rozwiązanie małżeństwa. Zarówno Sąd Najwyższy, jak i Sąd Pokoju może zmienić warunki wypłacania świadczeń alimentacyjnych po wydaniu prawomocnego orzeczenia alimentacyjnego lub orzeczenia rozwiązującego związek małżeński. Sąd Pokoju może wydać orzeczenie przyznające alimenty na rzecz żony, męża, dziecka lub nawet rodziców stron, o ile spełnione zostaną określone warunki. Tego rodzaju orzeczenie może zostać wydane po wytoczeniu powództwa przed Sąd Pokoju. Przepisy ustawowe umożliwiają także wydanie orzeczenia o przyznaniu alimentów w przypadku gdy konkubent/konkubina nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia środków utrzymania swojemu partnerowi.

2 Do jakiego wieku dziecko ma prawo do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych? Czy przepisy dotyczące świadczeń alimentacyjnych różnią się w odniesieniu do osób nieletnich i dorosłych?

Alimenty przysługują dziecku, które nie ukończyło szesnastego roku życia. Ponadto alimenty może również otrzymać dziecko w wieku od szesnastu do dwudziestu jeden lat, które pobiera naukę w trybie dziennym albo bierze udział w szkoleniu zawodowym prowadzonym w trybie dziennym przez co najmniej dwa lata.

Do alimentów jest również uprawnione dziecko, którego zdolność do zarobkowania jest ograniczona z powodu choroby lub niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej i które nie ukończyło dwudziestego pierwszego roku życia.

3 Czy aby otrzymać świadczenia alimentacyjne, konieczne jest złożenie wniosku do właściwego organu lub sądu? Jakie są główne etapy takiej procedury?

Osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych w sprawie, której nie rozpatruje Sąd Najwyższy, powinna wnieść pozew do Sądu Pokoju.

Wnioski w sprawie świadczeń alimentacyjnych, które mają charakter roszczeń ubocznych i wynikają z postępowania w sprawie o rozwód, separację sądową lub unieważnienie lub rozwiązanie małżeństwa, należy wnosić do Sądu Najwyższego.

4 Czy można złożyć wniosek w imieniu krewnego (jeżeli tak, to w jakim stopniu pokrewieństwa?) lub osoby małoletniej?

Wniosek o alimenty może złożyć w imieniu dziecka osoba wyznaczona do sprawowania opieki / osoba sprawująca władzę rodzicielską nad dzieckiem. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach alimentacyjnych dziecko może również samo dochodzić alimentów od osoby, która ma obowiązek łożyć na jego utrzymanie.

5 Jeżeli planuję wnieść sprawę do sądu, w jaki sposób mogę uzyskać informację, który sąd jest właściwy?

Jeżeli roszczenie alimentacyjne wynika ze związku małżeńskiego lub zarejestrowanego związku partnerskiego, sądem właściwym do rozpoznania sprawy może być Sąd Pokoju. Jeżeli roszczenie alimentacyjne wynika z postępowania w sprawie o rozwód, separację sądową lub unieważnienie lub rozwiązanie małżeństwa, wówczas sądem właściwym do rozpoznania kwestii alimentów jest Sąd Najwyższy.

6 Czy aby wnieść sprawę do sadu jako wnioskodawca, muszę być reprezentowany przez pełnomocnika (np. prawnika, organ administracyjny na szczeblu centralnym lub lokalnym)? Jeżeli nie, jakie procedury mają zastosowanie?

Powód może wnieść pozew osobiście i samodzielnie występować w sądzie albo może ustanowić pełnomocnika procesowego (solicitor) do działania w jego imieniu.

7 Czy muszę wnieść opłatę sądową, aby wnieść sprawę do sądu? Jeżeli tak, to jaka jest przybliżona wysokość tych opłat? Czy w przypadku nieposiadania wystarczających środków finansowych mogę ubiegać się o pomoc prawną w celu pokrycia kosztów postępowania?

Wniesienie pozwu do Sądu Pokoju nie podlega opłacie, dlatego powód może występować przed sądem samodzielnie bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

W Sądzie Najwyższym opłata za wniesienie pisma wszczynającego postępowanie wynosi 150 GBP. Zarówno w Sądzie Pokoju, jak i w Sądzie Najwyższym dostępna jest pomoc prawna, pod warunkiem że wnioskodawca pomyślnie przejdzie ocenę sytuacji majątkowej. Wnioski o przyznanie pomocy prawnej w ramach postępowania prowadzonego przed każdym z tych sądów należy składać w Sądzie Najwyższym na formularzach, które można otrzymać w sekretariacie Sądu Najwyższego.

8 Jaką formę świadczeń alimentacyjnych może przyznać sąd? W jaki sposób obliczana jest wysokość świadczeń alimentacyjnych? Czy decyzja sądu może zostać skorygowana w celu uwzględnienia zmian kosztów utrzymania lub sytuacji rodzinnej? Jeżeli tak, w jaki sposób (np. za pomocą systemu automatycznej indeksacji)?

Po rozpoznaniu pozwu Sąd Pokoju może wydać orzeczenie przyznające alimenty na utrzymanie dziecka, ojca, partnera, konkubenta/konkubiny, matki lub współmałżonka w kwocie płatnej tygodniowo lub okresowo w takiej wysokości, jaką sąd uzna za zasadną, uwzględniwszy wszystkie okoliczności sprawy.

W późniejszym terminie można również złożyć wniosek o zmianę orzeczenia przyznającego alimenty. Wniosek w tej sprawie również należy złożyć w Sądzie Pokoju lub – w stosownych przypadkach – w Sądzie Najwyższym.

Sąd może w uzasadnionych przypadkach postanowić o wypłacie świadczeń alimentacyjnych z mocą wsteczną.

9 W jaki sposób wypłacane są świadczenia alimentacyjne i komu?

Alimenty można wypłacać osobie uprawnionej bezpośrednio albo za pośrednictwem sądu.

10 Jeżeli dana osoba (dłużnik alimentacyjny) nie płaci dobrowolnie, jakie działania można podjąć, aby zmusić taką osobę do zapłaty?

Istnieje przepis umożliwiający powodowi wystąpienie o wydanie nakazu zajęcia wynagrodzenia, jeżeli pozwany nie uiścił co najmniej dwóch płatności wymaganych pierwotnym orzeczeniem alimentacyjnym. Sąd Pokoju ma także prawo wydania orzeczenia skazującego pozwanego na karę pozbawienia wolności za niedotrzymanie warunków orzeczenia alimentacyjnego. W takiej sytuacji sąd zapewnia jednak pozwanemu możliwość złożenia oświadczeń wyjaśniających powody, dla których takie orzeczenie nie powinno zostać wydane.

11 Proszę opisać w skrócie wszelkie ograniczenia środków egzekucyjnych, w szczególności przepisy dotyczące ochrony dłużnika oraz termin przedawnienia lub termin zawity w ramach obowiązującego w państwa kraju systemu egzekwowania.

W prawie Gibraltaru nie przewidziano terminu przedawnienia.

12 Czy istnieje organizacja lub organ, które pomagają przy dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych?

Wnioski o alimenty rozpoznaje zazwyczaj Sąd Pokoju Gibraltaru: Magistrates’ Court of Gibraltar, 32–36 Town Range, Gibraltar. Jeżeli roszczenie alimentacyjne wynika z postępowania w sprawie o rozwód, separację sądową lub unieważnienie lub rozwiązanie małżeństwa, wniosek należy wnieść do Sądu Najwyższego Gibraltaru: Supreme Court of Gibraltar, 277 Main Street, Gibraltar.

13 Czy organizacje (rządowe lub prywatne) mogą dokonywać wypłaty zaliczek z tytułu świadczeń alimentacyjnych w całości lub w części w zastępstwie dłużnika?

W prawie Gibraltaru nie przewidziano takiej możliwości. Płatności można egzekwować w drodze nakazu zajęcia wynagrodzenia lub w drodze pozbawienia wolności za niewypełnianie obowiązków alimentacyjnych.

14 Jeżeli zamieszkuję na terytorium danego państwa członkowskiego, a dłużnik alimentacyjny zamieszkuje w innym państwie:

14.1 Czy mogę uzyskać pomoc organu rządowego lub organizacji prywatnej w danym państwie członkowskim?

Pytania należy kierować do Sądu Pokoju: Magistrates’ Court, 277 Main Street, Gibraltar lub do Sądu Najwyższego: Supreme Court, 277 Main Street, Gibraltar.

14.2 Jeżeli tak, w jaki sposób mogę skontaktować się z danym organem lub organizacją?

Pytania można kierować do sekretarza Sądu Pokoju:

Clerk of the Magistrates’ Court,
Magistrates' Court,
32 – 36 Town Range
Gibraltar
tel.: +350 200 75671
faks: +350 200 40483.

Pytania dotyczące postępowań o przyznanie świadczeń alimentacyjnych prowadzonych przed Sądem Najwyższym można również kierować do sekretariatu Sądu Najwyższego:

The Registry,
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltar
tel.: +350 200 75608
faks: +350 200 77118.

15 Jeżeli przebywam w innym państwie, a dłużnik przebywa w danym państwie członkowskim:

15.1 Czy mogę złożyć wniosek bezpośrednio do takiego organu lub organizacji prywatnej w danym państwie członkowskim?

Pozew określający świadczenie, którego dochodzi się w Gibraltarze, można wysłać bezpośrednio do Sądu Pokoju, pod warunkiem że spełnione są wymogi dotyczące jurysdykcji. Stosowny wniosek można też złożyć w sekretariacie Sądu Najwyższego, jeżeli roszczenie alimentacyjne wynika z postępowania w sprawie o rozwód, separację sądową lub unieważnienie lub rozwiązanie małżeństwa.

15.2 Jeżeli tak, w jaki sposób mogę skontaktować się z tym organem lub organizacją prywatną i jaką pomoc mogę uzyskać?

Zobacz odpowiedź na poprzednie pytanie.

16 Czy dane państwo członkowskie związane jest Protokołem haskim z 2007 r.?

Gibraltar nie jest stroną protokołu haskiego i w związku z tym postanowienia tego protokołu nie mają w nim zastosowania.

17 Jeżeli dane państwo członkowskie nie jest związane Protokołem haskim z 2007 r., jakie prawo ma zastosowanie do roszczenia alimentacyjnego zgodnie z przepisami międzynarodowego prawa prywatnego? Jakie są odpowiednie przepisy międzynarodowego prawa prywatnego?

Prawo Gibraltaru ma zastosowanie do wszystkich spraw rozstrzyganych w Gibraltarze.

18 Jakie są przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach transgranicznych w UE zgodnie ze strukturą rozdziału V rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych?

We wspomnianym rozporządzeniu przewidziano szereg środków, które mają ułatwiać dochodzenie roszczeń o wypłatę świadczeń alimentacyjnych w kontekście transgranicznym. Tego rodzaju świadczenia wynikają z obowiązku wspierania członków rodziny znajdujących się w niedostatku. Mogą one na przykład przybrać formę alimentów wypłacanych na rzecz dziecka lub byłego małżonka po rozwodzie.

Rozporządzenie ma zastosowanie do zobowiązań alimentacyjnych wynikających:

  • ze stosunku rodzinnego,
  • z pokrewieństwa,
  • z małżeństwa lub powinowactwa.

19 Jakie środki przyjęło dane państwo członkowskie w celu zapewnienia wykonywania zadań opisanych w art. 51 rozporządzenia w sprawie świadczeń alimentacyjnych?

Ustawa o świadczeniach alimentacyjnych (Maintenance Act) określa zasady stosowania rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych. Właściwym organem centralnym Gibraltaru jest Minister Sprawiedliwości:

Minister for Justice,
Government of Gibraltar
Suite 771 Europort
Gibraltar
Tel.: + 350 200 59267
Faks: + 350 200 59271
E-mail: moj@gibraltar.gov.gi

W ustawie o pomocy prawnej (Legal Aid and Assistance Act) określono warunki dotyczące istoty sprawy i sytuacji materialnej, których spełnienie jest konieczne do otrzymania takiej pomocy.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 03/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.