NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini suedeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Obligațiile de întreținere

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

Legislația suedeză prevede o obligație de întreținere pentru copii, soți și soți divorțați. Dispozițiile privind obligațiile de întreținere între soți sunt aplicabile, de asemenea, partenerilor înregistrați.

Copiii

Părinții sunt responsabili de întreținerea copiilor lor, în limitele rezonabilului, având în vedere nevoile copilului și capacitatea financiară cumulată a părinților. Un părinte care nu are capacitatea de a contribui la întreținerea copilului său nu este obligat la plata unei indemnizații de întreținere.

Un părinte căruia nu i-a fost încredințat copilul și care nici nu locuiește împreună cu acesta în mod permanent trebuie să își îndeplinească obligația de întreținere prin plata unei indemnizații de întreținere. Un părinte căruia i-a fost încredințat copilul în comun cu celălalt părinte poate să aibă, de asemenea, obligația de a plăti o indemnizație de întreținere. Acest lucru este valabil în cazul în care copilul locuiește în mod permanent doar cu celălalt părinte, indiferent dacă persoana respectivă este celibatară sau locuiește împreună cu un nou partener.

O persoană care locuiește în mod permanent cu copilul unei alte persoane și cu un părinte căruia i s-a încredințat copilul este responsabilă, de asemenea, de întreținerea copilului respectiv în cazul în care părțile sunt căsătorite sau au un copil/copii împreună. Cu toate acestea, un părinte vitreg este răspunzător de întreținerea copilului numai în cazul în care copilul nu poate să obțină indemnizație de întreținere de la celălalt părinte, și anume nu cel cu care locuiește părinte vitreg. Cuantumul indemnizației de întreținere se stabilește printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un acord.

Plățile se efectuează în avans pentru fiecare lună calendaristică. Cu toate acestea, instanța poate stabili o altă modalitate de plată în cazul în care există motive speciale în acest sens.

Părțile pot conveni, de asemenea, ca indemnizațiile de întreținere viitoare să fie plătite sub forma unei sume forfetare sau la intervale mai mari de trei luni. Un astfel de acord este valabil numai dacă este încheiat în scris și alte două persoane sunt prezente la semnarea acestuia. În cazul în care copilul are o vârstă mai mică de 18 ani, acordul trebuie să fie aprobat, de asemenea, de Comitetul pentru bunăstare socială.

Întreținerea sub forma unei sume forfetare trebuie să fie plătită Comitetului pentru bunăstare socială în cazul în care copilul are vârsta mai mică de18 ani. Suma plătită Comitetului trebuie să fie utilizată pentru a achiziționa de la o societate de asigurări o rentă destinată copilului, corespunzătoare obligației de întreținere, cu excepția cazului în care acordul nu permite acest lucru sau comitetul consideră că suma poate fi utilizată într-un alt mod adecvat pentru întreținerea copilului.

O acțiune în vederea stabilirii indemnizației de întreținere nu poate institui retroactiv obligația de întreținere pentru o perioadă mai mare de trei ani anterioară datei la care a fost introdusă acțiunea, cu excepția cazului în care persoana responsabilă de plata întreținerii este de acord.

Creanțele rezultate în urma neplății indemnizațiilor de întreținere stabilite devin inaplicabile (se prescriu) în termen de cinci ani de la data scadenței plății.

Soții

În timpul căsătoriei, fiecare dintre soți este responsabil de întreținerea comună a acestora. În cazul în care unul dintre soți nu se poate întreține integral, celălalt soț are, de asemenea, responsabilitatea de a contribui la îndeplinirea nevoilor personale ale soțului respectiv.

După un divorț, în principiu, fiecare dintre soți este responsabil de propria sa întreținere. Cu toate acestea, în cazul în care unul dintre soți are nevoie de sprijin financiar pentru a se întreține în perioada de tranziție, acesta are dreptul la o indemnizație din partea celuilalt soț, în limitele rezonabilului, având în vedere capacitatea soțului respectiv, precum și alte circumstanțe. În cazuri excepționale, unul dintre soți poate obține o indemnizație de întreținere pentru o perioadă mai lungă de timp.

În cazul în care soții nu ajung la un acord în ceea ce privește întreținerea, litigiul poate fi soluționat în instanță.

După divorț, indemnizația de întreținere se plătește în tranșe periodice. Cu toate acestea, instanța poate dispune efectuarea plății sub forma unei sume forfetare în cazul în care există motive speciale, de exemplu, în cazul în care soțul/soția trebuie să efectueze o plată pentru pensie.

O acțiune în vederea stabilirii indemnizației de întreținere nu poate institui retroactiv obligația de întreținere pentru o perioadă mai mare de trei ani anterioară datei la care a fost introdusă acțiunea, cu excepția cazului în care persoana responsabilă de plata întreținerii este de acord.

Creanțele rezultate în urma neplății indemnizațiilor de întreținere stabilite devin inaplicabile (se prescriu) în termen de cinci ani de la data scadenței plății.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

Obligația de întreținere a părinților încetează, în general, atunci când copilul împlinește vârsta de 18 ani. Cu toate acestea, în cazul în care copilul nu a absolvit încă învățământul secundar, obligația de întreținere continuă să se aplice atât timp cât copilul continuă să frecventeze școala, până cel târziu la vârsta de 21 de ani. În acest context, școală înseamnă învățământul obligatoriu sau ciclul superior al învățământului secundar sau alt tip de învățământ general comparabil.

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

Nu există nicio autoritate publică specifică în Suedia care stabilește sau contribuie la stabilirea întreținerii. Indemnizația de întreținere se poate stabili fie printr-un acord, fie printr-o hotărâre judecătorească. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord, reclamantul trebuie să se adreseze instanței districtuale și să depună o cerere pentru emiterea unei citații.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

Un părinte căruia i s-a încredințat un copil are dreptul să solicite întreținere în numele minorului. În cazul în care a fost numit un tutore special, acesta are, de asemenea, dreptul de a acționa în numele copilului.

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

Normele privind competența judiciară se regăsesc în Codul părinților, în Codul căsătoriei și în Codul de procedură judiciară. De asemenea, se pot obține informații de la o instanță districtuală.

Procedurile privind stabilirea obligației de întreținere pentru un copil se desfășoară în instanța de la domiciliul stabil al pârâtului. În cazul în care nicio altă instanță nu este competentă, cauza este judecată de instanța districtuală din Stockholm.

Chestiunile privind plata întreținerii către soț/soție pot fi abordate în cadrul ședinței de judecată pentru pronunțarea divorțului. Cauzele matrimoniale sunt soluționate de instanța districtuală de la domiciliul stabil al unuia dintre soți. În cazul în care niciunul dintre soți nu are domiciliul stabil în Suedia, cauza este judecată de instanța districtuală din Stockholm. În cazul în care procedurile în materie de întreținere pentru soț/soție nu sunt inițiate în legătură cu o cauză matrimonială, se aplică normele generale privind competența prevăzute în capitolul 10 din Codul de procedură judiciară.

Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (numit în continuare „Regulamentul privind obligațiile de întreținere”) conține norme privind competența judiciară în cauzele transfrontaliere.

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

Nu. Orice persoană care dorește să introducă o acțiune în instanță trebuie să depună o cerere la instanța districtuală competentă pentru emiterea unei citații.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

Procedura judiciară propriu-zisă este gratuită în Suedia, cu excepția unei taxe pentru cerere, care în prezent este de 900 SEK. În cazul în care reclamantul recurge la serviciile unui consilier juridic sau ale unui avocat, acest lucru generează anumite costuri. Prezentarea de probe, de exemplu cu martori, poate, de asemenea, să implice costuri.

Este imposibil să se estimeze costurile, întrucât acestea variază de la o cauză la alta.

Se poate acorda asistență juridică gratuită în anumite condiții. Sunt necesare motive specifice pentru acordarea de asistență juridică gratuită într-o cauză în materie de întreținere. Astfel de motive ar putea exista, de exemplu, în cazul în care circumstanțele sunt mai complexe decât în mod obișnuit și necesită asistență juridică mai extinsă.

În cazul în care se acordă asistență juridică gratuită, reclamantului i se atribuie un consilier juridic, iar onorariul acestuia este plătit de către stat în cazul în care reclamantul nu și-l poate permite. Asistența juridică gratuită include, de asemenea, costurile necesare pentru prezentarea de probe, cercetare, interpretare și traducere, precum și costurile aferente unui mediator. Persoanele care beneficiază de asistență juridică gratuită sunt scutite, de asemenea, de la plata anumitor taxe datorate instanțelor și Serviciului de executare silită (Kronofogdemyndigheten).

Persoanele care nu sunt cetățeni suedezi și nu au sau nu au avut domiciliul în această țară pot beneficia de asistență juridică gratuită pentru acțiunile care urmează să fie intentate în Suedia, în cazul în care există motive speciale în acest sens. În cazul în care o acțiune urmează să fie prezentată în fața unei instanțe judecătorești din altă țară, asistența juridică gratuită poate fi acordată numai persoanelor care au domiciliul în Suedia. Cetățenii tuturor statelor membre ale UE au același drept la asistență juridică gratuită precum cetățenii suedezi. Cetățenii din anumite alte țări au, de asemenea, aceleași drepturi, în conformitate cu o dispoziție specială care impune să existe un acord în vigoare privind tratamentul reciproc.

Există anumite dispoziții speciale privind asistența juridică gratuită aplicabile litigiilor transfrontaliere din cadrul UE, de exemplu, pentru a garanta că asistența juridică poate fi furnizată cu titlu gratuit în cazuri specifice prevăzute expres în Regulamentul privind obligațiile de întreținere, care se referă la indemnizații de întreținere plătite de către un părinte pentru un copil cu vârsta mai mică de 21 de ani.

Se pot obține informații cu privire la asistența juridică gratuită de la Autoritatea pentru asistența juridică gratuită (Rättshjälpsmyndigheten) (http://www.rattshjalp.se/).

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

Evaluarea cuantumului întreținerii pentru copii se bazează pe criterii juridice. Un părinte care are o obligație de întreținere are dreptul să rețină din venitul său net, după aplicarea impozitelor, o sumă pentru propria sa întreținere. Aceasta include costul locuinței, care se calculează separat la un nivel considerat a fi rezonabil. Alte costuri de trai sunt calculate pe baza unei sume standard, care este indexată. Părintele în cauză poate, de asemenea, să rezerve o sumă pentru întreținerea soțului/soției cu care coabitează, dacă există motive speciale în acest sens. În final, părintele obligat la plata întreținerii poate să rezerve o sumă pentru întreținerea copiilor care locuiesc la domiciliul său, dacă este cazul. Proporția din suma rămasă care ar trebui să fie inclusă în indemnizația de întreținere depinde, printre altele, de nevoile copilului și de capacitatea celuilalt părinte de a suporta costurile necesare pentru creșterea copilului. Se pot face deduceri, într-o anumită măsură, pentru cheltuielile legate de vizite.

Nu există criterii legale pentru indemnizația de întreținere acordată soțului/soției. Cu toate acestea, unele dintre criteriile de evaluare menționate mai sus servesc drept linii directoare.

Indemnizațiile de întreținere sunt indexate pentru a garanta că își mențin valoarea inițială. Indicele reflectă variațiile valorii prețurilor de bază în funcție de Codul asigurărilor sociale, cu excepția cazului în care se dispune altfel cu privire la indexare în hotărârea judecătorească sau în acordul de stabilire a indemnizației de întreținere. Biroul de asigurări sociale hotărăște în fiecare an dacă indemnizația de întreținere trebuie să fie modificată și, în caz afirmativ, cu ce procent. Modificarea, care este efectuată, în mod obișnuit, la data de 1 februarie, se aplică indemnizației de întreținere care a fost stabilită înainte de data de 1 noiembrie a anului precedent.

În cazul în care părțile convin astfel, acestea pot modifica cuantumul întreținerii prin redactarea unui nou acord, chiar dacă indemnizația de întreținere a fost stabilită deja printr-o hotărâre judecătorească. Hotărârea sau acordul pot fi modificate, de asemenea, de instanță, în cazul în care există motive în acest sens având în vedere schimbarea circumstanțelor. Pentru perioada anterioară începerii procedurii, o modificare contestată de oricare dintre părți poate lua doar forma unei reduceri sau a anulării plăților care nu au fost încă efectuate. Sunt necesare motive speciale pentru ca o instanță să mărească indemnizația pentru soțul/soția divorțat(ă), ca urmare a schimbării circumstanțelor.

Instanța poate, de asemenea, să modifice un acord în materie de întreținere în cazul în care acordul nu este rezonabil, având în vedere circumstanțele de la momentul constituirii sale, precum și alte condiții. Cu toate acestea, rambursarea sumelor primite cu titlu de întreținere poate fi dispusă numai în cazul în care există motive speciale în acest sens.

În cazul în care cuantumul indemnizației de întreținere periodice pentru un copil a rămas neschimbat timp de șase ani, în afară de ajustările realizate pe baza indexării, instanța poate revizui plățile viitoare corespunzătoare obligației de întreținere, fără a fi necesar să se invoce motive speciale.

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

Indemnizațiile de întreținere sunt plătite persoanei aflate în întreținere. În cazul în care persoana aflată în întreținere este un copil cu vârsta mai mică de 18 ani, indemnizația va fi plătită părintelui căruia îi este încredințat și cu care locuiește copilul.

Întreținerea sub forma unei sume forfetare trebuie să fie virată Comitetului pentru bunăstare socială în cazul în care copilul are vârsta mai mică de 18 ani.

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

O cerere de executare judiciară poate fi adresată Serviciului de executare silită (Kronofogdemyndigheten). Cererea poate fi prezentată oral sau în scris. Titlul executoriu trebuie să fie prezentat odată cu cererea. Un angajament scris, redactat în prezența a două persoane, referitor la indemnizația de întreținere în conformitate cu Codul căsătoriei sau Codul părinților, poate fi pus în aplicare la fel precum o hotărâre definitivă care are forță executorie.

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

În ceea ce privește întreținerea pentru copii, o acțiune în vederea stabilirii indemnizației de întreținere nu poate institui retroactiv obligația de întreținere pentru o perioadă mai mare de trei ani anterioară datei la care a fost introdusă acțiunea, cu excepția cazului în care persoana răspunzătoare de plata întreținerii este de acord. Creanțele rezultate în urma neplății indemnizațiilor de întreținere stabilite devin inaplicabile (se prescriu) în termen de cinci ani de la data scadenței plății.

În ceea ce privește întreținerea pentru soți, o acțiune în vederea stabilirii indemnizației de întreținere nu poate institui retroactiv obligația de întreținere pentru o perioadă mai mare de trei ani anterioară datei la care a fost introdusă acțiunea, cu excepția cazului în care persoana răspunzătoare de plata întreținerii este de acord. Creanțele rezultate în urma neplății indemnizațiilor de întreținere stabilite devin inaplicabile (se prescriu) în termen de cinci ani de la data scadenței plății.

În ceea ce privește executarea silită, există o serie de excepții de la punerea sub sechestru. De exemplu, îmbrăcămintea și alte articole destinate exclusiv uzului personal al debitorului, până la o valoare rezonabilă, și anumite bunuri necesare pentru o locuință și îngrijirea acesteia, sunt scutite de sechestru. În cazul în care debitorul are familie, obiectele utilizate de către familie și nevoile familiei sunt luate în considerare la stabilirea bunurilor care pot fi exceptate de la punerea sub sechestru.

Poate fi poprită numai acea parte din salariile și venitul debitorului care depășește ceea ce este necesar pentru propria sa subzistență și subzistența familiei sale. Partea din salariile sau venitul debitorului care nu poate fi poprită (cunoscută sub denumirea de „förbehållsbeloppet” sau „parte protejată”) se stabilește prin referire la o sumă standard. Suma standard acoperă toate cheltuielile de subzistență obișnuite, cu excepția costurilor locuinței, care se determină separat și se adaugă la suma standard. Suma standard este stabilită anual de Serviciul de executare silită.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

În Suedia, Serviciul de executare silită oferă asistență pentru recuperarea întreținerii. În litigiile transfrontaliere, persoana aflată în întreținere poate obține asistență administrativă din partea Biroului de asigurări sociale (Försäkringskassa) atunci când se adresează Serviciului de executare silită în vederea recuperării creanțelor.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

Biroul de asigurări sociale (Försäkringskassa) poate plăti un ajutor pentru întreținere în valoare de 1 273 SEK pe lună pentru un copil ai cărui părinți s-au separat. Suma este plătită părintelui care are în îngrijire copilul, care locuiește împreună cu acesta și care este înregistrat oficial la aceeași adresă cu copilul. Decizia privind ajutorul pentru întreținere este luată în urma unei cereri depuse la Biroul de asigurări sociale, autoritatea care gestionează asigurările sociale. Ajutorul pentru întreținere este o modalitate pentru societate de a garanta că un copil ai cărui părinți s-au separat primește un anumit nivel de întreținere, inclusiv în cazul în care părintele care are obligația de a plăti indemnizația de întreținere nu reușește să își îndeplinească obligația de întreținere. Ajutorul pentru întreținere poate fi furnizat ca sprijin de sine stătător, ca plată suplimentară sau ca sprijin în cazul încredințării comune. Părintele răspunzător pentru plata întreținerii trebuie să ramburseze statului ajutorul acordat, în funcție de venitul său și de numărul de copii pentru a căror întreținere este răspunzător. Obligația de a rambursa ajutorul este stabilită printr-o procedură administrativă. În cazul în care indemnizația de întreținere este plătită, în schimb, direct părintelui căruia îi este încredințat copilul, valoarea ajutorului pentru întreținere plătit de Biroul de asigurări sociale va fi redusă în mod corespunzător (este vorba despre o indemnizație suplimentară).

În cazul în care părintele răspunzător de plata întreținerii locuiește în străinătate sau locuiește în Suedia, dar primește salariul sau alte venituri într-o sau dintr-o altă țară, Biroul de asigurări sociale îl poate însărcina pe părintele căruia îi este încredințat copilul și care locuiește împreună cu acesta să ia măsuri prin care să se asigure că se poate stabili răspunderea în materie de întreținere. În astfel de cazuri, Biroul de asigurări sociale preia dreptul copilului la indemnizație de întreținere până la suma plătită de birou ca ajutor pentru întreținere.

Un soț/o soție nu poate obține ajutor pentru întreținere de la Biroul de asigurări sociale.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

În cauze transfrontaliere, solicitantul poate obține asistență administrativă de la Biroul de asigurări sociale. Biroul de asigurări sociale (Försäkringskassa) este autoritatea centrală în temeiul Regulamentului UE privind obligațiile de întreținere și al Convenției de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind recuperarea internațională a pensiei alimentare și a altor forme de întreținere familială (denumită în continuare „Convenția de la Haga din 2007”), precum și agenția de transmitere/primire în temeiul Convenției de la New York din 1956 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate.

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

A se vedea răspunsul la întrebarea 14.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Datele de contact ale Biroului de asigurări sociale sunt următoarele:

Social Insurance Agency (Agenția de asigurări sociale)

PO Box 1164

SE-621 22 Visby

Sweden

Tel.: +46 (0)771 17 90 00

Fax: + 46 (0) 11 20 411

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Biroul de asigurări sociale ia toate măsurile necesare pentru a facilita recuperarea creanțelor de întreținere. Sarcinile sale în calitate de autoritate centrală în temeiul Regulamentului privind obligațiile de întreținere și al Convenției de la Haga din 2007 rezultă din regulament și din convenție. De exemplu, acesta asistă persoanele care beneficiază de întreținere cu privire la cererile acestora, care pot fi formulate prin intermediul autorității, de exemplu o cerere de pronunțare a unei hotărâri privind obligația de întreținere într-o altă țară. Pentru informații suplimentare cu privire la tipurile de asistență oferită solicitanților, vă rugăm să contactați Biroul de asigurări sociale.

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

Solicitanții care doresc să recupereze sume aferente obligației de întreținere în temeiul Convenției de la New York din 1956 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate trebuie să se adreseze agenției de transmitere din țara lor de origine, care va înainta cererea către agenția de primire din Suedia (Biroul de asigurări sociale).

Același lucru se aplică pentru solicitanții care doresc să obțină sprijinul oferit de autoritățile centrale în temeiul Regulamentului privind obligațiile de întreținere sau al Convenției de la Haga din 2007: aceștia trebuie să se adreseze autorității centrale din țara lor de origine, care va înainta cererea către autoritatea centrală din Suedia (Biroul de asigurări sociale).

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

A se vedea răspunsul la întrebarea 17. În ceea ce privește cererile în temeiul Regulamentului privind obligațiile de întreținere și al Convenției de la Haga din 2007, solicitanții pot adresa o cerere în mod direct unei autorități competente.

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

A se vedea răspunsul la întrebarea 16.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Da. Suedia are obligații în temeiul Protocolului de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legislația aplicabilă obligațiilor de întreținere (denumit în continuare „Protocolul de la Haga”), ale cărui dispoziții sunt aplicabile în UE de la data de 18 iunie 2011. Regula generală în temeiul Protocolul de la Haga este că se aplică legea țării în care persoana aflată în întreținere are domiciliul stabil. În interesul copilului, în special, este posibil să se aplice legea sau legile țării ai cărei cetățeni sunt copilul și debitorul întreținerii, în cazul în care aplicarea legii țării în care aceștia au domiciliul stabil nu este în interesul copilului. De asemenea, părțile pot ajunge la un acord cu privire la legislația care urmează să se aplice, dar domeniul de aplicare a unor astfel de acorduri este limitat în cazul obligațiilor de întreținere privind, de exemplum copiii cu vârsta mai mică de 18 ani.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

Suedia are obligații în temeiul Protocolului de la Haga (a se vedea răspunsul la întrebarea 20).

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

A se vedea răspunsul la întrebarea 7 privind cerințele generale pentru asistența juridică gratuită.

Pentru litigiile transfrontaliere din cadrul UE, există anumite dispoziții speciale privind asistența juridică gratuită. În cazul în care cerințele privind asistența juridică gratuită din Regulamentul privind obligațiile de întreținere au fost îndeplinite, asistența juridică trebuie acordată cu titlu gratuit în cazul în care solicitantul are nevoie de un consilier juridic și această nevoie nu poate fi satisfăcută într-un alt mod.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Nu sunt planificare măsurile specifice.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 16/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.