Obligațiile de întreținere

Austria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

Întreținerea servește la acoperirea tuturor nevoilor materiale adecvate, adică necesare și obișnuite, ținând seama de circumstanțele individuale. Aceasta acoperă, în special, cheltuielile cu alimentele, îmbrăcămintea, locuința (inclusiv încălzirea și electricitatea), îngrijirea medicală și igiena, plata unor contribuții suplimentare de asigurări sociale, divertisment și activități recreative, cultură și sport, comunicare și mass-media (telefon, radio, TV, internet) și educație și formare. Întreținerea nu include contribuțiile la sistemele private de pensii sau de economisire.

O obligație de întreținere este obligația de a plăti alocație de întreținere, după caz. Cuantumul întreținerii datorate va depinde de nevoile specifice ale persoanei îndreptățite să beneficieze de întreținere, precum și de capacitatea plată a persoanei obligate să facă plăți de întreținere.

Alocația de întreținere trebuie să fie plătită de:

  • părinți pentru copiii și nepoții lor;
  • copii pentru părinții și bunicii lor;
  • soți și partenerii înregistrați, unul în favoarea celuilalt.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

Nu există limită de vârstă. Copiii au dreptul la întreținere până în momentul în care sunt în măsură să se întrețină singuri.

Principalele diferențe dintre dreptul la întreținere al unui adult și cel al unui minor țin de exercitarea acestui drept.

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

Cererile de obligare la plata alocației de întreținere trebuie introduse în instanță.

În procedurile civile contencioase, soții și partenerii înregistrați trebuie să își valorifice creanțele prin intermediul unor acțiuni în justiție. Instanța - în practică, un judecător - decide în cauza respectivă printr-o hotărâre pronunțată în urma unei proceduri de obținere a probelor. În plus, soții și partenerii înregistrați pot, de asemenea, să solicite un ordin provizoriu privind plata provizorie a alocației de întreținere în cadrul unei proceduri privind obligația de întreținere sau în cadrul unei proceduri de divorț/de desfacere a căsătoriei. În aceste cazuri, instanța hotărăște în urma unei proceduri de furnizare de documente de atestare (Bescheinigungsverfahren).

Întreținerea copiilor trebuie solicitată în cadrul unor proceduri necontencioase. Acest lucru va fi valabil și în cazul copiilor care au împlinit vârsta majoratului. Instanța competentă în materia tutelei (Pflegschaftsgericht), în fapt, un Rechtspfleger (un judecător al unei instanțe judiciare austriece cu autoritatea de a pronunța hotărâri), decide printr-o hotărâre în urma unei proceduri de obținere a probelor. În plus, un copil poate solicita pronunțarea unei hotărâri provizorii privind obligația de întreținere provizorie, în contextul unei proceduri privind obligația de întreținere: în aceste cazuri, instanța hotărăște în urma unei proceduri de furnizare de documente de atestare (Bescheinigungsverfahren). Minorii pot solicita și plata unei alocații provizorii, în afara procedurilor de stabilire a alocației de întreținere.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

Cererea de stabilire sau de executare a alocației de întreținere în cazul minorilor poate fi întocmită de reprezentantul legal, și anume, de persoana căreia i s-a încredințat copilul. De asemenea, cu consimțământul persoanei în cauză, serviciul de asistență socială pentru copii și tineri [Kinder- und Jugendhilfeträger] poate acționa în calitate de reprezentant al copilului.

În toate celelalte cazuri, reclamanții pot fi reprezentați doar de o persoană împuternicită în baza unei procuri sau a unei forme specifice de reprezentare juridică (Erwachsenenvertreter).

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

Competența în materie de obligații de întreținere este definită prin lege.

În conformitate cu articolul 114 din Legea privind competența judiciară (Jurisdiktionsnorm, JN), instanța competentă în materia tutelei (Pflegschaftsgericht) este competentă și în procesul de luare a deciziilor privind creanțele de întreținere legală a minorilor; Creanțele de întreținere legală a altor rude pe linie ascendentă sau descendentă intră în competența instanței în jurisdicția căreia se află locul de competență pentru litigii al persoanei beneficiare.

Aceasta va depinde de locul în care persoana în cauză își are domiciliul sau reședința obișnuită.

În conformitate cu articolul 76a din Legea privind competența judiciară (JN), instanța competentă în cauze privind alocația de întreținere a soților sau a partenerilor înregistrați este instanța unde se desfășoară procedura de divorț sau de desfacere a căsătoriei. În cazul în care o astfel de procedură este pendinte, instanța competentă este cea din raza teritorială a căreia se află pârâtul (articolele 65-71 din JN).

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

Întreținerea copilului: părțile nu au obligația de a fi reprezentate în primă instanță. Cu toate acestea, dacă doresc să fie reprezentate, în cauze care implică bani sau o valoare monetară care depășește 5 000 EUR, părțile pot fi reprezentate doar de către un avocat [cerința privind consultanța juridică relativă, articolul 101 alineatul (1) din Legea austriacă privind procedurile necontencioase (Außerstreitgesetz, AußStrG]. În cazul căilor de atac, se aplică o cerință absolută de a avea consiliere juridică.

Întreținerea soților sau a partenerilor înregistrați: părțile nu au obligația de a fi reprezentate în primă instanță. Cu toate acestea, dacă doresc să fie reprezentate, în cazurile care implică bani sau o valoare monetară care depășește 5 000 EUR, părțile pot fi reprezentate doar de către un avocat [cerința privind consultanța juridică relativă, articolul 29 alineatul (1) din Codul de procedură civilă austriac (Zivilprozessordnung, ZPO)]. În cazul căilor de atac, se aplică o cerință absolută de a avea consiliere juridică.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

Taxele care trebuie plătite pentru introducerea în instanță a unei cauze în materie de întreținere diferă în funcție de cuantumul alocației de întreținere acordate. Prin urmare, baza de evaluare a creanțelor de întreținere care au fost deja acordate în trecut este suma acordată. În cazul în care cauza se referă la alocația de întreținere viitoare, suma care va fi utilizată ca bază de evaluare este suma anuală de întreținere. În cazul în care alocația de întreținere este acordată pentru o perioadă mai mică de 1 an, baza de evaluare care trebuie folosită este valoarea totală [nota 1 la postul tarifar 7 din Legea privind taxele judiciare, (Gerichtsgebührengesetz, GGG) pentru procedurile de întreținere a copilului; articolul 15 alineatul (5) din GGG pentru procedurile referitoare la întreținerea soților sau a partenerilor înregistrați].

În ceea ce privește onorariul real, se face o distincție între întreținerea copilului în cadrul procedurii necontencioase și cazurile de întreținere privind soții sau partenerii înregistrați. În cazurile privind întreținerea copiilor, dacă solicitanții sunt minori (au sub 18 ani), aceștia nu trebuie să plătească taxe.

În cazurile privind întreținerea copiilor, dacă solicitanții sunt minori (au sub 18 ani), aceștia nu trebuie să plătească taxe.

Pentru solicitanții adulți, taxa forfetară pentru deciziile și soluționările legate de creanțele de întreținere este de 0,5 % din suma reprezentând valoarea creanței de întreținere acordate (postul tarifar 7 din GGG). Taxa se plătește de către debitorul obligației de întreținere (și anume, persoana care datorează întreținerea). În cazul în care, ca rezultat al unei noi cereri, o sumă de întreținere care fusese deja acordată printr-o hotărâre definitivă sau printr-o soluționare a fost deja majorată, baza de evaluare ar trebui să fie diferența dintre această sumă și suma care trebuia plătită anterior.

Exemplu: se acordă, lunar, o întreținere viitoare de 250 EUR

Taxa forfetară este de 15,00 EUR (250 EUR * 12 * 0,05)

Dacă un adult care trebuie să plătească alocație de întreținere solicită reducerea sumei pe care trebuie să o plătească, se aplică taxa unică (fixă) de 15,00 EUR. această taxă va fi eliminată dacă cererea solicitantului are câștig de cauză pentru o reducere a sumei de plătit pentru întreținere (nota 3 la postul tarifar 7 din GGG). În cadrul procedurii referitoare la întreținerea soțului/soției sau a partenerului înregistrat, se aplică postul tarifar 1 din GGG.

În cadrul procedurii referitoare la întreținerea soțului/soției sau a partenerului înregistrat, se aplică postul tarifar 1 din GGG. Taxa forfetară va fi percepută numai pentru plângere, în calitate de cerere de sesizare a instanței, iar aceasta va putea fi plătită eșalonat, în funcție de baza individuală de evaluare. Pentru a ilustra acest punct, taxele aplicabile în conformitate cu postul tarifar 1 din GGG (la 4 mai 2023) sunt prezentate mai jos:

Valoarea creanței în litigiu – taxă aplicabilă

până la 150 EUR inclusiv – 25 EUR

peste 150 EUR și până la 300 EUR inclusiv – 48 EUR

peste 300 EUR și până la 700 EUR inclusiv – 68 EUR

peste 700 EUR și până la 2 000 EUR inclusiv – 114 EUR

peste 2 000 EUR și până la 3 500 EUR inclusiv – 182 EUR

peste 3 500 EUR și până la 7 000 EUR inclusiv – 335 EUR

peste 7 000 EUR și până la 35 000 EUR inclusiv – 792 EUR

peste 35 000 EUR și până la 70 000 EUR – 1 556 EUR

În cadrul procedurilor civile, în conformitate cu articolele 63-73 din Codul de procedură civilă (ZPO), asistența judiciară se acordă la cerere, dacă o parte nu este în măsură să suporte costurile pentru desfășurarea procedurilor necesare fără a-și pune în pericol nevoile pentru propria subzistență. În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din AußStrG, aceste dispoziții trebuie să se aplice în mod corespunzător în procedurile necontencioase (cum ar fi, de exemplu, în cazul procedurilor privind întreținerea copilului).

În termeni abstracți, întreținerea necesară este stabilită la un nivel situat între venitul statistic mediu al unui angajat și nivelul minim de subzistență. Această sumă este considerată expusă riscului în cazul în care partea și familia sa care au dreptul la întreținere nu ar putea nici măcar să ducă o existență modestă, luând în considerare orice active utilizabile sau posibilitatea de a acumula economii în cursul procedurii care se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. De asemenea, se poate acorda asistență judiciară parțială.

Asistența judiciară ar trebui acordată numai dacă acțiunea în justiție sau apărarea respectivă nu pare să fie în mod evident intenționată sau inutilă. Cetățenia părții nu este relevantă în această privință.

Asistența judiciară include, în special, o scutire temporară de la plata cheltuielilor de judecată și a onorariilor pentru martori, experți și interpreți, precum și de la plata cheltuielilor de deplasare ale părților atunci când acestea trebuie să se prezinte în persoană. În cazul în care reprezentarea de către un avocat este prevăzută de lege (de exemplu, în apel) sau dacă acest lucru este considerat necesar în circumstanțele specifice ale unei cauze, ar trebui numit un avocat austriac, cu titlu provizoriu, fără niciun cost pentru părți. De asemenea, activitatea avocatului include consilierea în faza precontencioasă cu privire la o soluționare extrajudiciară a litigiului.

Articolul 71 din ZPO prevede că părțile care beneficiază de asistență judiciară trebuie să fie obligate să ramburseze parțial sau integral sumele de la care au fost exceptate în mod provizoriu și care nu au fost încă rambursate, precum și să plătească taxele care trebuie achitate în conformitate cu grila de salarizare a avocaților desemnați în măsura în care și în momentul în care acestea sunt în măsură să facă acest lucru fără a își pune în pericol resursele necesare pentru propria subzistență. După trei ani de la încheierea procedurii, executarea obligației de rambursare a acestor sume nu mai poate fi cerută în înstanță. Instanța poate solicita părții să furnizeze, într-un interval corespunzător de timp prevăzut de curte, o nouă fișă a activelor, inclusiv documente justificative rezonabile, pentru a verifica dacă mai sunt îndeplinite condițiile de rambursare.

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

Instanța stabilește alocația de întreținere ca beneficiu monetar. Părintele care administrează gospodăria în care are grijă de copil contribuie la întreținerea copilului în acest mod. Celălalt părinte este obligat să efectueze plăți.

Suma întreținerii care urmează să fie plătită copilului depinde de capacitatea părintelui de a contribui și de nevoile copilului și se stabilește de la caz la caz. Pe baza metodei procentuale dezvoltate în jurisprudență în scop orientativ, persoana care trebuie să plătească întreținerea va plăti un anumit procent din venitul său lunar (net):

  • 16 % pentru copiii sub 6 ani;
  • 18 % pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani;
  • 20 % pentru copiii cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani; și
  • 22 % pentru copiii cu vârsta de peste 15 ani.

În cazul în care o persoană este obligată să plătească o alocație de întreținere pentru mai mulți copii, acest lucru va fi luat în considerare prin reducerea în consecință a procentajelor. Punctele procentuale care trebuie deduse în cazul în care este vizat mai mult de un copil sunt de 1 % pentru fiecare copil suplimentar cu vârsta sub 10 ani, 2 % pentru fiecare copil suplimentar cu vârsta de peste 10 ani și 0-3 % pentru soțul/soția care are dreptul la întreținere, în funcție de veniturile proprii ale acestuia/acesteia.

Pe baza jurisprudenței, plățile pentru creanțele de întreținere au o limită superioară [cunoscută sub denumirea de Luxusgrenze (limită de lux)], care este de două până la trei ori mai mare față de suma de bază medie (Regelbedarf) stabilită, de asemenea, în jurisprudență. Suma se ajustează anual și, la 1 ianuarie 2023, nivelul lunar al acesteia este de

Valoarea nevoilor de bază

potrivit Danninger (în ÖA 1972, 17), calculată de Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Sume în EUR

Ani

de la 0 ani

de la 3 ani

de la 6 ani

de la 10 ani

de la 15 ani

de la 19 ani
începând cu 2022: de la 20 de ani

1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023

320

320

410

500

630

720

1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022

290

290

370

450

570

650

1 iulie 2021 - 31 decembrie 2021

219

282

362

414

488

611

1 iulie 2020 - 30 iunie 2021

213

274

352

402

474

594

1 iulie 2019 - 30 iunie 2020

212

272

350

399

471

590

1 iulie 2018 - 30 iunie 2019

208

267

344

392

463

580

1 iulie 2017 - 30 iunie 2018

204

262

337

385

454

569

1 iulie 2016 - 30 iunie 2017

200

257

331

378

446

558

1 iulie 2015 - 30 iunie 2016

199

255

329

376

443

555

1 iulie 2014 - 30 iunie 2015

197

253

326

372

439

550

1 iulie 2013 - 30 iunie 2014

194

249

320

366

431

540

1 iulie 2012 - 30 iunie 2013

190

243

313

358

421

528

1 iulie 2011 - 30 iunie 2012

186

238

306

351

412

517

1 iulie 2010 - 30 iunie 2011

180

230

296

340

399

501

1 iulie 2009 - 30 iunie 2010

177

226

291

334

392

492

1 iulie 2008 - 30 iunie 2009

176

225

290

333

391

491

1 iulie 2007 - 30 iunie 2008

171

217

281

322

378

475

1 iulie 2006 - 30 iunie 2007

167

213

275

315

370

465

1 iulie 2005 - 30 iunie 2006

164

209

270

309

363

457

1 iulie 2004 - 30 iunie 2005

160

204

264

302

355

447

1 iulie 2003 - 30 iunie 2004

157

200

258

296

348

438

Sumele din 1972 până în 2002 sunt prezentate în acest tabel: Regelbedarf 1972-2002

Întreținerea pentru soți sau partenerii înregistrați, în perioada în care aceștia sunt în continuare căsătoriți sau înregistrați ca parteneri, va depinde, de asemenea, de capacitatea contributivă a debitorului obligației de întreținere și de necesitățile persoanei îndreptățite și va fi stabilită de la caz la caz. Pe baza metodei procentuale stabilite de jurisprudență pentru a se oferi îndrumare, creanța de întreținere a părții cu cel mai mic venit se calculează la o rată de 40 % din venitul familiei (venit net al ambilor soți/parteneri) din care se scad veniturile proprii ale reclamantului. În cazul în care una dintre părți nu dispune de un venit propriu și are doar răspunderea gospodăriei, el sau ea are dreptul la o treime (33 %) din venitul net al persoanei care asigură traiul în gospodărie. Trebuie luate în considerare alte responsabilități de îngrijire (prin deducerea sumelor procentuale).

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

Întreținerea trebuie plătită în avans la începutul lunii [articolul 1418 din Codul civil (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB); articolul 70 din Legea privind căsătoriile (Ehegesetz); articolul 22 alineatul (1) din Legea privind parteneriatele înregistrate (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, EPG). Plățile trebuie efectuate către persoana îndreptățită sau către reprezentantul acesteia (părinte, reprezentant legal special [Erwachsenenvertreter]).

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

După ce s-a stabilit cuantumul alocației de întreținere în acțiunea principală, punerea în aplicare (executarea obligatorie) poate fi îndreptată împotriva debitorului, în conformitate cu normele generale.

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

Debitorul (în procedura de executare: persoana obligată) trebuie să rețină o sumă minimă (adică o sumă care nu va putea fi poprită), care este egală cu nivelul minim de subzistență. Nivelul minim de subzistență, care depinde de mai mulți factori, este redefinit anual. În conformitate cu articolul 291b din Codul de executare austriac (Exekutionsordnung, EO), obligatul trebuie să rețină doar 75 % din nivelul minim de subzistență în cazul unei executări bazate pe o creanță de întreținere legală. Din diferența dintre acest nivel minim de subzistență redus și nivelul de subzistență minim standard, trebuie îndeplinită în primul rând orice creanță de întreținere legală, indiferent de ordinea de prioritate a angajamentului stabilit pentru aceste creanțe și plățile trebuie să fie proporționale cu plățile lunare actuale ale întreținerii. În acest sens, creditorii obligației de întreținere au prioritate față de alți creditori.

Orice creanțe (restante) care au fost atribuite prin hotărâre executorie (Judikatschulden) au un termen de prescripție de 30 de ani și, prin urmare, pot fi executate prin lege în acest interval de timp.

Nu există termene de prescripție speciale în ceea ce privește executarea creanțelor de întreținere.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

În cazul în care s-a obținut acordul scris din partea unui reprezentant legal al minorului, serviciul de asistență socială pentru copii și tineri poate acționa ca reprezentant al copilului pentru a stabili sau executa creanțele de întreținere ale minorului.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

Scopul urmărit prin plata în avans a alocației de întreținere este de a se asigura că minorii pot primi alocație de întreținere în cazul în care unul dintre părinți nu achită alocația cu regularitate sau nu reușește să își îndeplinească obligațiile de plată în totalitate. Plata în avans a alocației de întreținere va fi acordată de autoritățile publice, la cerere. Cererea se introduce în instanță în numele copilului de către părintele care este autorizat să reprezinte copilul.

Minorii care au dreptul la alocație de întreținere sunt cei

  • care au reședința obișnuită în Austria;
  • sunt de cetățenie austriacă ori sunt cetățeni ai unui alt stat membru al UE/SEE ori sunt apatrizi și
  • nu locuiesc în aceeași gospodărie cu debitorul obligației de întreținere.

Plata în avans a alocației de întreținere este acordată pentru o perioadă maximă de cinci ani, de la începutul lunii în care s-a depus cererea; plățile sunt efectuate în avans persoanei care beneficiază de întreținere, de către instanța regională superioară în prima zi din fiecare lună.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

În cazul în care debitorul obligației de întreținere locuiește în străinătate și nu are bunuri care pot fi valorificate în Austria, executarea trebuie să aibă loc în străinătate. Cererile în acest sens pot fi depuse prin intermediul autorității centrale [Zentrale Behörde] [articolul 8 din Legea austriacă din 2014 privind obligațiile de întreținere în străinătate (Auslandsunterhaltsgesetz) 2014].

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

Serviciul de asistență socială pentru copii și tineri (autoritățile districtuale sau magistrații) și instanțele districtuale îi vor sprijini pe solicitanții obligației de întreținere pentru a putea face uz sau a recupera creanțele. Autoritatea centrală va transmite cererile țării străine.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

În timpul programului de lucru al autorităților și al instanțelor; autoritatea centrală oferă, de asemenea, consiliere prin telefon și poștă electronică.

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

De îndată ce cererile solicitantului sunt primite de către instanța competentă,acestea sunt tratate, în genera, în același mod ca în cazul în care ar fi locuit în Austria.

Cererile vor fi transmise instanței de către autoritatea centrală. Instanța va acorda asistență judiciară, după caz, și se va asigura că Baroul avocaților din Austria numește un avocat pentru a asigura asistența judiciară. Atunci când acționează în calitate de reprezentant al solicitantului străin care este familiarizat cu legislația austriacă, avocatul care asigura asistență judiciară va fi responsabil de depunerea tuturor cererilor ulterioare, de transferul plăților alocației de întreținere primite și de raportările privind aceste activități (articolul 9 din Legea austriacă din 2014 privind creanțele de întreținere în străinătate [Auslandsunterhaltsgesetz]).

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

Întrucât se aplică principiul cooperării între două autorități centrale, autoritățile din statul membru de reședință sunt principalele responsabile de acordarea acestui sprijin.

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

Nu se aplică.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Da.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

Nu se aplică.

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Până la 1 august 2014 s-au aplicat numai dispozițiile din prezentul capitol; de la această dată, accesul la justiție în cazurile transfrontaliere este reglementat și de articolul 10 și următoarele din Legea din 2014 privind creanțele de întreținere în străinătate, BGBl (Monitorul Oficial Federal al Austriei) I 34/2014.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Stabilirea unor proceduri birocratice simplificate prin Legea austriacă din 2014 privind creanțele de întreținere în străinătate pentru a-i permite Departamentului I 10 din cadrul Ministerului Federal al Justiției să prelucreze un număr tot mai mare de cazuri cu același număr de angajați.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 25/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.