Obligațiile de întreținere

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

Legislația suedeză prevede o obligație de întreținere pentru copii, soți și soți divorțați. Dispozițiile privind obligațiile de întreținere între soți se aplică și partenerilor înregistrați.

Copiii

Părinții sunt responsabili de întreținerea copiilor lor, în limitele rezonabilului, având în vedere nevoile copilului și capacitatea financiară cumulată a părinților. Un părinte care nu are capacitatea de a contribui la întreținerea copilului său nu este obligat la plata unei indemnizații de întreținere.

Un părinte căruia nu i-a fost încredințat copilul și care nici nu locuiește împreună cu acesta în mod permanent își îndeplinește obligația de întreținere prin plata unei pensii de întreținere. Un părinte căruia i-a fost încredințat copilul în comun cu celălalt părinte poate să aibă, de asemenea, obligația de a plăti o pensie de întreținere. Acest lucru este valabil în cazul în care copilul locuiește în mod permanent doar cu celălalt părinte, indiferent dacă persoana respectivă este celibatară sau locuiește cu un nou partener.

O persoană care locuiește în mod permanent cu copilul unei alte persoane și cu un părinte căruia i s-a încredințat copilul este responsabilă, de asemenea, de întreținerea copilului respectiv în cazul în care părțile sunt căsătorite sau au un copil sau copii împreună. Cu toate acestea, un părinte vitreg este răspunzător de întreținerea copilului numai în cazul în care copilul nu poate să obțină pensie de întreținere de la celălalt părinte, și anume nu de la cel cu care locuiește părintele vitreg.

Cuantumul pensiei de întreținere se stabilește printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un acord. Un astfel de acord va fi valabil numai dacă este încheiat în scris și sunt prezente la semnarea acestuia două persoane ca martori.

Părțile pot conveni, de asemenea, ca plățile viitoare reprezentând pensie de întreținere să fie efectuate sub forma unei sume forfetare sau la intervale mai mari de trei luni. În cazul în care copilul are o vârstă mai mică de 18 ani, un astfel de acord trebuie să fie aprobat de Comitetul pentru bunăstare socială relevant (socialnämnden).

Întreținerea sub forma unei sume forfetare trebuie să fie virată Comitetului pentru bunăstare socială în cazul în care copilul are vârsta mai mică de 18 ani. Suma plătită comitetului trebuie să fie utilizată pentru a achiziționa de la o societate de asigurări o rentă destinată copilului corespunzătoare obligației de întreținere, cu excepția cazului în care acordul nu permite acest lucru sau comitetul consideră că suma poate fi utilizată într-un alt mod, care să fie adecvat pentru întreținerea copilului.

Întreținerea se plătește în avans pentru fiecare lună calendaristică. Cu toate acestea, instanța poate stabili o altă metodă de plată în cazul în care există motive specifice în acest sens.

O acțiune în vederea stabilirii pensiei de întreținere nu poate institui retroactiv obligația de întreținere pentru o perioadă mai mare de trei ani anterioară datei la care a fost introdusă acțiunea, cu excepția cazului în care persoana responsabilă de plata întreținerii este de acord cu acest lucru.

Creanțele rezultate în urma neplății pensiei de întreținere stabilite devin inaplicabile (se prescriu) în termen de cinci ani de la data scadenței plății.

Cuplurile

În timpul căsătoriei, fiecare dintre soți este responsabil atât de întreținerea proprie, cât și de întreținerea soțului/soției. În cazul în care unul dintre soți nu se poate întreține integral, celălalt soț are responsabilitatea de a contribui la satisfacerea nevoilor personale ale soțului respectiv.

După divorț, se aplică principiul conform căruia fiecare dintre soți este responsabil de propria sa întreținere. Cu toate acestea, în cazul în care unul dintre soți are nevoie de sprijin financiar pentru a se întreține pe parcursul unei perioade de tranziție, acesta are dreptul la o pensie de întreținere din partea celuilalt soț, în limitele rezonabilului, având în vedere capacitatea soțului respectiv, precum și alte circumstanțe. În cazuri excepționale, unul dintre soți poate obține pensie de întreținere pentru o perioadă mai lungă de timp.

În cazul în care soții nu ajung la un acord în ceea ce privește întreținerea, litigiul poate fi soluționat în instanță.

După divorț, pensia de întreținere se plătește în tranșe periodice. Cu toate acestea, instanța poate dispune efectuarea plății sub forma unei sume forfetare în cazul în care există motive specifice pentru a proceda în acest sens, de exemplu, în cazul în care soțul/soția trebuie să efectueze o plată reprezentând pensie de întreținere.

O acțiune în vederea stabilirii pensiei de întreținere nu poate institui retroactiv obligația de întreținere pentru o perioadă mai mare de trei ani anterioară datei la care a fost introdusă acțiunea, cu excepția cazului în care persoana responsabilă de plata întreținerii este de acord cu acest lucru.

Creanțele rezultate în urma neplății pensiei de întreținere stabilite devin inaplicabile (se prescriu) în termen de trei ani de la data scadenței plății.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

Obligația de întreținere a părinților încetează, în general, atunci când copilul împlinește vârsta de 18 ani. Cu toate acestea, în cazul în care copilul nu a absolvit încă învățământul secundar, obligația de întreținere continuă să se aplice atât timp cât copilul continuă să frecventeze școala, până cel târziu la vârsta de21 de ani. În acest context, școală înseamnă învățământul secundar sau ciclul superior al învățământului secundar sau alt tip de învățământ general comparabil.

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

Nu există nicio autoritate specifică în Suedia care stabilește sau dă indicații în ceea ce privește stabilirea nivelului întreținerii. Cuantumul pensiei de întreținere se poate stabili prin hotărâre judecătorească sau prin acord. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord, persoana care dorește să primească pensie de întreținere trebuie să se adreseze unei instanțe districtuale (tingsrätt) și să depună o cerere pentru emiterea unei citații.

Dacă aveți întrebări cu privire la pensia de întreținere în străinătate, puteți lua legătura cu Agenția de asigurări sociale din Suedia (Försäkringskassan), care este autoritatea centrală din Suedia.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

Un părinte căruia i s-a încredințat un copil are dreptul să solicite întreținere în numele minorului. În cazul în care a fost numit un tutore special, acesta are, de asemenea, dreptul de a acționa în numele copilului.

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

Normele privind competența judiciară se regăsesc în Codul părinților (föräldrabalken), în Codul căsătoriei (äktenskapsbalken) și în Codul de procedură judiciară (rättegångsbalken). De asemenea, se pot obține informații de la o instanță districtuală.

Procedura de stabilire a obligației de întreținere pentru un copil se desfășoară la instanța în raza teritorială a căreia se află reședința obișnuită a pârâtului. În cazul în care nicio altă instanță nu este competentă, cauza este judecată de instanța districtuală din Stockholm.

Chestiunile privind plata întreținerii către soț/soție pot fi abordate în cadrul ședinței de judecată pentru pronunțarea divorțului. Cauzele matrimoniale sunt soluționate de instanța districtuală în raza teritorială a căreia se află reședința obișnuită a unuia dintre soți. În cazul în care niciunul dintre soți nu își are reședința obișnuită în Suedia, cauza este judecată de instanța districtuală din Stockholm. În cazul în care procedurile în materie de întreținere pentru soț/soție nu sunt inițiate în legătură cu o cauză matrimonială, se aplică normele generale privind competența prevăzute în capitolul 10 din Codul de procedură judiciară.

Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (numit în continuare „Regulamentul privind obligațiile de întreținere”) prevede norme privind competența judiciară în cauzele transfrontaliere.

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

Nu. Orice persoană care dorește să introducă o acțiune în instanță trebuie să depună o cerere la instanța districtuală competentă pentru emiterea unei citații.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

Procedura judiciară propriu-zisă este gratuită în Suedia, cu excepția unei taxe pentru cerere, care în prezent este de 900 SEK. În cazul în care reclamantul recurge la serviciile unui consilier juridic sau ale unui avocat, acest lucru generează anumite costuri. Prezentarea de probe, de exemplu cu martori, poate, de asemenea, să implice costuri.

Este imposibil să se estimeze costurile, întrucât acestea variază de la o cauză la alta.

Se poate acorda asistență judiciară în anumite condiții. Sunt necesare motive specifice pentru acordarea de asistență judiciară într-o cauză în materie de întreținere. De exemplu, dacă circumstanțele sunt mai complexe decât în mod obișnuit și impun un nivel mai extins de asistență juridică.

Acordarea de asistență judiciară înseamnă că reclamantului i se atribuie un consilier juridic și că statul plătește onorariul acestuia în cazul în care reclamantul nu și-l poate permite. Asistența judiciară include, de asemenea, costurile necesare pentru prezentarea de probe, cercetare, interpretare și traducere, precum și costurile unui intermediar. Persoanele care beneficiază de asistență judiciară sunt scutite, de asemenea, de la plata anumitor taxe datorate instanțelor și Agenției pentru executare silită din Suedia (Kronofogdemyndigheten).

Persoanele care nu sunt cetățeni suedezi și nu își au sau nu si-au avut reședința în această țară pot beneficia de asistență judiciară gratuită pentru cauzele care urmează să fie introduse în Suedia, în cazul în care există motive speciale în acest sens. În cazul în care chestiunea urmează a fi dedusă judecății în străinătate, asistența judiciară se poate acorda numai dacă persoana în cauză locuiește în Suedia. Cetățenii tuturor statelor membre ale UE au același drept la asistență judiciară precum cetățenii suedezi. Cetățenii din anumite alte țări au, de asemenea, aceleași drepturi, în conformitate cu o dispoziție specială care impune să existe un acord în vigoare privind tratamentul reciproc.

Pentru litigii transfrontaliere din cadrul UE, există anumite dispoziții specifice privind acordarea de asistență judiciară, care vizează în special să asigure că asistența judiciară gratuită poate fi acordată în anumite cazuri în temeiul Regulamentului privind obligațiile de întreținere în ceea ce privește obligația de întreținere a unui părinte pentru un copil cu vârsta mai mică de 21 de ani.

Se pot obține informații cu privire la asistența juridică de la Autoritatea pentru asistență judiciară din Suedia (Rättshjälpsmyndigheten).

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

Evaluarea cuantumului întreținerii pentru copii se bazează pe criterii stabilite prin lege. Un părinte care are o obligație de întreținere are dreptul să rețină din venitul său după impozitare, o anumită sumă pentru propria sa întreținere. Aceasta include costul locuinței, care se calculează separat la un nivel considerat a fi rezonabil. Alte costuri de trai sunt calculate pe baza unei sume standard indexate. Părintele în cauză poate, de asemenea, să rezerve o sumă pentru întreținerea soțului/soției cu care locuiește, dacă există motive specifice în acest sens. În final, părintele obligat la plata întreținerii poate să rezerve o sumă pentru întreținerea copiilor cu care locuiește. Proporția din suma rămasă care ar trebui să fie inclusă în pensia de întreținere depinde, printre altele, de nevoile copilului și de capacitatea celuilalt părinte de a suporta costurile necesare pentru întreținerea copilului. Se pot face deduceri, într-o anumită măsură, pentru cheltuielile legate de vizite.

Nu există criterii stabilite prin lege privind pensia de întreținere acordată soțului/soției. Cu toate acestea, unele dintre criteriile de evaluare menționate mai sus servesc drept linii directoare.

Plățile reprezentând pensie de întreținere sunt indexate pentru a garanta că își mențin valoarea inițială. Indicele reflectă variațiile valorii prețurilor de bază în funcție de Codul asigurărilor sociale (socialförsäkringsbalken), cu excepția cazului în care se menționează altfel cu privire la indexare în hotărârea judecătorească sau în acordul de stabilire a pensiei de întreținere. Agenția de asigurări sociale hotărăște în fiecare an dacă pensia de întreținere trebuie să fie modificată și, în caz afirmativ, cu ce procent. Modificarea, care este efectuată, în mod obișnuit, la data de 1 februarie, se aplică pensiei de întreținere care a fost stabilită înainte de data de 1 noiembrie a anului precedent.

Părțile pot modifica cuantumul stabilit al întreținerii prin redactarea unui nou acord. Acest lucru este valabil chiar dacă pensia de întreținere a fost stabilită deja printr-o hotărâre judecătorească. Hotărârea sau acordul poate fi modificat(ă), de asemenea, de instanță, în cazul în care există motive în acest sens legate de schimbarea circumstanțelor. Pentru perioada anterioară începerii procedurii, o modificare contestată de oricare dintre părți poate lua doar forma unei reduceri sau a anulării plăților care nu au fost încă efectuate. Sunt necesare motive specifice pentru ca o instanță să mărească pensia de întreținere pentru soțul/soția divorțat(ă), ca urmare a schimbării circumstanțelor.

Instanța poate, de asemenea, să modifice un acord în materie de întreținere în cazul în care acordul nu este rezonabil, având în vedere circumstanțele în care a fost încheiat și circumstanțele generale. Cu toate acestea, rambursarea sumelor primite cu titlu de întreținere poate fi dispusă numai în cazul în care există motive specifice în acest sens.

În cazul în care cuantumul plății periodice reprezentând pensie de întreținere pentru un copil a rămas neschimbat timp de șase ani, în afară de ajustările realizate pe baza indexării, instanța poate revizui plățile corespunzătoare obligației de întreținere pentru perioada viitoare, fără a fi necesar să se invoce motive specifice.

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

Întreținerea trebuie plătită persoanei căreia îi este datorată. În cazul în care persoana căreia îi este datorată întreținere este un copil cu vârsta mai mică de 18 ani, pensia va fi plătită părintelui căruia îi este încredințat și cu care locuiește copilul.

Întreținerea sub forma unei sume forfetare trebuie să fie virată Comitetului pentru bunăstare socială în cazul în care copilul are vârsta mai mică de 18 ani.

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

O cerere de executare silită poate fi adresată Agenției pentru executare silită. Cererea se prezintă oral sau în scris. Titlul executoriu trebuie să fie depus odată cu cererea. Un angajament scris privind pensia de întreținere în conformitate cu Codul căsătoriei sau Codul părinților, dacă este redactat în prezența a două persoane, are forța executorie a unei hotărâri definitive.

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

În cazul întreținerii pentru copii, o acțiune în vederea stabilirii pensiei de întreținere nu poate institui retroactiv obligația de întreținere pentru o perioadă mai mare de trei ani anterioară datei la care a fost introdusă acțiunea, cu excepția cazului în care debitorul este de acord cu acest lucru. Creanțele rezultate în urma neplății pensiei de întreținere stabilite devin inaplicabile (se prescriu) în termen de cinci ani de la data scadenței plății.

În cazul întreținerii pentru soți, o acțiune în vederea stabilirii pensiei de întreținere nu poate institui retroactiv obligația de întreținere pentru o perioadă mai mare de trei ani anterioară datei la care a fost introdusă acțiunea, cu excepția cazului în care debitorul este de acord cu acest lucru. Creanțele rezultate în urma neplății pensiei de întreținere stabilite devin inaplicabile (se prescriu) în termen de trei ani de la data scadenței plății.

În ceea ce privește executarea silită, există o serie de excepții de la punerea sub sechestru, de exemplu, îmbrăcămintea și alte articole destinate exclusiv uzului personal al debitorului, până la o valoare rezonabilă, precum și anumite bunuri necesare pentru o locuință și îngrijirea acesteia. În cazul în care debitorul are familie, obiectele utilizate de către familie și nevoile familiei sunt luate în considerare la stabilirea bunurilor care pot fi exceptate de la punerea sub sechestru.

Poate fi poprită numai acea parte din salariile și venitul debitorului care depășește ceea ce este necesar pentru propria sa subzistență și subzistența familiei sale. Partea din salariul sau venitul debitorului care nu poate fi poprită (förbehållsbeloppet) se stabilește în raport cu o sumă standard. Suma standard acoperă toate cheltuielile de subzistență obișnuite, cu excepția costurilor locuinței, care se determină separat și se adaugă la suma standard. Suma standard este stabilită anual de Serviciul de executare silită.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

În Suedia, Agenția pentru executare silită oferă asistență pentru recuperarea creanțelor în materie de întreținere. În cauzele transfrontaliere, persoana care are dreptul la întreținere poate obține asistență administrativă din partea Agenției de asigurări sociale atunci când se adresează Agenției pentru executare silită în vederea recuperării creanțelor.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

Pentru copiii ai căror părinți s-au separat, Agenția de asigurări sociale poate oferi ajutor pentru întreținere în valoare totală de 1 673 SEK pe lună până în luna în care copilul împlinește vârsta de 7 ani, 1 823 SEK pe lună până când copilul împlinește vârsta de 15 ani și 2 223 SEK pe lună începând cu luna în care copilul împlinește vârsta de 15 ani, părintelui care locuiește cu copilul și este înregistrat oficial în acest sens. Decizia privind ajutorul pentru întreținere este luată în urma unei cereri depuse la Agenția de asigurări sociale, autoritatea care gestionează asigurările sociale. Ajutorul pentru întreținere este o modalitate prin care societatea se asigură că un copil ai cărui părinți s-au separat primește un anumit nivel de întreținere, chiar dacă părintele care are obligația de a plăti indemnizația de întreținere nu își îndeplinește obligația de întreținere. Părintele răspunzător pentru plata întreținerii trebuie să ramburseze statului ajutorul acordat, în funcție de venitul său și de numărul de copii pentru a căror întreținere este răspunzător. Obligația de plată este stabilită prin procedură administrativă. În cazul în care pensia de întreținere este plătită, în schimb, direct părintelui care locuiește cu copilul, valoarea ajutorului pentru întreținere plătit de Agenția de asigurări sociale va fi redusă în mod corespunzător. Acest ajutor este cunoscut sub denumirea de indemnizație suplimentară (utfyllnadsbidrag).

În cazul în care părintele răspunzător de plata întreținerii locuiește în străinătate sau locuiește în Suedia, dar primește remunerație sau alte venituri într-o sau dintr-o altă țară, Agenția de asigurări sociale îl poate însărcina pe părintele căruia îi este încredințat copilul și care locuiește împreună cu acesta să ia măsuri prin care să se asigure că este stabilită răspunderea în materie de întreținere. Astfel, Agenția de asigurări sociale preia dreptul copilului la pensie de întreținere până la concurenței sumei plătite de Agenție ca ajutor pentru întreținere.

Un soț/o soție nu poate obține ajutor pentru întreținere de la Agenția de asigurări sociale.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

În cauze transfrontaliere, solicitantul poate obține asistență administrativă de la Agenția de asigurări sociale. Agenția de asigurări sociale este autoritatea centrală în temeiul Regulamentului UE privind obligațiile de întreținere și al Convenției de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind recuperarea internațională a pensiei alimentare și a altor forme de întreținere familială (denumită în continuare „Convenția de la Haga din 2007”), precum și agenția de transmitere/primire în temeiul Convenției de la New York din 1956 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate.

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

A se vedea răspunsul la întrebarea 14.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Datele de contact ale Agenției de asigurări sociale sunt următoarele:

Agenția de asigurări sociale din Suedia (Försäkringskassan)

PO Box 1164

SE-621 22 Visby

Suedia

Tel.: +46 (771) 17 90 00

Fax: +46 (10) 11 20 411

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Agenția de asigurări sociale ia toate măsurile necesare pentru a facilita recuperarea creanțelor de întreținere. Funcțiile Agenției de asigurări sociale în calitate de autoritate centrală în temeiul Regulamentului privind obligațiile de întreținere și al Convenției de la Haga din 2007 rezultă din regulament și, respectiv, din convenție. Printre altele, Agenția de asigurări sociale trebuie să ofere asistență persoanelor care au dreptul la întreținere cu privire la cererile care pot fi depuse prin intermediul agenției, cum ar fi cererile de obținere a unei hotărâri privind întreținerea într-un alt stat. Pentru informații suplimentare cu privire la asistența oferită solicitanților, vă rugăm să vă adresați Agenției de asigurări sociale.

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

Solicitanții care doresc să recupereze sume aferente obligației de întreținere în temeiul Convenției de la New York din 1956 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate trebuie să se adreseze agenției de transmitere din țara lor de origine, care va înainta cererea către agenția de primire din Suedia (Agenția de asigurări sociale).

Același lucru se aplică în cazul în care solicitantul dorește să beneficieze de asistența care poate fi oferită de autoritățile centrale în temeiul Regulamentului privind obligațiile de întreținere sau al Convenției de la Haga din 2007, și anume solicitantul trebuie să se adreseze autorității centrale din țara acestuia de origine, care va înainta cererea către autoritatea centrală din Suedia (Agenția de asigurări sociale).

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

În cazul în care persoana care are dreptul la întreținere dorește să recupereze sume aferente obligației de întreținere în temeiul Convenției de la New York din 1956 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate, în temeiul Regulamentului privind obligațiile de întreținere sau al Convenției de la Haga din 2007, solicitantul trebuie să depună o cerere la agenția de transmitere/autoritatea centrală din Suedia (Agenția de asigurări sociale), care va înainta apoi cererea către autoritatea de primire din țara în care are reședința/obține venituri persoana în cauză.

În cazul în care, în calitate de persoană obligată la plata întreținerii, doriți să primiți asistență, de exemplu, pentru modificarea unei pensii de întreținere stabilite, vă puteți adresa autorității centrale din țara dumneavoastră de origine, care va înainta cererea autorității centrale din Suedia (Agenția de Asigurări Sociale).

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

A se vedea răspunsul la întrebarea 16.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Da. Suedia are obligații în temeiul Protocolului de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legislația aplicabilă obligațiilor de întreținere (denumit în continuare „Protocolul de la Haga”), ale cărui dispoziții se aplică în UE de la data de 18 iunie 2011. Regula principală în temeiul Protocolului de la Haga este că se aplică legea țării în care persoana care are dreptul la întreținere își are reședința obișnuită. În interesul copilului, în special, este posibil să se aplice legea țării în care se află instanța judecătorească competentă sau legea țării ai cărei cetățeni sunt copilul și persoana care are obligația de a plăti întreținerea, în cazul în care aplicarea legii țării în care aceștia își au reședința obișnuită nu este în interesul copilului. De asemenea, părțile pot ajunge la un acord cu privire la legislația care urmează să se aplice, dar domeniul de aplicare a unor astfel de acorduri este limitat în cazul obligațiilor de întreținere privind, de exemplu, copiii cu vârsta mai mică de 18 ani.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

Suedia are obligații în temeiul Protocolului de la Haga (a se vedea răspunsul la întrebarea 20).

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

A se vedea răspunsul la întrebarea 7 privind condițiile generale pentru acordarea asistenței judiciare.

În cazul litigiilor transfrontaliere din cadrul UE, există unele dispoziții specifice privind asistența judiciară. În cazul în care condițiile privind asistența judiciară prevăzute în Regulamentul privind obligațiile de întreținere sunt îndeplinite, asistența judiciară va fi acordată cu titlu gratuit în cazul în care titularul de drepturi are nevoie de asistență juridică și această nevoie nu poate fi satisfăcută într-un alt mod.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Nu au fost adoptate măsuri specifice.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 28/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.