Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Výživné na rodinu

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamenajú pojmy „výživné“ a „vyživovacia povinnosť“ v praxi? Ktoré osoby majú povinnosť platiť výživné inej osobe?

Podľa gibraltárskeho práva majú právomoc vydávať rozhodnutia v súvislosti s platbami výživného magistrátny súd (Magistrates’ Court) a najvyšší súd (Supreme Court). Výživné je vo všeobecnosti upravené v zákone o vyživovacej povinnosti. Vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu, životnému partnerovi, závislej osobe a manželovi môže najvyšší súd určiť aj v rámci konania o rozvode manželstva, rozluke, neplatnosti alebo zániku manželstva. Najvyšší súd aj magistrátny súd môžu meniť podmienky platby výživného po tom, čo bol vydaný konečný rozsudok o rozvode alebo rozhodnutie o zániku manželstva. Magistrátny súd vydáva rozhodnutia v oblasti vyživovacej povinnosti v prospech manželky, manžela, dieťaťa alebo aj rodičov strán, ak sú splnené určité podmienky. Rozhodnutie sa vydáva na základe žaloby podanej na magistrátny súd. Platí takisto právne ustanovenie, podľa ktorého možno vydať rozhodnutie v oblasti vyživovacej povinnosti medzi druhmi.

2 Do akého veku môže dieťa poberať výživné? Existujú odlišné predpisy týkajúce sa výživného, ktoré sa vzťahujú na maloleté a dospelé osoby?

Oprávnené na poberanie výživného je dieťa do veku šestnásť rokov, ako aj dieťa, ktoré dosiahlo vek šestnásť rokov, ale je mladšie ako dvadsaťjeden rokov a zúčastňuje sa najmenej počas dvoch rokov na dennom štúdiu alebo dennej odbornej príprave na remeslo, profesiu alebo povolanie.

Dieťa, ktorého zárobkové možnosti sú zhoršené v dôsledku ochorenia alebo duševného alebo telesného postihnutia a ktoré nedosiahlo vek dvadsaťjeden rokov, je takisto oprávnené na výživné.

3 Mám podať návrh na určenie výživného na príslušný orgán alebo na súd? Aké sú hlavné prvky tohto postupu?

V prípadoch, keď príslušnosť najvyššieho súdu nie je daná, by navrhovateľ mal podať návrh na určenie výživného na magistrátny súd vo forme žaloby.

Návrhy na určenie výživného, ktoré sa podávajú v rámci konania o rozvode manželstva, rozluke, neplatnosti alebo zániku manželstva a vyplývajú z tohto konania, by sa mali podávať na najvyšší súd.

4 Je možné podať návrh v mene príbuzného (ak áno, ktorý stupeň príbuznosti) alebo dieťaťa?

V mene dieťaťa môže návrh na určenie výživného podať osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti alebo ktorá má voči dieťaťu rodičovské práva a povinnosti. Podľa ustanovení zákona o vyživovacej povinnosti môže dieťa samotné podať návrh na určenie výživného voči osobe povinnej živiť ho.

5 Ak chcem podať návrh na začatie súdneho konania, ako zistím, ktorý súd je príslušným súdom?

Ak pohľadávka na výživné vyplýva z manželstva alebo registrovaného partnerstva, príslušný na konanie v tejto veci môže byť magistrátny súd. Ak pohľadávka na výživné vznikne v súvislosti s konaním o rozvode manželstva, rozluke, neplatnosti alebo zániku manželstva, na ktoré je príslušný najvyšší súd, otázku výživného by mal posudzovať tento súd.

6 Musím ako navrhovateľ podať návrh na súd prostredníctvom tretej osoby (napr. právneho zástupcu, ústredného alebo miestneho orgánu atď.)? Ak nie, aký postup sa uplatňuje?

Navrhovateľ môže podať žalobu sám a vystupovať na súde osobne alebo môže poveriť právneho zástupcu, aby konal v jeho mene.

7 Som povinný zaplatiť poplatky za začatie súdneho konania? Ak áno, aká je ich pravdepodobná výška? Ak nemám dostatočné finančné prostriedky, môžem získať právnu pomoc na pokrytie trov konania?

Podanie žaloby na magistrátny súd nepodlieha žiadnemu poplatku. Preto, ak navrhovateľ koná osobne, nemusia mu vzniknúť žiadne výdavky.

Podanie návrhu na najvyšší súd spravidla podlieha poplatku 150 GBP. Po preskúmaní majetkových pomerov je na magistrátnom súde aj na najvyššom súde možné získať právnu pomoc. Žiadosti o právnu pomoc sa pre oba súdy podávajú na najvyšší súd a formuláre žiadostí sú k dispozícii na registri najvyššieho súdu.

8 Aký druh výživného súd pravdepodobne prizná? Ako sa vypočítava výška výživného? Ak sa zmenia životné náklady alebo rodinné pomery, môže byť rozhodnutie súdu o výživnom zmenené? Ak áno, ako (napr. systémom automatickej indexácie)?

Po vypočutí žaloby môže magistrátny súd vydať rozhodnutie o výživnom, a to formou týždennej alebo inej pravidelnej platby, podľa toho, čo súd považuje za primerané vzhľadom na všetky okolnosti veci týkajúcej sa výživného na dieťa, otca, partnera, druha, matku a/alebo manželského partnera.

Následne je možné podať návrhy na zmenu tohto rozhodnutia. Také návrhy by sa mali takisto podávať na magistrátny súd alebo na najvyšší súd podľa toho, ktorý súd je príslušný.

Súd môže v náležitých prípadoch rozhodnúť, že výživné sa bude vyplácať spätne.

9 Ako a komu sa vypláca výživné?

Výživné môže vyplácať jedna strana druhej alebo sa platby môžu poukazovať súdu.

10 Ak príslušná osoba (osoba povinná na plnenie výživného) neplatí výživné dobrovoľne, ako ju možno k tomu donútiť?

Žalobca môže požiadať o vydanie súdneho príkazu na zrážky zo mzdy odporcu, ak odporca nezaplatil výživné určené v pôvodnom súdnom rozhodnutí o výživnom minimálne dvakrát po sebe. Magistrátny súd môže rozhodnúť o vzatí odporcu do väzby (committal order) pre nedodržanie podmienok súdneho rozhodnutia o výživnom. V takých prípadoch však súd poskytuje odporcovi možnosť, aby sa vyjadril, prečo by takéto rozhodnutie nemalo byť vydané.

11 Opíšte prosím stručne prípadné obmedzenia výkonu, najmä normy na ochranu dlžníka a premlčacie alebo prekluzívne lehoty vo vašom systéme.

Neplatí žiadna premlčacia lehota.

12 Existuje nejaká organizácia alebo správny orgán, ktorá mi môže pomôcť pri vymáhaní výživného?

Návrhy na určenie výživného spravidla vybavuje magistrátny súd Gibraltáru na adrese 32 – 36 Town Range, Gibraltar. Ak pohľadávka na výživné vznikne v súvislosti s konaním o rozvode manželstva, rozluke alebo neplatnosti manželstva, návrh by sa mal podať na Najvyšší súd Gibraltáru na adrese 277 Main Street, Gibraltar.

13 Môžu subjekty (vládne alebo súkromné) úplne alebo čiastočne plniť vyživovaciu povinnosť namiesto osoby povinnej na plnenie výživného?

V gibraltárskom práve nie je žiadne ustanovenie, ktoré by takúto možnosť pripúšťalo. Vymáhať výživné je možné vydaním súdneho príkazu na zrážky zo mzdy alebo rozhodnutím súdu o vzatí do väzby.

14 Ak som v tomto členskom štáte a osoba povinná na plnenie výživného má bydlisko v inej krajine:

14.1 Môže mi orgán štátnej správy alebo súkromná organizácia v tomto členskom štáte poskytnúť pomoc?

Informovať sa možno na magistrátnom súde na adrese 277 Main Street, Gibraltar alebo na Najvyššom súde na adrese 277 Main Street, Gibraltar.

14.2 Ak áno, ako je možné kontaktovať príslušný orgán štátnej správy alebo súkromnú organizáciu?

Kontaktné údaje pre podrobnejšie informácie:

Clerk of the Magistrates’ Court,
Magistrates' Court,
32 – 36 Town Range
Gibraltar
telefón: +350 200 75671
fax: +350 200 40483.

Kontaktné údaje pre podrobnejšie informácie týkajúce sa konania o výživnom na najvyššom súde:

The Registry,
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltar
telefón: +350 200 75608
fax: +350 200 77118.

15 Ak som v inej krajine a osoba povinná na plnenie výživného je v tomto členskom štáte:

15.1 Môžem podať návrh priamo orgánu štátnej správy alebo súkromnej organizácii v tomto členskom štáte?

Návrh, v ktorom sa uvádza, čoho sa navrhovateľ v Gibraltári domáha, sa môže poslať priamo na magistrátny súd, pokiaľ sú splnené požiadavky týkajúce sa jeho príslušnosti. Ak pohľadávka na výživné vznikne v súvislosti s konaním o rozvode manželstva, rozluke alebo neplatnosti manželstva, návrh by sa mal podať na register najvyššieho súdu.

15.2 Ak áno, ako je možné kontaktovať uvedený orgán štátnej správy alebo súkromnú organizáciu a aký typ pomoci mi môžu poskytnúť?

Ako je uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku.

16 Je tento členský štát viazaný Haagskym protokolom z roku 2007?

Gibraltár nie je viazaný Haagskym protokolom a jeho ustanovenia sa v Gibraltáre neuplatňujú.

17 Ak tento členský štát nie je viazaný Haagskym protokolom z roku 2007, ktoré právo sa použije na pohľadávky na výživné podľa jeho predpisov medzinárodného práva súkromného? Ktoré sú zodpovedajúce predpisy medzinárodného práva súkromného?

Právo Gibraltáru sa uplatňuje vo všetkých veciach, o ktorých sa rozhoduje v Gibraltáre.

18 Aké sú pravidlá prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných prípadoch v rámci EÚ podľa štruktúry kapitoly V nariadenia o vyživovacej povinnosti?

Toto nariadenie obsahuje súbor opatrení, ktorých cieľom je uľahčiť platby pohľadávok na výživné v cezhraničných situáciách. Takéto pohľadávky vyplývajú z povinnosti pomáhať členom rodiny, ktorí to potrebujú. Môže ísť napríklad o výživné, ktoré sa platí dieťaťu alebo bývalému manželovi po rozvode.

Nariadenie sa vzťahuje na vyživovaciu povinnosť vyplývajúcu z:

  • rodinného vzťahu,
  • príbuzenstva,
  • manželstva alebo švagrovstva.

19 Aké sú opatrenia, ktoré prijíma tento členský štát, aby zabezpečil fungovanie aktivít opísaných v článku 51 nariadenia o vyživovacej povinnosti?

Nariadenie o vyživovacej povinnosti sa uplatňuje prostredníctvom zákona o vyživovacej povinnosti. Ako ústredný orgán koná:

Minister for Justice,
Government of Gibraltar
Suite 771 Europort
Gibraltar
Tel: +350 200 59267
Fax: +350 200 59271
e-mail: moj@gibraltar.gov.gi

V zákone o právnej pomoci sú stanovené postupy preskúmania skutkovej podstaty a finančných podmienok, ktoré sú potrebné na určenie oprávnenosti.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 03/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.