Obligațiile de întreținere

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

În Malta, termenul „alocație de întreținere” se referă la suma pe care un debitor o datorează unui creditor în cadrul unei convenții de întreținere care decurge dintr-o relație de familie. În cazul în care legăturile sunt oficializate prin căsătorie sau uniune civilă, părțile din cadrul acestei relații au o obligație reciprocă de întreținere.

Termenul „obligație de întreținere” înseamnă obligația de a plăti o alocație de întreținere, pe care debitorul o datorează creditorului în circumstanțele descrise mai sus. Obligația de întreținere există indiferent dacă s-a stabilit sau nu cuantumul alocației de întreținere și, de asemenea, indiferent dacă s-a plătit sau nu suma aferentă obligației de întreținere.

Articolul 3B din Codul civil prevede că soții și foștii soți au o obligație reciprocă de întreținere și că părinții trebuie să își întrețină copiii. Articolul 4 din Legea privind uniunile civile prevede că părțile la o uniune civilă beneficiază de aceleași drepturi și obligații ca părțile care sunt căsătorite și, prin urmare, acestea au o obligație reciprocă de întreținere, chiar și după încheierea relației lor, cu excepția cazului în care există un motiv bine întemeiat pentru a nu se plăti alocația de întreținere. În temeiul articolului 8 din Codul civil, copiii trebuie, în circumstanțe excepționale, să își întrețină părinții sau un alt ascendent cu o situație financiară precară.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

În general, un copil va fi întreținut până la vârsta de șaisprezece ani. Articolul 3B alineatul (2) din Codul civil prevede că părinții vor fi obligați să asigure întreținerea corespunzătoare a copiilor lor și în cazul în care aceștia studiază în continuare și sunt încadrați în sistemul de învățământ sau urmează cursuri de formare cu frecvență, până la împlinirea vârstei de douăzeci și trei de ani. Articolul menționat prevede și faptul că părinții trebuie să își întrețină copiii dacă aceștia suferă de un handicap fizic sau mintal, astfel cum este definit în Legea privind egalitatea de șanse (persoane cu handicap).

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

Pentru a obține o hotărâre care să stabilească cuantumul alocației de întreținere care trebuie plătită și frecvența de plată a acesteia, este necesar să se introducă o cerere la Curtea Civilă (secția de dreptul familiei) - Il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja).

Într-un astfel de caz, procedura va începe prin desemnarea de către instanță a unui mediator, care va invita apoi părțile (sau reprezentanții acestora) să participe la o reuniune organizată la sediul instanței. În cursul acestei reuniuni, mediatorul va ajuta părțile să ajungă la o soluționare pe cale amiabilă a litigiului. Dacă părțile convin cu privire la textul unui acord de întreținere, mediatorul va trimite o copie a proiectului de acord judecătorului care prezidează secția de dreptul familiei. Curtea va examina acordul și, în cazul în care consideră că niciuna dintre părți, inclusiv creditorul obligației de întreținere, nu va fi prejudiciată de respectivul acord, va aproba proiectul de hotărâre, iar părțile se vor putea prezenta în fața unui notar pentru a semna acordul.

Dacă, pe durata procesului de mediere, părțile nu convin asupra unui proiect de acord privind obligația de întreținere, mediatorul va retrimite dosarul judecătorului care prezidează secția de dreptul familiei, urmând apoi să înceapă acțiunea în justiție. Într-un astfel de caz, secția de dreptul familiei va primi observațiile prezentate de avocații ambelor părți și va soluționa cauza.

Procedura în fața mediatorului este gratuită, iar părțile nu trebuie să recurgă la serviciile unui avocat, însă este întotdeauna recomandabil să se solicite asistență judiciară înainte de a se încheia astfel de acorduri. Pe de altă parte, o acțiune în justiție necesită recurgerea la serviciile unui avocat și va presupune cheltuieli de judecată, cu excepția cazului în care părțile solicită asistență judiciară și îndeplinesc condițiile necesare pentru a beneficia de aceasta.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

Cererile pot fi depuse de creditor, de un reprezentant al acestuia sau de curatorul copilului. Alocația de întreținere care trebuie plătită unui copil poate fi solicitată de persoana care îl îngrijește și deține custodia acestuia.

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

Prin Avizul juridic nr. 396 din 2003 (legislația secundară 12.19), instanța competentă să soluționeze cauze de dreptul familiei este Curtea Civilă (secția de dreptul familiei). Prin urmare, cuantumul alocației de întreținere care trebuie plătită se stabilește de către Curtea Civilă (secția de dreptul familiei) (cu excepția cazului în care s-a ajuns la un acord în fața mediatorului).

În cazul în care debitorul nu plătește alocația de întreținere, creditorul poate depune o plângere la poliție, care poate să înceapă procedurile penale împotriva debitorului. Acțiunile penale se introduc în fața Curții Magistraților (secția penală) - il-Qorti tal-Maġistrati (Gudikatura Kriminali).

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

Pentru a iniția, din străinătate, o procedură având ca obiect obligația de întreținere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 4/2009, trebuie contactată autoritatea centrală din Malta, care va iniția apoi, în consecință, procedura în fața mediatorului și a Curții Civile (secția de dreptul familiei), în cazul în care consideră că acest lucru este necesar.

De asemenea, autoritatea centrală din Malta îl va ajuta pe creditor să depună o plângere la poliție, astfel încât, dacă va fi necesar, să se înceapă procedurile penale.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 4/2009, procedurile având ca obiect alocații de întreținere a copiilor vor fi demarate gratuit de către autoritatea centrală.

În ceea ce privește obligația de întreținere dintre soți, reclamantul va beneficia de asistență judiciară din partea autorității centrale în cadrul procedurilor gratuite, de exemplu medierea în fața secției de dreptul familiei. Dacă medierea eșuează, creditorul va trebui să recurgă la serviciile unui avocat privat, care îl va reprezenta în fața instanțelor malteze. Taxele percepute de instanțe și onorariile avocaților sunt prevăzute în anexa A la Codul de organizare și procedură civilă (capitolul 12 din Legislația Maltei - Liġijiet ta’ Malta). În cazul în care creditorul obligației de întreținere dintre soți îndeplinește condițiile prevăzute în legislația malteză, acesta va beneficia de asistență judiciară din partea autorității centrale.

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

Modul de calcul al cuantumului alocației de întreținere care poate fi atribuită variază în funcție de instanță, depinzând de o serie de criterii. În pofida faptului că nu există o formulă de calcul al alocației de întreținere, Curtea Civilă (secția de dreptul familiei) ia în considerare următorii factori:

i. standardul de viață al debitorului și cel al creditorului și/sau al copiilor;

ii. dacă, din cauza unei deficiențe sau a unei nevoi speciale a copilului, sunt necesare fonduri suplimentare și

iii. dacă debitorul își exercită sau nu dreptul de a-i vizita pe copii.

Hotărârea unei instanțe poate fi revizuită, însă este greu să se modifice o hotărâre privind alocația de întreținere care trebuie plătită, în special dacă circumstanțele rămân neschimbate. Dacă circumstanțele evoluează (de exemplu, minorul va avea nevoie pentru mai mult timp de alocația de întreținere din cauza unei boli de lungă durată sau dacă salariul debitorului crește sau scade în mod semnificativ), instanțele pot să modifice condițiile de acordare a alocației de întreținere.

În general, secția de dreptul familiei dispune majorarea în fiecare an a cuantumului alocației de întreținere, în funcție de rata națională a inflației. De asemenea, acordul de întreținere la care s-a ajuns în timpul procedurii de mediere prevede, de obicei, o clauză de majorare a cuantumului alocației de întreținere, pe baza ratei inflației.

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

Alocația de întreținere poate fi plătită direct de către debitor creditorului în numerar, prin cec sau prin transfer bancar. Curtea poate hotărî ca suma datorată cu titlu de alocație de întreținere să fie dedusă din venitul debitorului și să fie trimisă direct creditorului. La această ultimă opțiune se recurge de obicei atunci când debitorul nu plătește în mod repetat alocația de întreținere.

Dacă autoritatea centrală din Malta este însărcinată să inițieze proceduri în numele creditorului, aceasta va lua măsuri pentru a-l încuraja pe debitor să trimită banii direct creditorului. În cazul în care debitorul refuză să plătească, dosarul va fi înaintat instanței.

În acest caz, autoritatea centrală din Malta va solicita instanței să emită un ordin prin care să se dispună poprirea conturilor bancare ale debitorului și banii să fie transferați creditorului.

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

Autoritatea centrală va recurge la toate căile de atac prevăzute în legislația malteză. În special, autoritatea centrală din Malta va trimite mai întâi o scrisoare persoanei în cauză, informând-o că se va introduce o acțiune în justiție împotriva sa. Dacă persoana în cauză contestă scrisoarea, autoritatea centrală din Malta va solicita creditorului să dea o declarație pe proprie răspundere și dosarul va fi înaintat poliției malteze, astfel încât aceasta să ia măsuri împotriva debitorului în conformitate cu dispozițiile Codului penal.

În cazul în care este necesar, autoritatea centrală din Malta va acorda asistență reclamantului, astfel încât avocații, fie din cadrul unității de asistență judiciară, fie din cadrul autorității centrale, să introducă o acțiune civilă împotriva debitorului pentru achitarea restanțelor. În acest caz, dacă debitorul are venituri, este posibil să i se solicite instanței ca o parte a veniturilor să fie poprită și transferată direct creditorului. Dacă debitorul are active valoroase, dar nu are niciun venit, instanța poate să lichideze activele și să direcționeze banii astfel obținuți către autoritatea centrală, care, la rândul său, îi va transfera creditorului.

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

Termenul de prescripție al unei acțiuni penale ca urmare a neplății alocației de întreținere este de șase (6) luni. Acțiunea penală se respinge dacă debitorul nu depune plângere la poliție în termen de 6 luni de la data la care trebuia să fie plătită alocația de întreținere.

Articolul 2156 din Codul civil prevede că acțiunile privind plata alocației de întreținere se prescriu după 5 ani.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

Autoritatea centrală din Malta va acorda asistență:

a. creditorilor care nu locuiesc în Malta, atunci când trebuie să acționeze în justiție un debitor care locuiește în Malta, și anume prin căutarea debitorului și prin facilitarea procedurilor împotriva acestuia (aceste cereri sunt tratate drept „cazuri primite”);

b. creditorilor care locuiesc în Malta, atunci când trebuie să acționeze în justiție un debitor care nu locuiește în Malta, prin trimiterea unei cereri către o altă autoritate centrală, astfel încât aceasta să-l caute pe debitor și să îl dea în judecată.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

Nu, nu este posibil.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

Dacă creditorul locuiește în Malta și debitorul locuiește într-un alt stat membru, creditorul în cauză îi poate solicita autorității centrale din Malta să colaboreze cu autoritatea centrală din respectivul stat membru, astfel încât debitorul să fie localizat, contactat și informat cu privire la obligația de întreținere.

În cazul în care nu există nicio hotărâre privind cuantumul alocației de întreținere, autoritatea centrală din Malta trebuie să ia legătura cu autoritatea centrală din respectivul stat membru și să solicite asistență, astfel încât instanțele sau autoritățile administrative ale acestui stat să pronunțe o hotărâre sau să emită o decizie care să stabilească suma pe care debitorul trebuie să o plătească cu titlu de alocație de întreținere.

Apoi, cu excepția cazului în care debitorul cooperează de bunăvoie, autoritatea centrală din Malta trebuie să colaboreze cu autoritatea centrală străină pentru a primi informații referitoare la cele mai bune modalități prin care să se asigure executarea respectivei hotărâri sau decizii privind obligația de întreținere.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Datele de contact ale autorității centrale din Malta sunt publicate pe site-ul web al Atlasului Judiciar European.

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

În cauzele transfrontaliere privind obligația de întreținere, autoritatea centrală din Malta îi va acorda asistență creditorului din străinătate pentru a obține execuția obligației de întreținere. În acest caz, autoritatea centrală din Malta îl va reprezenta pe creditor în fața tuturor celorlalte autorități administrative sau în fața instanțelor, după caz. Autoritatea centrală din Malta îi va cere creditorului să completeze formularele necesare și, de asemenea, îi poate solicita să îi acorde o autorizație, înainte de a iniția orice proceduri judiciare.

Dacă creditorul vrea să obțină de la debitor o alocație în temeiul obligației de întreținere dintre soți, acesta va beneficia de asistența judiciară gratuită în instanță numai dacă va îndeplini criteriile necesare, care se aplică și în cazul persoanelor care locuiesc în Malta.

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

Datele de contact ale autorității centrale din Malta sunt publicate pe site-ul web al Atlasului Judiciar European. Autoritatea centrală va îndeplini funcțiile (i)-(j), prezentate în detaliu la întrebarea 21, și anume localizarea debitorului, asigurarea faptului că există o hotărâre executorie împotriva debitorului (și în cazul în care aceasta nu există, acordarea de asistență creditorului pentru obținerea unei astfel de hotărâri) și ajutarea debitorului în executarea hotărârii.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Da, Malta are obligații în temeiul Protocolului de la Haga din 2007.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

Nu se aplică.

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Autoritatea centrală va oferi consiliere gratuită persoanelor care i se adresează cu privire la litigii transfrontaliere referitoare la obligația de întreținere. Atunci când solicitarea vine din partea unei persoane care locuiește în străinătate, autoritatea centrală din Malta se va asigura că aceasta beneficiază de asistența de care are nevoie, în funcție de obiectul cererii formulate. În special, dacă o persoană solicită să i se acorde sprijin, autoritatea centrală din Malta îi va oferi acesteia consiliere și îndrumări generale.

În cazul în care creanța este o alocație de întreținere pentru copii, autoritatea centrală din Malta se va asigura că procedurile judiciare împotriva debitorului sunt gratuite.

Dacă un creditor care locuiește în Malta îi solicită autorității centrale din Malta să îi acorde asistență pentru recuperarea creanțelor de întreținere de la un debitor care locuiește în străinătate, autoritatea centrală din Malta îi va oferi creditorului sprijinul necesar în vederea introducerii unei acțiuni în instanță și va ține legătura cu autoritatea centrală străină pentru a afla cum a fost soluționată cauza și pentru a discuta posibilitatea de recuperare a creanțelor de întreținere datorate.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Se desemnează un responsabil de dosar pentru fiecare cauză în parte, pentru a se asigura faptul că autoritatea centrală din Malta transmite și primește cererile, ține legătura cu debitorul și cu creditorul și informează autoritatea centrală străină cu privire la progresele înregistrate în fiecare dosar. Responsabilul de dosar va fi asistat de avocați cu experiență în proceduri administrative și în dreptul familiei.

În cazurile transmise, responsabilul de dosar corespondează direct cu persoana de contact din Malta și cu autoritatea centrală din străinătate. În general, comunicarea se efectuează prin e-mail și/sau prin scrisori obișnuite. Cu toate acestea, în anumite situații, se telefonează autorității centrale străine sau persoanei care solicită serviciile autorității centrale din Malta. În cazurile primite, autoritatea centrală din Malta depune eforturi pentru ca clientul să participe la toate schimburile de informații dintre autoritățile centrale.

Iată câteva dintre măsurile luate în următoarele circumstanțe:

(a) furnizarea sau facilitarea furnizării de asistență judiciară, atunci când circumstanțele impun acest lucru: dacă este necesar, autoritatea centrală poate angaja un avocat care să-l reprezinte pe client sau să solicite reprezentarea clientului de avocați din oficiu sau de alți avocați, în funcție de circumstanțele cauzei;

(b) contribuirea la localizarea debitorului sau a creditorului, în special în temeiul articolelor 61, 62 și 63 din regulament: în astfel de circumstanțe, autoritatea centrală va efectua mai întâi căutări preliminare în bazele de date publice pentru a găsi adresele oficiale și datele de contact ale persoanei respective. În cazul în care autoritatea centrală din Malta primește mai multe informații, se vor efectua căutări în consecință și vor fi contactate alte entități publice pentru a furniza informații privind activele debitorului;

(c) contribuirea la obținerea de informații relevante privind veniturile și, dacă este necesar, privind patrimoniul debitorului sau creditorului, inclusiv localizarea activelor, în special în temeiul articolelor 61, 62 și 63 din regulament: autoritatea centrală va contacta oficiul național pentru ocuparea forței de muncă și va stabili dacă persoana în cauză are sau nu în acel moment un loc de muncă. Dacă debitorul este urmărit în justiție, autoritatea centrală va sugera avocatului care îl reprezintă pe creditor să solicite instanței să dispună citarea altor organisme din sectorul public, cum ar fi administrația fiscală, autoritatea de transport și băncile locale sau orice altă entitate relevantă, care să prezinte dovezi privind veniturile și activele debitorului;

(d) încurajarea soluționării pe cale amiabilă a litigiilor, pentru a obține achitarea voluntară a creanțelor de întreținere, atunci când este oportun prin recurgerea la mediere, conciliere sau alte proceduri similare: înainte de a iniția orice proceduri judiciare, autoritatea centrală din Malta îl va contacta pe debitor și va încuraja soluționarea pe cale amiabilă a litigiului, explicând de ce aceasta este întotdeauna în interesul părților. În cazul în care medierea are șanse mari să se încheie prin ajungerea la un acord, autoritatea centrală din Malta se va adresa unor mediatori profesioniști, însă, în cazul în care nu există perspective de soluționare a litigiului pe cale amiabilă, se va introduce o acțiune în justiție;

(e) facilitarea executării în curs a hotărârilor privind obligația de întreținere, inclusiv achitarea restanțelor: autoritatea centrală din Malta poate să inițieze sau să sugereze inițierea unei acțiuni în justiție împotriva debitorului, pentru ca instanța să lichideze orice active ale acestuia sau să pronunțe o hotărâre prin care să se pună poprire pe o parte din salariul acestuia;

(f) facilitarea colectării creanțelor de întreținere și transferul rapid al acestora: autoritatea centrală din Malta va introduce o acțiune în justiție prin care se solicită instanței să dispună ca debitorul să plătească direct creditorului. În cazul în care debitorul nu efectuează aceste plăți, în cazul alocațiilor de întreținere pentru copii, autoritatea centrală din Malta va solicita instanței să emită un ordin prin care să se dispună ca activele debitorului să fie puse sub sechestru, iar veniturile astfel obținute să fie trimise creditorului. În cazul obligației de întreținere dintre soți, autoritatea centrală din Malta îi va acorda asistență reclamantului fie prin intermediul unor avocați privați, fie prin intermediul sistemului de asistență judiciară;

(g) facilitarea obținerii de probe scrise sau de altă natură, fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1206/2001: dacă documentele sau informațiile solicitate sunt deja publice, autoritatea centrală din Malta le va colecta și i le furniza creditorului. Dacă informațiile nu sunt publice, se va înainta o cerere specială către autoritatea sau entitatea care le deține. Dacă informațiile nu pot fi puse la dispoziție, autoritatea centrală poate solicita instanței să dispună punerea la dispoziție a acestora, în funcție de circumstanțele cauzei;

(h) acordarea de asistență în stabilirea filiației, atunci când aceasta este necesară pentru recuperarea creanțelor de întreținere: autoritatea centrală din Malta îl va îndruma pe reclamant pe durata procedurii judiciare de stabilire a filiației și îi va furniza acestuia informații privind serviciile private necesare în acest scop, în special informații referitoare la testele ADN, dacă este cazul.

Dacă este necesar, autoritatea centrală îl va ajuta pe un reclamant care este cetățean străin să găsească un reprezentant care să acționeze în Malta în numele său și să fie citat în actul public aferent. Alternativ, problema filiației poate fi soluționată în instanță. În acest caz, autoritatea centrală din Malta se va asigura doar că dosarul ajunge în instanță și este soluționat;

(i) inițierea sau facilitarea introducerii de acțiuni pentru obținerea oricăror măsuri provizorii necesare care au un caracter teritorial și al căror scop este să asigure soluționarea unei cereri pendinte având ca obiect o obligație de întreținere: în cazul în care autoritatea centrală din Malta suspectează că un debitor ia măsuri pentru a-și înrăutăți poziția economică, aceasta se va asigura că se solicită instanței pronunțarea ordinelor necesare prin care să se interzică debitorului să își risipească patrimoniul, în detrimentul creditorului;

(j) facilitarea notificării sau comunicării actelor, fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1393/2007: în cazul în care sunt necesare informații suplimentare despre debitor, iar aceste informații pot fi colectate și transmise în mod legal de orice persoană privată din Malta, autoritatea centrală din Malta își va îndruma personalul să colecteze informațiile în cauză. Aceste informații pot fi colectate de la entități publice sau private.

Ori de câte ori este necesar, autoritatea centrală din Malta trebuie să coopereze cu agențiile de transmitere și de primire desemnate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1393/2007, pentru a se asigura că anumite documente sunt notificate sau comunicate în mod corespunzător.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 16/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.