Obligațiile de întreținere

Finlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

În Finlanda, aspectele legate de întreținerea copiilor sunt reglementate de Legea nr. 704/1975.

În conformitate cu această lege, un copil are dreptul la întreținere corespunzătoare. Aceasta înseamnă abordarea nevoilor materiale și psihologice ale copiilor pe durata etapelor de dezvoltare a acestora și acoperirea costurilor necesare îngrijirii și educației, precum și a altor cheltuieli conexe.

Un copil are dreptul de a primi întreținere din partea părinților săi. Părinții sunt responsabili pentru întreținerea copilului, în funcție de propria lor capacitate. În cazul în care un părinte își neglijează rolul cu privire la obligația de întreținere a unui copil sau în cazul în care un copil nu locuiește permanent împreună cu părinții săi, părintele respectiv poate fi obligat să plătească o alocație alimentară pentru copil.

Părinții nu au dreptul la întreținere din partea copilului lor.

Legea finlandeză nr. 234/1929 privind certificatele de căsătorie stabilește dispozițiile privind obligațiile de întreținere datorate unui soț.

În cazul unei căsătorii, fiecare dintre soți trebuie să participe la cheltuielile gospodărești ale familiei și de întreținere a celuilalt soț, în funcție de capacitatea sa.

În cazul în care unul dintre soți își neglijează obligația de întreținere sau în cazul în care soții trăiesc separat, unul dintre aceștia poate fi obligat să plătească întreținere celuilalt.

În urma unui divorț, o parte este obligată să plătească întreținere fostului său soț în cazul în care părțile au încheiat un acord privind acest aspect și departamentul de servicii sociale din cadrul autorității locale l-a aprobat. Dacă un cuplu divorțează, o instanță poate dispune, de asemenea, ca una dintre părți să plătească întreținere părții care solicită acest lucru. Cu toate acestea, în jurisprudența finlandeză, se întâmplă rar ca o parte să fie obligată să plătească întreținere soțului. În general, după un divorț, părțile se întrețin singure.

Dreptul unui soț de a primi întreținere de la fostul soț încetează în cazul în care partea care primește întreținere se recăsătorește.

Elementele care sunt transpuse în legislația cu privire la soți, se aplică, de asemenea, părților implicate într-un parteneriat înregistrat.

Părțile nu au obligația de a-și plăti întreținere reciproc în contextul unei alte relații personale.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

Dreptul unui copil de a primi întreținere de la părinții săi încetează odată cu împlinirea de către copil a vârstei de 18 de ani.

De asemenea, dacă acest lucru este considerat rezonabil, părinții își asumă costurile legate de educația copiilor lor și după ce aceștia împlinesc vârsta de 18 de ani. Totuși, acesta este un fenomen rar în jurisprudența finlandeză.

A se vedea, de asemenea, întrebarea numărul 1.

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

Atât partea care are dreptul la întreținere, cât și partea care are obligația de a plăti întreținere se pot adresa Consiliului municipal de asistență socială, care le poate oferi sprijin pentru elaborarea unui acord referitor la o alocație de întreținere. Un acord aprobat de Consiliului municipal de asistență socială este direct aplicabil, la fel ca în cazul unei hotărâri judecătorești.

Articolul 8 litera (a) din Legea privind întreținerea copiilor arată că, în cazul în care un copil sau o parte cu o obligație de a plăti întreținere nu are domiciliul în Finlanda, Consiliului municipal de asistență socială poate aproba un acord privind întreținerea în cazul în care o instanță din Finlanda este competentă în sensul articolelor 3 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului, precum și în cazul în care părțile au convenit că legislația finlandeză ar trebui să reglementeze obligația de întreținere, în conformitate cu articolul 7 din Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor de întreținere.

Dacă există un dezacord în legătură cu un caz de întreținere, debitorul sau creditorul obligației de întreținere poate sesiza o instanță printr-o cerere de chemare în judecată.

Soții pot să elaboreze un acord scris informal privind întreținerea și să solicite departamentului de servicii sociale din cadrul autorității locale să îl aprobe. În cazul în care i se solicită acest lucru, autoritatea va ajuta părțile să elaboreze un acord.

Un caz de întreținere care implică doi soți poate fi introdus în fața unei instanțe judecătorești prin intermediul unei cereri pentru o citație.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

---

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului și normele sale privind competența se aplică cazurilor transfrontaliere referitoare la întreținere.

Instanțele competente pentru a se pronunța în materie de obligații de întreținere în statele membre sunt:

  1. instanța judecătorească de la locul reședinței obișnuite a pârâtului sau
  2. instanța judecătorească de la locul reședinței obișnuite a creditorului sau
  3. instanța judecătorească competentă în temeiul legii forului să stabilească starea civilă a unei persoane în cazul în care cererea cu privire la o obligație de întreținere este accesorie respectivei acțiuni, cu excepția cazurilor în care respectiva competență se întemeiază exclusiv pe cetățenia uneia dintre părți sau
  4. instanța judecătorească competentă în temeiul legii forului să stabilească cine sunt titularii răspunderii părintești atunci când cererea cu privire la o obligație de întreținere este accesorie respectivei acțiuni, cu excepția cazurilor în care respectiva competență se întemeiază numai pe cetățenia uneia dintre părți.

În cazul în care cauza nu prezintă nicio legătură transfrontalieră, normele privind competența judiciară pot fi găsite în Codul de procedură finlandez (Legea nr. 4/1734).

În conformitate cu capitolul 10, articolul 1 din Codul de procedură, locul de desfășurare a anchetei cu privire la o acțiune introdusă împotriva unei persoane fizice este instanța districtuală în jurisdicția căreia își are domiciliul sau reședința permanentă persoana respectivă. În conformitate cu capitolul 10, articolul 9, o cerere de întreținere poate fi, de asemenea, examinată de către instanța districtuală în jurisdicția căreia partea care solicită sau care primește întreținere își are domiciliul sau reședința permanentă.

În cazul în care o cauză privește divorțul sau încetarea coabitării, pot exista cereri cu privire la un acord privind întreținerea, custodia copiilor sau dreptul de vizită ori la orice altă acțiune legată de divorț sau de încetarea coabitării. Într-un astfel de caz, instanța competentă este instanța de divorț.

În cazul în care o cerere de întreținere este înaintată în legătură cu procedurile privind custodia unui copil sau stabilirea paternității, aspectele legate de obligația de întreținere pot fi soluționate de aceeași instanță.

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

Un solicitant are dreptul de a introduce o acțiune fără a apela la un asistent (avocat). Cu toate acestea, în general, o parte într-o procedură judiciară are nevoie de asistență din partea experților, astfel încât se recomandă să se utilizeze un asistent sau avocat.

În cazurile de întreținere transfrontalieră, părțile în cauză pot sesiza o autoritate centrală.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

Sesizarea instanțelor judecătorești face obiectul achitării unei taxe. Instanța percepe taxele, iar suma în cauză (86-200 EUR) depinde de instanță și de complexitatea cazului (Taxe percepute de instanțele districtuale).

Legea finlandeză privind asistența judiciară și, respectiv, Legea finlandeză nr. 1076/2010 privind autoritatea centrală au dispoziții privind dreptul solicitantului la asistență judiciară în anumite chestiuni care privesc obligațiile de întreținere internaționale. Un solicitant care locuiește în străinătate poate beneficia, de asemenea, de asistență judiciară în cazuri legate de obligația de întreținere pe baza unui acord reciproc special. Astfel de acorduri au fost încheiate între Finlanda și anumite state din SUA și anumite provincii din Canada.

Mai multe informații privind asistența judiciară în Finlanda pot fi găsite aici.

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

Legea nr. 704/1975 privind întreținerea copiilor prevede obligațiile de întreținere față de copii.

Ca regulă generală, alocațiile de întreținere se plătesc în numerar, lunar și în avans, cu excepția cazului în care se convine sau se prevede altfel. Ca excepție, se poate dispune ca întreținerea să fie plătită sub forma unei sume forfetare sau sub formă de active fixe și mobile.

În Finlanda, nu există valori prestabilite ale obligației de întreținere care trebuie plătită pentru un copil. Nivelul întreținerii se decide de la caz la caz. În temeiul articolului 1 din lege, un copil are dreptul la întreținere adecvată. Acest lucru înseamnă evaluarea nevoilor materiale și psihologice ale copiilor în diferitele stadii de dezvoltare și acoperirea costurilor serviciilor de îngrijire și educație, după caz, precum și a altor costuri conexe. În temeiul articolului 2, părinții sunt responsabili pentru întreținerea copiilor lor, în funcție de capacitatea acestora. La evaluarea acestui aspect, se ține cont de vârsta lor, de capacitatea de a lucra, de șansele de a obține un loc de muncă remunerat, de activele și fondurile pe care le dețin și de alte aspecte ale responsabilității juridice pentru întreținere. Pentru a evalua măsura în care părinții au responsabilitatea pentru întreținere, se ține cont și de posibilitățile și oportunitățile copilului de a-și asuma responsabilitatea pentru propria sa întreținere și de unii factori din cauza cărora nu se poate aștepta ca părinții să suporte cheltuielile legate de întreținerea copiilor sau cheltuielile în cauză sunt efectuate la un nivel minim.

Nivelul alocației de întreținere se majorează automat și periodic pentru a reflecta creșterea costului vieții. Legea nr. 583/2008 privind legătura dintre anumite plăți de întreținere și indicele costului vieții prevede dispoziții suplimentare cu privire la majorarea automată.

Suma pentru o alocație de întreținere și modalitatea de plată a acesteia pot fi modificate printr-un acord sau o hotărâre a unei instanțe, în cazul în care circumstanțelor existente la momentul aprobării alocației s-au modificat fundamental astfel încât modificarea să fie considerată rezonabilă, având în vedere situația copilului și a părintelui care plătește întreținere.

Legea privind căsătoriile prevede obligațiile de întreținere datorate unui soț. Cu toate acestea, în jurisprudența finlandeză, se întâmplă rar ca o parte să fie obligată să plătească întreținere soțului. În general, după un divorț, părțile se întrețin singure.

Se poate dispune plata unei alocații de întreținere sub formă de numerar fie pe o perioadă nedeterminată, fie până în momentul în care expiră perioada de plată stabilită, astfel cum este stabilită într-un acord, decizie sau hotărâre. Cu toate acestea, se poate impune ca întreținerea să fie plătită sub forma unei sume forfetare, în cazul în care finanțele personale ale părții cu obligația de a plăti întreținere și alți factori justifică acest lucru. De asemenea, se poate impune ca întreținerea să fie plătită sub forma unor active fixe și mobile.

Nivelul alocației de întreținere se majorează automat și periodic pentru a reflecta creșterea costului vieții. Legea nr. 583/2008 privind legătura dintre anumite plăți de întreținere și indicele costului vieții prevede dispoziții suplimentare cu privire la majorarea automată.

O decizie sau o hotărâre judecătorească pronunțată de o instanță judecătorească sau un acord încheiat între cei doi parteneri ai căsătoriei poate fi modificat în cazul în care acest lucru este considerat a fi justificat având în vedere schimbarea circumstanțelor. Cu toate acestea, o decizie, o hotărâre judecătorească sau un acord prin care se dispune plata întreținerii sub forma unei sume forfetare nu poate fi modificat dacă alocația a fost deja plătită. Un acord în materie de întreținere, încheiat între cei doi parteneri, poate fi modificat în cazul în care acordul este considerat inacceptabil. În conformitate cu această lege, obligația de a plăti întreținere periodic expiră în cazul în care partea care avea dreptul la întreținere se recăsătorește.

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

O alocație de întreținere a copilului este acordată tutorelui copilului (în contul bancar indicat de persoana care are în îngrijire copilul).

O alocație de întreținere pentru soț este acordată soțului/soției sale (în contul bancar indicat de acesta din urmă).

Ca regulă generală, alocațiile de întreținere se plătesc în numerar, lunar și în avans, cu excepția cazului în care se convine sau se prevede altfel. Ca excepție, se poate dispune ca întreținerea să fie plătită sub forma unei sume forfetare sau sub formă de active fixe și mobile.

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

O persoană care are dreptul la alocație de întreținere sau, în cazul în care anumite condiții sunt îndeplinite, Institutul finlandez de asigurări sociale (KELA) (a se vedea articolul 12), are dreptul de a lua măsuri pentru a garanta plata întreținerii, în cazul în care partea care are obligația de a plăti întreținere nu plătește alocația dispusă de către o instanță sau prevăzută într-un acord.

O persoană care are dreptul la alocație de întreținere poate solicita unui executor judecătoresc să execute un contract sau o decizie de întreținere, astfel cum se prevede în Legea finlandeză în materie de executare. De asemenea, departamentul de servicii sociale din cadrul autorității locale poate oferi consiliere în materie de dreptul familiei.

În cazul în care un soț cu o obligație de întreținere nu reușește să facă acest lucru, încălcând astfel un acord aprobat de departamentul de servicii sociale din cadrul autorității locale sau o decizie ori o hotărâre judecătorească pronunțată de o instanță, partea care beneficiază de întreținere îi poate solicita unui executor judecătoresc să pună în aplicare acordul sau decizia/hotărârea, astfel cum este prevăzute în Legea în materie de executare.

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

Executarea și normele privind protecția debitorului

Dacă autoritatea de executare silită este sesizată cu un caz, debitorului i se trimite, mai întâi, o înștiințare privind acțiunea și o punere în întârziere. În mod normal, debitorul trebuie să aibă posibilitatea de a-și plăti datoria după punere în întârziere.

În cazul în care debitorul nu își plătește datoria după punere în întârziere sau nu contactează voluntar o autoritate de executare silită cu privire la efectuarea plăților, autoritatea de executare silită va demara o anchetă privind veniturile și activele debitorului prin consultarea datelor sale înregistrate.

Măsurile care pot fi luate pentru a investiga veniturile și activele debitorului și orice investigații ulterioare sunt strict reglementate.

În cele mai multe cazuri, venitul debitorului și fondurile din conturile bancare ale acestuia sunt puse sub sechestru. În general, poate fi poprită o treime din veniturile debitorului provenind din salariu, pensii, ajutor de șomaj sau indemnizație de maternitate. Primele de vacanță, beneficiile suplimentare, comisioanele, redevențele, comisioanele și alte venituri sunt considerate, de asemenea, venituri. Suma poprită este calculată pe baza salariului net. Asistența socială și prestațiile sociale, cum ar fi ajutoarele pentru locuință și indemnizația pentru creșterea copilului, nu pot fi poprite. Ca alternativă la poprirea veniturilor periodice, se poate conveni asupra unui plan de plăți.

Măsurile de executare și de stabilire a unui calendar de plată trebuie să ia întotdeauna în considerare proporția activelor debitorului care sunt protejate prin lege: cu alte cuvinte, suma rămasă pentru a-i permite acestuia să supraviețuiască. Această parte protejată este revizuită pentru a corespunde indicelui de alocații naționale. Părțile protejate convenite cu exemple de cazuri pot fi consultate aici.

Debitorul are dreptul la o cale de atac, deși procesul de recuperare a datoriilor nu va fi suspendat, cu excepția cazului în care o instanță dispune acest lucru separat.

Termenul de prescripție al unei creanțe de întreținere

Articolul 16 litera (c) din Legea privind întreținerea copiilor prevede că o alocație de întreținere plătită periodic și, după caz, dobânzile penalizatoare calculate cu privire la aceasta trebuie recuperate de la partea care are obligația de a plăti alocație de întreținere pe o perioadă de cinci ani de la începutul anului următor celui în care plata devine scadentă. În caz contrar, dreptul la plată se pierde. Pensiile de întreținere plătite sub formă de sumă forfetară și dobânzile penalizatoare cu privire la acestea trebuie, pe de altă parte, să fie recuperate în termen de cinci ani de la data la care este datorată alocația și, cel târziu, în termen de cinci ani de la data la care beneficiarul alocației a devenit major.

În mod similar, Institutului finlandez de asigurări sociale trebuie să recupereze orice prestații pe care le plătește ca alocație alimentară de la debitorul obligației de întreținere, în termen de cinci ani de la începutul anului următor celui în care devine scadentă alocația de întreținere, pentru care prestația a fost plătită din cauza incapacității de plată. În caz contrar, dreptul la plată se pierde, în conformitate cu articolul 22 din Legea nr. 580/2008 privind indemnizația.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

În cazul în care una dintre părți cu o obligație de întreținere nu plătește întreținerea astfel cum a fost convenit, partea îndreptățită trebuie să solicite unui executor judecătoresc recuperarea sumei restante. Agenția de punere în aplicare va furniza orientări cu privire la modul de formulare a unei astfel de cereri. De asemenea, departamentul de servicii sociale din cadrul autorității locale poate oferi consiliere în materie de dreptul familiei. A se vedea punctele 13 și 14. O autoritate de executare silită nu va percepe taxe pentru recuperarea prestației de întreținere. Detalii suplimentare privind procedura pot fi găsite aici.

În cazul în care o persoană care are dreptul să beneficieze de întreținere primește alocație de întreținere a copilului din partea Institutului finlandez de asigurări sociale (KELA) ca urmare a neachitării alocației de întreținere, partea în cauză nu poate lua măsuri pentru recuperarea prestației de întreținere. În cazul în care KELA plătește alocație de întreținere a copilului, aceasta va presupune că dreptul la alocația de întreținere este echivalent cu partea pe care a plătit-o ca alocație de întreținere a copilului (dreptul de recurs) (Legea nr. 580/2008 privind întreținerea copiilor, articolul 19). În cazul în care alocația de întreținere convenită este o sumă mai mare decât alocația de întreținere a copilului plătită de KELA, iar partea cu obligația de întreținere nu plătește alocația, KELA va achita, în totalitate, alocația de întreținere a copilului și va recupera alocația de întreținere neachitată în totalitate de la partea respectivă. Dacă rezultatul este pozitiv, KELA va plăti diferența dintre alocația de întreținere și alocația de întreținere a copilului părintelui căruia i s-a acordat custodia copilul după recuperarea datoriei.

În cazurile transfrontaliere privind recuperarea prestațiilor de întreținere, părțile în cauză pot sesiza Ministerul Justiției, în calitatea acestuia de autoritate centrală.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

În cazul în care una dintre părți cu o obligație de întreținere nu plătește ceea ce datorează în conformitate cu un acord sau o decizie de întreținere referitoare la un copil cu reședința în Finlanda, copilul are dreptul de a beneficia de alocația de întreținere a copilului din partea Institutului finlandez de asigurări sociale (KELA). Informații privind valoarea alocației de întreținere plătite de KELA sunt disponibile pe site-ul internet al acesteia (Legea nr. 583/2008 privind legătura dintre anumite plăți de întreținere și indicele costului vieții)

De asemenea, alocația de întreținere a copilului se poate obține și în cazul în care aceasta a fost stabilită în urma unui acord de întreținere sau printr-o decizie într-un cuantum mai mic decât cuantumul alocației de întreținere pentru copii plătite în prezent, din cauza unor dificultăți financiare din partea soțului cu obligația de întreținere. În astfel de cazuri, KELA va plăti diferența. În plus, copilul va primi de la debitor alocația de întreținere specificată într-un acord sau într-o decizie. În cazul în care partea care are obligația de întreținere se află în imposibilitatea de a plăti alocația, suma în cauză poate fi, de asemenea, stabilită la 0 euro. În astfel de cazuri, KELA va plăti alocațiile de întreținere a copilului în totalitate.

Legea nr. 580/2008 privind întreținerea copiilor prevede cerințele care reglementează alocația de întreținere a copilului. Alocația de întreținere a copilului este acordată la cererea formulată de un tutore, un reprezentant legal al copilului sau o persoană de bună-credință care are grijă de copil. De asemenea, un copil care a împlinit vârsta de 15 poate să depună un dosar în cazul în care locuiește în mod independent. Plata alocației de întreținere a copilului nu afectează în niciun fel obligația părții interesate de a plăti alocația de întreținere în întregime. În cazul în care KELA decide să acorde întreținere copilului ca urmare neachitării alocației de întreținere, aceasta va avea dreptul – și obligația – de a recupera toate plățile restante de întreținere de la partea în cauză.

Un soț care are dreptul la întreținere poate să beneficieze de alocație de întreținere numai din partea soțului său.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

Ministerul Justiției este autoritatea centrală în Finlanda în materie de acorduri internaționale cu privire la recuperarea alocației de întreținere [a se vedea, de exemplu, Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere și Convenția de la Haga din 2007 privind recuperarea internațională a alocației alimentare și a altor forme de întreținere familială]. Sarcinile autorității centrale includ primirea cererilor de întreținere, transmiterea acestora autorităților competente și introducerea de acțiuni cu privire la cereri.

În cazul în care una dintre părți cu o obligație de întreținere își are reședința într-o țară în care sunt în vigoare acorduri internaționale pentru recuperarea alocației de întreținere, solicitantul poate contacta Ministerul Justiției pentru recuperarea întreținerii în acea țară străină. După caz, solicitanții sunt încurajați să contacteze biroul de asistență judiciară local sau un avocat privat (de exemplu, cu privire la modul de pregătire a documentelor de candidatură). De asemenea, departamentul de servicii sociale din cadrul autorității locale poate oferi consiliere în materie de dreptul familiei.

În cazul în care o parte care are dreptul la întreținere beneficiază de un avans al alocației de întreținere a copilului acordat de KELA, ca urmare a neachitării alocației de întreținere, această instituție va presupune că dreptul la alocație de întreținere este echivalent cu partea pe care a plătit-o ca avans (dreptul de recurs) (Legea nr. 580/2008 privind întreținerea copilului, articolul 19). Într-un astfel de caz, KELA va recupera plățile de întreținere restante în numele părții care are dreptul la această alocație, care, în astfel de împrejurări, nu poate să ia măsuri pentru a recupera datoriile. În cazul în care alocația de întreținere convenită este o sumă mai mare decât avansul plătit de KELA, aceasta din urmă va vira avansul în totalitate și va recupera alocațiile alimentare neplătite în totalitate de la partea cu obligația de întreținere. Dacă rezultatul este pozitiv, KELA va plăti diferența dintre alocația de întreținere și alocația de întreținere a copilului părintelui căruia i s-a acordat custodia copilul după recuperarea datoriei.

Un soț care are dreptul la întreținere poate să beneficieze de alocație de întreținere numai din partea soțului său. Un soț care are dreptul la întreținere poate să beneficieze de alocație de întreținere numai din partea soțului său. O astfel de persoană poate să contacteze un executor judecătoresc și să încerce să afle dacă soțul care își are reședința în străinătate are active în Finlanda care ar putea fi executate în temeiul Legii în materie de executare silită. De asemenea, acestea îi pot solicita Ministerului Justiției asistență în ceea ce privește recuperarea alocației de întreținere în străinătate.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Datele de contact ale Ministerului Justiției (autoritetea centrală) sunt următoarele:

Adresă: Oikeusministeriö (Ministerul Justiției)
PO BOX 25,
00023 Valtioneuvosto

Telefon: +358 29516001
Fax: +358 9 1606 7524
e-mail: maintenance.ca@om.fi

Site-ul Ministerului Justiției

Datele de contact ale Institutului finlandez de asigurări sociale (KELA) sunt:
Adresă: Kansaneläkelaitos,
Perintäkeskus 
PO BOX 50,
00601 Helsinki

Telefon: +358 20 634 4940 (persoane fizice), +358 20 634 4942 (autorități) 
Fax +358 20 635 3330

Email: maintenance@kela.fi

Site-ul KELA

Site-urile de internet ale birourilor de asistență judiciară pot fi consultate aici.

Datele de contact ale departamentelor de servicii sociale din cadrul autorității locale pot fi găsite în anuarul telefonic sau prin contactarea serviciilor de informații telefonice finlandeze. În acest ultim caz trebuie precizată autoritatea locală vizată, întrucât Finlanda are în jur de 320 de autorități locale (municipalități).

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

Cea mai bună soluție pentru un solicitant dintr-o altă țară este să contacteze autoritatea centrală competentă din țara respectivă, care apoi va contacta Ministerul Justiției din Finlanda. (a se vedea punctele 13, 14 și 15).

De asemenea, solicitantul poate să contacteze direct autoritățile finlandeze.

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

A se vedea răspunsurile la întrebarea 15.

În cazul în care persoana care are dreptul la întreținere (un copil sau soț/soție) și partea care are obligația de întreținere trăiesc în diferite țări, Ministerul Justiției îi poate acorda asistență oricăreia dintre părți în această chestiune, precum și autorităților competente din țara străină. Solicitantul (copilul sau soțul eligibil) poate solicita ministerului să garanteze că o hotărâre judecătorească, o decizie sau un acord aprobat privind obligațiile de întreținere pronunțată/efectuat într-o țară străină este executat(ă) în Finlanda și că întreținerea obținută prin executare este plătită în contul bancar indicat de partea eligibilă. Cu toate acestea, Ministerul Justiției nu poate să plătească întreținere în numele debitorului.

Diversele acorduri internaționale în vigoare prevăd că funcțiile îndeplinite de Ministerul Justiției ca autoritate centrală, includ, de exemplu, și localizarea debitorului sau a creditorului, obținerea de informații privind venitul unui debitor sau creditor și asistența acordată pentru stabilirea filiației, dacă aceasta este necesară în vederea recuperării alocației de întreținere.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Da.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

---

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

În cazul în care Ministerul Justiției sau o persoană autorizată de acesta, în virtutea funcțiilor sale ca autoritate centrală în cadrul diferitelor acorduri internaționale în vigoare, reprezintă un solicitant în fața unei instanțe sau a unei alte autorități în Finlanda, solicitantul are la dispoziție asistență judiciară gratuită, fără a aduce atingere celorlalte dispoziții legale privind condițiile necesare pentru a beneficia de asistență judiciară.

Acest principiu se aplică aspectelor care privesc:

  1. stabilirea faptului că o hotărâre privind o obligație de întreținere emisă într-un alt stat este recunoscută și poate fi executată în Finlanda;
  2. stabilirea paternității;
  3. obligarea unui părinte la plata unei alocații de întreținere a copilului său;
  4. o modificare adusă unei alocații de întreținere pentru un copil în cazul în care solicitantul este un copil sau un reprezentant al copilului.

Cu toate acestea, prevederile de la punctele 2-4 se aplică doar în cazul în care copilul are vârsta sub 21 de ani la data introducerii acțiunilor.

În cazul în care Ministerul Justiției sau o persoană autorizată de acesta, în virtutea atribuțiilor sale ca autoritate centrală în cadrul diferitelor acorduri internaționale în vigoare, reprezintă un solicitant cu privire la punerea în aplicare a unei hotărâri în materie de întreținere, solicitantul nu este responsabil pentru costurile de executare.

În alte cazuri, un solicitant poate solicita asistență judiciară publică. Asistența judiciară înseamnă că solicitantul poate beneficia de serviciile unui asistent (avocat) pentru a soluționa o chestiune juridică finanțată, în totalitate sau parțial, de către stat. Asistența judiciară acoperă toate cazurile juridice. În general, aceasta este limitată doar la cauzele judecate în Finlanda. Asistența judiciară poate fi solicitată oricărui Birou public de asistență judiciară din țară, indiferent de locul unde locuiește solicitantul. Bineînțeles, cea mai practică soluție este de a se adresa celui mai apropiat birou. Solicitanții trebuie să prezinte o defalcare a veniturilor lor, a cheltuielilor declarate, precum și a activelor și a datoriilor. De asemenea, trebuie să se prezinte o descriere a cazului pentru care se solicită asistența judiciară și detalii cu privire la orice asigurare privind cheltuielile judiciare încheiată de către solicitant. Mai multe informații aici.

Autoritățile finlandeze de executare silită nu aplică taxe de executare în cazul recuperării alocației de întreținere.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Ministerul Justiției a fost desemnat autoritatea centrală în temeiul articolul 51 din regulament. De asemenea, Legea nr. 1076/2010 privind autoritatea centrală din Finlanda în anumite chestiuni care privesc obligațiile de întreținere internaționale stabilește dispoziții legislative naționale suplimentare cu privire la funcțiile autorității centrale.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 15/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.