NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Obligațiile de întreținere

Estonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

În temeiul Constituției estone (põhiseadus), o obligație de întreținere reprezintă datoria familiei de a le oferi membrilor săi asistența de care aceștia au nevoie.

O pensie de întreținere este o sumă care trebuie plătită pentru întreținere și care este, de obicei, achitată sub formă de bani. La cererea unei persoane îndreptățite, în anumite cazuri, o instanță poate impune ca o obligație de întreținere să fie plătită ca o sumă unică. O persoană obligată să achite o pensie de întreținere unui copil minor poate, în cazul în care există un motiv valabil, să solicite să i se permită să își îndeplinească obligația de întreținere într-un mod nemonetar.

În general, obligația de a plăti o obligație de întreținere unei persoane care are nevoie de asistență le revine ascendenților și descendenților de gradul întâi ai unei persoane – cu alte cuvinte, un copil major și un părinte sunt reciproc obligați să se întrețină reciproc. Ascendenții de gradul al doilea ai unei persoane au o obligație de întreținere față de descendenții lor minori. De asemenea, soții sunt obligați să își întrețină familiile prin intermediul activității și al bunurilor lor, care includ activitățile care vizează acoperirea costurilor generate de o gospodărie comună și satisfacerea nevoilor obișnuite și extraordinare ale soțului/soției și ale copiilor lor. De asemenea, obligația de a plăti o pensie de întreținere pentru o persoană care are nevoie de asistență se poate extinde la soțul divorțat sau la o persoană cu care persoana nu este căsătorită, dar cu care are un copil.

Întreținerea este plătită sub forma unei alocații de către un părinte al unui copil minor, în special în cazul în care părintele nu locuiește împreună cu copilul sau nu este implicat în creșterea acestuia. Soțul divorțat al unei persoane care are nevoie de asistență este obligat să plătească întreținere după divorț, în principal în cazul în care, având în vedere responsabilitatea de a avea în îngrijire un copil, persoana în cauză nu este capabilă să se întrețină sau are nevoie de asistență din cauza vârstei sau a stării de sănătate. O persoană care a avut un copil cu o persoană care are nevoie de asistență este obligată să plătească întreținere timp de 8 săptămâni înainte și 12 săptămâni după nașterea copilului, precum și ulterior, în cazul în care persoana respectivă are nevoie de asistență ca urmare a unei probleme de sănătate cauzate de creșterea copilului, de sarcină sau de naștere.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

Vârsta majoratului este 18 ani, iar o persoană sub vârsta de 18 ani este minoră. Un copil minor are dreptul să beneficieze de o pensie de întreținere, iar cei care au în principal și în mod egal responsabilitatea de a întreține copilul sunt părinții copilului. Un copil care a împlinit 18 ani și continuă să studieze în cadrul unei programe școlare de bază sau secundară, la un liceu sau la o școală profesională ori care studiază pentru obținerea unei diplome de învățământ superior la o universitate are, de asemenea, dreptul de a beneficia de pe urma obligației de întreținere, dar numai până în momentul în care acesta împlinește vârsta de 21 de ani. Baza de calcul a pensiei de întreținere pentru minori diferă de cea a pensiei pentru copiii majori. La calcularea pensiei de întreținere pentru copiii adulți, cuantumul întreținerii se stabilește pe baza nevoilor persoanei îndreptățite și a modului său de viață obișnuit, dar se presupune că persoanele mature sunt capabile să-și câștige singure viața, cel puțin parțial. O persoană are dreptul de a solicita întreținere numai în cazul în care, după ce a împlinit vârsta majoratului, nu dispune de mijloacele necesare pentru a se întreține și, din cauza studiilor sau din orice alt motiv valabil, nu se poate aștepta ca aceasta să aibă venituri suficiente pentru a-și câștiga existența.

Un copil care a atins vârsta majoratului trebuie să depună din nou o cerere în instanță în nume propriu dacă dorește să continue să primească pensia de întreținere după ce a atins vârsta majoratului și dacă, potrivit unei hotărâri anterioare, obligația de plată a pensiei alimentare a luat sfârșit.

Alți ascendenți sau descendenți care nu sunt capabili să se întrețină au dreptul la întreținere dacă se constată că au nevoie de asistență.

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

Un părinte al unui copil minor poate fi obligat să îndeplinească o obligație de întreținere. În cazul în care părintele nu achită de bunăvoie întreținerea, se poate depune o cerere la o instanță judecătorească pentru plata unei pensii de întreținere. Pentru a solicita pensie de întreținere, trebuie să se depună în instanță fie o cerere de aplicare a unei proceduri accelerate vizând un ordin de plată în ceea ce privește pensia de întreținere pentru copil (maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes), fie o declarație de creanță (hagiavaldus) (chemare în judecată pentru acordarea pensiei de întreținere). Nu se percepe nicio taxă de stat atunci când se solicită o pensie de întreținere pentru un copil minor.

Procedura accelerată în probleme legate de un ordin de plată este o procedură simplificată în cazul căreia plata pensiei de întreținere poate fi dispusă numai dacă pensia este solicitată pentru un copil minor, numele părintelui obligat să plătească o pensie de întreținere apare pe certificatul de naștere al copilului, indemnizația lunară nu are o valoare de 1,5 ori mai mare decât nivelul minim al întreținerii (a se vedea întrebarea 8), iar celălalt părinte nu contestă plata pensiei de întreținere. În cazul în care condițiile pentru transmiterea ordinului de plată nu sunt îndeplinite, pentru a se obține o pensie de întreținere trebuie depusă o declarație de creanță la instanța districtuală (maakohus) din locul de reședință al copilului.

Mai multe detalii despre procedura accelerată în materie de ordine de plată în cadrul unei cereri pentru o pensie întreținere pentru un copil minor sunt disponibile aici. Formularul pentru o declarație de creanță pentru plata pensiei de întreținere pentru copii este disponibil aici.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

Copiii minori au dreptul de a primi întreținere. În măsura în care minorii au capacitate juridică activă limitată, reprezentantul legal al copilului, adică părintele care are drept de custodie legală, este cel care depune declarația de creanță în instanță în numele minorului. În cazul în care copilului i s-a desemnat un tutore legal, acțiunea este formulată de tutorele copilului în calitate de reprezentant legal al acestuia.

O persoană adultă cu capacitate juridică activă exercită independent o acțiune de întreținere.

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

Formularea unei cereri în instanță pentru a obliga un părinte să îndeplinească o obligație de întreținere în ceea ce privește un copil minor este tratată ca o chestiune de întreținere. În materie de întreținere, declarația de creanță trebuie depusă la instanța districtuală unde își are reședința copilul. În cazul în care copilul nu își are reședința în Estonia, acțiunea este introdusă în funcție de reședința pârâtului. În cazul în care pârâtul nu își are reședința în Estonia, acțiunea este introdusă în funcție de reședința reclamantului.

De asemenea, întreținerea poate fi solicitată în cadrul procedurii accelerate în probleme legate de un ordin de plată (a se vedea răspunsul la întrebarea 3).

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

Pentru a solicita pensie de întreținere pentru copil în fața unei instanțe, este necesar să se introducă o acțiune pentru care nu sunt neapărat necesare serviciile sau asistența judiciară profesională a unui intermediar. Instanța dispune plata întreținerii începând de la data introducerii acțiunii, însă instanța poate, de asemenea, pe baza acțiunii, impune ca întreținerea să fie plătită retroactiv pentru o perioadă de până la un an înainte de introducerea acțiunii.

Formularul pentru o declarație de creanță pentru plata pensiei de întreținere pentru copii este disponibil aici.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

Nu se percep taxe de stat pentru o acțiune depusă pentru a executa o obligație de întreținere în ceea ce privește un copil minor sau de reexaminare a unei cereri de aplicare a procedurii accelerate în materie de ordine de plată în cazul unei creanțe pentru întreținerea copilului.

Este posibil să se solicite asistență judiciară din partea statului sau ajutor procedural pentru acoperirea costurilor procedurale.

În cazul asistenței judiciare din partea statului, persoanei în cauză îi este desemnat un avocat de către Baroul din Estonia (Eesti Advokatuur). Rolul avocatului este de a reprezenta și de a oferi consiliere persoanei care ia parte la proceduri. Asistența judiciară din partea statului este pusă la dispoziția persoanelor care, din cauza situației lor financiare, nu sunt în măsură să plătească pentru serviciile juridice de specialitate în momentul în care acestea au nevoie de asistență judiciară, sunt în măsură să plătească numai în parte sau în mai multe tranșe ori persoanelor a căror situație financiară ar face imposibilă subzistența după plata serviciilor juridice. Primirea de asistență judiciară din partea statului nu exonerează o persoană de obligația de a suporta alte cheltuieli procedurale.

Informații mai detaliate privind asistența judiciară din partea statului sunt disponibile aici.

Cererile de ajutor procedural din partea statului pentru a acoperi costurile procedurale pot fi depuse de persoanele care nu au posibilitatea să suporte aceste costuri, din cauza situației lor financiare, sau care sunt în măsură să le plătească doar în parte sau în tranșe. De asemenea, trebuie să existe motive suficiente pentru a prezuma că participarea planificată în cadrul procedurii va avea succes.

Formularul de cerere de ajutor procedural pentru o persoană fizică și anunțul cu privire la situația personală și financiară a solicitantului și a membrilor familiei sunt disponibile aici.

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

O instanță poate dispune ca o sumă fixă sau variabilă să fie plătită ca pensie de întreținere unui copil minor, precizând baza de calcul a cuantumului întreținerii. În general, instanțele dispun ca întreținerea să fie plătită lunar.

Până la sfârșitul anului 2021, întreținerea minimă a fost calculată în funcție de salariul minim. Cu toate acestea, întreținerea lunară pentru un copil nu putea fi mai mică decât jumătate din salariul minim stabilit de guvernul republicii (prin urmare, suma minimă a fost de 250 EUR pentru un copil în 2018, de 270 EUR în 2019 și de 292 EUR în 2020 și 2021).

Începând cu 1 ianuarie 2022, cuantumul întreținerii minime nu se mai calculează în funcție de salariul minim în vigoare. Cuantumul întreținerii este stabilit de instanță în funcție de nevoile copilului, de capacitatea financiară a părinților, de eventualele prestații primite și de numărul de copii minori care fac parte din familie. Suma utilizată drept bază de calcul reprezintă jumătate din costul mediu lunar al întreținerii copilului (cuantumul de bază al pensiei de întreținere este de 209,20 EUR, ajustat la data de 1 aprilie a fiecărui an în funcție de variația indicelui prețurilor de consum în anul precedent).

Cuantumul întreținerii se stabilește ținând seama de următoarele circumstanțe: Venitul părintelui obligat la plata întreținerii. De regulă, la suma de bază se adaugă 3 % din salariul mediu brut lunar din Estonia pentru anul calendaristic precedent. Suma de adăugat se recalculează anual, la data de 1 aprilie. Numărul de copii care beneficiază de întreținere în cadrul aceleiași familii. Întrucât creșterea mai multor copii la un moment dat poate genera economii de costuri modeste (reutilizarea mobilierului, a articolelor de îmbrăcăminte, a jucăriilor etc.), cuantumul întreținerii, începând cu al doilea copil, este cu 15 % mai mic decât cuantumul întreținerii pentru primul copil. Cuantumul întreținerii nu se reduce nici în cazul copiilor proveniți din sarcini multiple, nici în cazul copiilor care se nasc la interval de peste trei ani.

Alocațiile familiale. La stabilirea cuantumului pensiei de întreținere se iau în calcul alocația pentru copii și, în conformitate cu versiunea Legii privind dreptul familiei (perekonnaseadus) care a intrat în vigoare la 1 februarie 2023, jumătate din alocația pentru familiile cu mulți copii. În cazul în care aceste alocații sunt încasate de persoana care solicită pensie de întreținere, din cuantumul pensiei de întreținere pentru fiecare copil se scade jumătate din contravaloarea alocației. În cazul în care aceste alocații sunt încasate de persoana care plătește pensie de întreținere, suma aferentă alocației se adaugă totuși la pensia de întreținere. La emiterea hotărârii prin care se dispune plata pensiei de întreținere, alocația pentru familiile cu mulți copii se calculează tot în conformitate cu modificarea, chiar dacă nu este plătită numai pentru copiii comuni ai acelorași soți. Prin urmare, în cazul unei familii reconstituite în care doi copii provin dintr-o relație anterioară și unul dintre părinți are alți copii din noua relație, ceea ce dă dreptul familiei la alocația pentru familiile cu mulți copii, jumătate din această alocație se ia în considerare la calcularea cuantumului pensiei de întreținere. Acest cuantum se împarte în mod egal între părintele care solicită întreținerea și părintele care plătește pensia de întreținere și se împarte în continuare la numărul total de copii din familia beneficiară a alocației pentru familiile cu mulți copii.

Domiciliul alternativ al copilului. În cazul în care copilul locuiește cu părintele care plătește pensie de întreținere timp de cel puțin șapte perioade de douăzeci și patru de ore pe lună, în medie, pe parcursul unui an, cuantumul pensiei de întreținere se reduce proporțional cu perioada de timp petrecută cu părintele obligat la plata întreținerii. Astfel, în cazul în care copilul locuiește cu fiecare dintre părinți o perioadă egală de timp, se poate solicita pensie de întreținere numai din motive legate de creșterea nevoilor copilului, de existența unei diferențe semnificative în ceea ce privește venitul părinților sau de repartizarea inegală, între părinți, a costurilor legate de creșterea copilului.

Informații mai detaliate și un calculator al pensiei de întreținere sunt disponibile aici.

Sumele stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate înainte de 1 ianuarie 2022 nu se reduc în mod automat. În cazul în care, în temeiul unei hotărâri judecătorești, un părinte este obligat la plata pensiei de întreținere pentru un copil minor la nivelul minim actual sau la nivelul unei jumătăți din salariul minim lunar, această sumă va fi „înghețată” la nivelul aplicabil în anul 2021 (și anume 292 EUR lunar) și, în consecință, cuantumul întreținerii nu va mai crește în eventualitatea unei noi creșteri a salariului minim.

În cazul în care, în temeiul unei hotărâri judecătorești pronunțate înainte de 1 februarie 2023, părintele este obligat să plătească o pensie de întreținere variabilă unui copil minor, iar cuantumul pensiei de întreținere depinde de fluctuațiile cuantumului alocației pentru familiile cu mulți copii, cuantumul pensiei de întreținere stabilit prin hotărâre judecătorească se calculează pe baza articolului 101 alineatul (5) din Legea privind dreptul familiei în vigoare de la 1 februarie 2023.

O instanță poate majora și, în cazul existenței unui motiv valabil în acest sens, poate reduce cuantumul pensiei minime de întreținere. Pensia minimă de întreținere, calculată prin aplicarea unei formule prevăzute în lege, poate fi majorată în funcție de:

  • nevoile reale ale copilului;
  • venitul fiecărui părinte;
  • repartizarea efectivă, între părinți, a costurilor legate de creșterea copilului.

În cazul în care venitul părintelui obligat la plata întreținerii este mai mare decât venitul mediu, baza de calcul a pensiei de întreținere poate fi majorată, de exemplu, cu un procent de 3 % aplicat la venitul efectiv al părintelui obligat, și nu la salariul mediu brut lunar. Pensia de întreținere poate fi redusă numai în cazul existenței unui motiv valabil. Pot constitui motive valabile incapacitatea de muncă a unui părinte sau o situație în care un părinte mai are un copil a cărui siguranță financiară ar fi mai precară comparativ cu cea a copilului care beneficiază de pensie de întreținere, în cazul în care s-ar dispune plata unei întrețineri minime.

În cazul în care survine o modificare cu privire la cuantumul întreținerii, aceasta produce efecte, în general, numai începând de la data luării deciziei de modificare, cu alte cuvinte restanțele de întreținere neachitate nu pot fi modificate.

În cazul în care există un motiv valabil, persoana obligată la plata întreținerii poate solicita să i se permită să plătească întreținerea în alt mod. De comun acord, părinții pot să ajungă la o înțelegere detaliată cu privire la modul în care urmează să fie îndeplinită obligația de întreținere în ceea ce privește un copil și să stabilească cum și la ce intervale trebuie acordată întreținerea.

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

În general, întreținerea este plătită periodic ca sumă de bani. În cazul în care există un motiv valabil, persoana obligată să îndeplinească o obligație de întreținere pentru un copil minor poate solicita să i se permită să acorde întreținerea în alt mod. Întreținerea este plătită sub forma unei pensii de întreținere de către un părinte al unui copil minor, în special în cazul în care părintele nu locuiește împreună cu copilul sau nu este implicat în creșterea acestuia. Întreținerea este plătită în avans pentru fiecare lună calendaristică. Deși beneficiarul întreținerii este copilul, în general suma trebuie să fie plătită celuilalt părinte. Întreținerea poate fi plătită direct către copil în cazul în care părinții au convenit astfel sau dacă există o hotărâre judecătorească în acest sens.

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

În cazul în care o hotărâre judecătorească prin care se dispune plata pensiei de întreținere a intrat în vigoare sau face obiectul executării imediate, însă celălalt părinte nu respectă dispozițiile acesteia, ar trebui contactat un executor judecătoresc. În cazul în care debitorul nu efectuează plățile indicate în hotărâre la termenul solicitat, pe baza cererii transmise de către persoana care a luat măsuri de garantare a acțiunii, executorul judecătoresc va lua măsuri pentru sechestrarea bunurilor debitorului. Punerea sub sechestru a bunurilor debitorului presupune ca hotărârea judecătorească să fie prezentată executorului judecătoresc, însoțită de o cerere de executare. Cererea de executare trebuie să cuprindă informații cu privire la debitor și, dacă este posibil, cu privire la bunurile acestuia (reședință, date de contact, informații referitoare la bunuri). În cazul în care reclamantul dorește ca executorul judecătoresc să utilizeze toate posibilitățile prevăzute de lege pentru colectarea datoriilor, în cererea de executare ar trebui menționat faptul că reclamantul face o solicitare de plată privind bunurile imobile, bunurile mobile și drepturile de creanță înregistrate ale debitorului. În cadrul unei proceduri de executare, întreținerea copilului are prioritate față de alte creanțe, iar pentru a satisface o creanță de întreținere este posibilă confiscarea bunurilor într-o proporție mai mare și suspendarea pe termen nedefinit, prin hotărâre a unei instanțe, a următoarelor drepturi și a valabilității următoarelor autorizații: drepturi de vânătoare, dreptul de a conduce vehicule acționate de motor, permisele de procurare și port armă, dreptul de a conduce ambarcațiuni de agrement și ambarcațiuni personale, permise de pescuit.

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

Persoanele sunt exonerate de o obligație de întreținere în măsura în care acestea sunt în incapacitate, având în vedere celelalte obligații care le revin și situația bunurilor lor, de a asigura întreținerea unei alte persoane fără ca acest lucru să le afecteze propriile mijloace de subzistență obișnuite. În pofida celor de mai sus, părinții nu sunt exonerați de obligația de întreținere referitoare la propriii copii minori. De asemenea, instanța poate să exonereze o persoană obligată (debitorul) de o obligație de întreținere, să limiteze perioada pentru îndeplinirea obligației sau să reducă cuantumul pensiei de întreținere în cazul în care este extrem de inechitabil să se impună îndeplinirea obligației, de exemplu în cazul în care persoana care are dreptul de a beneficia de întreținere a ajuns în situația de a avea nevoie de asistență în urma propriilor acțiuni imprudente.

Despăgubirile pentru prejudiciile cauzate de neplata întreținerii și a neîndeplinirii unei obligații pot fi solicitate retroactiv pentru o perioadă de maximum un an înainte să fie inițiat în instanță un proces de întreținere. Termenul de prescripție pentru plata unei întrețineri cu titlu de obligație de întreținere este de zece ani pentru fiecare obligație. Termenul de prescripție începe să curgă de la sfârșitul anului calendaristic în cursul căruia creanța corespunzătoare obligației devine exigibilă. O obligație de întreținere este o obligație cu caracter personal care expiră la data decesului persoanei îndreptățite sau a celei obligate să plătească întreținerea; în ceea ce privește avansurile și sumele compensate, se aplică excepții.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

În cazul litigiilor transfrontaliere în materie de întreținere, autoritatea centrală, și anume Divizia pentru cooperare judiciară internațională (rahvusvahelise justiitskoostöö talitus) din cadrul Departamentului tematic în materie penală (kriminaalpoliitika osakond) din Ministerul Justiției, poate acorda asistență.

Asistența judiciară din partea statului poate fi solicitată atunci când se depune în instanță o creanță de întreținere. Nu există organizații separate sau autorități care acordă asistență în cazul creanțelor interne de întreținere.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

Începând cu 1 ianuarie 2017, un părinte care crește un copil are dreptul de a solicita pensie de întreținere de stat, pe durata procedurilor judiciare și a procedurilor de executare, din partea Consiliului de asigurări sociale (Sotsiaalkindlustusamet). Această pensie de întreținere reprezintă un ajutor temporar din partea statului acordat unui părinte care crește și întreține singur un copil. Statul plătește întreținere în numele părintelui care nu plătește întreținere, urmând să recupereze banii din partea părintelui care nu plătește întreținere la o dată ulterioară. Condiția pentru a beneficia de pensie de întreținere de stat este ca persoana să se adreseze unei instanțe pentru plata unei întrețineri în temeiul procedurii accelerate în materie de ordine de plată sau în cadrul unei acțiuni.

Pensia de întreținere garantează unui copil cel mult 100 EUR pe lună.

Mai multe informații referitoare la depunerea unei cereri pentru a beneficia de această pensie sunt disponibile aici.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

Pentru a obține o pensie de întreținere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului, se poate obține asistență din partea Diviziei pentru cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției.

Pentru a solicita o pensie de întreținere în altă țară, trebuie transmisă o cerere de inițiere a unei acțiuni în materie de întreținere Diviziei pentru cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției din Estonia și autorității competente din cealaltă țară. Trebuie anexată o copie a certificatului de naștere a copilului (copiilor) sau a hotărârii judecătorești de stabilire a paternității. În cazul în care nu s-a stabilit paternitatea, acest lucru ar trebui menționat în cererea trimisă celeilalte țări.

Formularul de cerere este disponibil aici.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Divizia pentru cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției din Estonia poate fi contactată la numerele de telefon +372 6 208 183 și +372 7153443 sau prin e-mail la adresele central.authority@just.ee și keskasutus@just.ee.

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

O cerere de la un solicitant care își are reședința în altă țară va beneficia de o mai bună examinare dacă se contactează autoritatea competentă din țara de reședință, care, la rândul său, va contacta autoritatea centrală din cadrul Ministerului Justiției din Estonia.

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

A se vedea răspunsul la întrebarea 14.1.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Protocolul de la Haga din 2007 a fost ratificat de Uniunea Europeană, la care Estonia a aderat la 1 mai 2004.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

A se vedea răspunsul la întrebarea 16.

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

În cauzele transfrontaliere din cadrul Uniunii Europene care implică cereri de întreținere, asistența judiciară și ajutorul procedural din partea statului sunt disponibile în temeiul regulamentului menționat. Această dispoziție garantează faptul că persoana în cauză este reprezentată în cadrul procedurilor de către o persoană cu experiență juridică corespunzătoare și că persoana respectivă are acces la justiție prin acoperirea costurilor procedurale. Normele care reglementează asistența judiciară și ajutorul procedural din partea statului prevăd că se aplică dreptul național, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului.

În principiu, aceleași garanții care se aplică persoanelor care își au reședința în Estonia se aplică și persoanelor care locuiesc în alte state membre ale UE. În situația cauzelor transfrontaliere în materie de întreținere, asistența judiciară și consultanța juridică, precum și asistența judiciară și procedurală acordată de stat sunt puse la dispoziție de autoritatea centrală, și anume Divizia pentru cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului și, în ceea ce privește aspectele care nu sunt acoperite de regulament, în temeiul legislației naționale.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

A fost înființată o autoritate centrală pentru cooperare judiciară transfrontalieră – Divizia pentru cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției. Prin urmare, pentru a obține o pensie de întreținere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului, se poate obține asistență din partea Diviziei pentru cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției, care desfășoară proceduri legate de cererile internaționale de asistență judiciară.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 19/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.