NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Obligațiile de întreținere

Estonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

În temeiul Constituției estone, o obligație de întreținere reprezintă datoria familiei de a le oferi membrilor săi asistența de care aceștia au nevoie.

O pensie de întreținere este o sumă a cărei plată pentru întreținere a fost dispusă de către o instanță și care este, de obicei, achitată în numerar. La cererea unei persoane îndreptățite, în anumite cazuri, o instanță poate impune ca o obligație de întreținere să fie plătită ca o sumă unică. O persoană obligată să achite o pensie de întreținere unui copil minor poate, în cazul în care există un motiv valabil, să solicite să i se permită să își îndeplinească obligația de întreținere într-un mod nemonetar.

În general, obligația de a plăti o obligație de întreținere unei persoane care are nevoie de asistență le revine ascendenților și descendenților de gradul I și II ai unei persoane – cu alte cuvinte, un copil major, un părinte și un bunic sunt reciproc obligați să se întrețină reciproc. De asemenea, soții sunt obligați să își întrețină familiile prin intermediul activității și al bunurilor lor, care includ activitățile care vizează acoperirea costurilor generate de o gospodărie comună și satisfacerea nevoilor obișnuite și extraordinare ale soțului/soției și ale copiilor lor. De asemenea, obligația de a furniza o pensie de întreținere pentru o persoană care are nevoie de asistență se poate extinde la soțul divorțat sau la o persoană cu care persoana nu este căsătorită, dar cu care are un copil.

Întreținerea este plătită sub forma unei alocații de către un părinte al unui copil minor, în special în cazul în care părintele nu locuiește împreună cu copilul sau nu este implicat în creșterea acestuia. Soțul divorțat al unei persoane care are nevoie de asistență este obligat să plătească întreținere după divorț, în principal în cazul în care, având în vedere responsabilitatea de a avea în îngrijire un copil, persoana în cauză nu este capabilă să se întrețină sau are nevoie de asistență din cauza vârstei sau a stării de sănătate. O persoană care a avut un copil cu o persoană care are nevoie de asistență este obligată să plătească întreținere timp de 12 săptămâni după nașterea copilului, precum și ulterior, în cazul în care persoana respectivă are nevoie de asistență ca urmare a unei probleme de sănătate cauzate de creșterea copilului, de sarcină sau de naștere.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

Vârsta majoratului este 18 ani, iar o persoană sub vârsta de 18 ani este minoră. Un copil minor are dreptul să beneficieze de o pensie de întreținere, iar cei care au în principal și în mod egal responsabilitatea de a întreține copilul sunt părinții copilului. Un copil care a împlinit 18 ani și continuă să studieze în cadrul unei programe școlare de bază sau secundară, la un liceu sau la o școală profesională ori care studiază pentru obținerea unei diplome de învățământ superior la o universitate are, de asemenea, dreptul de a beneficia de pe urma obligației de întreținere, dar numai până în momentul în care acesta împlinește vârsta de 21 de ani.

Un copil care a atins vârsta majoratului trebuie să depună din nou o cerere în instanță în nume propriu dacă dorești să continue să primească pensia de întreținere după ce a atins vârsta majoratului dacă, potrivit unei hotărâri anterioare, obligația de plată a pensiei alimentare a luat sfârșit.

Alți ascendenți sau descendenți care nu sunt capabili să se întrețină au dreptul la întreținere dacă se constată că au nevoie de asistență.

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

Un părinte al unui copil minor poate fi obligat să îndeplinească o obligație de întreținere. În cazul în care părintele nu achită de bunăvoie întreținerea, se poate depune o cerere la o instanță judecătorească pentru plata unei pensii de întreținere. Pentru a solicita o întreținere, trebuie să se depună în instanță fie o cerere de aplicare a unei proceduri accelerate vizând un ordin de plată în ceea ce privește pensia de întreținere pentru copil, fie o declarație de creanță (pensie de întreținere). Nu se percepe nicio taxă de stat atunci când se solicită o pensie de întreținere pentru un copil minor.

Procedura accelerată în probleme legate de un ordin de plată este o procedură simplificată în cazul căreia plata pensiei de întreținere poate fi ordonată numai dacă pensia este solicitată pentru un copil minor, numele părintelui obligat să plătească o pensie de întreținere apare pe certificatul de naștere al copilului, indemnizația lunară nu o valoare de 1,5 ori mai mare decât nivelul minim al întreținerii, iar celălalt părinte nu contestă plata pensiei de întreținere. În cazul în care condițiile pentru transmiterea ordinului de plată nu sunt îndeplinite, pentru a se obține o pensie de întreținere trebuie depusă o declarație de creanță la instanța districtuală din locul de reședință al copilului.

Mai multe detalii despre procedura accelerată în materie de ordine de plată în cadrul unei cereri pentru o pensie întreținere pentru un copil minor sunt disponibile aici. Formularul pentru o declarație de creanță pentru plata întreținerii pentru copii este disponibil aici.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

Copiii minori au dreptul de a primi întreținere. În măsura în care minorii au capacitate activă limitată, reprezentantul legal al copilului, adică părintele care are drept de custodie legală, este cel care depune declarația de creanță în instanță în numele minorului. În cazul în care copilului i s-a desemnat un tutore legal, acțiunea este formulată de tutorele copilului în calitate de reprezentant legal al acestuia.

O persoană adultă cu capacitate juridică exercită independent o acțiune de întreținere.

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

Apelul la o instanță pentru a obliga un părinte să îndeplinească o obligație de întreținere în ceea ce privește un copil minor este tratată ca o chestiune de întreținere. În materie de întreținere, declarația de creanță trebuie depusă la instanța districtuală unde își are reședința copilul. În cazul în care copilul nu își are reședința în Estonia, acțiunea este introdusă în funcție de domiciliul pârâtului. În cazul în care pârâtul nu își are reședința în Estonia, acțiunea este introdusă în funcție de domiciliul reclamantului.

De asemenea, întreținerea poate fi solicitată în temeiul procedurii accelerate în probleme legate de un ordin de plată (a se vedea răspunsul la întrebarea 3).

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

Pentru a solicita pensie de întreţinere pentru copil în fața unei instanțe, este necesar să se introducă o acțiune pentru care nu sunt neapărat necesare serviciile sau asistența judiciară profesională a unui intermediar. Instanța dispune plata întreținerii începând de la data introducerii acțiunii, însă instanța poate, de asemenea, pe baza acțiunii, impune ca întreținerea să fie plătită retroactiv pentru o perioadă de până la un an înainte de introducerea acțiunii.

Formularul pentru o declarație de creanță pentru plata pensiei de întreţinere pentru copil este disponibil aici.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

Nu se percep taxe de stat pentru o acțiune depusă pentru a executa o obligație de întreținere în ceea ce privește un copil minor sau de reexaminare a unei cereri de aplicare a procedurii accelerate în materie de ordine de plată în cazul unei creanțe pentru întreținerea copilului.

Este posibil să se solicite asistență judiciară din partea statului sau ajutor de procedură pentru acoperirea costurilor procedurale.

În cazul asistenței judiciare din partea statului, persoanei în cauză îi este desemnat un avocat de către Baroul din Estonia. Rolul avocatului este de a reprezenta și de a oferi consiliere persoanei care ia parte la proceduri. Asistența judiciară din partea statului este pusă la dispoziția persoanelor care, din cauza situației lor financiare, nu sunt în măsură să plătească pentru serviciile juridice de specialitate în momentul în care acestea au nevoie de asistență judiciară, sunt în măsură să plătească numai în parte sau în mai multe rate ori persoanelor a căror situație financiară ar face imposibilă subzistența după plata serviciilor juridice. Primirea de asistență judiciară din partea statului nu exonerează o persoană de obligația de a suporta alte cheltuieli procedurale.

Informații mai detaliate privind asistența judiciară din partea statului sunt disponibile aici.

Cererile de ajutor procedural din partea statului pentru a acoperi cheltuielile de procedură pot fi depuse de persoanele care nu au posibilitatea să suporte aceste costuri, din cauza situației lor financiare, sau care sunt în măsură să le plătească doar în parte sau în tranșe. De asemenea, trebuie să existe motive suficiente pentru a prezuma că participarea planificată în cadrul procedurii va avea succes.

Formularul de cerere de ajutor procedural pentru o persoană fizică și anunțul cu privire la situația personală și financiară a solicitantului și a membrilor familiei sunt disponibile aici.

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

O instanță poate ordona ca o sumă fixă sau variabilă să fie plătită ca pensie de întreținere unui copil minor, precizând baza de calcul a cuantumului întreținerii. În general, instanțele dispun ca întreținerea să fie plătită lunar. Cu toate acestea, întreținerea lunară pentru un copil nu poate fi mai mică decât jumătate din salariul minim stabilit de guvernul republicii (prin urmare, suma minimă a fost de 250 EUR pentru un copil în 2018, de 270 EUR în 2019 și de 292 EUR în 2020). Cu toate acestea, în cazul în care există un motiv întemeiat, o instanță poate reduce întreținerea sub jumătate din salariul minim lunar stabilit de guvern. În acest caz, printre motivele întemeiate se pot număra incapacitatea de muncă a unui părinte sau faptul că persoana este obligată să plătească o pensie de întreținere altor persoane aflate în întreținere.

În cazul în care există un motiv valabil, persoana obligată poate solicita să i se permită să plătească întreținerea în alt mod. De comun acord, părinții pot să ajungă la o înțelegere detaliată cu privire la modul în care urmează să fie executată obligația de întreținere în ceea ce privește un copil și să stabilească cum și la ce intervale trebuie furnizată întreținerea.

Amploarea întreținerii este determinată pe baza nevoilor și a stilului de viață obișnuit ale copilului. Stilul de viață obișnuit al unui copil depinde de mijloacele financiare aflate la dispoziția părinților. În cazul în care motivele pentru acordarea întreținerii se schimbă, oricare dintre părți poate înainta o acțiune la o instanță în vederea majorării sau reducerii întreținerii.

În cazul în care modificarea este aprobată, cuantumul întreținerii poate fi în general modificat numai începând de la data luării deciziei, cu alte cuvinte restanțele de întreținere neachitate nu pot fi modificate.

În Estonia, modificările cuantumului întreținerii se realizează automat în cazul în care întreținerea prevăzută într-o hotărâre judecătorească a fost legată de nivelul salariului minim lunar stabilit de autoritățile publice, iar acest nivel este modificat. Salariul minim lunar poate fi consultat aici.

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

În general, întreținerea este plătită periodic ca sumă de bani. În cazul în care există un motiv valabil, persoanele care trebuie să îndeplinească o obligație de întreținere pentru un copil minor pot solicita să li se permită să acorde întreținerea în alt mod. Întreținerea este plătită sub forma unei pensii de către un părinte al unui copil minor, în special în cazul în care părintele nu locuiește împreună cu copilul sau nu este implicat în creșterea acestuia. Întreținerea este plătită în avans pentru fiecare lună calendaristică. Deși beneficiarul întreținerii este copilul, în general suma trebuie să fie plătită celuilalt părinte. Întreținerea poate fi plătită direct către copil în cazul în care părinții au convenit astfel sau dacă există o hotărâre judecătorească în acest sens.

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

În cazul în care o hotărâre judecătorească prin care se dispune plata unei întrețineri a intrat în vigoare sau face obiectul executării imediate, însă celălalt părinte nu respectă dispozițiile acesteia, ar trebui contactat un executor judecătoresc. În cazul în care debitorul nu efectuează plățile indicate în hotărâre la termenul solicitat, pe baza petiției transmise de către persoana care a luat măsuri de garantare a acțiunii, executorul judecătoresc ia măsuri pentru sechestrarea activelor debitorului. Punerea sub sechestru a activelor debitorului presupune ca hotărârea curții să fie prezentată executorului judecătoresc, însoțită de o cerere de executare. Informațiile despre debitor și, dacă este posibil, despre activele acestuia (reședință, detalii de contact, informații referitoare la active) trebuie indicate în cererea de executare. În cazul în care reclamantul dorește ca executorul judecătoresc să utilizeze toate posibilitățile prevăzute de lege pentru colectarea datoriilor, în cererea de executare ar trebui menționat faptul că reclamantul face o solicitare de plată privind bunurile imobile, bunurile mobile și drepturile de creanță înregistrate ale debitorului. În cadrul unei proceduri de executare, întreținerea copilului are prioritate față de alte creanțe, iar pentru a satisface o creanță de întreținere este posibilă confiscarea activelor într-o proporție mai mare și suspendarea pe termen nedefinit, prin hotărârea unei instanțe, a următoarelor drepturi și a valabilității următoarelor autorizații: drepturi de vânătoare, dreptul de a conduce vehicule acționate cu motor, permisele de purtat și achiziționat armă, dreptul de a conduce ambarcațiuni de agrement și ambarcațiuni personale, permis de pescuit.

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

Persoanele sunt exonerate de o obligație de întreținere în măsura în care acestea sunt în incapacitate, având în vedere celelalte obligații care le revin și situația proprietăților lor, de a asigura întreținerea unei alte persoane fără ca acest lucru să le afecteze propria întreținere obișnuită. În pofida celor de mai sus, părinții nu sunt scutiți de obligația de întreținere referitoare la propriii copii minori. De asemenea, instanța poate să exonereze o persoană obligată (debitorul) de o obligație de întreținere, să limiteze perioada pentru îndeplinirea obligației sau să reducă cuantumul pensiei de întreținere în cazul în care este extrem de inechitabil să se impună realizarea obligației, de exemplu în cazul în care persoana care are dreptul de a beneficia de întreținere a ajuns în situația de a avea nevoie de asistență în urma propriilor acțiuni imprudente.

Despăgubirile pentru prejudiciile cauzate de neplata întreținerii și a neîndeplinirii unei obligații pot fi solicitate retroactiv pentru o perioadă de maximum un an înainte să fie inițiat în instanță un proces de întreținere. Termenul de prescripție pentru plata unei întrețineri cu titlu de obligație este de zece ani pentru fiecare obligație. Termenul de prescripție începe să curgă de la sfârșitul anului calendaristic în cursul căruia creanța corespunzătoare obligației devine exigibilă. O obligație de întreținere este o obligație cu caracter personal care expiră la data decesului persoanei îndreptățite sau a celei obligate să plătească întreținerea; în ceea ce privește avansurile și sumele compensate, se aplică excepții.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

În cazul litigiilor transfrontaliere în materie de întreținere, autoritatea centrală, și anume Divizia pentru cooperare judiciară internațională din cadrul Departamentului tematic în materie penală din Ministerul Justiției poate acorda asistență.

Asistența judiciară din partea statului poate fi solicitată atunci când se depune o creanță de întreținere la o instanță. Nu există organizații separate sau autorități care acordă asistență în cazul creanțelor interne de întreținere.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

Începând cu 1 ianuarie 2017, un părinte care crește un copil are dreptul de a solicita pensie de întreținere de stat, pe durata procedurilor juridice și a procedurilor de executare, din partea Consiliului de asigurări sociale (Sotsiaalkindlustusamet). Această pensie de întreținere reprezintă un ajutor temporar din partea statului acordat unui părinte care crește și întreține singur un copil. Statul plătește întreținere în numele părintelui care nu plătește întreținere, urmând să recupereze banii din partea părintelui care nu plătește întreținere la o dată ulterioară. Pensia de întreținere de stat este plătită unei persoane în legătură cu acțiunile în justiție în materie de întreținere. Condiția pentru a beneficia de pensie de întreținere de stat este ca persoana să se adreseze unei instanțe pentru plata unei întrețineri în temeiul procedurii accelerate în materie de ordine de plată sau în cadrul unei acțiuni.

Pensia de întreținere garantează unui copil cel mult 100 EUR pe lună.

Pentru mai multe informații referitoare la depunerea unei cereri pentru pensia de întreținere sau alocații, vizitați această pagină.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

Pentru a obține întreținere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului, se poate obține asistență din partea Diviziei pentru cooperare judiciară internațională a Ministerului Justiției.

Pentru a solicita întreținere în altă țară, trebuie transmisă o cerere de inițiere a unei chestiuni în materie de întreținere Diviziei pentru cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției din Estonia și autorității competente din cealaltă țară. Trebuie anexată o copie a certificatului de naștere a copilului (copiilor) sau a hotărârii judecătorești de stabilire a paternității. În cazul în care s-a stabilit paternitatea, acest lucru ar trebui menționat în cererea trimisă celeilalte țări.

Formularul de cerere este disponibil aici.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Divizia de cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției din Estonia poate fi contactată la numărul de telefon: + 372 6 208 183 sau +372 7153443 ori prin e-mail la adresa central.authority@just.ee sau keskasutus@just.ee.

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

O creanță de la un solicitant care își are reședința în altă țară va beneficia de o mai bună examinare dacă se contactează autoritatea competentă din țara de reședință, care, la rândul său, va contacta autoritatea centrală din cadrul Ministerului Justiției din Estonia.

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

A se vedea răspunsul la întrebarea 14.1.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Protocolul de la Haga din 2007 a fost ratificat de Uniunea Europeană, la care Estonia a aderat la 1 mai 2004.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

A se vedea răspunsul la întrebarea 16.

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

În cauzele transfrontaliere din cadrul Uniunii Europene care implică cereri de întreținere, asistența judiciară și ajutorul procedural de stat sunt disponibile în temeiul regulamentului menționat. Această dispoziție garantează faptul că persoana în cauză este reprezentată în cadrul procedurilor de către o persoană cu experiență juridică corespunzătoare și că persoana respectivă are acces la justiție prin acoperirea costurilor procedurale. Normele care reglementează asistența judiciară și ajutoarele procedurale de stat prevăd că se aplică dreptul național, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului.

În principiu, aceleași garanții care se aplică persoanelor care își au reședința în Estonia se aplică și persoanelor care locuiesc în alte state membre ale UE. În situaţia cazurilor transfrontaliere de întreținere, asistența judiciară și consultanța juridică, precum și asistența judiciară și procedurală de stat sunt puse la dispoziție de autoritatea centrală, și anume Divizia pentru cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului și, în ceea ce privește aspectele care nu sunt acoperite de regulament, în temeiul legislației naționale.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

A fost înființată o autoritate centrală pentru cooperare judiciară transfrontalieră – Divizia pentru cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției. Prin urmare, pentru a obține o pensie de întreținere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului, asistența poate fi obținută din partea Diviziei pentru cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției, care desfășoară proceduri legate de cererile internaționale de asistență judiciară.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 16/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.