Obligațiile de întreținere

Cipru
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

Acestea acoperă obligațiile comune de întreținere ale părinților față de copiii lor minori, în conformitate cu mijloacele lor financiare, indiferent dacă sunt împreună sau sunt separați. Obligațiile de întreținere sunt extinse la fostul soț/fosta soție, în cazul în care acesta/aceasta se află în imposibilitatea de a se întreține singur(ă) din propriile resurse financiare.

Persoanele care trebuie să plătească pensie de întreținere sunt părinții față de copiii lor și/sau foștii soți reciproc, precum și copiii majori părinților lor, în cazul în care aceștia din urmă se află în imposibilitatea de a se întreține din active sau venituri.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

Obligațiile de întreținere încetează când copilul atinge vârsta majoratului, și anume atunci când acesta atinge vârsta de 18 de ani, cu excepția cazului în care copilul se află în incapacitate de a se întreține singur după ce a ajuns la vârsta adultă. Acest lucru este valabil în cazul în care copilul suferă de o boală fizică sau mintală, nu poate lucra deoarece este înscris la o instituție de învățământ superior sau profesional sau în cazul în care acesta își efectuează serviciul militar.

În conformitate cu legislația cipriotă și, mai precis, cu articolul 34 din Legea privind relațiile dintre părinți și copii,

Legea nr. 216/90, copiii majori au și obligații de întreținere față de părinți.

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

Trebuie să vă adresați unei instanțe și, mai concret, instanței pentru cauze de familie din prefectura în care sunteți înregistrat ca rezident.

Procedura începe cu o cerere inițială de obținere a pensiei de întreținere, însoțită de o declarație sub jurământ depusă de solicitant, care este înregistrată în registrul instanței. Cererea este comunicată pârâtului (debitorului obligației de întreținere) căruia îi este acordat dreptul de a fi audiat și de a depune o obiecție. În cazul în care cele două părți cad de acord, se emite un decret de întreținere de comun acord. În caz contrar, cererea este programată pentru audiere, iar instanța formulează o decizie bazată pe declarațiile formulate de cele două părți.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

În cazul în care creditorul este un minor (cu alte cuvinte un copil cu o vârstă mai mică de 18 ani), cererea este formulată de către tutorele creditorului (de exemplu de mamă), în numele și în beneficiul creditorului.

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

În temeiul articolului 12 din Legea nr. 23/90 privind instanţele pentru cauze de familie (astfel cum a fost modificată), atunci când creditorul este un minor, instanța competentă din locul unde își are reședința creditorul sau debitorul este competentă în cazul respectiv [articolul 12 alineatul (1) litera (b)]. În toate celelalte cazuri (de exemplu, atunci când creditorul este un adult), instanța competentă în cazul respectiv este instanța competentă a locului de reședință sau a sediului solicitantului (creditorului) ori al debitorului [articolul 12 alineatul (1) litera (a)].

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

Solicitanții se pot adresa curții, în persoană sau prin intermediul unui avocat.

În ceea ce privește procedura, consultați punctul 3 de mai sus.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

Procedura implică plata unor taxe sub formă de onorarii ale avocaților (în cazul în care solicitantul este reprezentat de un avocat) și a costurilor procedurilor judiciare. Suma este stabilită prin regulamentele publicate periodic de către Curtea Supremă a Ciprului. Costul exact depinde de durata și/sau de complexitatea procedurilor. În cazul în care solicitantul nu are suficiente mijloace financiare, acesta poate depune o cerere pentru asistență judiciară gratuită, în conformitate cu Legea nr. 165(I)/2002, astfel cum a fost modificată.

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

Tipul de întreținere acordat de curte este de la părinte la copil, de la copil la părinte și între foștii soți. Valoarea întreținerii se calculează luând în considerare nevoile creditorului și mijloacele financiare de care dispune debitorul în cauză. Întreținerea include toate măsurile necesare pentru subzistența creditorului și bunăstarea acestuia și, în plus, costurile educației sale, dacă este cazul (articolul 37 din Legea nr. 216/90).

Decretul de întreținere poate fi revizuit de către curte în urma unei cereri adresate de către solicitant (sau de reprezentantul acestuia) în cazul în care costurile de întreținere ale creditorului sau situația familială a acestuia suferă modificări ori în cazul în care se modifică condițiile debitorului obligației de întreținere [articolul 38 alineatul (1) din Legea nr. 216/90].

În afară de modificările aduse circumstanțelor sau costurilor, legea [articolul 38 alineatul (2) din Legea nr. 216/90], prevede o majorare automată de 10 % a întreținerii la douăzeci și patru (24) de luni, cu excepția cazului în care instanța decide altfel.

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

Întreținerea se plătește lunar creditorului sau tutorelui acestuia ori avocatului acestuia, prin virament bancar, prin cec sau în numerar.

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

Dacă debitorul care face obiectul unui decret refuză să plătească, pensia de întreținere este colectată în mod asemănător cu colectarea penalităților cu titlu cominatoriu. Procedura include emiterea unui mandat de arest (articolul 40 din Legea nr. 216/90).

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

În conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Legea nr. 232/91, debitorul este exonerat de obligația de a plăti suma datorată în temeiul unui decret de întreținere pentru o perioadă de maxim doi ani.

Orice perioadă de absență a debitorului obligației de întreținere din Republica Cipru este exclusă de la calculul perioadei menționate mai sus.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

Nu există nicio astfel de autoritate sau organizație la nivel național.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

A se vedea răspunsul de mai sus.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

Da, în acest caz, solicitantul/creditorul poate să solicite asistență din partea autorității centrale din Republica Cipru, și anume Ministerului Justiției și Ordinii Publice.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Persoana în cauză sau avocatul său poate contacta autoritatea centrală prin telefon, în scris (prin scrisoare, fax sau e-mail) sau în cadrul unei reuniuni directe.

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

În cazul în care solicitantul/creditorul este în altă țară, iar debitorul locuiește în Cipru, solicitantul poate solicita asistență din partea Ministerului Justiției și Ordinii Publice, care este autoritatea centrală, prin intermediul autorității centrale competente din țara în care se află, dar nu în mod direct.

În mod alternativ, acesta se poate adresa direct instanței prin avocatul său.

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

În acest caz, autoritatea centrală din Cipru poate să fie contactată prin telefon sau în scris (prin scrisoare, fax sau e-mail) și să furnizeze asistență pentru transmiterea unei cereri scrise de întreținere instanței naționale competente.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Da, Cipru respectă Protocolul de la Haga din 2007.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

Nu se aplică.

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

La punerea în aplicare a noului regulament privind obligațiile de întreținere [Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului], în prezent, cererile sunt transmise direct instanței competente din Republica Cipru prin autoritatea centrală a republicii.

De asemenea, accesul la justiție este facilitat prin furnizarea de asistență judiciară, în conformitate cu legislația națională, și anume Legea nr. 165(I)/2002, și în contextul directivei UE relevante privind asistența judiciară acordată în litigiile transfrontaliere.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Pentru a garanta aplicarea corectă a articolului 51, autoritatea centrală cooperează îndeaproape cu alte autorități competente de stat cu scopul, printre altele, de a obține informațiile solicitate, cum ar fi domiciliul și adresa profesională a debitorului, venituri etc., de a identifica debitorul și de a transmite documentele curții debitorului prin obținerea și transmiterea către autoritățile judiciare a unei adrese de notificare valabile.

În ciuda furnizării de asistență judiciară, cele citate mai sus, precum și transmiterea de cereri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 4/2009, sunt puse la dispoziția solicitanților prin intermediul autorității centrale și, prin urmare, nu se pune problema asistenței judiciare.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 11/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.