Alimenty

Prawo Unii Europejskiej umożliwia osobom, które chcą zgłosić roszczenie alimentacyjne, np. żądanie wykonania zobowiązania alimentacyjnego od rodzica niemieszkającego z dzieckiem, wystąpienie do sądu w państwie pochodzenia o ustalenie obowiązku alimentacyjnego dłużnika i określenie należnej kwoty. Taki wyrok będzie łatwo uznawalny w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym państwie, należy wybrać jego flagę.

Przepisy obowiązujące od czerwca 2011 r.

Od 18 czerwca 2011 r. zastosowanie mają nowe przepisy dotyczące zobowiązań alimentacyjnych. Przepisy te nadal zapewniają ochronę sądową wierzyciela alimentacyjnego poprzez umożliwienie mu ścigania dłużnika w sądach państwa pochodzenia wierzyciela. Dodatkowo w większości przypadków protokół haski z 2007 r. określa prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych, przy czym zapewnia się swobodny obieg orzeczeń dotyczących zobowiązań alimentacyjnych w Unii Europejskiej bez dodatkowych formalności w państwie członkowskim, w którym występuje się o wykonanie orzeczenia. Ponadto wierzyciele i dłużnicy alimentacyjni korzystają z pomocy administracyjnej świadczonej przez państwa członkowskie.

Przepisy te mają zastosowanie we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, w tym w Danii, na podstawie Umowy z dnia 19 października 2005 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Dania nie stosuje jednak niektórych przepisów, w szczególności dotyczących prawa właściwego oraz współpracy między organami centralnymi.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest już państwem członkowskim UE. Toczące się procedury i postępowania wszczęte w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych przed końcem okresu przejściowego będą jednak nadal prowadzone w oparciu o prawo UE. Na potrzeby takich procedur i postępowań do końca 2024 r. Wielka Brytania pozostaje nadal jedną z opcji wyboru w (dynamicznych) formularzach dostępnych online.

W rozporządzeniu przewidziano również, że organy administracyjne mogą zostać uznane za sądy do celów postępowań w sprawach alimentacyjnych. Wykaz tych organów można znaleźć tutaj PDF (155 Kb) pl.

Europejski portal e-Sprawiedliwość zawiera informacje dotyczące stosowania rozporządzenia oraz łatwe w obsłudze narzędzie umożliwiające wypełnianie formularzy. Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych opracowała wytyczne dotyczące stosowania załączników do rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, dostępne w 23 językach.

Jeżeli alimenty zasądza się od osoby mieszkającej w państwie nienależącym do UE lub przyznaje się je takiej osobie, Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny oraz Protokół w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych mogą pomóc w dochodzeniu należnych alimentów w państwach nienależących do UE, będących stronami tych międzynarodowych instrumentów. Konwencja weszła w życie 1 sierpnia 2014 r. i obowiązuje w stosunkach między UE a państwami trzecimi, które ją podpisały.

Nieobowiązkowy standardowy formularz dotyczący oświadczenia w sprawie zaległości alimentacyjnych

Aby usprawnić praktyczne wdrażanie rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych oraz wykonywanie praw przez obywateli w całej Unii Europejskiej, w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych opracowano nieobowiązkowy standardowy formularz dotyczący oświadczenia w sprawie zaległości alimentacyjnych.

Ten nieobowiązkowy formularz ma na celu uproszczenie odzyskiwania zaległości alimentacyjnych. Będzie on udostępniony w 23 językach. Do formularza załączono praktyczny przewodnik na temat sposobu jego wypełniania. Formularz jest dostępny w następujących formatach: PDF PDF (1047 Kb) pl oraz XLS Excel (291 Kb) pl.

Nieobowiązkowy standardowy formularz ugody

Aby ułatwić wdrożenie rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych oraz skuteczne transgraniczne odzyskiwanie należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych, Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych opracowała (nieobowiązkowy) standardowy formularz ugody.

Zawarcie ugody pozwoli uniknąć interwencji sądu oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także długotrwałych i złożonych postępowań. Organa centralne mogą skorzystać z tego formularza, aby ułatwić zawieranie ugód oraz pokonać bariery językowe i doprowadzić do dobrowolnego płacenia świadczeń alimentacyjnych. Formularz będzie dostępny w 23 językach UE. Formularz jest dostępny w następującym formacie: PDF PDF (154 Kb) pl.

Ostatnia aktualizacja: 09/12/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.