Výživné na rodinu

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamenajú pojmy „výživné“ a „vyživovacia povinnosť“ v praxi? Ktoré osoby majú povinnosť platiť výživné inej osobe?

Na Malte sa pojem „výživné“ vzťahuje na sumu, ktorú má povinný platiť oprávnenému na základe pravidiel vyplácania výživného vyplývajúceho z rodinného vzťahu. Ak je vzťah formalizovaný manželstvom alebo občianskym zväzkom, jedna strana tohto vzťahu je povinná vyživovať druhú stranu.

Pojem „vyživovacia povinnosť“ sa vzťahuje na povinnosť vyplácať sumu výživného, ktoré povinný musí platiť oprávnenému za vymedzených okolností. Vyživovacia povinnosť existuje nezávisle od toho, či bola stanovená výška výživného a či sa výživné skutočne vypláca.

V článku 3B Občianskeho zákonníka sa stanovuje, že manželia a bývalí manželia sú povinní navzájom sa vyživovať (vyživovacia povinnosť medzi manželmi) a že rodičia sú povinní vyživovať svoje deti (vyživovacia povinnosť rodičov k deťom). V článku 4 zákona o občianskych zväzkoch (Civil Unions Act) sa uvádza, že strany občianskeho zväzku majú rovnaké práva a povinnosti ako manželia, a teda sú povinní navzájom sa vyživovať aj po skončení vzťahu, pokiaľ neexistuje oprávnený dôvod na nevyplácanie výživného. Deti sú na základe článku 8 Občianskeho zákonníka povinné vo výnimočných prípadoch vyživovať svojich rodičov alebo iných predkov, ktorí sú v núdzi.

2 Do akého veku môže dieťa poberať výživné? Existujú odlišné predpisy týkajúce sa výživného, ktoré sa vzťahujú na maloleté a dospelé osoby?

Vo všeobecnosti sa dieťa vyživuje do veku šestnástich rokov. V článku 3B ods. 2 Občianskeho zákonníka sa však stanovuje, že rodičia sú povinní primerane vyživovať svoje deti aj vtedy, keď stále študujú v rámci denného štúdia, odbornej prípravy alebo výučby, až kým nedosiahnu vek dvadsaťtri rokov. V tom istom článku sa takisto stanovuje, že rodičia musia vyživovať svoje deti, ak trpia telesným alebo duševným postihnutím, ako sa vymedzuje v predpisoch o rovnakých príležitostiach (osoby so zdravotným postihnutím).

3 Mám podať návrh na určenie výživného na príslušný orgán alebo na súd? Aké sú hlavné prvky tohto postupu?

Na získanie rozhodnutia, ktorým sa stanovuje suma vyplácaného výživného a frekvencia týchto platieb, sa musí podať návrh na občiansky súd (oddelenie pre rodinné záležitosti).

V takom prípade sa začne konanie tým, že súd určí mediátora, ktorý následne pozve účastníkov (alebo ich zástupcov) na stretnutie na súde. Počas tohto stretnutia mediátor pomôže účastníkom dosiahnuť zmierlivé urovnanie. Ak sa účastníci dohodnú na znení dohody o výživnom, mediátor pošle kópiu návrhu dohody predsedajúcemu sudcovi súdu pre rodinné záležitosti. Súd preskúma dohodu, a ak usúdi, že žiadny z účastníkov vrátane osoby, ktorej sa má vyplácať výživné, nebude touto dohodou znevýhodnený, schváli tento návrh rozhodnutia a účastníci budú môcť podpísať túto dohodu pred notárom.

Ak sa účastníci v procese mediácie nedohodnú na návrhu dohody o výživnom, mediátor vráti túto vec predsedajúcemu sudcovi súdu pre rodinné záležitosti a začne sa súdne konanie. V takom prípade si súd pre rodinné záležitosti vypočuje tvrdenia advokátov oboch účastníkov a vydá vo veci rozhodnutie.

Konanie s mediátorom je bezplatné a účastníci nemusia mať advokáta, vždy sa však odporúča vyhľadať právnu pomoc pred uzavretím týchto dohôd. Naopak, konanie na súde zahŕňa advokátov a právne poplatky, pokiaľ účastníci nemajú nárok na právnu pomoc a nepožiadajú o ňu.

4 Je možné podať návrh v mene príbuzného (ak áno, ktorý stupeň príbuznosti) alebo dieťaťa?

Žiadosť môže predložiť oprávnený, jeho zástupca alebo opatrovník dieťaťa. O výživné na dieťa môže žiadať osoba, ktorej je zverená starostlivosť o toto dieťa a jeho výchova.

5 Ak chcem podať návrh na začatie súdneho konania, ako zistím, ktorý súd je príslušným súdom?

Na základe právneho oznámenia 396 z roku 2003 (subsidiárny právny predpis 12.19) je príslušným súdom, ktorý rozhoduje o otázkach týkajúcich sa rodinných vecí, občiansky súd (oddelenie pre rodinné záležitosti). O výške výživného, ktoré sa má vyplácať, teda bude rozhodovať občiansky súd (oddelenie pre rodinné záležitosti) (pokiaľ sa nedosiahla dohoda pred mediátorom).

Ak povinný nevypláca výživné, oprávnený môže podať sťažnosť na polícii, ktorá môže začať príslušné trestné konanie proti povinnému. Toto konanie sa začne na magistrátnom súde (Court of Magistrates) (trestný súd).

6 Musím ako navrhovateľ podať návrh na súd prostredníctvom tretej osoby (napr. právneho zástupcu, ústredného alebo miestneho orgánu atď.)? Ak nie, aký postup sa uplatňuje?

Na začatie konania vo veci výživného zo zahraničia na základe uplatňovania nariadenia (ES) č. 4/2009 je nutné obrátiť sa na ústredný orgán Malty, ktorý potom začne príslušný proces s mediátorom alebo konanie na občianskom súde (oddelenie pre rodinné záležitosti), ak to bude považovať za potrebné.

Ústredný orgán Malty takisto v prípade potreby pomôže oprávnenému podať príslušné sťažnosti na polícii, aby bolo možné začať trestné konanie.

7 Som povinný zaplatiť poplatky za začatie súdneho konania? Ak áno, aká je ich pravdepodobná výška? Ak nemám dostatočné finančné prostriedky, môžem získať právnu pomoc na pokrytie trov konania?

Ústredný orgán v súlade s nariadením (ES) č. 4/2009 bezplatne začne konanie týkajúce sa výživného na dieťa

V prípade výživného týkajúceho sa vyživovacej povinnosti medzi manželmi ústredný orgán pomôže manželovi v konaní, ktoré je bezplatné, napríklad pri mediácii na súde pre rodinné záležitosti. Ak mediácia nie je úspešná, oprávnený bude musieť vyhľadať pomoc súkromného advokáta, ktorý mu ako navrhovateľovi bude pomáhať na maltských súdoch. Poplatky vzťahujúce sa na súdy a advokátov sú uvedené v zozname A Občianskeho súdneho poriadku Code of Organization and Civil Procedure (kapitola 12 zbierky Laws of Malta). Ak má navrhovateľ vo veci vyživovacej povinnosti medzi manželmi podľa maltského práva nárok na právnu pomoc, ústredný orgán tejto osobe príslušným spôsobom pomôže.

8 Aký druh výživného súd pravdepodobne prizná? Ako sa vypočítava výška výživného? Ak sa zmenia životné náklady alebo rodinné pomery, môže byť rozhodnutie súdu o výživnom zmenené? Ak áno, ako (napr. systémom automatickej indexácie)?

Určenie výšky výživného, ktoré môže byť priznané, sa líši v závislosti od súdu, pretože závisí od viacerých kritérií. Bez ohľadu na to, že neexistuje žiadny vzorec na výpočet výživného, občiansky súd (oddelenie pre rodinné záležitosti) zohľadňuje tieto faktory:

i) životnú úroveň povinného a oprávneného a/alebo detí;

ii) či dieťa potrebuje dodatočné finančné prostriedky v dôsledku zdravotného postihnutia alebo iných potrieb; ako aj

iii) či sa povinný stýka s deťmi.

Rozhodnutie súdu sa môže prehodnotiť, je však ťažké zmeniť rozhodnutie týkajúce sa určenia výživného, najmä ak sa okolnosti nezmenili. Ak sa zmenia okolnosti (napríklad ak maloleté dieťa potrebuje vyššie výživné z dôvodu dlhodobej choroby alebo ak sa významne zmení mzda povinného), súdy môžu zmeniť podmienky výživného.

Súd pre rodinné záležitosti zvyčajne vyžaduje, aby sa suma výživného každoročne zvyšovala podľa národnej miery inflácie. Doložka o zvýšení výživného podľa miery inflácie je preto zvyčajne súčasťou dohody o výživnom dosiahnutej v procese mediácie.

9 Ako a komu sa vypláca výživné?

Povinný môže vyplácať výživné priamo oprávnenému v hotovosti, šekom alebo bankovým prevodom. Súd môže rozhodnúť, že výživné sa bude zrážať z príjmu povinného a táto zrážka sa bude posielať priamo oprávnenému. Táto druhá možnosť sa zvyčajne využíva vtedy, keď povinný opakovane neplatí výživné.

Ak ústredný orgán Malty dostane pokyn začať konanie v mene oprávneného, podnikne kroky na presvedčenie povinného, aby poslal peniaze priamo oprávnenému. Ak povinný odmietne zaplatiť, vec sa postúpi súdu.

V takom prípade ústredný orgán Malty požiada súd o vydanie príslušného opatrenia, aby sa zablokovali bankové účty povinného a peniaze poslali oprávnenému.

10 Ak príslušná osoba (osoba povinná na plnenie výživného) neplatí výživné dobrovoľne, ako ju možno k tomu donútiť?

Ústredný orgán využije všetky dostupné prostriedky právnej nápravy podľa maltských právnych predpisov. Ústredný orgán Malty najprv pošle list s informáciou, že proti tejto osobe bude začaté súdne konanie. Ak povinný na tento list nereaguje, ústredný orgán Malty požiada oprávneného, aby podal prísažné vyhlásenie, a záležitosť sa postúpi maltskej polícii, ktorá bude postupovať proti povinnému v súlade s ustanoveniami Trestného zákona.

Ústredný orgán Malty v prípade potreby pomôže navrhovateľovi spojiť sa s advokátmi z oddelenia právnej pomoci alebo z ústredného orgánu, ktorí začnú občianske konanie proti povinnému s cieľom dosiahnuť vyplatenie nedoplatkov. V takom prípade, ak povinný má nejaký príjem, možno na súd podať žiadosť, aby sa časť príjmu zaistila a previedla priamo oprávnenému. Ak má povinný cenný majetok, ale nemá žiadny príjem, súd môže majetok speňažiť a peniaze previesť na ústredný orgán, ktorý ich následne pošle oprávnenému.

11 Opíšte prosím stručne prípadné obmedzenia výkonu, najmä normy na ochranu dlžníka a premlčacie alebo prekluzívne lehoty vo vašom systéme.

Premlčacia lehota pre trestné konanie z dôvodu neplatenia výživného je šesť (6) mesiacov. Trestné konanie sa nebude môcť začať, ak oprávnený nepodal sťažnosť na polícii do šiestich mesiacov odo dňa splatnosti výživného.

V článku 2156 Občianskeho zákonníka sa uvádza, že na návrhy na vyplatenie výživného sa vzťahuje premlčacia lehota päť rokov.

12 Existuje nejaká organizácia alebo správny orgán, ktorá mi môže pomôcť pri vymáhaní výživného?

Ústredný orgán Malty pomôže:

a) oprávneným žijúcim mimo Malty, ktorí chcú podať návrh proti povinnému na Malte, nájsť povinného a začať proti nemu konanie (tieto žiadosti sa považujú za „prichádzajúce veci“);

b) oprávneným žijúcim na Malte, ktorí chcú podať návrh proti povinnému žijúcemu mimo Malty, a to tak, že pošle žiadosť inému ústrednému orgánu, ktorý nájde povinného a podá proti nemu návrh.

13 Môžu subjekty (vládne alebo súkromné) úplne alebo čiastočne plniť vyživovaciu povinnosť namiesto osoby povinnej na plnenie výživného?

Nie, nie je to možné.

14 Ak som v tomto členskom štáte a osoba povinná na plnenie výživného má bydlisko v inej krajine:

14.1 Môže mi orgán štátnej správy alebo súkromná organizácia v tomto členskom štáte poskytnúť pomoc?

Ak má oprávnený pobyt na Malte a povinný sa nachádza v inom členskom štáte, oprávnený môže požiadať ústredný orgán Malty, aby spolupracoval s ústredným orgánom v tomto inom členskom štáte s cieľom zistiť, kde sa nachádza povinný, kontaktovať ho a informovať ho o jeho vyživovacej povinnosti.

Ak neexistuje rozhodnutie o výške výživného, ústredný orgán Malty by sa mal spojiť s ústredným orgánom v inom členskom štáte a požiadať ho o pomoc, aby súdy alebo správne orgány tohto členského štátu vydali rozhodnutie o výške výživného, ktoré má vyplácať povinný.

Ak povinný nespolupracuje dobrovoľne, ústredný orgán Malty by sa mal spojiť so zahraničným ústredným orgánom s cieľom získať informácie o najvhodnejšom spôsobe zabezpečenia výkonu tohto rozhodnutia o výživnom.

14.2 Ak áno, ako je možné kontaktovať príslušný orgán štátnej správy alebo súkromnú organizáciu?

Kontaktné údaje ústredného orgánu Malty sú uverejnené na webovom sídle justičného atlasu EÚ.

15 Ak som v inej krajine a osoba povinná na plnenie výživného je v tomto členskom štáte:

15.1 Môžem podať návrh priamo orgánu štátnej správy alebo súkromnej organizácii v tomto členskom štáte?

V cezhraničných veciach výživného ústredný orgán Malty pomôže oprávnenému zo zahraničia zabezpečiť splnenie vyživovacej povinnosti. V takom prípade bude ústredný orgán Malty zastupovať oprávneného pred všetkými ostatnými správnymi orgánmi alebo súdmi v závislosti od okolností veci. Ústredný orgán Malty bude vyžadovať vyplnenie potrebných tlačív a môže požadovať aj osobitné povolenie od oprávneného na to, aby mohol začať súdne konanie.

Ak sa oprávnený snaží získať od povinného výživné v rámci vyživovacej povinnosti medzi manželmi, tento oprávnený bude môcť získať bezplatnú právnu pomoc na súde len vtedy, keď splní rovnaké kritériá pre bezplatnú právnu pomoc, aké sa vzťahujú na osoby s pobytom na Malte.

15.2 Ak áno, ako je možné kontaktovať uvedený orgán štátnej správy alebo súkromnú organizáciu a aký typ pomoci mi môžu poskytnúť?

Kontaktné údaje ústredného orgánu Malty sa nachádzajú v justičnom atlase EÚ. Ústredný orgán vykonáva funkcie, ktoré sú podrobnejšie opísané v otázke 21, a to funkcie i) až j), t. j. nájdenie miesta, na ktorom sa povinný zdržuje, zabezpečenie vykonateľného rozhodnutia proti povinnému (a ak neexistuje, pomôcť oprávnenému získať ho) a pomôcť oprávnenému pri jeho výkone.

16 Je tento členský štát viazaný Haagskym protokolom z roku 2007?

Áno, Malta je viazaná Haagskym protokolom z roku 2007.

17 Ak tento členský štát nie je viazaný Haagskym protokolom z roku 2007, ktoré právo sa použije na pohľadávky na výživné podľa jeho predpisov medzinárodného práva súkromného? Ktoré sú zodpovedajúce predpisy medzinárodného práva súkromného?

Neuplatňuje sa.

18 Aké sú pravidlá prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných prípadoch v rámci EÚ podľa štruktúry kapitoly V nariadenia o vyživovacej povinnosti?

Ústredný orgán ponúkne bezplatné poradenstvo osobám, ktoré ho oslovia v cezhraničných veciach výživného. Ak žiadosť podáva osoba žijúca v zahraničí, ústredný orgán Malty zabezpečí, aby táto osoba dostala potrebnú podporu v závislosti od povahy pohľadávky. Ak sa pohľadávka týka najmä osobnej podpory, ústredný orgán Malty poskytne žiadateľovi poradenstvo a všeobecné usmernenia.

Ak sa pohľadávka výživného týka detí, ústredný orgán Malty zabezpečí, aby sa začalo bezplatné súdne konanie proti povinnému.

Ak ústredný orgán Malty dostane od oprávneného žijúceho na Malte žiadosť o pomoc pri vymáhaní výživného zo zahraničia, pomôže tejto osobe s podaním návrhu na súde a bude udržiavať kontakt so zahraničným ústredným orgánom, pokiaľ ide o výsledok konania a možnosť vymôcť dlžné výživné.

19 Aké sú opatrenia, ktoré prijíma tento členský štát, aby zabezpečil fungovanie aktivít opísaných v článku 51 nariadenia o vyživovacej povinnosti?

Jednotlivým veciam sa pridelia úradníci, ktorí sa starajú o to, aby ústredný orgán Malty podával a prijímal žiadosti, udržiaval kontakt s povinným a oprávneným a informoval zahraničný ústredný orgán o vývoji v jednotlivých veciach. Úradníkovi zaoberajúcemu sa danou vecou pomáhajú advokáti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti rodinných a správnych konaní.

V odchádzajúcich veciach bude tento úradník priamo komunikovať s kontaktnou osobou na Malte a so zahraničným ústredným orgánom. Oznámenia sa zvyčajne posielajú elektronickou poštou a/alebo bežnou poštou. V určitých situáciách sa však využívajú aj telefonické hovory so zahraničným ústredným orgánom alebo s osobou, ktorá žiada o služby ústredného orgánu Malty. V prichádzajúcich veciach sa ústredný orgán Malty snaží zapájať klienta do celej korešpondencie medzi ústrednými orgánmi.

V rôznych situáciách sa okrem iného môžu prijať tieto opatrenia:

a) na poskytnutie alebo pomoc pri poskytnutí právnej pomoci, ak si to okolnosti vyžadujú: ak je to nutné, ústredný orgán môže najať advokáta, aby zastupoval klienta, alebo môže nariadiť, aby klientovi pomáhali advokáti poskytujúci právnu pomoc alebo iní právni zástupcovia v závislosti od okolností veci;

b) na pomoc pri zistení miesta pobytu povinného alebo oprávneného, najmä pri uplatnení článkov 61, 62 a 63 nariadenia: v takom prípade ústredný orgán najskôr vykoná predbežné vyhľadávanie registrovaných adries a kontaktných informácií danej osoby vo verejných databázach. Ak budú ústrednému orgánu Malty poskytnuté ďalšie informácie, vykoná príslušné vyhľadávanie a osloví ďalšie štátne orgány, aby poskytli informácie o majetku povinného;

c) na pomoc pri získavaní informácií o príjme a v prípade potreby o majetkových pomeroch povinného alebo oprávneného vrátane zistenia, kde sa majetok nachádza, najmä pri uplatnení článkov 61, 62 a 63 nariadenia: ústredný orgán osloví národný úrad práce s cieľom zistiť, či táto osoba v súčasnosti je alebo nie je zamestnaná. Ak sa začne súdne konanie proti povinnému, ústredný orgán navrhne, aby advokát, ktorý zastupuje oprávneného, požiadal súd o predvolanie ďalších štátnych orgánov, napríklad finančného úradu, dopravného úradu, miestnych bánk alebo akéhokoľvek iného relevantného subjektu, ktorý by mohol poskytnúť informácie o príjmoch a majetku povinného;

d) na podporu zmierlivého riešenia s cieľom zabezpečiť dobrovoľné platenie výživného, ak je to vhodné, prostredníctvom mediácie, zmierovacieho konania alebo podobných postupov: ústredný orgán Malty pred začatím súdneho konania akejkoľvek formy osloví povinného a vyzve ho k zmierlivej dohode, pričom mu vysvetlí, prečo je to vždy v jeho najlepšom záujme. Ak je šanca na mediáciu veľká, ústredný orgán Malty postúpi vec profesionálnym mediátorom. Ak však nie je pravdepodobné, že účastníci vyriešia spor zmierlivo, začne sa súdne konanie;

e) na uľahčenie prebiehajúceho výkonu rozhodnutí o výživnom vrátane dlžného výživného: ústredný orgán Malty môže začať konanie alebo navrhnúť začatie súdneho konania proti konkrétnemu povinnému, aby súd speňažil majetok povinného alebo vydal súdny príkaz na zaistenie časti mzdy;

f) na pomoc pri vymožení a urýchlenom prevode platieb výživného: ústredný orgán Malty začne súdne konanie a požiada súd, aby povinnému nariadil vyplatiť výživné priamo oprávnenému. Ak povinný nezaplatí, ústredný orgán Malty v prípade výživného na dieťa požiada súdy o vydanie potrebného opatrenia, na základe ktorého sa zaistí majetok dlžníka a výťažok sa pošle oprávnenému. V prípade vyživovacej povinnosti medzi manželmi ústredný orgán Malty pomôže žiadateľovi s jej dosiahnutím buď za pomoci súkromných advokátov, alebo prostredníctvom systému právnej pomoci;

g) na uľahčenie získavania listinných alebo iných dôkazov bez toho, aby tým bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1206/2001: ak požadované dokumenty alebo informácie už sú prístupné verejnosti, ústredný orgán Malty zhromaždí tieto informácie a poskytne ich oprávnenému. Ak informácie nie sú verejne dostupné, predloží osobitnú žiadosť orgánu alebo subjektu, ktorý tieto informácie uchováva. Ak tieto informácie nemožno poskytnúť, ústredný orgán môže požiadať súd, aby nariadil poskytnutie týchto informácií v závislosti od okolností veci;

h) na poskytnutie pomoci pri určení rodičovstva, ak je to potrebné pri vymáhaní výživného: ústredný orgán Malty bude usmerňovať žiadateľa v právnom procese určovania rodičovstva a poskytne mu informácie o súkromných službách potrebných v tomto procese, najmä v súvislosti s testami DNA, ak sú potrebné.

Ústredný orgán podľa potreby pomôže cudzincovi získať zástupcu, ktorý by mohol byť v jeho mene uvedený na príslušnej verejnej listine. Alternatívne môžu o otázke rodičovstva rozhodnúť súdy, pričom vtedy ústredný orgán Malty len zabezpečí, aby sa vec dostala na súd, aby súd o nej mohol rozhodnúť;

i) na začatie konania alebo na pomoc so začatím konania na vydanie akýchkoľvek potrebných predbežných opatrení územného charakteru, ktorých cieľom je zabezpečiť výsledok prebiehajúceho konania o výživnom: ak má ústredný orgán Malty podozrenie, že povinný koná tak, aby zhoršil svoje ekonomické postavenie, postará sa o to, aby bola podaná žiadosť o nevyhnutné súdne opatrenia, ktoré povinnému zabránia zbaviť sa majetku v rozpore so záujmom oprávneného;

j) na uľahčenie doručovania písomností bez toho, aby tým bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1393/2007: ak sa vyžadujú ďalšie informácie o povinnom a tieto informácie možno zákonne získať a môže ich zákonne poskytnúť akákoľvek súkromná osoba na Malte, ústredný orgán Malty nariadi svojim zamestnancom, aby ich získali. Tieto informácie možno získať od verejných alebo súkromných subjektov.

Ústredný orgán Malty sa podľa potreby spojí s odosielajúcimi a prijímajúcimi orgánmi určenými v súlade s nariadením (ES) č. 1393/2007 s cieľom zabezpečiť riadne doručenie niektorých písomností.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 16/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.