Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Výživné na rodinu

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamenajú pojmy „výživné“ a „vyživovacia povinnosť“ v praxi? Ktoré osoby majú povinnosť platiť výživné inej osobe?

Rodičia môžu platiť výživné na svoje deti alebo ktorékoľvek dieťa z rodiny rodičovi alebo osobe, ktorá má dieťa v opatere, buď na základe rozhodnutia súdu, alebo zákonného systému vyživovacej povinnosti k dieťaťu (správny systém zriadený zákonom pre Anglicko, Wales a Škótsko). Zákonný systém vyživovacej povinnosti k dieťaťu pozostáva z troch organizácií: (Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu [Child Maintenance Service (CMS)], Možnosti vyživovacej povinnosti k dieťaťu (Child Maintenance Options) a Agentúra pre výživné na deti [Child Support Agency (CSA)]. Na to, aby zainteresované osoby (rodičia alebo osoba, ktorá má dieťa v opatere, a deti) mohli využívať systém vyživovacej povinnosti k dieťaťu, musia mať obvyklý pobyt v Spojenom kráľovstve.

Všetky návrhy týkajúce sa zákonného systému rieši Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS), pričom rodičia majú prístup k službe prostredníctvom organizácie Možnosti vyživovacej povinnosti k dieťaťu. Agentúra pre výživné na deti (CSA) je zrušená a všetky prípady s pretrvávajúcimi povinnosťami platby sú teraz ukončené. Kontaktovaní sú len rodičia s nedoplatkami, s otázkou, či stále požadujú vyplatenie dlhu, ktorý by bolo možné previesť do Agentúry pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS).

Rodičia môžu poskytovať svojim deťom výživné do 18 rokov. „Dieťa” staršie ako 18 rokov môže na základe návrhu dostávať výživné od rodiča na ďalšie vzdelávanie, ak sa v rámci odbornej prípravy pripravuje na remeslo, povolanie alebo profesiu alebo v prípade osobitných okolností [Zákon o deťoch z roku 1989, dodatok 1 (Children Act 1989 Schedule 1)].

Výživné na dieťa môžu platiť aj rodičia, ktorí žijú odlúčene od svojich detí, prostredníctvom Agentúry pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS). Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) určuje výživné v správnom a nie v súdnom konaní – ak je dieťa mladšie ako 16 rokov alebo mladšie ako 20 rokov, ktoré študuje v rámci denného štúdia, ktoré nie je vyšším vzdelávaním (v škole alebo rovnocennom vzdelávacom zariadení), alebo je mladšie ako 20 rokov a žije s rodičom, ktorý na neho poberá prídavky na dieťa. Výživné sa vypláca rodičovi alebo osobe, ktorá má dieťa v opatere. Každý rodič alebo osoba s dieťaťom v opatere sa môžu obrátiť s návrhom na Agentúru pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS). Sumu výživného vypočíta agentúra CMS. Rodič platiaci výživné ho platí v týždenných splátkach buď priamo prijímajúcemu rodičovi (priama platba výživného), alebo prostredníctvom služby „Vyber a zaplať“ (Collect and Pay) Agentúry pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS), pričom za túto službu je potrebné platiť poplatok (pozri ďalej).

Rozvedený manželský partner môže platiť výživné druhému manželskému partnerovi. Výživné sa môže platiť ktorejkoľvek strane manželstva. Bývalý registrovaný partner tiež môže mať vyživovaciu povinnosť k druhému bývalému registrovanému partnerovi a ku každému dieťaťu v rodine.

2 Do akého veku môže dieťa poberať výživné? Existujú odlišné predpisy týkajúce sa výživného, ktoré sa vzťahujú na maloleté a dospelé osoby?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku. V zákone o deťoch z roku 1989, dodatku 1, nie je stanovený žiadny vekový limit.

3 Mám podať návrh na určenie výživného na príslušný orgán alebo na súd? Aké sú hlavné prvky tohto postupu?

V prípade, keď dôjde k odlúčeniu rodičov v Anglicku a Walese predtým, ako budú môcť podať žiadosť Agentúre pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS), sa musia sa obrátiť na organizáciu Možnosti vyživovacej povinnosti k dieťaťu, kde môžu dostať rady a informácie, ktoré im pomôžu dospieť k účinnej dohode o výživnom pre ich rodinu. Môže ísť o tzv. „rodinnú dohodu“, t. j. dohodu medzi samotnými rodičmi, alebo o návrh podaný agentúre CMS. Rodičia sa nemôžu obrátiť na agentúru CMS, ak najskôr nekomunikovali s organizáciou Možnosti vyživovacej povinnosti k dieťaťu.

Ak rodič dospeje k názoru, že rodinnú dohodu nemožno uzavrieť, musí zaplatiť poplatok za podanie návrhu agentúre CMS. Aktuálne informácie o poplatkoch sú k dispozícii na webovej lokalite vlády. Navrhovateľ nemusí platiť tento poplatok, ak je mladší ako 19 rokov, má bydlisko v Severnom Írsku alebo podal oznámenie o domácom násilí, ktoré bolo ohlásené orgánu uznanému Agentúrou pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS). Po zaplatení poplatku by navrhovateľ mal mať prístup k týmto službám: výpočet platieb výživného, ktorý urobí agentúra CMS na základe príjmu rodiča platiaceho výživné, vyhľadanie platiaceho rodiča a riadenie všetkých zmien, čo sa týka povinnosti platby. Výpočet výživného, ktoré sa má platiť, je založený na percentuálnom podiele hrubého príjmu rodiča platiaceho výživné a počte detí, na ktoré sa má platiť, a povinná platba sa môže buď zvýšiť, alebo znížiť po zohľadnení ďalších faktorov, ako sú napríklad dodatočné príjmy rodičov platiacich výživné alebo uznanie dohody o spoločnej starostlivosti. Agentúra CMS nezaručuje uhradenie platieb na základe jej výpočtov.

Keď sa po vykonaní posúdenia výživného obaja rodičia dohodnú na vzájomných platbách priamo prostredníctvom služby priamej platby, potom sa platí len poplatok za podanie návrhu. Používatelia agentúry CMS, ktorí chcú od tejto agentúry, aby uskutočnila platbu prostredníctvom služby „Vyber a zaplať“ (Collect and Pay), musia platiť poplatky za výber. Pre rodiča platiaceho výživné to znamená dodatočné zvýšenie bežnej platby výživného na dieťa o 20 %. Rodičovi poberajúcemu výživné sa odpočítajú 4 % zo sumy výživného na dieťa, ktorú dostáva. Poplatkom za výber sa dá predísť uzavretím rodinnej dohody alebo priamou platbou výživného.

Rodič platiaci výživné musí agentúre CMS zaplatiť aj poplatok za opatrenia agentúry v súvislosti s vymáhaním výživného na základe nariadenia vydaného súdom voči rodičovi platiacemu výživné, ktorý nezaplatil splatné výživné.

4 Je možné podať návrh v mene príbuzného (ak áno, ktorý stupeň príbuznosti) alebo dieťaťa?

Podať návrh na určenie výživného k dieťaťu môže v mene rodiča platiaceho výživné alebo prijímajúceho rodiča, ktorý má dieťa v opatere, podať akákoľvek osoba, napríklad priateľ, príbuzný alebo právny poradca (napr. advokát v Anglicku a Walese). Danú osobu budú musieť splnomocniť na podanie návrhu, pokiaľ nejaké splnomocnenie už nemá, napríklad plnú moc. V Anglicku a Walese nie je možné podať návrh v mene dieťaťa, pretože dieťa nemôže podať návrh na určenie výživného v rámci vyživovacej povinnosti samé za seba.

V Anglicku a Walese je možné podať žiadosť o recipročné vymáhanie výživného v mene dieťaťa, rozvedeného manželského partnera, bývalého registrovaného partnera alebo v mene iných osôb, ak to umožňuje príslušný medzinárodný dohovor alebo dohoda o recipročnom vymáhaní výživného.

5 Ak chcem podať návrh na začatie súdneho konania, ako zistím, ktorý súd je príslušným súdom?

Navrhovatelia v Anglicku a Walese môžu podať návrh na jedno z troch centier pre vymáhanie výživného v závislosti od miesta, pre Anglicko (okrem Londýna), LondýnWales.

Administratívni pracovníci na súde poskytnú príslušné informácie, ak je potrebné obrátiť sa na iný súd.

6 Musím ako navrhovateľ podať návrh na súd prostredníctvom tretej osoby (napr. právneho zástupcu, ústredného alebo miestneho orgánu atď.)? Ak nie, aký postup sa uplatňuje?

Návrh na určenie vyživovacej povinnosti k dieťaťu sa rieši v správnom konaní v Agentúre pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS).

Navrhovatelia recipročného výkonu súdnych rozhodnutí v oblasti vyživovacej povinnosti nie sú povinní mať advokáta na to, aby podal návrh na súd na vymáhanie výživného na základe rôznych medzinárodných dohovorov a dohôd. Návrh prijatý z inej krajiny bude poslaný Centru pre vymáhanie výživného (Maintenance Enforcement Business Centre) pre oblasť, v ktorej má odporca bydlisko.

Navrhovatelia podľa zákona o deťoch z roku 1989, dodatku 1, nemusia mať advokáta, aby sa mohli obrátiť na súd.

7 Som povinný zaplatiť poplatky za začatie súdneho konania? Ak áno, aká je ich pravdepodobná výška? Ak nemám dostatočné finančné prostriedky, môžem získať právnu pomoc na pokrytie trov konania?

Na vymáhanie výživného spravidla nie je potrebné právne zastúpenie a vo väčšine prípadov sa nevyžadujú poplatky. Ak je právne zastúpenie potrebné, k dispozícii je právna pomoc a poradenstvo, avšak v určitých prípadoch sa vyžaduje prieskum majetkových pomerov a skutkovej podstaty, od navrhovateľa sa môže požadovať, aby uhradil príspevok.

8 Aký druh výživného súd pravdepodobne prizná? Ako sa vypočítava výška výživného? Ak sa zmenia životné náklady alebo rodinné pomery, môže byť rozhodnutie súdu o výživnom zmenené? Ak áno, ako (napr. systémom automatickej indexácie)?

Na vymáhanie výživného, súd môže vydať príkaz na platbu výživného na dieťa, manžela alebo manželku alebo dieťa spoločne s manželom alebo manželkou. Súd môže vydať príkaz na pravidelné platby, jednorazovú platbu, platby vyrovnania alebo zabezpečené pravidelné platby. Súd alebo Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) môžu v odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že výživné sa bude vyplácať spätne. Pri takomto rozhodnutí a pri posudzovaní sumy výživného sa budú brať do úvahy všetky okolnosti daného prípadu. Návrh na zmenu príkazu na platbu výživného je možné podať na súd kedykoľvek.

V niektorých prípadoch sa môže použiť dôchodok na zabezpečenie vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Aj keď účastníci konania môžu slobodne uzavrieť svoje finančné dohody bez potreby súdneho príkazu, v prípade rozdelenia dôchodku alebo prevodu dôchodkových fondov sa vyžaduje vopred súdny príkaz, aby poskytovateľ dôchodku mohol konať.

9 Ako a komu sa vypláca výživné?

Osoby oprávnené na poberanie výživného sú uvedené v odpovedi na otázku 1.

Centrum pre platby výživného (Maintenance Payments Business Centre (MPBC)), ktoré je súčasťou súdnej služby pre Anglicko a Wales, sa zaoberá platbami jednotlivcom. Úsek pre recipročný výkon súdnych rozhodnutí v oblasti vyživovacej povinnosti (REMO) [Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO) Section] sa nezaoberá platbami.

Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) poskytuje služby spojené s výpočtom, výberom a platením výživného. Ak rodičia platiaci výživné meškajú s platbami, Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) zasiahne, aby sa platby uhrádzali a aby zaplatili dlžné výživné na dieťa čo najskôr. Agentúra CMS môže v prípade potreby použiť rôzne metódy vymáhania.

10 Ak príslušná osoba (osoba povinná na plnenie výživného) neplatí výživné dobrovoľne, ako ju možno k tomu donútiť?

V súvislosti s vymáhaním výživného, súd môže nariadiť poukázanie platby priamo súdu, súd môže nariadiť osobitný spôsob platenia, súd môže vydať príkaz na zrážky zo mzdy, súd môže vydať ďalej uvedené príkazy, ak o ne požiada agentúra CMS.

Pokiaľ ide o výživné k dieťaťu, ak rodič platiaci výživné si neplní svoju povinnosť platiť výživné na dieťa, Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby rodič zaplatil výživné na dieťa, ktoré dlhuje. Agentúra CMS má rozsah právomocí, ktoré môže využiť. Patria k nim zrážky priamo zo zárobku alebo z bankového účtu, ako aj konanie na súde (opatrenia na presadzovanie práva). Ak je to v mimoriadnych prípadoch potrebné, je možné požiadať súd, aby rodičovi platiacemu výživné odobral pas, vodičský preukaz alebo ho dokonca poslal do väzenia.

11 Opíšte prosím stručne prípadné obmedzenia výkonu, najmä normy na ochranu dlžníka a premlčacie alebo prekluzívne lehoty vo vašom systéme.

Pre výkon rozhodnutí o výživnom neplatia žiadne obmedzenia.

Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) musí prihliadať na blaho každého dieťaťa, ktoré môže byť ovplyvnené jej rozhodnutiami týkajúcimi sa rýchlosti úhrady nedoplatkov a výšky sumy, ktorá sa musí po každý raz vyplatiť.

12 Existuje nejaká organizácia alebo správny orgán, ktorá mi môže pomôcť pri vymáhaní výživného?

Pokiaľ ide o výživné na dieťaťa vyberané prostredníctvom systému vyživovacej povinnosti k dieťaťu, príslušnou organizáciou je Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) (pozri predchádzajúce časti).

13 Môžu subjekty (vládne alebo súkromné) úplne alebo čiastočne plniť vyživovaciu povinnosť namiesto osoby povinnej na plnenie výživného?

Pokiaľ ide o výživné na dieťa spravované Agentúrou pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS), agentúra môže v prípade potreby len odovzdať peniaze, ktoré dostane. Nemôže samotná vyplatiť výživné ani jeho časť namiesto rodiča, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

Ústredný orgán pre Anglicko a Wales (REMO) [Central Authority for England and Wales (REMO)] nemôže prevziať zodpovednosť za poukazovanie platieb.

14 Ak som v tomto členskom štáte a osoba povinná na plnenie výživného má bydlisko v inej krajine:

14.1 Môže mi orgán štátnej správy alebo súkromná organizácia v tomto členskom štáte poskytnúť pomoc?

Recipročný výkon súdnych rozhodnutí v oblasti vyživovacej povinnosti (REMO) je postup, pomocou ktorého sa môžu súdne rozhodnutia v oblasti vyživovacej povinnosti vydané súdmi Spojeného kráľovstva v mene osôb s bydliskom v Spojenom kráľovstve zaregistrovať a vykonávať súdmi alebo inými orgánmi v iných krajinách voči osobám, ktoré majú bydlisko v zahraničí.

Je to obojstranná dohoda, ktorá sa riadi medzinárodnými dohovormi alebo dohodnutými schémami, čo znamená, že zahraničné súdne rozhodnutia v oblasti vyživovacej povinnosti v prospech jednotlivcov v zahraničí sa môžu podobne zaregistrovať a vykonávať súdmi Spojeného kráľovstva voči osobám s bydliskom v Spojenom kráľovstve.

Ako podať návrh –

Osoba s bydliskom v Spojenom kráľovstve, ktorá chce podať návrh na vyplácanie výživného od osoby v zahraničí, by sa mala obrátiť na:

• Centrum pre vymáhanie výživného (MEBC), ktoré je zodpovedné za oblasť, v ktorej žijú uvedenej na [insert hyperlink for https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad]

Môže požiadať, aby sa rozhodnutie vykonalo v krajine, kde má platiteľ bydlisko. Existujú tiež postupy, ktoré umožňujú navrhovateľovi, aby požiadal orgány inej krajiny o vydanie rozhodnutia o výživnom v jeho mene.

Nie je potrebné, aby si navrhovateľ najal advokáta. Pracovníci centra MEBC navrhovateľovi oznámia, aký formulár má použiť, a postúpia jeho návrh príslušnému orgánu, ktorým pre Anglicko a Wales je útvar REMO.

Útvar REMO ho zašle na zahraničnému orgánu na registráciu a vymáhanie voči osobe, ktorá tam má bydlisko.

Návrhy z iných krajín ako Spojené kráľovstvo musí útvaru REMO poslať zahraničný orgán krajiny, v ktorom má navrhovateľ bydlisko. REMO postúpi žiadosť centru MEBC s právomocou konať vo veci.

Pokiaľ ide o výživné na dieťa, len Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) môže urobiť výpočet výživného, ak obaja rodičia alebo osoba, ktorá má dieťa v opatere, a dieťa majú obvyklý pobyt v Spojenom kráľovstve, alebo ak rodič platiaci výživné pracuje mimo Spojeného kráľovstva ako britský štátny zamestnanec, diplomat, príslušník ozbrojených síl alebo ako vyslaný zdravotnícky pracovník alebo pracuje mimo Spojeného kráľovstva pre zamestnávateľa, ktorý je registrovanou spoločnosťou, pričom na mzdové podmienky sa uplatňujú pravidlá Spojeného kráľovstva. Pri každom výpočte výživného na dieťa sa v prípade osoby s obvyklým pobytom v Spojenom kráľovstve môže brať do úvahy príjem zo zahraničia, ktorý podlieha zdaneniu v Spojenom kráľovstve.

Podľa nariadenia EÚ č. 4/2009 o vyživovacej povinnosti môže Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu požiadať iné členské štáty EÚ o vymáhanie dlžného výživného.

14.2 Ak áno, ako je možné kontaktovať príslušný orgán štátnej správy alebo súkromnú organizáciu?

Kontaktné adresy pre jednotlivé MEBC sú:

Pre osoby žijúcich vo Veľkom Londýne:

The Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

e-mail: MEBC.London@justice.gov.uk

Pre osoby žijúce v Anglicku mimo Veľkého Londýna

The Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

e-mail: MEBC.BSE@justice.gov.uk

Pre osoby žijúce vo Walese

The Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Telefón: 01656 673 833

e-mail: mebc.wales@justice.gov.uk

Sekciu REMO možno kontaktovať na adrese:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefón: 020 3681 2757(v Spojenom kráľovstve)

+44 20 3681 2757 (medzinárodné)

e-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Webové sídlo REMO

MEBC a útvar REMO nemôžu poskytovať právne poradenstvo žiadateľom alebo iným. Všeobecné procesné usmernenie však možno poskytnúť. Presný charakter reciprocity medzi Spojeným kráľovstvom a inými krajinami závisí od dohovoru alebo dohody, ktorej stranou je iná krajina, a MEBC môže poskytnúť poradenstvo o tom, ako sa rôzne dohovory môžu uplatňovať na konkrétny prípad.

Predtým, ako sa noví navrhovatelia obrátia na Agentúru pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu, musia najskôr podať návrh na organizáciu Možnosti vyživovacej povinnosti k dieťaťu. Organizáciu Možnosti vyživovacej povinnosti k dieťaťu možno kontaktovať telefonicky na čísle 0800 0835 130 v Spojenom kráľovstve alebo návštevou ich webového sídla.

Ak váš existujúci prípad riešia organizácie CSA alebo CMS, kontaktné telefónne číslo sa nachádza na každom liste, ktorý vám poslali.

15 Ak som v inej krajine a osoba povinná na plnenie výživného je v tomto členskom štáte:

15.1 Môžem podať návrh priamo orgánu štátnej správy alebo súkromnej organizácii v tomto členskom štáte?

Návrh sa podáva prostredníctvom orgánu alebo súdu, ktorý sa zaoberá recipročným výkonom súdnych rozhodnutí v zahraničnej jurisdikcii, kde má navrhovateľ bydlisko. Návrh možno poslať aj z inej krajiny priamo REMO, súdu alebo MEBC.

Pokiaľ ide o výživné na dieťa, Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) má právomoc na výpočet výživného len vtedy, ak navrhovateľ a dieťa majú majú bydlisko kdekoľvek v Spojenom kráľovstve (t. j. v Škótsku alebo Severnom Írsku).

15.2 Ak áno, ako je možné kontaktovať uvedený orgán štátnej správy alebo súkromnú organizáciu a aký typ pomoci mi môžu poskytnúť?

Kontaktné údaje pre REMO, MEBC a CMS sú uvedené vyššie. Poskytovaná pomoc je opísaná vyššie. Okolnosti, za akých agentúra CMS môže a nemôže akceptovať návrh, sú podrobne opísané v predchádzajúcich odpovediach.

16 Je tento členský štát viazaný Haagskym protokolom z roku 2007?

Spojené kráľovstvo nie je viazané Haagskym protokolom z roku 2007, a preto sa jeho ustanovenia v Anglicku a Walese neuplatňujú.

17 Ak tento členský štát nie je viazaný Haagskym protokolom z roku 2007, ktoré právo sa použije na pohľadávky na výživné podľa jeho predpisov medzinárodného práva súkromného? Ktoré sú zodpovedajúce predpisy medzinárodného práva súkromného?

Právo Anglicka a Walesu sa uplatňuje na všetky veci, o ktorých sa rozhoduje v Anglicku a vo Walese.

18 Aké sú pravidlá prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných prípadoch v rámci EÚ podľa štruktúry kapitoly V nariadenia o vyživovacej povinnosti?

Na vymáhanie výživného spravidla nie je potrebné právne zastúpenie a vo väčšine prípadov sa nevyžadujú poplatky. Ak je právne zastúpenie potrebné, k dispozícii je právna pomoc a poradenstvo, avšak v určitých prípadoch sa vyžaduje prieskum majetkových pomerov a skutkovej podstaty, od navrhovateľa sa môže požadovať, aby uhradil príspevok. V rámci právnej pomoci sa môže posúdiť, či si charakter prípadu vyžaduje uplatňovanie úplnej právnej pomoci.

19 Aké sú opatrenia, ktoré prijíma tento členský štát, aby zabezpečil fungovanie aktivít opísaných v článku 51 nariadenia o vyživovacej povinnosti?

Nariadeniami o súdnej právomoci a rozsudkoch (výživné) v občianskych veciach z roku 2011 (SI 1484/2011) [Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011] sa podporuje uplatňovanie nariadenia č. 4/2009 o vyživovacej povinnosti. V nariadení 3 a dodatku 1 sú určené ústredné orgány pre Spojené kráľovstvo a je stanovená ich úloha pri postúpení návrhov. V nariadení 4 a dodatku 2 je určené, ktoré orgány majú poskytovať informácie ústredným orgánom (vrátane informácií o dlžníkovi), a sú uvedené pravidlá, ako majú ústredné orgány správne zverejňovať tieto informácie.

V odseku 18 dodatku 1 k zákonu o právnej pomoci, rozsudkoch a trestaní páchateľov z roku 2012 (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012) je stanovený prístup k právnej pomoci v Anglicku a Walese v súlade s nariadením o vyživovacej povinnosti.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 24/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.