Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Alimenty

Irlandia Północna
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Co w praktyce oznaczają pojęcia „świadczenia alimentacyjne“ oraz „obowiązek alimentacyjny“? Na kim spoczywa obowiązek wypłaty świadczenia alimentacyjnego na rzecz innej osoby?

Świadczenia alimentacyjne może wypłacać matka lub ojciec na rzecz swoich dzieci lub dowolnego dziecka wychowywanego w rodzinie. Świadczenia te można wypłacać dowolnej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem. Alimenty przysługują także każdemu z małżonków od drugiego małżonka lub każdemu z partnerów w zarejestrowanym związku partnerskim od drugiego partnera.

Rodzice mogą płacić alimenty na rzecz swoich dzieci lub dowolnego dziecka wychowywanego w rodzinie drugiemu z rodziców lub opiekunowi. Wypłaty alimentów można dokonywać za pośrednictwem sądu albo korzystając z ustawowego systemu świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci (systemu administracyjnego ustanowionego na mocy przepisów prawa dla Irlandii Północnej).

Na ustawowy system świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci składają się dwie organizacje: Służba ds. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci (Child Maintenance Service, CMS), działająca przy Departamencie Wspólnot, oraz Serwis Informacyjny nt. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci (Child Maintenance Choices). Aby skorzystać z systemu świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci, zainteresowane osoby (rodzice lub opiekun oraz dzieci) muszą mieć miejsce zwykłego pobytu w Zjednoczonym Królestwie.

Świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci mogą również wypłacać rodzice, którzy nie mieszkają razem z dziećmi, za pośrednictwem CMS.CMS rozstrzyga sprawy alimentacyjne w postępowaniu administracyjnym, a nie sądowym, jeżeli dziecko nie ukończyło 16. roku życia lub jeżeli nie ukończyło 20. roku życia i pobiera naukę w trybie dziennym, która nie jest nauką na poziome wyższym (uczęszcza do szkoły lub równoważnej placówki oświatowej), lub jeżeli nie ukończyło 20. roku życia i zamieszkuje wspólnie z tym z rodziców, które złożyło wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego (child benefit) na to dziecko.

Świadczenia alimentacyjne wypłaca się temu z rodziców, które sprawuje pieczę nad dzieckiem, lub opiekunowi dziecka. Wniosek do CMS może złożyć to z rodziców, które sprawuje pieczę nad dzieckiem, albo opiekun dziecka. Wysokość alimentów ustala CMS. To z rodziców, które nie mieszka z dzieckiem, dokonuje cotygodniowych płatności alimentacyjnych bezpośrednio na rzecz drugiego z rodziców albo opiekuna dziecka – za pomocą tzw. płatności bezpośredniej (Direct Pay) – albo za pośrednictwem usługi „Ściągnij i zapłać” (Collect and Pay) świadczonej przez CMS, za korzystanie z której pobiera się opłatę (zob. poniżej).

Na podstawie zarządzenia królewskiego z 1980 r. o postępowaniu w sprawach rodzinnych w Irlandii Północnej [Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980] małżonek może wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia w sprawie zabezpieczenia finansowego, a na podstawie zarządzenia królewskiego z 1978 r. o sprawach małżeńskich w Irlandii Północnej [Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978] może ubiegać się o zabezpieczenie finansowe w toku postępowania w sprawie o rozwód lub separację sądową. Sąd może nakazać dokonywanie płatności okresowych na rzecz wnioskodawcy albo na rzecz dziecka. Może on również nakazać dokonanie płatności jednorazowej.

2 Do jakiego wieku dziecko ma prawo do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych? Czy przepisy dotyczące świadczeń alimentacyjnych różnią się w odniesieniu do osób nieletnich i dorosłych?

Na podstawie zarządzenia królewskiego z 1991 r. o środkach utrzymania dzieci w Irlandii Północnej [Child Support (Northern Ireland) Order 1991] świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka przysługuje dziecku w wieku poniżej 16 lat lub dziecku, które nie ukończyło 20. roku życia i pobiera naukę w trybie dziennym, która nie jest nauką na poziome wyższym (nadal uczęszcza do szkoły lub równoważnej placówki oświatowej).

Zgodnie z zarządzeniem królewskim z 1980 r. o postępowaniu w sprawach rodzinnych w Irlandii Północnej [Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980] sąd nie wydaje orzeczenia o zabezpieczeniu finansowym na rzecz dziecka, które ukończyło 18 lat. W niektórych przypadkach istnieje jednak możliwość przyznania zabezpieczenia, jeżeli zachodzą „szczególne okoliczności” lub dziecko pobiera naukę w placówce oświatowej bądź bierze udział w przyuczeniu do zawodu, niezależnie od tego, czy podjęło lub podejmie pracę za wynagrodzeniem.

Zgodnie z zarządzeniem królewskim z 1978 r. o sprawach małżeńskich w Irlandii Północnej [Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978] alimenty przysługują dziecku do ukończenia 16. roku życia (lub 18. roku życia, w przypadku gdy dziecko pobiera naukę w trybie dziennym). Sąd może wydłużyć okres wypłaty świadczeń alimentacyjnych, jeżeli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat lub jeżeli zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające wydłużenie okresu wypłaty świadczeń alimentacyjnych.

3 Czy aby otrzymać świadczenia alimentacyjne, konieczne jest złożenie wniosku do właściwego organu lub sądu? Jakie są główne etapy takiej procedury?

Przed zwróceniem się do CMS rodzice, którzy się rozstają, mają obowiązek najpierw skontaktować się z Serwisem Informacyjnym nt. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci w celu uzyskania porad i informacji, które mają im pomóc w dokonaniu skutecznych ustaleń w zakresie świadczeń alimentacyjnych na rzecz członków ich rodziny. Ustalenia mogą polegać na zawarciu tzw. „umowy rodzinnej” (family-based arrangement), która jest umową między rodzicami, albo na złożeniu wniosku do CMS. Rodzice nie mogą uzyskać dostępu do CMS, jeżeli najpierw nie skontaktują się z Serwisem Informacyjnym nt. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci.

Jeżeli jedno z rodziców nie będzie zainteresowane zawarciem umowy rodzinnej, ma obowiązek wystąpić do CMS z wnioskiem o wyliczenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Wysokość należnych świadczeń alimentacyjnych wylicza się procentowo na podstawie dochodów tego z rodziców, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny i które nie mieszka z dzieckiem, stosownie do liczby dzieci, na które mają być wypłacane alimenty.

Za dodatkową opłatą CMS może również wyegzekwować i przekazać należne świadczenie alimentacyjne. Nie pobiera się opłaty, jeżeli rodzice uzgodnią, że będą wypłacali sobie świadczenia alimentacyjne bezpośrednio – za pomocą płatności bezpośredniej (Direct Pay). Użytkownicy CMS, którzy życzą sobie, aby CMS dokonywał płatności za pośrednictwem usługi „Ściągnij i zapłać” (Collect and Pay), mają obowiązek uiszczania opłat z tytułu ściągania należności. W przypadku tego z rodziców, które nie mieszka z dzieckiem, wysokość takiej opłaty stanowi dodatkowe 20% uiszczanej kwoty świadczenia alimentacyjnego. W przypadku tego z rodziców, które sprawuje pieczę nad dzieckiem, od kwoty otrzymywanych alimentów odlicza się 4% tytułem opłaty. Opłat za pobieranie należności można uniknąć, zawierając umowę rodzinną lub dokonując płatności bezpośrednich.

Jeżeli matka lub ojciec niezamieszkujący z dzieckiem nie dokonują należnych płatności alimentacyjnych, muszą również wnieść opłatę z tytułu podejmowanych przez CMS czynności egzekucyjnych, które polegają na wykonywaniu wydanych przeciwko nim nakazów sądowych.

Wniosek za pośrednictwem organu centralnego Irlandii Północnej mogą złożyć osoby, które dysponują orzeczeniem, w którym sąd zasądził świadczenie alimentacyjne na ich rzecz lub na rzecz ich dzieci od osoby zamieszkującej w Irlandii Północnej lub w innym państwie lub na innym terytorium, które zawarło ze Zjednoczonym Królestwem umowę o wzajemności w sprawie zobowiązań alimentacyjnych lub osoby, które chcą wszcząć postępowanie sądowe w przedmiocie świadczeń alimentacyjnych w innym państwie lub na innym terytorium, które zawarło ze Zjednoczonym Królestwem umowę o wzajemności w sprawie zobowiązań alimentacyjnych.

Osoby wnioskujące o wykonanie orzeczenia wydanego w sprawie zobowiązań alimentacyjnych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 4/2009 mogą również złożyć wniosek bezpośrednio do sądu pokoju w Irlandii Północnej.

W stosownych przypadkach główne elementy tej procedury zapewniają możliwość:

  • zarejestrowania i wykonania orzeczenia w Irlandii Północnej;
  • zarejestrowania i wykonania orzeczenia wydanego w Irlandii Północnej w innym państwie;
  • wszczęcia postępowania w Irlandii Północnej (w tym wystąpienia o wydanie zarządzenia tymczasowego);
  • wszczęcia postępowania lub zarejestrowania orzeczenia wydanego poza Irlandią Północną (w tym wystąpienia o wydanie zarządzenia tymczasowego).

Osoba, w odniesieniu do której CMS przeprowadził ocenę w Irlandii Północnej, powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z CMS w celu potwierdzenia, że CMS może wszcząć postępowanie egzekucyjne w jej imieniu w danej jurysdykcji.

4 Czy można złożyć wniosek w imieniu krewnego (jeżeli tak, to w jakim stopniu pokrewieństwa?) lub osoby małoletniej?

W przypadku świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci wniosek w imieniu matki lub ojca albo opiekuna dziecka może złożyć dowolna osoba, np. przyjaciel, członek rodziny lub prawnik (solicitor). Wymaga to upoważnienia takiej osoby do złożenia wniosku w imieniu jednego z rodziców lub opiekuna, chyba że osoba ta posiada już stosowne upoważnienie, np. na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa.

W Irlandii Północnej nie dopuszcza się możliwości złożenia wniosku w imieniu dziecka, ponieważ dzieci nie mogą same wystąpić o świadczenia alimentacyjne dla siebie.

W Irlandii Północnej można złożyć wniosek o wzajemne wykonanie orzeczeń alimentacyjnych w imieniu innej osoby, jeżeli w odpowiedniej międzynarodowej konwencji o wzajemnym wykonywaniu orzeczeń alimentacyjnych przewidziano taką możliwość.

5 Jeżeli planuję wnieść sprawę do sądu, w jaki sposób mogę uzyskać informację, który sąd jest właściwy?

Właściwy miejscowo sąd ustala się na podstawie obszaru właściwości trzech wydziałów Sądu Administracyjnego w Irlandii Północnej. Powództwa można wytaczać przed dowolny wydział Sądu Administracyjnego, lecz zasadniczo wytacza się je przed wydział właściwy dla miejsca zamieszkania jednej ze stron. Organ centralny dla Irlandii Północnej może pomóc w ustaleniu właściwego wydziału.

Dane kontaktowe lokalnych sekretariatów sądów w Irlandii Północnej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej.

6 Czy aby wnieść sprawę do sadu jako wnioskodawca, muszę być reprezentowany przez pełnomocnika (np. prawnika, organ administracyjny na szczeblu centralnym lub lokalnym)? Jeżeli nie, jakie procedury mają zastosowanie?

Złożenie wniosku o świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka jest procedurą administracyjną prowadzoną przez CMS na terenie Irlandii Północnej oraz Wielkiej Brytanii.

Osoby wnioskujące o wzajemne wykonanie orzeczenia alimentacyjnego nie są zobowiązane do korzystania z usług prawnika zwanego solicitor, aby móc wnieść do sądu pozew o odzyskanie należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych na podstawie różnych międzynarodowych konwencji i umów. Organ centralny Irlandii Północnej przekaże wniosek otrzymany z innego państwa sądowi rodzinnemu właściwemu dla miejsca zamieszkania pozwanego lub sądowi, który wcześniej zajmował się sprawą.

Personel sądowy może pomóc wnioskodawcy w wypełnieniu wniosku, ale nie może udzielać mu żadnych porad prawnych, dlatego też wnioskodawca powinien rozważyć możliwość skorzystania z usług prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym. Organizacja zrzeszająca prawników w Irlandii Północnej (Law Society of Northern Ireland) (numer telefonu: +44 28 9023 1614) udostępnia zainteresowanym dane prawników (solicitors), którzy mogą udzielać porady i pomocy prawnej w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych.

7 Czy muszę wnieść opłatę sądową, aby wnieść sprawę do sądu? Jeżeli tak, to jaka jest przybliżona wysokość tych opłat? Czy w przypadku nieposiadania wystarczających środków finansowych mogę ubiegać się o pomoc prawną w celu pokrycia kosztów postępowania?

Postępowanie administracyjne prowadzące do wykonania lub uzyskania orzeczenia alimentacyjnego uznawanego na zasadzie wzajemności przeprowadza się w Irlandii Północnej nieodpłatnie.

Zainteresowana osoba może jednak ponieść koszty sądowe i koszty obsługi prawnej, jeżeli którakolwiek ze stron korzysta z usług prawnika i sprawa zostanie wniesiona do sądu. Wysokość takich kosztów będzie oczywiście zróżnicowana, przy czym powód może złożyć wniosek o przyznanie mu pomocy prawnej na pokrycie kosztów obsługi prawnej, przedstawiając szczegółowe informacje na temat swojej sytuacji finansowej, tj. dochodów i kapitału, którymi może rozporządzać. Zasady przyznawania pomocy prawnej określono w zarządzeniu królewskim z 2003 r. o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w Irlandii Północnej [Access to Justice (Northen Ireland) Order 2003].Typowe koszty i wydatki obejmują:

  • standardowe koszty obsługi prawnej;
  • wszelkie niepodlegające zwrotowi opłaty sądowe;
  • wydatki związane z przeprowadzeniem egzekucji.

8 Jaką formę świadczeń alimentacyjnych może przyznać sąd? W jaki sposób obliczana jest wysokość świadczeń alimentacyjnych? Czy decyzja sądu może zostać skorygowana w celu uwzględnienia zmian kosztów utrzymania lub sytuacji rodzinnej? Jeżeli tak, w jaki sposób (np. za pomocą systemu automatycznej indeksacji)?

W postępowaniu w sprawie odzyskania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych sąd może nakazać wypłatę alimentów na rzecz dziecka, współmałżonka lub zarówno na rzecz dziecka, jak i współmałżonka. Sąd może nakazać dokonywanie płatności okresowych, jednorazowych, w postaci wzajemnego potrącenia lub w formie zabezpieczonych płatności okresowych. Sąd może w uzasadnionych przypadkach postanowić o wypłacie świadczeń alimentacyjnych z mocą wsteczną. Przy podejmowaniu decyzji o wypłacie świadczeń alimentacyjnych z mocą wsteczną i przy ustalaniu kwoty zostaną wzięte pod uwagę wszystkie okoliczności danej sprawy. Istnieje możliwość wystąpienia do sądu w dowolnym terminie o zmianę treści orzeczenia alimentacyjnego.

9 W jaki sposób wypłacane są świadczenia alimentacyjne i komu?

Listę osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych przedstawiono powyżej, w odpowiedzi na pytanie 1.

Na terenie Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii CMS dokonuje wyliczeń wyłącznie w przypadku usługi płatności bezpośredniej oraz usługi „Ściągnij i zapłać”. W przypadku pierwszej z tych usług CMS ustala wysokość świadczenia alimentacyjnego, które ma być wypłacane, a metodę płatności rodzice uzgadniają bezpośrednio między sobą. W przypadku drugiej usługi CMS ściąga odpowiednią kwotę od tego z rodziców, które nie mieszka z dzieckiem. Gdy rodzice wypłacają lub otrzymują świadczenia alimentacyjne za pośrednictwem usługi „Ściągnij i zapłać”, za każdym razem uiszczają opłatę.

Zgodnie z zarządzeniem królewskim z 1980 r. o postępowaniu w sprawach rodzinnych w Irlandii Północnej sąd może nakazać dłużnikowi dokonywanie płatności bezpośrednio wierzycielowi lub urzędnikowi sądowemu odpowiedzialnemu za przyjmowanie płatności – zwykle jest to urzędnik sądu pokoju (clerk of petty sessions).

10 Jeżeli dana osoba (dłużnik alimentacyjny) nie płaci dobrowolnie, jakie działania można podjąć, aby zmusić taką osobę do zapłaty?

W przypadku osób korzystających z usługi „Ściągnij i zapłać” CMS zastosuje niezbędne środki, aby zapewnić wypłatę należnych świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przez rodziców, którzy z nim nie mieszkają. CMS przysługuje szereg uprawnień w tym zakresie. Obejmują one pobieranie środków pieniężnych bezpośrednio z wynagrodzenia i rachunków bankowych oraz wytoczenie powództwa przed sąd (postępowanie egzekucyjne). W razie konieczności w wyjątkowych przypadkach można wystąpić do sądu o zatrzymanie prawa jazdy tego z rodziców, które nie mieszka z dzieckiem i które zalega z płatnością świadczeń alimentacyjnych, lub nawet o skazanie go na karę pozbawienia wolności.

Zgodnie z przepisami zarządzenia królewskiego z 1980 r. o postępowaniu w sprawach rodzinnych w Irlandii Północnej i zarządzenia królewskiego z 1978 r. o sprawach małżeńskich w Irlandii Północnej strona może zwrócić się do sądu o egzekucję wszelkich zaległych płatności. Sąd posiada szereg uprawnień w tym zakresie, uwzględniając możliwość ściągnięcia płatności bezpośrednio z dochodów dłużnika (nakaz zajęcia dochodów).

11 Proszę opisać w skrócie wszelkie ograniczenia środków egzekucyjnych, w szczególności przepisy dotyczące ochrony dłużnika oraz termin przedawnienia lub termin zawity w ramach obowiązującego w państwa kraju systemu egzekwowania.

Wniosek o wykonanie orzeczenia alimentacyjnego wydanego poza jurysdykcją Irlandii Północnej można złożyć przed upływem trzech lat od dnia powstania zaległości lub przed upływem dowolnego dłuższego terminu przedawnienia przewidzianego w przepisach państwa pochodzenia.

12 Czy istnieje organizacja lub organ, które pomagają przy dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych?

CMS w Irlandii Północnej może egzekwować środki pieniężne należne rodzicom za pomocą usługi „Ściągnij i zapłać”.

Wnioski o odzyskanie należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 4/2009 można złożyć bezpośrednio do sądu pokoju w Irlandii Północnej lub przekazać temu sądowi za pośrednictwem organu centralnego Irlandii Północnej. Wszystkie inne wnioski o odzyskanie należności z tytułu międzynarodowych zobowiązań alimentacyjnych należy przekazywać organowi centralnemu Irlandii Północnej.

13 Czy organizacje (rządowe lub prywatne) mogą dokonywać wypłaty zaliczek z tytułu świadczeń alimentacyjnych w całości lub w części w zastępstwie dłużnika?

CMS może przekazywać wyłącznie kwoty pozyskane w sprawach, którymi się zajmuje. CMS nie jest w stanie wypłacać świadczeń alimentacyjnych ani ich części samodzielnie ani w zastępstwie tego z rodziców, które nie mieszka z dzieckiem.

Organ centralny Irlandii Północnej (REMO) nie może ponosić odpowiedzialności za dokonywanie płatności na podstawie rozporządzenia (WE) nr 4/2009.

14 Jeżeli zamieszkuję na terytorium danego państwa członkowskiego, a dłużnik alimentacyjny zamieszkuje w innym państwie:

14.1 Czy mogę uzyskać pomoc organu rządowego lub organizacji prywatnej w danym państwie członkowskim?

Wnioskodawca może skontaktować się z Działem REMO przy Urzędzie ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej (Northern Ireland Courts and Tribunals Service), który pełni funkcję organu centralnego w Irlandii Północnej na mocy szeregu międzynarodowych umów o wzajemności w zakresie świadczeń alimentacyjnych.

Pracownicy lokalnych sekretariatów sądów mogą pomóc wnioskodawcy w sporządzeniu wniosku, ale nie mogą udzielać porad prawnych. W stosownych przypadkach sekretariat sądu przekaże wniosek organowi centralnemu Irlandii Północnej celem sprawdzenia i dalszego przekazania organowi centralnemu wezwanego państwa członkowskiego.

Więcej informacji znajduje się w zakładkach dotyczących REMO na stronie internetowej NI Direct.

W przypadku świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci CMS może wyliczyć wysokość świadczeń wyłącznie w przypadku, gdy to z rodziców, które nie mieszka z dzieckiem, ma swoje miejsce zamieszkania w innej części Zjednoczonego Królestwa (tj. w Anglii, Walii lub Szkocji) lub jest zatrudniony poza Zjednoczonym Królestwem przez pracodawcę, który rozlicza pracowników zgodnie z prawem podatkowym Zjednoczonego Królestwa.

14.2 Jeżeli tak, w jaki sposób mogę skontaktować się z danym organem lub organizacją?

Z organem centralnym, tj. REMO, można skontaktować się, pisząc na adres:

Department of Justice for Northern Ireland
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
4th Floor Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Irlandia Północna

Nr tel.: 0300 200 7812 (w Zjednoczonym Królestwie)

+44 28 9049 5884 (numer międzynarodowy)

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Dane kontaktowe lokalnych sekretariatów sądów w Irlandii Północnej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej.

Porady związane ze świadczeniami alimentacyjnymi na rzecz dzieci można uzyskać, dzwoniąc pod numer infolinii Serwisu Informacyjnego nt. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci (Child Maintenance Choices): 0800 028 7439 (w Zjednoczonym Królestwie) +44 800 0287439 (numer międzynarodowy). (Uwaga: infolinia działa wyłącznie w godzinach 9:00–17:00 od poniedziałku do piątku)

Ogólne zapytania można kierować pod numer: 0845 608 0022 lub 0345 608 0022 (w Zjednoczonym Królestwie) i +44 845 608 0022 lub +44 345 608 0022 (numer międzynarodowy). Linie są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00 i w soboty w godzinach 9:00–17:00.

15 Jeżeli przebywam w innym państwie, a dłużnik przebywa w danym państwie członkowskim:

15.1 Czy mogę złożyć wniosek bezpośrednio do takiego organu lub organizacji prywatnej w danym państwie członkowskim?

Wnioskodawca zamieszkujący w państwie trzecim powinien zasadniczo skontaktować się w pierwszej kolejności z organem centralnym swojego państwa, aby ustalić, czy istnieje obecnie umowa o wzajemności w sprawie zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku braku takiej umowy alternatywnym rozwiązaniem będzie wytoczenie powództwa w Irlandii Północnej. W takiej sytuacji wnioskodawca powinien skontaktować się z organizacją zrzeszającą prawników w Irlandii Północnej (numer telefonu: +44 28 9023 1614), która przekaże mu dane prawników (solicitors), którzy mogą udzielać porad i pomocy prawnej w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych.

Jeżeli państwa są związane taką umową, wnioski o odzyskanie należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 4/2009 można złożyć bezpośrednio do sądu lub przekazać sądowi za pośrednictwem organu centralnego Irlandii Północnej. Wnioski składane na podstawie innych umów o wzajemności należy przesyłać do organu centralnego.

W takiej sytuacji do kompetencji CMS należy wyliczenie wysokości świadczeń alimentacyjnych wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca i dziecko zamieszkują w innych częściach Zjednoczonego Królestwa (tj. w Anglii, Walii lub Szkocji). Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje poza Zjednoczonym Królestwem, CMS nie jest organem właściwym do wyliczenia wysokości świadczeń alimentacyjnych.

15.2 Jeżeli tak, w jaki sposób mogę skontaktować się z tym organem lub organizacją prywatną i jaką pomoc mogę uzyskać?

Jeżeli zawarto umowę o wzajemności w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, wówczas po przesłaniu wniosku do Irlandii Północnej organ centralny Irlandii Północnej pełni funkcję punktu kontaktowego dla wnioskodawcy, prawników (solicitors) i organów państw trzecich.

W stosownych przypadkach organ centralny Irlandii Północnej podejmuje również czynności w celu zarejestrowania orzeczenia sądu oraz wyznaczenia zastępcy procesowego w imieniu wnioskodawcy, z zastrzeżeniem wymogów w zakresie przyznawania pomocy prawnej.

Organ centralny przetwarza otrzymany wniosek, a następnie, jeżeli sporządzono go prawidłowo, przekazuje go właściwemu sądowi pokoju w celu przeprowadzenia postępowania (chociaż, jak już wskazano, wnioski na podstawie rozporządzenia (WE) nr 4/2009 można również składać bezpośrednio do sądu pokoju). Dane kontaktowe organu centralnego zmieszczono powyżej.

W ściśle określonych przypadkach CMS może być uprawniony do wyliczenia wysokości świadczeń alimentacyjnych. Informacje o sytuacjach, w których CMS nie będzie mógł przyjąć wniosku, można znaleźć w odpowiedziach na poprzednie pytania.

16 Czy dane państwo członkowskie związane jest Protokołem haskim z 2007 r.?

Zjednoczone Królestwo nie jest stroną protokołu haskiego z 2007 r. i w związku z tym postanowienia tego protokołu nie mają zastosowania w Irlandii Północnej.

17 Jeżeli dane państwo członkowskie nie jest związane Protokołem haskim z 2007 r., jakie prawo ma zastosowanie do roszczenia alimentacyjnego zgodnie z przepisami międzynarodowego prawa prywatnego? Jakie są odpowiednie przepisy międzynarodowego prawa prywatnego?

Prawo Irlandii Północnej ma zastosowanie do wszystkich spraw rozstrzyganych w Irlandii Północnej.

18 Jakie są przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach transgranicznych w UE zgodnie ze strukturą rozdziału V rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych?

W sprawach o odzyskanie należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych zazwyczaj nie istnieje przymus adwokacki i w większości przypadków nie są pobierane żadne opłaty.

W przypadkach, w których istnieje przymus adwokacki, można otrzymać pomoc prawną (rozdział V), ale w niektórych przypadkach jest ona uzależniona od oceny zdolności finansowej i szans powodzenia sprawy (means and merits test); wnioskodawca może zostać zobowiązany do pokrycia części kosztów pomocy prawnej. W ramach pomocy prawnej można przeprowadzić ocenę, aby ustalić, czy charakter sprawy przesądza o tym, że strona powinna wystąpić o przyznanie pomocy prawnej w pełnym zakresie.

19 Jakie środki przyjęło dane państwo członkowskie w celu zapewnienia wykonywania zadań opisanych w art. 51 rozporządzenia w sprawie świadczeń alimentacyjnych?

Rozporządzenie z 2011 r. w sprawie właściwości i orzeczeń w sprawach cywilnych dotyczących świadczeń alimentacyjnych [Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011] (SI 1484/2011) wspiera stosowanie rozporządzenia (WE) nr 4/2009. Na mocy art. 3 w związku z załącznikiem 1 wyznaczono organy centralne dla Zjednoczonego Królestwa (w tym Irlandii Północnej). W rozporządzeniu 4 i załączniku 2 określa się organy odpowiedzialne za przekazywanie informacji organom centralnym (w tym informacji na temat dłużnika) oraz ustanawia przepisy w zakresie prawidłowego sposobu ujawniania takich informacji przez te organy centralne, które je otrzymują.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 27/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.