NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Obligațiile de întreținere

Polonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

În conformitate cu articolul 128 din Codul familiei și al tutelei, o „obligație de întreținere” este o obligație impusă rudelor în linie ascendentă și descendentă, precum și fraților și surorilor, de a furniza mijloace de subzistență (inclusiv îmbrăcăminte, hrană, locuință, combustibil pentru încălzire și medicamente) și, dacă este necesar, mijloace pentru educație (inclusiv preocuparea pentru dezvoltarea fizică și mentală și asigurarea accesului la educație și cultură).

„Întreținerea” constituie o indemnizație în bani sau în natură. În cazul copiilor, aceasta acoperă, de asemenea, implicarea personală în educarea acestora și munca într-o gospodărie comună ca parte a unei obligații de întreținere.

„Creanța de întreținere” este dreptul unei persoane de a solicita îndeplinirea unei obligații de întreținere față de persoana în cauză de către o altă persoană.

De regulă, obligațiile de întreținere rezultă din diferite tipuri de relații de familie.
În funcție de tipul de relație de familie, dreptul polonez stabilește următoarele tipuri de obligații de întreținere:

 1. obligația de întreținere între rude, inclusiv forma specifică a acestei obligații reprezentată de obligația părinților față de copil: în cazul rudelor, numai persoanele care se confruntă cu dificultăți au dreptul la întreținere. Părinții sunt obligați să plătească o indemnizație de întreținere copiilor care nu sunt încă în măsură să se întrețină singuri, cu excepția cazului în care venitul rezultat din bunurile copilului este suficient pentru a acoperi costurile legate de întreținerea și educația sa. Copiii cu vârsta peste 18 ani nu mai au dreptul la întreținere, cu excepția cazului în care doresc să își continue studiile și rezultatele lor până la acel moment justifică această alegere sau cu excepția cazului în care obligația de întreținere ar trebui menținută din cauza stării de sănătate sau a situației personale a copilului. În plus, părinții nu sunt obligați să plătească indemnizații de întreținere copiilor care au peste 18 ani și, deși sunt apți să muncească, încep studii suplimentare, dar le neglijează, nu fac progrese satisfăcătoare, nu obțin note de trecere și nu promovează examenele în termenele prevăzute și, astfel, nu reușesc să își finalizeze studiile în intervalul specificat pentru programul lor de studiu.
  În cazul în care este imposibil sau excesiv de dificil să se obțină indemnizația de întreținere de la persoana care are obligația principală de a o plăti (un părinte), este posibil să se formuleze o cerere de creanță față de persoanele care au o obligație secundară (de exemplu, bunicii unui copil care sunt părinții unui debitor absent). Cu toate acestea, ar trebui subliniat faptul că simpla neplată a indemnizației de întreținere de către o persoană care are această obligație nu este suficientă pentru a obține plata indemnizațiilor de întreținere de la bunici; ca să obțină indemnizația de întreținere de la bunici, persoana care are dreptul la această indemnizație trebuie să trăiască în condiții dificile, iar bunicii trebuie să aibă capacitatea financiară de a plăti indemnizația de întreținere. Ordinele de întreținere emise pe numele bunicilor sunt, de obicei, pentru sume mai mici decât cele impuse persoanei care are obligația principală de a plăti indemnizația de întreținere.
 2. obligația care decurge din adopție: în cazul în care efectul adopției creează exclusiv o relație între adoptator și persoana adoptată, obligația de întreținere a adoptatorului față de persoana adoptată are întâietate față de obligația de întreținere a rudelor în linie ascendentă și a fraților și surorilor persoanei adoptate față de persoana respectivă, iar orice obligație de întreținere care îi revine persoanei adoptate față de rudele sale în linie ascendentă și față de frații și surorile sale este pe ultimul loc. În caz contrar, normele prevăzute la punctul 1 se aplică persoanei adoptate.
 3. obligația existentă între persoane înrudite prin alianță (mama vitregă, tatăl vitreg, copiii vitregi): numai persoanele care se confruntă cu dificultăți au dreptul la întreținere, dacă, în situația în cauză, impunerea unei obligații de întreținere este conformă cu normele conduitei sociale. În conformitate cu legislația și jurisprudența din Polonia, termenul „dificultăți” înseamnă incapacitatea unei persoane de a-și satisface nevoile rezonabile din propriile resurse și prin propriile eforturi.
 4. obligația existentă între soți în timpul căsătoriei: membrii familiei pot invoca dreptul la un „nivel de trai egal” pentru toți membrii familiei. În conformitate cu articolul 27 din Codul familiei și al tutelei, ambii soți sunt obligați, în funcție de abilitățile și de capacitățile lor de câștig și finanțare, să ajute la satisfacerea nevoilor familiei constituite prin relația lor. Această obligație poate fi, de asemenea, considerată îndeplinită integral sau parțial sub forma unor eforturi personale pentru creșterea copiilor și îngrijirea gospodăriei comune.
 5. obligația existentă între soți după desfacerea căsătoriei: în cazul în care unul dintre soți a fost considerat singurul responsabil pentru destrămarea căsătoriei, iar divorțul determină o deteriorare substanțială a situației financiare a soțului nevinovat, acesta din urmă poate solicita să i se îndeplinească nevoile rezonabile, chiar dacă persoana respectivă nu se confruntă cu dificultăți. În alte cazuri, un soț/o soție care se confruntă cu dificultăți poate solicita întreținere din partea fostei soții/fostului soț în funcție de nevoile sale rezonabile și de câștigurile și capacitățile financiare ale fostei soții/fostului soț. Obligația de întreținere încetează în cazul în care soțul/soția divorțat(ă) care beneficiază de întreținere se recăsătorește. Cu toate acestea, în cazul în care un soț/o soție divorțat(ă) care nu a fost considerat(ă) responsabil(ă) de destrămarea căsătoriei este obligat(ă) să plătească indemnizație de întreținere, obligația de întreținere expiră, de asemenea, la cinci ani de la pronunțarea hotărârii de divorț, cu excepția cazului în care, la cererea persoanei care beneficiază de întreținere, instanța prelungește perioada de cinci ani din cauza unor circumstanțe excepționale.
 6. obligația unui tată de copil născut în afara căsătoriei față de mama copilului: un tată care nu este soțul mamei trebuie să contribuie, în conformitate cu situația sa, la costurile asociate cu sarcina și nașterea, precum și la costurile întreținerii mamei pentru o perioadă de trei luni după naștere. În cazul în care există o justificare convingătoare, mama poate solicita ca tatăl să contribuie la costurile sale de întreținere pentru o perioadă mai mare de trei luni.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

Părinții sunt obligați să plătească o indemnizație de întreținere copiilor care nu sunt capabili încă să se întrețină singuri. Întrucât copiii sunt obligați să își continue educația până la vârsta de 18 ani, aceștia au, de regulă, dreptul la întreținere până când împlinesc vârsta majoratului sau până la finalizarea studiilor. În cazul în care o persoană care are dreptul la indemnizație de întreținere nu se poate întreține singură (de exemplu, din cauza bolii sau a handicapului), indemnizația de întreținere poate fi oferită pe perioadă nedeterminată.

Ar trebui remarcat faptul că o obligație de întreținere nu expiră automat după ce persoana îndreptățită împlinește vârsta de 18 ani, iar respectiva expirare nu depinde de o hotărâre a unui creditor sau a unui părinte responsabil cu întreținerea. Pentru a stabili că o obligație de întreținere ar trebui să expire, este necesară o hotărâre judecătorească prin care să se evalueze dacă un copil care împlinește vârsta majoratului este capabil să se întrețină singur etc. O cerere de încetare a obligației de întreținere este înaintată instanței districtuale competente de pe raza domiciliului creditorului. Acest lucru este valabil pentru întreținerea dispusă de o instanță, și nu pentru așa-numita întreținere voluntară, care este reglementată de un acord privat între părți.

Alocațiile plătite din Fondul de stat pentru întreținere sunt acordate persoanelor îndreptățite să le primească, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Persoanele respective au dreptul la aceste alocații până când împlinesc vârsta de 25 de ani, dacă își continuă educația în școli și instituții de învățământ superior, sau pe perioadă nelimitată în cazul în care au fost declarate persoane cu handicap grav. O condiție pentru primirea alocațiilor din fondul pentru întreținere este ca venitul familiei pe fiecare membru să nu depășește 900 PLN pe lună. În cazul în care această sumă este depășită ca urmare a principiului „złotówka za złotówkę” [„1 zlot pentru 1 zlot”], persoana care are dreptul la întreținere nu pierde acest drept în favoarea alocației. Persoana care are dreptul la întreținere primește o sumă care constă în diferența dintre cuantumul alocației din fondul pentru întreținere, plătibilă persoanei care are dreptul la aceasta, și cuantumul cu care venitul familial (calculat pe membru de familie) a fost depășit. În cazul în care prestația calculată în acest mod este mai mică de 100 PLN, nu se acordă niciun sprijin.

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

Sunt posibile următoarele situații de întreținere:

1. persoana care trebuie să plătească indemnizația de întreținere îndeplinește obligația de întreținere în mod benevol;

2. părțile ajung la un acord extrajudiciar privind obligația de întreținere;

3. în cazul în care persoana care trebuie să plătească indemnizația de întreținere nu își îndeplinește obligația, se poate solicita plata întreținerii în fața instanței districtuale (sąd rejonowy) competente de pe raza domiciliului persoanei care beneficiază de întreținere (articolul 32 din Codul de procedură civilă) sau a domiciliului pârâtului [articolul 27 alineatul (1) din Codul de procedură civilă] sau o astfel de cerere poate fi formulată în cursul procedurii de divorț sau de separare desfășurate în fața unei instanțe regionale (sąd okręgowy).

Toate cererile sunt scutite de taxa judiciară. Cu toate acestea, cererea ar trebui să îndeplinească cerințele unui memoriu, și anume să indice numele instanței sesizate; numele și prenumele, numărul PESEL [act de identitate personal național] ale părților, reprezentanților legali și mandatarilor acestora; tipul de memoriu; o descriere clară a solicitării; valoarea creanței; o descriere a faptelor care justifică solicitarea și, dacă este necesar, justificarea competenței instanței, de asemenea; semnătura părții sau a reprezentantului legal sau a mandatarului (trebuie să fie anexată procura); o listă a anexelor; domiciliul sau sediul părților, al reprezentanților legali și al mandatarilor acestora și o descriere a creanței. Memoriile ulterioare trebuie să conțină numărul de dosar. Cererea trebuie să fie însoțită, de asemenea, de certificatul de naștere al copilului, prin care se arată că persoana căreia i se solicită indemnizația de întreținere este părintele copilului; o cerere de întreținere poate fi depusă alternativ împreună cu o cerere de stabilire a paternității;

4. de asemenea, este posibilă încheierea unui acord în fața unui notar public, caz în care instanța districtuală va emite numai un ordin prin care acordul este pus în executare. Pentru semnarea unui acord în fața unui notar public se plătește o taxă, deoarece aceasta este o solicitare de emitere a unui titlu executoriu;

5. un acord poate fi încheiat, de asemenea, în instanță, caz în care pârâtul poate fi scutit de plata taxei judiciare sau i se poate solicita să plătească numai jumătate din aceasta.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

Următoarele persoane pot depune o cerere de întreținere în numele unei persoane îndreptățite să primească întreținere:

 • un mandatar (pe lângă avocat sau consilierul juridic, următoarele persoane pot îndeplini funcția de mandatar: părinții, soțul, frații, rudele în linie ascendentă sau persoanele legate de beneficiarul întreținerii prin adopție, precum și o persoană care gestionează bunurile persoanei îndreptățite la întreținere);
 • un reprezentant al unei autorități publice locale responsabile cu asistența socială [în conformitate cu Legea din 12 martie 2004 privind asistența socială (Monitorul Oficial [Dziennik Ustaw] din 2004, nr. 64, actul 593), aceștia sunt: un administrator al unui centru municipal de asistență socială sau un administrator al unui centru districtual de asistență pentru familii];
 • articolul 61 alineatul (1) paragraful (1) din Codul de procedură civilă prevede că organizațiile neguvernamentale pot, în cadrul atribuțiilor lor statutare, să inițieze proceduri de întreținere sub rezerva consimțământului scris al persoanei fizice în cauză;
 • un procuror, în cazul în care acest lucru este necesar în scopul de a impune respectarea statului de drept și a interesului public.

Reprezentanții legali acționează în numele minorilor care beneficiază de întreținere. Cu toate acestea, odată ce un minor împlinește vârsta majoratului, acesta acționează independent.

Un partener sau o cunoștință a persoanei care beneficiază de întreținere nu poate acționa în numele persoanei care beneficiază de întreținere, cu excepția cazului în care partenerul sau cunoștința este una dintre persoanele enumerate mai sus.

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

Conform Codului de procedură civilă, instanțele districtuale dețin competența materială în cauzele legate de întreținere. Competența teritorială este determinată în funcție de domiciliul persoanei care are dreptul la întreținere sau al pârâtului. Instanțele care au în raza lor teritorială anumite municipalități sunt specificate în Regulamentul Ministrului Justiției din 28 decembrie 2018 privind stabilirea sediilor și a competenței curților de apel, a instanțelor provinciale și a celor teritoriale și a sferei competenței acestora (Monitorul Oficial din 2018, actul 2548).

Instanțele provinciale au competență în cauzele privind recunoașterea în Polonia a hotărârilor instanțelor din statele membre ale UE [articolul 1151(1) alineatul (1) din Codul de procedură civilă], în cazul în care o hotărâre a fost pronunțată înainte ca statul în care a fost pronunțată aceasta să adere la Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor de întreținere (JO L 331, 16.12.2009, p. 17), și anume înainte de 18 iunie 2011.

În conformitate cu articolul 1153 alineatul (14) din Codul de procedură civilă modificat, următoarele titluri sunt executorii în Polonia:

 1. hotărârile pronunțate de instanțele din statele membre ale UE și tranzacțiile și documentele oficiale emise de statele respective și care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1215/2012, dacă acestea sunt executorii;
 2. hotărârile pronunțate de instanțele din statele membre ale UE, tranzacțiile și documentele oficiale emise de statele respective având calitatea de titlu executoriu european;
 3. somațiile europene de plată transmise de instanțele din statele membre ale UE și care au fost declarate executorii în statele respective în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1896/2006;
 4. hotărârile pronunțate de instanțele din statele membre ale UE în temeiul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă și certificate în statele respective în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007;
 5. hotărârile cu privire la aspectele legate de întreținere pronunțate în statele membre ale UE părți la Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind Legea aplicabilă obligațiilor de întreținere (JO L 331, 16.12.2009, p. 17), precum și tranzacțiile și documentele oficiale privind aspectele legate de întreținere din statele respective și care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 4/2009;
 6. hotărârile pronunțate în statele membre ale UE care conțin măsurile de protecție care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 606/2013, dacă acestea sunt executorii.

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

Reprezentarea de către un avocat nu este necesară în cauzele privind obligația de întreținere. Părțile pot acționa în nume propriu sau prin intermediari specialiști.

A se vedea punctele 7 și 20 pentru informații detaliate cu privire la posibilitatea de a beneficia de un avocat numit din oficiu, care să acționeze în numele persoanei care beneficiază de întreținere.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

Partea care solicită întreținere și pârâtul într-o cauză privind reducerea cuantumului întreținerii sunt scutiți de la plata taxelor judiciare [articolul 96 alineatul (1) punctul (2) din Legea din 28 iulie 2005 privind taxele judiciare în cauzele civile (Monitorul Oficial din 2005, nr. 167, actul 1398, astfel cum a fost modificat)]. Aceste persoane sunt scutite integral, ceea ce înseamnă că nu suportă cheltuieli de judecată, cheltuieli pentru introducerea unei căi de atac sau cheltuieli de executare.

O persoană obligată să plătească indemnizația de întreținere poate solicita, de asemenea, scutirea de la plata cheltuielilor de judecată în cazul în care solicită modificarea cuantumului alocației. În astfel de situații, trebuie depusă o declarație privind bunurile deținute și veniturile încasate, iar instanța se pronunță după examinarea cauzei.

De asemenea, partea care beneficiază de scutirea de plata taxelor judiciare poate să solicite asistență juridică gratuită sub forma unui avocat numit din oficiu. În cazul în care cererea de desemnare a unui avocat este acceptată, onorariul avocatului este plătit de oponentul părții care beneficiază de avocat din oficiu. În cazul în care partea beneficiară este căzută în pretenții, onorariul avocatului este suportat de Trezoreria de Stat.

Drepturile resortisanților statelor membre în această privință sunt reglementate de Legea din 17 decembrie 2004 privind dreptul la asistență în procedurile civile desfășurate în statele membre ale Uniunii Europene și dreptul la asistență în vederea soluționării pe cale amiabilă a unui litigiu înainte de a iniția o acțiune civilă (Monitorul Oficial din 2005, nr. 10, actul 67).

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

Cuantumul indemnizației de întreținere depinde de veniturile și de capacitatea financiară a persoanei care are obligația de a plăti întreținerea și de nevoile rezonabile ale persoanei care beneficiază de întreținere. Nevoile persoanei care beneficiază de întreținere includ tot ceea ce este necesar pentru subzistența sa, atât din punct de vedere material, cât și spiritual (nevoi culturale și spirituale). Nevoile minorilor includ, de asemenea, costurile legate de educația acestora. Atunci când se evaluează venitul și capacitatea financiară a persoanelor care au obligația de a plăti indemnizația de întreținere, nu se ia în considerare venitul pe care acestea îl câștigă efectiv, ci cel pe care l-ar putea obține în cazul în care și-ar utiliza integral capacitatea de câștig. Aceasta înseamnă că se poate impune plata întreținerii inclusiv unui șomer care nu are un venit regulat, iar plățile pot fi executate silit.

În cazul în care intervine o schimbare a împrejurărilor, se poate solicita modificarea hotărârii judecătorești sau a acordului în materie de întreținere. Oricare dintre părțile unei obligații de întreținere poate solicita o astfel de modificare. În funcție de circumstanțele de fapt, o parte poate solicita anularea obligației de întreținere sau creșterea ori scăderea indemnizației de întreținere. Valoarea indemnizației poate fi modificată în cazul în care nevoile rezonabile ale persoanei care beneficiază de întreținere sau capacitatea de câștig a persoanei obligate să plătească indemnizația de întreținere au crescut sau au scăzut.

Nu există o sumă fixă pentru indemnizația de întreținere în Polonia și aceasta nu se calculează ca procent fix din veniturile persoanei plătitoare. În 2014, salariul minim brut era de 1 680 PLN (aproximativ 400 EUR). În 2013, salariul mediu brut era de 3 650 PLN (aproximativ 900 EUR) pe lună. Salariul minim brut era de 1 750 PLN în 2015, de 1 850 PLN în 2016, de 2 250 PLN în 2019 și de 2 600 PLN în 2020, de 2 800 PLN în 2021, de 3 010 PLN în 2022, de 3 490 PLN în perioada ianuarie-iunie 2023, iar din iulie 2023 va fi de 3 600 PLN.
În practică, în majoritatea cazurilor, valoarea indemnizației de întreținere acordate de instanțe variază între 300 PLN și 1 000 PLN pe lună/copil. Cuantumul indemnizației de întreținere nu face obiectul indexării automate în funcție de vârsta copilului sau de nivelul inflației.

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

O persoană numită debitor într-un titlu executoriu este obligată să plătească indemnizație de întreținere. De regulă, întreținerea stabilită în Polonia se plătește în zloți polonezi reprezentantului legal al minorului (în numerar sau prin transfer bancar), în fiecare lună, în general înainte de data de 10 a lunii. În cazul unei întârzieri a plății, hotărârile judecătorești prevăd aplicarea unor dobânzi legale (începând cu 8 septembrie 2022, dobânda este de 12,25 % pe an) la suma restantă [articolul 481 alineatul (2) din Codul civil].

Prin urmare, în principiu, o obligație de întreținere este suportată exclusiv de persoana care trebuie să plătească indemnizația de întreținere. În cazul în care persoana respectivă nu plătește în mod benevol, beneficiarul întreținerii poate solicita autorității competente în materie de executare (de regulă, un executor judecătoresc) începerea procedurii de executare silită. Executarea silită poate fi inițiată, de asemenea, din oficiu, la cererea instanței de prim grad de jurisdicție care a emis hotărârea de stabilire a cuantumului indemnizației de întreținere. Persoana care beneficiază de întreținere poate, de asemenea, să transmită ordinul de executare angajatorului debitorului sau instituției care plătește pensia debitorului și să solicite reținerea sumelor corespunzătoare întreținerii din remunerația debitorului. O astfel de solicitare este obligatorie pentru partea plătitoare.

Odată ce copilul a împlinit vârsta majoratului, acesta devine creditor independent, iar indemnizația de întreținere trebuie plătită acestuia, cu excepția cazului în care, în calitate de creditor adult, acesta este de acord cu forma anterioară de plată (de exemplu, prin acordarea unei procuri și depunerea acesteia la organismul de executare). Nu este necesar să se modifice hotărârea de întreținere sau să se precizeze că indemnizația de întreținere urmează să fie plătită unui adult.

Când se depune o cerere de executare împotriva debitorului obligației de întreținere, poate fi ales orice executor judecătoresc. În conformitate cu articolul 921 din Codul de procedură civilă, executarea bunurilor imobile se efectuează de către un executor judecătoresc din cadrul instanței competente pe raza căreia se află bunul imobil. În cazul în care bunul este situat pe raza mai multor instanțe competente, creditorul alege una dintre acestea. Cu toate acestea, procedura inițiată la cererea unui creditor poate fi conexată cu o procedură inițiată la cererea altor creditori. În acest scop, executorul judecătoresc care a inițiat executarea va notifica executorului judecătoresc care poate fi însărcinat cu executarea începerea și finalizarea ulterioară a executării.

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

În cazul în care persoana care trebuie să plătească indemnizația de întreținere nu își îndeplinește obligația de întreținere în mod benevol, aceasta poate fi obligată să facă acest lucru (a se vedea punctul 9).

În plus, în conformitate cu articolul 209 din Codul penal (Monitorul Oficial din 1997, nr. 88, actul 553), orice persoană care evită să se conformeze unei obligații de întreținere stabilite printr-o hotărâre judecătorească, printr-un acord încheiat în fața unei instanțe sau a altei autorități sau în temeiul unui alt acord este pasibilă de o amendă, de măsuri neprivative de libertate sau de o sentință care impune închisoarea pe o perioadă de un an, în cazul în care cuantumul total al restanțelor este echivalent cu cel puțin trei indemnizații de întreținere obișnuite sau în cazul în care întârzierea unei indemnizații de întreținere neobișnuite depășește trei luni. În cazul în care infractorul a determinat ca o persoană îndreptățită la întreținere să nu își poată satisface nevoile vitale de bază, infractorul este pasibil de o amendă, de măsuri neprivative de libertate sau de o sentință care impune închisoarea pe o perioadă de doi ani.

Infracțiunea este urmărită penal la solicitarea victimei, a unei instituții de asistență socială sau a unui organism care ia măsuri împotriva debitorului obligației de întreținere. În cazul în care victimei i s-au acordat prestații sau indemnizații corespunzătoare, care se plătesc în cazul nerespectării obligației de plată a întreținerii, urmărirea se efectuează din oficiu.

Articolul 5 alineatul (3b) punctul (2) din Legea din 7 septembrie 2007 privind asistența pentru persoanele care au dreptul la întreținere (Monitorul Oficial din 2007, nr. 192, actul 1378) prevede că autoritatea competentă poate cere suspendarea permisului de conducere al debitorului.

În cazul în care executarea nu este încununată de succes, un executor judecătoresc poate solicita înscrierea debitorului în registrul debitorilor insolvabili.

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

În conformitate cu articolul 1083 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, plățile restante aferente obligației de întreținere pot fi acoperite în întregime prin poprirea unui cont bancar.

În conformitate cu articolul 833 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, remunerația obținută în schimbul muncii prestate face obiectul executării în măsura specificată în Codul muncii. De regulă, poate fi poprită o proporție de 60 % din salariu. O proporție de până la trei cincimi din sumele acordate de Trezoreria de Stat pentru scopuri speciale, cu precădere subvenții și sprijin, poate fi, de asemenea, poprită [articolul 831 alineatul (1) punctul (2) din Codul de procedură civilă].

În plus, în conformitate cu articolul 829 din Codul de procedură civilă, următoarele bunuri nu fac obiectul executării silite:

 1. articolele de uz gospodăresc, așternuturile, lenjeria intimă și articole de îmbrăcăminte de zi cu zi esențiale pentru debitor și membrii dependenți ai familiei sale, precum și îmbrăcămintea strict necesară în vederea prestării de servicii sau în vederea realizării activității profesionale;
 2. stocuri de alimente și de combustibil necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale debitorului și ale membrilor dependenți ai familiei sale timp de o lună;
 3. o vacă, două capre sau trei oi strict necesare pentru subzistența debitorului și a membrilor dependenți ai familiei sale, împreună cu stocuri suficiente de furaje și material de așternut până la următoarea recoltă;
 4. unelte și alte instrumente care pot fi necesare pentru uzul personal al debitorului pentru a efectua o muncă remunerată, precum și materiile prime necesare pentru procesul de producție pentru o perioadă de o săptămână, cu excepția autovehiculelor;
 5. în cazul debitorilor care se angajează periodic sau permanent, suma de bani corespunzătoare părții din remunerație care nu se poate executa pentru perioada până la următoarea scadență; iar în cazul debitorilor fără remunerație regulată, suma de bani strict necesară pentru subzistența debitorului și a membrilor dependenți ai familiei pentru o perioadă de două săptămâni;
 6. articole necesare în scopuri educaționale, documente personale, decorațiuni și articole utilizate pentru practici religioase, precum și articole cotidiene care pot fi vândute numai la un preț care este semnificativ mai mic decât valoarea lor, însă care au o valoare utilitară mare pentru debitor;
 7. medicamente în sensul Legii privind produsele farmaceutice din 6 septembrie 2001 (Monitorul Oficial din 2019, actul 499, astfel cum a fost modificat), care sunt necesare funcționării instituției medicale în sensul dispozițiilor legale privind asistența medicală pentru o perioadă de trei luni, și medicamente necesare pentru funcționarea sa în sensul Legii privind medicamentele din 20 mai 2010 (Monitorul Oficial, nr. 107, actul 679 și Monitorul Oficial din 2011, nr. 102, actul 586 și nr. 113, actul 637);
 8. articole sau echipamente necesare din cauza unui handicap al debitorului sau al membrilor familiei acestuia.

Potrivit articolului 833 alineatul (6) din Codul de procedură civilă, nu fac obiectul executării nici indemnizațiile de întreținere, compensația datorată în cazul neexecutării plății indemnizației de întreținere, prestațiile familiale, alocațiile pentru familie, îngrijire sau naștere, alocațiile pentru orfanii care și-au pierdut ambii părinți, beneficiile pentru îngrijitori, prestațiile sociale, prestațiile pentru integrare, prestațiile de creștere sau prestația unică prevăzută la articolul 10 din Legea din 4 noiembrie 2016 privind sprijinul acordat femeilor însărcinate și familiile acestora „Za życiem” [„Pentru viață”] (Monitorul Oficial din 2019, actul 473).

Ministrul Justiției, în consultare cu Ministrul Agriculturii și Ministrul Finanțelor, vor specifica, prin regulament ministerial, ce articole care aparțin unui fermier nu pot fi supuse executării (articolul 830 din Codul de procedură civilă).

În plus, articolul 831 din Codul de procedură civilă prevede că 75 %, în special, din prestațiile de asistență socială, în sensul Legii din 12 martie 2004 privind asistența socială (Monitorul Oficial din 2013, actul 182, astfel cum a fost modificat), și din creanțele datorate debitorului de la bugetul de stat sau din Fondul Național de Sănătate (Narodowy Fundusz Zdrowia) pentru furnizarea de prestații medicale, în sensul Legii din 27 august 2004 privind prestațiile medicale finanțate din fonduri publice (Monitorul Oficial din 2008, nr. 164, actul 1027, astfel cum a fost modificat), înainte ca prestațiile respective să fi fost acordate, nu fac obiectul executării, cu excepția cazului în care acestea sunt creanțe datorate angajaților debitorului sau furnizorilor de servicii menționați la articolul 5 alineatul (41) literele (a) și (b) din Legea privind prestațiile de asistență medicală finanțate din fonduri publice din 27 august 2004.

Articolul 137 alineatul (1) din Codul familiei și al tutelei prevede că creanțele de întreținere fac obiectul unui termen de prescripție de trei ani. Trebuie însă precizat că acest termen de prescripție se referă la creanțe care încă nu au fost solicitate.

Articolul 121 alineatul (1) din Codul civil prevede că, în cazul unei creanțe a unui copil împotriva unui părinte, termenul de prescripție nu începe să curgă în perioada răspunderii părintești. Orice termen de prescripție care a început să curgă este suspendat în ceea ce privește creanțele unui copil.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

Astfel cum se menționează la punctul 4, o cerere de întreținere poate fi depusă în numele beneficiarului, inclusiv de administratori ai centrelor de asistență socială, de anumite organizații sociale, de reprezentanți ai autorităților publice la nivel local responsabile cu asistența socială și, în unele cazuri, de asemenea, de către procurori. Astfel de entități pot sprijini reclamantul și prin participarea la procedurile în desfășurare legate de întreținere. Rolul acestora este să sprijine persoana care are dreptul la întreținere în cadrul procedurilor în fața unei instanțe.

Instanțele regionale care acționează ca autoritate centrală în temeiul dreptului internațional ajută persoanele care au dreptul la întreținere să urmărească creanțele de întreținere în străinătate. Asistența judiciară internațională (cum ar fi scutirea de la plata cheltuielilor de judecată sau numirea unui reprezentant legal) poate fi, de asemenea, solicitată prin intermediul instanței regionale competente. Cu toate acestea, trebuie să se țină seama de faptul că depinde de normele statului de destinație dacă o astfel de asistență judiciară este gratuită sau parțial exigibilă.

Persoanele care își au reședința în străinătate și care doresc să urmărească creanțe de întreținere împotriva unui debitor care își are reședința în Polonia pot primi asistență pentru depunerea cererii de la autoritățile centrale competente (listă disponibilă la adresa: https://www.gov.pl/web/stopuprowadzeniomdzieci/lista-organow-centralnych, în conformitate cu repartizarea responsabilităților în cadrul autorităților centrale din Polonia, acestea vor transmite documentația pentru acțiuni ulterioare Ministerului Justiției (Unitatea pentru proceduri internaționale de familie din cadrul Departamentului pentru familie și minori).

De asemenea, este posibil să se depună o cerere direct la instanța districtuală competentă sau la autoritatea de executare competentă.

Pentru mai multe informații despre obținerea asistenței judiciare gratuite accesați și site-ul: https://np.ms.gov.pl/

Cu toate acestea, ar trebui subliniat că autoritățile centrale poloneze – atât Ministerul Justiției, cât și instanțele districtuale – nu reprezintă părțile și nici nu pot oferi consultanță juridică în locul reprezentanților autorizați.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

Legea din 7 septembrie 2007 privind asistența pentru persoanele care au dreptul la întreținere (Monitorul Oficial din 2009, nr. 1, actul 7, astfel cum a fost modificat) stabilește normele privind asistența acordată de stat persoanelor care au dreptul la întreținere în cazurile în care executarea nu a reușit.

Indemnizațiile dintr-un fond pentru întreținere pot fi obținute numai dacă venitul familiei pe fiecare membru nu depășește 800 PLN pe lună sau, de la 1 iulie 2020, 900 PLN pe lună.
De la 1 iulie 2020, se aplică și regula „1 zlot pentru 1 zlot”, dacă venitul familiei pe membru depășește suma menționată mai sus de 900 PLN, sprijinul este redus și este datorat la valoarea reprezentând diferența dintre cuantumul prestației din fondul pentru întreținere datorat persoanei care are dreptul la întreținere și valoarea cu care este mai mare venitul familiei pe membru [articolul 9 alineatul (2a)]. Cu toate acestea, în cazul în care prestația calculată în acest mod este mai mică de 100 PLN, este emisă o decizie de respingere și prestația nu este plătită [articolul 9 alineatul (2b)].

Cererile se depun la primăria municipiului sau a orașului pe raza căruia se află domiciliul persoanei care are dreptul la întreținere. Plata prestațiilor din fond poate fi, de asemenea, delegată unei unități organizaționale a municipalității, de exemplu unui centru de asistență socială.

Cu toate acestea, în cazul în care persoana îndreptățită să primească un avans din întreținere locuiește într-o instituție care furnizează servicii de întreținere complete (de exemplu, un centru de asistență socială, un centru educațional și de îngrijire, un centru de detenție pentru tineri sau un centru pentru arestarea preventivă) sau la o familie substitutivă, este căsătorită sau are un copil și are dreptul la o prestație familială, avansul nu se mai acordă persoanei respective.

Legea se aplică numai în cazul în care persoana care beneficiază de întreținere are domiciliul în Polonia, pe durata perioadei în care este datorată prestația. Pentru mai multe informații, a se vedea: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

Dacă debitorul își are domiciliul în străinătate și persoana îndreptățită la întreținere domiciliază în Polonia, instanța regională pe raza căreia se află domiciliul persoanei îndreptățite la întreținere, în calitate de autoritate centrală relevantă, o ajută pe acea persoană să depună o cerere de întreținere. Ajutorul implică furnizarea informațiilor și a asistenței necesare persoanei care are dreptul la întreținere pentru completarea documentelor necesare, precum și verificarea dacă cererea este corectă din punct de vedere formal, înainte de depunerea cererii la autoritatea centrală competentă din străinătate.

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

Da [autoritatea centrală competentă desemnată în temeiul articolului 49 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009]

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Partea A a unei cereri depuse în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere este completată de o instanță regională.

Lista instanțelor regionale care acționează ca autoritate centrală (din mai 2022)

Instanța

Adresă

Telefon: (+48)

Fax: (+48)

Adresă de e-mail

Instanța regională din Białystok

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

15-950 Białystok

85745 92 20

85 7421517

oz@bialystok.so.gov.pl

Instanța regională din Bielsko-Biała

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

33 499 04 88

33 4990488

patrycja.pater-osuch@bielsko-biala.so.gov.pl

Instanța regională din Bydgoszcz

ul. Wały Jagiellońskie 2

85-128 Bydgoszcz

52 325 31 55

52 3253255

oz@bydgoszcz.so.gov.pl

Instanța regională din Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 23/35

42-200 Częstochowa

34 368 44 25

34 3684420

prezes@czestochowa.so.gov.pl

anna.bocianowska@czestochowa.so.gov.pl

Instanța regională din Elbląg

pl. Konstytucji 1

82-300 Elbląg

55 611 24 09

55 611 24 08

55 6112215

oddzial.administracyjny@elblag.so.gov.pl

Instanța regională din Gdańsk

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

58 321 31 19

[întreținere]

58 321 31 41 [directorul biroului administrativ]

58 3213234

section.oz@gdansk.so.gov.pl

Instanța regională din Gliwice

ul. Kościuszki 15

44-100 Gliwice

32 338 00 52

32 3380204

oz@gliwice.so.gov.pl

Instanța regională din Gorzów Wielkopolski

ul. Mieszka I 33

66-400 Gorzów Wielkopolski

95 725 67 18

95 725 67 02

95 7202807

95 7256790

marta.samolak@gorzow-wlkp.so.gov.pl

sekretariat@gorzow-wlkp.so.gov.pl

Instanța regională din Jelenia Góra

al. Wojska Polskiego 56

58-500 Jelenia Góra

75 641 51 13

75 7525113

oz@jelenia-gora.so.gov.pl

o.administracyjny@jelenia-gora.so.gov.pl

Instanța regională din Kalisz

al. Wolności 13

62-800 Kalisz

62 765 77 64

62 7574936

administracja@kalisz.so.gov.pl

Instanța regională din Katowice

ul. Francuska 38

40-028 Katowice

32 607 01 83

32 783 68 06

32 6070184

obrot_zagraniczny@katowice.so.gov.pl

Instanța regională din Kielce

ul. Seminaryjska 12 a

25-372 Kielce

41 340 23 20

41 340 23 82

41 340 24 92

41 3402320

oz@kielce.so.gov.pl

Instanța regională din Konin

ul. Energetyka 5

62-510 Konin

63 246 45 57

63 2426569

oz@konin.so.gov.pl

administracja@konin.so.gov.pl

Instanța regională din Koszalin

ul. Waryńskiego 7

75-541 Koszalin

94 342 87 50

94 3428897

administracja@koszalin.so.gov.pl

Instanța regională din Cracovia

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Cracovia

12 619 52 41

12 619 52 62

12 619 52 04

12 6195665

oz@krakow.so.gov.pl

Instanța regională din Krosno

ul. Sienkiewicza 12

38-400 Krosno

13 437 36 71

13 437 36 73

13 4320570

obrot.zagr@krosno.so.gov.pl

administracja@krosno.so.gov.pl

Instanța regională din Legnica

ul. Złotoryjska 40

59-220 Legnica

76 754 50 36

76 7545107

76 7545012

oz@legnica.so.gov.pl

Instanța regională din Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 43

20-076 Lublin

81 46010 04

81 4601013

malgorzata.stec-szewczyk@lublin.so.gov.pl

obrotzagraniczny@lublin.so.gov.pl

Instanța regională din Łomża

ul. Dworna 16

18-400 Łomża

86 216 62 81

86 215 42 54

86 2166753

sekretariat@lomza.so.gov.pl

Instanța regională din Łódź

XI Wydział Wizytacyjny (Divizia 11 – Inspecție)

Plac Dąbrowskiego 5

90-921 Łódź (pokój [camera] 118)

42 677 87 99

42 2126082

oz@lodz.so.gov.pl

Instanța regională din Nowy Sącz

ul. Pijarska 3

33-300 Nowy Sącz

18 448 21 45

18 4482185

alimenty@nowysacz.so.gov.pl

Instanța regională din Olsztyn

ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 Olsztyn

89 521 60 49

89 6123838

oz@olsztyn.so.gov.pl

Instanța regională din Opole

pl. Daszyńskiego 1

45-064 Opole

77 541 81 34

77 5418109

obrot.zagr@opole.so.gov.pl

Instanța regională din Ostrołęka

ul. Gomulickiego 5

07-410 Ostrołęka

29 765 01 30

29 7650181

sekretariat@ostroleka.so.gov.pl

Instanța regională din Piotrków Trybunalski

ul. Słowackiego 5

97-300 Piotrków Trybunalski

44 649 41 59

44 649 41 21

44 6478919

oz@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Instanța regională din Płock

pl. Narutowicza 4

09-404 Płock

24 269 73 20

24 269 73 64

24 2625253

oz@plock.so.gov.pl

urszula.wyrwas@plock.so.gov.pl

Instanța regională din Poznań

ul. Stanisława Hejmowskiego 2

61-736 Poznań

61 628 37 30

61 628 37 31

61 628 37 34

61 6283739

opzagr@poznan.so.gov.pl

Instanța regională din Przemyśl

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

16 676 13 36

16 6761353

m.telega@przemysl.so.gov.pl

Instanța regională din Radom

ul. Marszałka

J. Piłsudskiego 10

26-600 Radom

48 677 67 80

48 677 67 88

48 3680287

wizytacje@radom.so.gov.pl

Instanța regională din Rybnik

ul. Józefa Piłsudskiego 33

44-200 Rybnik

32 784 05 78

32 7840402

oz@rybnik.so.gov.pl

Instanța regională din Rzeszów

Plac Śreniawitów 3

35-959 Rzeszów

17 875 63 94

17 8627265

elzbieta.czudec@rzeszow.so.gov.pl

Instanța regională din Siedlce

ul. Sądowa 2

08-110 Siedlce

25 640 78 46

25 6407812

poczta@siedlce.so.gov.pl

Instanța regională din Sieradz

al. Zwycięstwa 1

98-200 Sieradz

43 826 66 50

43 826 66 07

43 8271014

sekretariat@sieradz.so.gov.pl

administracja@sieradz.so.gov.pl

marta.kazmierczak@sieradz.so.gov.pl

Instanța regională din Słupsk

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

59 846 95 43

59 846 95 13

59 8469424

59 8469429

agnieszka.kozlowska@slupsk.so.gov.pl

referat.wiz@slupsk.so.gov.pl

Instanța regională din Suwałki

ul. Waryńskiego 45

16-400 Suwałki

87 563 12 13

87 563 13 00

87 5631303

sekretariat@suwalki.so.gov.pl

anna.klekotko@suwalki.so.gov.pl

Instanța regională din Szczecin

ul. Małopolska 17

70-227 Szczecin

91 483 01 70

91 483 01 47

91 4830170

obrot.zagraniczny@szczecin.so.gov.pl

Instanța regională din Świdnica

pl. Grunwaldzki 14

58-100 Świdnica

74 851 82 87

74 8518270

dorota.molag@swidnica.so.gov.pl

aneta.zajaczkowska@swidnica.so.gov.pl

Instanța regională din Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

15 688 25 00

15 6882678

15 8229756

oz@tarnobrzeg.so.gov.pl

halina.rojek@tarnobrzeg.so.gov.pl

magdalena.kochowska-lezon@tarnobrzeg.so.gov.pl

Instanța regională din Tarnów

ul. J. Dąbrowskiego 27

33-100 Tarnów

14 688 74 09

14 6887417

sad_okregowy@tarnow.so.gov.pl

Instanța regională din Toruń

ul. Piekary 51

87-100 Toruń

56 610 56 09

56 6555706

oz@torun.so.gov.pl

Instanța regională din Varșovia

al. „Solidarności” 127

00-898 Warszawa

22 440 11 54 [întreținere]

22 654 44 43

22 6544411

paulina.luscinska-dziurda@warszawa.so.gov.pl

a.kowalczyk@warszawa.so.gov.pl

Instanța regională din Varșovia-Praga

ul. Poligonowa 3

04-051 Warszawa

22 417 73 93


oz@warszawapraga.so.gov.pl

dariusz.olowski@warszawapraga.so.gov.pl

Instanța regională din Włocławek

ul. Wojska Polskiego 22

87-800 Włocławek

54 412 03 65

54 4118575

oz@wloclawek.so.gov.pl

Instanța regională din Wrocław

ul. Sądowa 1

50-046 Wrocław

71 370 43 91

71 7482964

oz@wroclaw.so.gov.pl

Instanța regională din Zamość

ul. Wyszyńskiego 11

22-400 Zamość

84 631 69 27

84 631 69 28

84 6316993

aneta.juszczak@zamosc.so.gov.pl

prezes@zamosc.so.gov.pl

Instanța regională din Zielona Góra

pl. Słowiański 1

65-069 Zielona Góra

68 322 02 21

68 4567769

oz@zielona-gora.so.gov.pl

zaneta.pejs@zielona-gora.so.gov.pl

katarzyna.andrzejuk@zielona-gora.so.gov.pl

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

Articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere nu impune depunerea cererilor la o autoritate centrală a statului în care își au reședința reclamanții. Cererile care respectă cerințele formale prevăzute la capitolele IV și VI din regulament și în Codul de procedură civilă pot fi trimise direct instanței competente din Polonia.

Detalii cu privire la autoritățile de transmitere sunt disponibile la adresa:

https://www.gov.pl/web/stopuprowadzeniomdzieci/lista-organow-centralnych

Autoritățile de trimitere din alte state menționate în declarațiile anexate la regulament furnizează persoanei care are dreptul la întreținere toate informațiile necesare, o sprijină să completeze documentele solicitate, verifică dacă cererea persoanei respective este corectă din punct de vedere formal și o trimit către un alt stat.

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

În cazul în care o instanță a instituit o obligație de întreținere și cauza intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 4/2009, un creditor cu domiciliul în străinătate poate utiliza procedura prevăzută în regulament, se poate adresa autorității de trimitere competente din țara în care acesta își are reședința sau poate prezenta instanței competente o cerere de încuviințare a executării unei hotărâri pronunțate într-un alt stat (a se vedea punctul 5). Cererile de executare se pot depune la biroul oricărui executor judecătoresc.

În cazul în care Polonia și țara în care își are reședința creditorul sunt părți la o convenție sau la un acord bilateral privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în cauze privind întreținerea, se acordă asistență în materie în măsura specificată în acordul respectiv. De regulă, acordurile bilaterale prevăd că cererile urmează să fie depuse la instanța din Polonia în mod direct sau prin intermediul unei instanțe din țara în care a fost pronunțată hotărârea judecătorească. În cel din urmă caz, cererile sunt înaintate prin intermediul autorităților centrale, de obicei, Ministerul Justiției sau al autorităților notificate în sensul Convenției de la New York:

http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XX/XX-1.en.pdf

Coordonatele instanțelor sunt disponibile la adresa:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

iar coordonatele executorilor judecătorești sunt disponibile la adresa: http://komornik.pl/

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Da, de la 18 iunie 2011.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

Nu se aplică.

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Normele aplicabile în Polonia includ Legea din 17 decembrie 2004 privind dreptul la asistență în procedurile civile desfășurate în statele membre ale Uniunii Europene (Monitorul Oficial din 2005, nr. 10, actul 67, astfel cum a fost modificat) și Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii (JO L 26/41, 31.1.2003, p. 90), care completează dispozițiile Codului de procedură civilă și ale Legii privind taxele judiciare în cauze civile. O parte care preconizează că i se va acorda o anumită formă de asistență (de exemplu, desemnarea unui avocat, traducerea unor documente sau rambursarea cheltuielilor de deplasare) ar trebui să comunice clar acest lucru instanței prin formularul de cerere UE.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

La 28 aprilie 2011, legiuitorul polonez a adoptat Legea de modificare a Codului de procedură civilă și a altor acte legislative (Legea din 28 aprilie 2011 de modificare a Codului de procedură civilă, Legea privind dreptul la asistență în procedurile civile desfășurate în statele membre ale Uniunii Europene și dreptul la asistență în vederea soluționării pe cale amiabilă a unui litigiu înainte de a iniția o acțiune civilă și Legea privind asistența pentru persoanele care au dreptul la întreținere – Monitorul Oficial din 2011, nr. 129, actul 735), în temeiul căreia autoritatea centrală poloneză poate dispune autorității competente în cazul debitorului să efectueze o anchetă privind întreținerea.

În cazul în care nu este cunoscut domiciliul pârâtului sau al participantului, Ministerul Justiției trimite interogări în registrele și evidențele centrale și locale (incluzând posibila utilizare a bazei de date PESEL.SAD) cu scopul de a determina instanța judecătorească competentă sau executorul judecătoresc competent sau cu scopul de a răspunde unei cereri de instituire a unor măsuri specifice. În prezent, nu sunt programate modificări privind temeiurile juridice, finanțarea și personalul autorității centrale pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 51.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 26/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.