În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Obligațiile de întreținere

Gibraltar
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

În conformitate cu legislația din Gibraltar, atât Curtea Magistraților, cât și Curtea Supremă au competența de a pronunța hotărâri judecătorești cu privire la plata indemnizației de întreținere. Obligația de întreținere este reglementată, în general, de Legea privind obligația de întreținere. În cadrul Curții Supreme, instituirea obligației de întreținere față de un copil, partenerul civil, o persoană dependentă și soț/soție poate fi complementară unei proceduri de divorț, de separare legală, de anulare sau de desfacere a căsătoriei. Atât Curtea Supremă, cât și Curtea Magistraților au competența de a modifica termenii indemnizației de întreținere care trebuie plătită după pronunțarea decretului absolut sau a hotărârii judecătorești de desfacere a căsătoriei. În cadrul Curții Magistraților se poate pronunța o hotărâre judecătorească de instituire a unei indemnizații de întreținere în favoarea soției, a soțului, a copilului sau chiar a părinților părților, în cazul în care se îndeplinesc anumite condiții. O astfel de hotărâre poate fi pronunțată în urma unei plângeri prezentate Curții Magistraților. Există, de asemenea, dispoziții legale privind pronunțarea unei hotărâri judecătorești cu privire la întreținere în cazul în care un concubin nu asigură întreținerea celuilalt concubin.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

Un copil cu vârsta mai mică de 16 ani are dreptul să primească indemnizație de întreținere. În plus, un copil care a împlinit vârsta de 16 ani, însă are mai puțin de 21 de ani și urmează învățământul cu frecvență sau efectuează cursuri de formare cu frecvență pentru o meserie, o profesie sau o ocupație timp de cel puțin doi ani are, de asemenea, dreptul de a primi indemnizație de întreținere.

Un copil a cărui capacitate de câștig prin muncă este afectată de o boală sau de un handicap fizic sau mental și care nu a împlinit încă vârsta de 21 de ani are, de asemenea, dreptul de a primi indemnizație de întreținere.

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

Pentru a obține o indemnizație de întreținere în cauzele care nu sunt de competența Curții Supreme, un solicitant ar trebui să prezinte o plângere Curții Magistraților.

Cererile de stabilire a unei indemnizații de întreținere care sunt complementare procedurilor de divorț, de separare legală, de anulare sau de desfacere a căsătoriei și care izvorăsc din aceste proceduri ar trebui prezentate Curții Supreme.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

Cererea de stabilire a unei indemnizații de întreținere poate fi prezentată în numele copilului de către o persoană căreia i s-a încredințat copilul respectiv spre îngrijire / care deține răspunderea părintească asupra copilului respectiv. În conformitate cu dispozițiile Legii privind obligația de întreținere, copilul însuși poate solicita acordarea unei indemnizații de întreținere de la persoana care are responsabilitatea de a-l întreține.

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

În cazul în care cererea de stabilire a unei indemnizații de întreținere izvorăște dintr-o căsătorie sau dintr-un parteneriat civil, Curtea Magistraților poate fi competentă pentru soluționarea acesteia. În cazul în care cererea de stabilire a unei indemnizații de întreținere izvorăște dintr-o procedură de divorț, de separare legală, de anulare sau de desfacere a căsătoriei aflată în sfera de competență a Curții Supreme, cererea privind întreținerea ar trebui să fie soluționată de aceasta din urmă.

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

Un reclamant poate să-și prezinte cererea personal și să se reprezinte singur în instanță sau poate angaja avocați care să acționeze în numele său.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

Nu se percepe nicio taxă pentru depunerea unei plângeri la Curtea Magistraților. Prin urmare, un reclamant care se reprezintă singur în fața instanței nu este nevoit să suporte niciun cost.

În cadrul Curții Supreme, prezentarea unei citații necesită, în mod normal, plata unei taxe de 150 GBP. Atât în cadrul Instanței Magistraților, cât și în cadrul Curții Supreme, reclamantul poate beneficia de asistență juridică sub rezerva unui test privind mijloacele. Pentru ambele instanțe, cererile de asistență juridică se depun la Curtea Supremă, iar formularele de cerere se găsesc la Registratura Curții Supreme.

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

După instrumentarea cererii, Curtea Magistraților poate pronunța o hotărâre judecătorească privind plata unei indemnizații săptămânal sau cu altă periodicitate, astfel cum consideră adecvat instanța, pe baza tuturor circumstanțelor cauzei privind întreținerea unui copil, a unui tată, a unui partener, a unui concubin, a unei mame și/sau a soțului/soției.

Ulterior, se pot depune cereri de modificare a hotărârilor privind obligația de întreținere. Astfel de cereri se prezintă Curții Magistraților sau Curții Supreme, după caz.

În anumite situații, instanța poate decide aplicarea retroactivă a obligației de întreținere.

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

Indemnizația de întreținere poate fi plătită unei părți de către cealaltă parte sau, alternativ, plățile pot fi efectuate prin intermediul instanței.

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

Se prevede că reclamantul poate solicita emiterea unei hotărâri de poprire a veniturilor în cazul în care pârâtul nu a efectuat cel puțin două plăți dintre cele prevăzute în hotărârea inițială de stabilire a indemnizației de întreținere. Curtea Magistraților are, de asemenea, competența de a pronunța sentințe de condamnare și, astfel, de a condamna la închisoare un reclamant pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în hotărârea judecătorească privind întreținerea. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, instanța oferă pârâtului posibilitatea de a explica de ce acesta nu ar trebui să facă obiectul unei astfel de sentințe.

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

Nu există nicio perioadă de prescripție.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

Cererile de stabilire a unei indemnizații de întreținere sunt soluționate în mod normal de Curtea Magistraților din Gibraltar, 32-36 Town Range, Gibraltar. În cazul în care cererea de stabilire a unei indemnizații de întreținere izvorăște din proceduri de divorț, de separare legală sau de anulare a căsătoriei, cererea ar trebui să fie prezentată Curții Supreme din Gibraltar, 277 Main Street, Gibraltar.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

Nu există astfel de dispoziții în legislația din Gibraltar. Plata indemnizației de întreținere poate fi executată prin poprirea veniturilor sau prin condamnarea pârâtului.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

Întrebările ar trebui înaintate Curții Magistraților, la adresa 277 Main Street, Gibraltar sau Curții Supreme, la adresa 277 Main Street, Gibraltar.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Întrebările pot fi adresate către:

Clerk of the Magistrates’ Court
Magistrates' Court,
32 – 36 Town Range
Gibraltar
Telefon: +350 200 75671
Fax: +350 200 40483.

Alternativ, întrebările privind procedura de stabilire a indemnizației de întreținere din cadrul Curții Supreme pot fi adresate către:

The Registry
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltar
Telefon: +350 200 75608
Fax: +350 200 77118.

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

O cerere în care se precizează măsura corectivă solicitată în Gibraltar poate fi trimisă direct Curții Magistraților atunci când cerințele în materie de competență sunt îndeplinite. În caz contrar, cererea relevantă poate fi depusă la Registratura Curții Supreme dacă solicitarea de stabilire a indemnizației de întreținere izvorăște dintr-o procedură de divorț, de separare legală sau de anulare a căsătoriei.

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

Răspuns similar celui de la întrebarea anterioară.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Gibraltar nu are obligații în temeiul Protocolului de la Haga, care nu se aplică în Gibraltar.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

Legislația din Gibraltar se aplică tuturor cauzelor soluționate în Gibraltar.

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Regulamentul menționat prevede o serie de măsuri menite să faciliteze plata indemnizațiilor de întreținere solicitate în situații transfrontaliere. Astfel de solicitări rezultă din obligația de a întreține membrii familiei aflați în situații dificile. De exemplu, acestea pot lua forma unor indemnizații de întreținere plătite unui copil sau fostului soț/fostei soții după divorț.

Regulamentul se aplică obligațiilor în materie de întreținere care izvorăsc:

  • dintr-o relație familială;
  • din legături de rudenie;
  • din căsătorie sau prin alianță.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Legea privind obligația de întreținere prevede modul de funcționare a Regulamentului privind obligația de întreținere. Autoritatea centrală desemnată este:

Minister for Justice (Ministerul Justiției)
Government of Gibraltar (Guvernul din Gibraltar)
Suite 771 Europort
Gibraltar
Tel: + 350 200 59267
Fax: + 350 200 59271
E-mail: moj@gibraltar.gov.gi

Legea privind asistența juridică gratuită și consilierea juridică stabilește testele privind fondul cauzei și condițiile financiare necesare pentru a fi eligibil.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 03/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.