În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Obligațiile de întreținere

Irlanda de Nord
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

Indemnizația de întreținere poate fi plătită de un părinte, în beneficiul copilului propriu sau al oricărui copil din familie, către persoana în a cărei îngrijire se află copilul în cauză. Indemnizația de întreținere poate fi plătită, de asemenea, unui soț sau unui partener civil de către celălalt soț sau partener civil.

Părinții pot plăti indemnizație de întreținere pentru copiii proprii sau pentru orice copil din familie către părintele sau persoana în a cărei îngrijire se află copilul respectiv, fie prin intermediul instanței, fie prin utilizarea sistemului legal privind întreținerea pentru copii (sistemul administrativ înființat prin lege pentru Irlanda de Nord).

Sistemul legal privind întreținerea pentru copii este alcătuit din două organizații, Serviciul privind întreținerea pentru copii (Child Maintenance System – CMS), care face parte din Departamentul pentru Comunități, și departamentul Opțiuni privind întreținerea pentru copii (Child Maintenance Choices). Pentru a utiliza sistemul legal privind întreținerea pentru copii, persoanele implicate (părinții sau persoana în îngrijirea căreia se află copiii, precum și copiii în cauză) trebuie să aibă domiciliul stabil în Regatul Unit.

Indemnizația de întreținere pentru copii poate fi plătită, de asemenea, de către părinții care trăiesc separat de copiii lor, prin intermediul Serviciului privind întreținerea pentru copii. Serviciul privind întreținerea pentru copii stabilește obligația de întreținere printr-un proces administrativ, nu judiciar – atunci când copilul are vârsta mai mică de 16 ani sau de 20 de ani în cazul studiilor la zi care nu sunt studii superioare (urmate într-o școală sau instituție de învățământ echivalentă) sau atunci când copilul are vârsta mai mică de 20 de ani și locuiește cu un părinte care s-a înscris cu scopul de a primi alocație pentru copii pentru copilul respectiv.

Indemnizația este plătită părintelui sau persoanei care are copilul în îngrijire. Oricare dintre părinți sau persoana care are în îngrijire copilul poate înainta o cerere în acest sens Serviciului privind întreținerea pentru copii. Suma este calculată de către Serviciul privind întreținerea pentru copii. Plățile săptămânale sunt efectuate de către părintele care nu locuiește împreună cu copilul, fie direct părintelui sau persoanei care are copilul în îngrijire (procedeu cunoscut sub denumirea de „plată directă”), fie prin intermediul serviciului „Colectare și plată” din cadrul Serviciului privind întreținerea pentru copii, caz în care trebuie plătit un comision (a se vedea mai jos).

În temeiul Ordonanței privind procedurile interne (din Irlanda de Nord) din 1980, o parte la căsătorie poate solicita instanței să pronunțe o hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar, iar în temeiul Ordonanței privind cauzele în materie matrimonială (din Irlanda de Nord) din 1978, soțul/soția poate solicita acordarea de sprijin financiar în timpul procedurii de divorț sau de separare legală. Instanța poare dispune efectuarea de plăți periodice, fie pentru solicitant, fie în beneficiul unui copil. Ca alternativă, instanța poate dispune plata unei sume forfetare.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

În temeiul Ordonanței privind întreținerea pentru copii (din Irlanda de Nord) din 1991, un copil poate beneficia de indemnizație de întreținere pentru copii dacă are vârsta mai mică de 16 ani sau dacă are vârsta mai mică de 20 ani și urmează o formă de învățământ cu frecvență care nu constituie studii superioare (cu alte cuvinte dacă frecventează încă școala sau o instituție de învățământ echivalentă).

În conformitate cu Ordonanța privind procedurile interne (din Irlanda de Nord) din 1980, instanța nu pronunță hotărâri de acordare a unui sprijin financiar copiilor cu vârsta de peste 18 ani. Cu toate acestea, în anumite situații se acordă un astfel de sprijin dacă există „circumstanțe speciale” sau în cazul în care copilul studiază în cadrul unei unități de învățământ sau urmează cursuri de formare pentru o meserie, o profesie sau o ocupație, indiferent dacă acesta este sau va fi angajat, în același timp, cu remunerație.

În temeiul Ordonanței privind cauzele în materie matrimonială (din Irlanda de Nord) din 1978, un copil poate primi indemnizație de întreținere până la vârsta de 16 ani (sau 18 ani dacă urmează învățământul cu frecvență). Instanța poate prelungi plata indemnizației de întreținere în cazul în care copilul își continuă studiile și după vârsta de 18 ani sau în cazul în care există anumite circumstanțe speciale care impun continuarea întreținerii.

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

În Irlanda de Nord, atunci când părinții se despart, aceștia trebuie să contacteze departamentul Opțiuni privind întreținerea pentru copii înainte de a depune o cerere la Serviciul privind întreținerea pentru copii, cu scopul de a obține recomandări și informații care să îi ajute să stabilească un acord eficient cu privire la obligația de întreținere față de familia lor. Acordul poate fi un așa-numit „acord familial”, cu alte cuvinte un acord între părinți, sau o cerere adresată Serviciului privind întreținerea pentru copii. Părinții nu se pot adresa Serviciului privind întreținerea pentru copii decât dacă au consultat în prealabil departamentul Opțiuni privind întreținerea pentru copii.

În cazul în care un părinte decide că nu poate ajunge la un acord familial, acesta poate solicita Serviciului privind întreținerea pentru copii să calculeze cuantumul plăților. Indemnizația de întreținere care trebuie plătită este calculată pe baza unui procentaj din venitul părintelui plătitor care nu locuiește împreună cu copilul, în funcție de numărul copiilor pentru care este datorată aceasta.

Ulterior, dacă părintele dorește ca Serviciul privind întreținerea pentru copii să colecteze indemnizația de întreținere și să i-o predea, acesta trebuie să plătească o taxă. Dacă părinții sunt de acord să efectueze plățile în mod direct („plată directă”), nu există nicio taxă. Persoanele care se adresează Serviciului privind întreținerea pentru copii și doresc ca acesta să efectueze plățile prin intermediul serviciului de Colectare și plată trebuie să achite o taxă de colectare. Pentru părintele care nu locuiește împreună cu copilul, aceasta înseamnă o sumă egală cu 20 % din indemnizația obișnuită de întreținere pentru copii, care se adaugă la aceasta din urmă. Din indemnizația de întreținere pentru copii pe care o primește părintele care are în îngrijire copilul se reține 4 %. Se poate evita plata taxei de colectare prin încheierea unui acord familial sau prin plata directă.

Părintele care nu locuiește împreună cu copilul trebuie să plătească, de asemenea, Serviciului privind întreținerea pentru copii o taxă pentru acțiunile de executare întreprinse de acesta ca urmare a unor hotărâri judecătorești pronunțate în instanță împotriva părintelui care nu locuiește împreună cu copilul care nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata indemnizației de întreținere.

Puteți solicita instanței, prin intermediul autorității centrale din Irlanda de Nord, să vi se acorde indemnizație de întreținere dacă dumneavoastră sau copiii dumneavoastră sunteți în posesia unei hotărâri judecătorești de instituire a obligației de întreținere pentru o persoană care locuiește în Irlanda de Nord, într-o altă țară sau pe un alt teritoriu care are un acord reciproc cu Regatul Unit în ceea ce privește obligațiile în materie de întreținere; sau doriți să intentați o acțiune în instanță privind întreținerea într-o altă țară sau pe un alt teritoriu care are un acord reciproc cu Regatul Unit în materie de întreținere.

În cazul în care solicitați executarea unei hotărâri judecătorești existente de instituire a obligației de întreținere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 4/2009, puteți, de asemenea, să adresați cererea în mod direct Curții Magistraților din Irlanda de Nord.

Principalele elemente ale procedurii prevăd, dacă este cazul, următoarele posibilități:

  • înregistrarea unei hotărâri judecătorești în Irlanda de Nord și executarea acesteia,
  • înregistrarea în altă țară a unei hotărâri judecătorești pronunțate în Irlanda de Nord și executarea acesteia,
  • inițierea procedurii în Irlanda de Nord (inclusiv solicitarea unei hotărâri provizorii),
  • inițierea procedurii sau înregistrarea unei hotărâri în afara teritoriului Irlandei de Nord (inclusiv solicitarea unei hotărâri provizorii).

Dacă dispuneți de o evaluare existentă din partea Serviciului privind întreținerea pentru copii în Irlanda de Nord, ar trebui să contactați mai întâi Serviciul privind întreținerea pentru copii pentru a confirma dacă acesta poate iniția procedura de executare în numele dumneavoastră în această jurisdicție.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

În ceea ce privește indemnizația de întreținere pentru copii, orice persoană, cum ar fi un prieten, o rudă sau un avocat, poate depune o cerere în numele unui părinte sau al unei persoane care are un copil în îngrijire. Părintele sau persoana care are copilul în îngrijire trebuie să împuternicească persoana care prezintă cererea în acest scop, cu excepția cazului în care aceasta din urmă are deja autoritatea necesară în acest sens, de exemplu printr-o procură.

În Irlanda de Nord, nu se poate formula o cerere în numele unui copil, întrucât copiii nu pot solicita acordarea unei indemnizații de întreținere pentru copii în nume propriu.

În Irlanda de Nord, se poate depune o cerere de executare reciprocă a obligației de întreținere în numele unei alte persoane în cazurile prevăzute în convenția internațională relevantă privind executarea reciprocă a obligației de întreținere.

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

Locul instanței relevante pentru inițierea acțiunilor în justiție este stabilit prin referire la trei secții ale Tribunalului Administrativ din Irlanda de Nord. Acțiunile în justiție pot fi inițiate înaintea oricărei secții a Tribunalului Administrativ, deși, în general, acestea sunt inițiate înaintea secției de la domiciliul uneia dintre părți. Autoritatea centrală pentru Irlanda de Nord vă poate ajuta să stabiliți care este secția corespunzătoare.

Datele de contact ale oficiilor instanțelor locale din Irlanda de Nord sunt disponibile pe site-ul internet al Serviciului Instanțelor din Irlanda de Nord.

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

O cerere privind indemnizația de întreținere pentru copii constituie un proces administrativ gestionat de Serviciul privind întreținerea pentru copii din Irlanda de Nord și, la nivel mai larg, din Regatul Unit.

Persoanele care solicită executarea reciprocă a unei hotărâri judecătorești privind obligația de întreținere nu au obligația de a fi reprezentate de un avocat pentru a solicita instanței recuperarea indemnizației de întreținere în temeiul diferitelor convenții și acorduri internaționale. Solicitarea primită dintr-un alt stat este trimisă instanței de dreptul familiei competente de la domiciliul pârâtului sau instanței de origine de către autoritatea centrală pentru Irlanda de Nord.

Personalul din cadrul instanței poate oferi asistență cu privire la completarea formularelor necesare, însă nu poate oferi consiliere juridică, prin urmare este recomandabil ca solicitantul să apeleze la serviciile unui avocat specializat în dreptul familiei. Asociația avocaților din Irlanda de Nord (număr de telefon: +44 28 9023 1614) poate indica avocații care pot oferi asistență și consiliere în cauze privind întreținerea/sprijinul financiar pentru copii.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

Procesul administrativ de executare sau de obținere a hotărârilor reciproce în materie de întreținere este gratuit în Irlanda de Nord.

Cu toate acestea, un solicitant poate fi nevoit să suporte costuri juridice în cazul în care oricare dintre părți este reprezentată de un avocat și cauza este judecată în instanță. Costurile variază, bineînțeles, iar solicitantul poate formula o cerere pentru acordarea de asistență juridică gratuită cu scopul de a acoperi costurile asistenței și ale consilierii juridice, oferind date privind resursele sale, mai precis venitul disponibil și capitalul disponibil al reclamantului. Normele privind asistența juridică gratuită sunt prevăzute în Ordonanța privind accesul la justiție (din Irlanda de Nord) din 2003. Costurile și cheltuielile tipice ar putea consta în:

  • onorarii juridice standard;
  • orice cheltuieli de judecată irecuperabile;
  • cheltuieli legate de executare.

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

În vederea recuperării indemnizației de întreținere, instanța poate pronunța o hotărâre privind indemnizația pentru copii, pentru soț/soție sau pentru copii/soț (soție). Instanța poate dispune plăți periodice, o sumă forfetară, plăți de decontare sau plăți periodice garantate. În unele cazuri, instanța poate hotărî ca obligația de întreținere să se aplice retroactiv. Se va ține seama de toate circumstanțele cauzei respective pentru a hotărî dacă obligația de întreținere trebuie să se aplice retroactiv și pentru a stabili sumele corespunzătoare. Se poate solicita instanței în orice moment modificarea hotărârii judecătorești privind întreținerea.

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

Persoanele eligibile pentru a primi indemnizație de întreținere sunt menționate în răspunsul la întrebarea 1 de mai sus.

În Irlanda de Nord și în Regatul Unit, Serviciul privind întreținerea pentru copii oferă un serviciu de plată directă, constând doar în calcularea sumei, și un serviciu de colectare și plată. În cazul primei opțiuni, Serviciul privind întreținerea pentru copii calculează suma indemnizației de întreținere care trebuie plătită, iar părinții iau măsurile necesare pentru plata directă între aceștia. În cazul celei de a doua opțiuni, Serviciul privind întreținerea pentru copii colectează suma corectă de la părintele care nu locuiește împreună cu copilul. În cazul în care părinții plătesc sau primesc indemnizația de întreținere pentru copii prin serviciul de colectare și plată, aceștia vor plăti o taxă de fiecare dată.

În conformitate cu Ordonanța privind procedurile interne (din Irlanda de Nord) din 1980, instanța poate dispune ca plățile să fie efectuate în mod direct între debitor și creditor sau prin intermediul unui agent de colectare (în general, grefierul pentru cauze minore).

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

Pentru persoanele care utilizează serviciul de colectare și plată, Serviciul privind întreținerea pentru copii va lua măsurile necesare pentru a se asigura că părintele care nu locuiește împreună cu copilul plătește indemnizația de întreținere datorată. Serviciul privind întreținerea pentru copii are o serie de competențe pe care le poate utiliza. Printre acestea se află colectarea sumelor direct din veniturile și conturile bancare ale debitorului și introducerea unei acțiuni în instanță (acțiune de executare). În situații extreme, dacă este necesar, se poate solicita instanței să retragă permisul de conducere al părintelui neplătitor care nu locuiește împreună cu copilul sau chiar să-l condamne pe acesta la închisoare.

În conformitate cu Ordonanța privind procedurile interne (din Irlanda de Nord) din 1980 și cu Ordonanța privind cauzele în materie matrimonială (din Irlanda de Nord) din 1978, o parte poate solicita instanței să dispună executarea plăților restante. Instanța are o serie de competențe pe care le poate utiliza, inclusiv reținerea unor sume direct din venituri (hotărâre de poprire a veniturilor).

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

O cerere privind executarea unei hotărâri judecătorești în materie de întreținere pronunțate în afara teritoriului Irlandei de Nord poate fi depusă în termen de trei ani de la data la care nu s-a efectuat plata datorată sau înainte de expirarea eventualelor perioade de prescripție mai îndelungate prevăzute în legislația statului de origine.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

Serviciul privind întreținerea pentru copii din Irlanda de Nord poate colecta sumele datorate părinților utilizând serviciul legal de colectare și plată.

Cererile de recuperare a indemnizației de întreținere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 pot fi depuse direct la Curtea Magistraților din Irlanda de Nord sau pot fi transmise acesteia de către autoritatea centrală pentru Irlanda de Nord.Toate celelalte cereri în scopul recuperării transfrontaliere a indemnizației de întreținere ar trebui să fie trimise autorității centrale pentru Irlanda de Nord.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

Serviciul privind întreținerea pentru copii poate doar să transfere sumele pe care le primește în cazurile pe care le administrează. Serviciul nu poate plăti indemnizația de întreținere, parțial sau integral, în locul părintelui care nu locuiește împreună cu copilul.

Autoritatea Centrală pentru Irlanda de Nord (departamentul REMO) nu își poate asuma responsabilitatea pentru efectuarea plăților în temeiul Regulamentului (CE) nr. 4/2009.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

Solicitantul poate contacta departamentul REMO din cadrul Serviciului Instanțelor din Irlanda de Nord, care acționează ca autoritate centrală în Irlanda de Nord pentru diferitele acorduri reciproce internaționale în materie de întreținere.

Oficiile instanțelor locale pot oferi asistență unei persoane în ceea ce privește completarea unei cereri, însă nu pot oferi consiliere juridică. Oficiul instanței înaintează, unde este cazul, cererea autorității centrale pentru Irlanda de Nord, iar aceasta o verifică și o trimite la rândul său autorității centrale din statul membru solicitat.

Mai multe informații sunt disponibile pe paginile departamentului REMO de pe site-ul internet al NI Direct.

În ceea ce privește întreținerea pentru copii, Serviciul privind întreținerea pentru copii poate calcula cuantumul indemnizației de întreținere numai dacă părintele care nu locuiește împreună cu copilul se află într-o altă țară din cadrul Regatului Unit (și anume Anglia, Țara Galilor sau Scoția) sau lucrează în afara Regatului Unit pentru un angajator ale cărui state de plată sunt înregistrate în Regatul Unit.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Autoritatea centrală pentru REMO poate fi contactată la adresa:

Department of Justice for Northern Ireland
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
4th Floor Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Northern Ireland

Tel: 0300 200 7812 (Regatul Unit)

+44 28 9049 5884 (internațional)

E-mail:reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Datele de contact ale oficiilor instanțelor locale din Irlanda de Nord sunt disponibile pe site-ul internet al Serviciului Instanțelor din Irlanda de Nord.

Serviciul telefonic de consultanță cu privire la opțiunile disponibile în materie de întreținere pentru copii poate fi contactat la: 0800 028 7439 (Regatul Unit); +44 800 0287439 (internațional). (Notă: acest număr de telefon funcționează numai între orele 9.00 și 17.00, de luni până vineri).

Întrebările cu caracter general pot fi adresate la următoarele numere de telefon: 0845 608 0022 (Regatul Unit) sau 0345 608 0022 (Regatul Unit) și +44 845 608 0022 (internațional) sau +44 345 608 0022 (internațional). Liniile telefonice sunt deschise de luni până vineri între orele 8.00 și 20.00, iar sâmbăta între orele 9.00 și 17.00.

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

În general, un solicitant dintr-o altă țară ar trebui să contacteze mai întâi autoritatea centrală desemnată din țara sa pentru a afla dacă există sau nu un acord reciproc în vigoare. În cazul în care nu există niciun acord, solicitantul ar putea introduce o acțiune în Irlanda de Nord. În această situație, solicitantul ar trebui să contacteze Asociația avocaților din Irlanda de Nord (număr de telefon: +44 28 9023 1614) care poate indica avocații care pot oferi asistență și consiliere în cauze privind întreținerea/sprijinul financiar pentru copii.

În cazul în care există un acord în vigoare, cererile de recuperare a indemnizației de întreținere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 pot fi depuse direct la instanță sau pot fi transmise acesteia de către autoritatea centrală pentru Irlanda de Nord. Cererile în temeiul altor acorduri reciproce trebuie trimise autorității centrale.

În aceste circumstanțe, Serviciul privind întreținerea pentru copii ar avea competența de a calcula cuantumul indemnizației de întreținere numai dacă solicitantul și copilul locuiesc într-o altă țară din cadrul Regatului Unit (și anume Anglia, Țara Galilor sau Scoția). Dacă solicitantul se află în afara teritoriului Regatului Unit, Serviciul privind întreținerea pentru copii nu are competența necesară pentru a calcula cuantumul indemnizației de întreținere.

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

În cazul în care există un acord reciproc în vigoare, odată ce cererea a fost trimisă în Irlanda de Nord, autoritatea centrală din Irlanda de Nord acționează ca punct de contact pentru solicitant, avocați și autoritățile străine.

Autoritatea centrală pentru Irlanda de Nord ia măsurile necesare, de asemenea, unde este cazul, în vederea înregistrării hotărârii judecătorești și în vederea numirii unui avocat care să reprezinte solicitantul, sub rezerva condițiilor privind asistența juridică gratuită.

Autoritatea centrală prelucrează cererea dumneavoastră și, dacă aceasta este corectă, o transmite Curții Magistraților corespunzătoare pentru a lua măsuri (deși, după cum s-a menționat, cererile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 pot fi depuse, de asemenea, direct la Curtea Magistraților). Datele de contact ale autorității centrale sunt prevăzute mai sus.

Serviciul privind întreținerea pentru copii poate calcula cuantumul indemnizației de întreținere în anumite situații. A se vedea mai sus răspunsurile privind situațiile în care Serviciul privind întreținerea pentru copii nu poate accepta o cerere și datele de contact relevante.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Regatul Unit nu are obligații în temeiul Protocolului de la Haga din 2007, prin urmare acesta nu se aplică în Irlanda de Nord.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

Legislația Irlandei de Nord se aplică în toate cauzele soluționate în Irlanda de Nord.

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

În ceea ce privește recuperarea indemnizației de întreținere, nu este de regulă necesară reprezentarea de către un avocat, iar în majoritatea cazurilor nu se percep taxe.

În cazul în care reprezentarea de către un avocat este necesară, se oferă asistență și consiliere juridică (Capitolul V), însă aceasta este condiționată, în unele cazuri, de un test privind mijloacele și fondul cauzei; este posibil ca solicitantului să i se ceară să plătească o contribuție. În cadrul consilierii juridice, se poate realiza o evaluare pentru a stabili dacă natura cauzei justifică solicitarea de asistență juridică gratuită integrală.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Regulamentele privind competența și hotărârile judecătorești în materie civilă (întreținerea) din 2011 (SI 1484/2011) sprijină punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 4/2009. Regulamentul 3 și anexa 1 indică autoritățile centrale pentru Regatul Unit (inclusiv pentru Irlanda de Nord). Regulamentul 4 și anexa 2 indică organismele care trebuie să ofere informații autorităților centrale (inclusiv informații privind debitorul) și prevăd norme privind comunicarea corespunzătoare a informațiilor respective de către autoritățile centrale.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 27/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.