Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Výživné na rodinu

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamenajú pojmy „výživné“ a „vyživovacia povinnosť“ v praxi? Ktoré osoby majú povinnosť platiť výživné inej osobe?

Výživné môže platiť rodič na svoje deti alebo akékoľvek dieťa z rodiny osobe, ktorá má dieťa v opatere. Výživné môže platiť aj manželovi/ke alebo partnerovi/ke v registrovanom partnerstve druhá strana manželstva alebo registrovaného partnerstva.

Rodičia môžu platiť výživné na svoje deti alebo akékoľvek dieťa z rodiny rodičovi alebo osobe, ktorá má dieťa v opatere, a to buď prostredníctvom súdu, alebo zákonného systému vyživovacej povinnosti k dieťaťu (administratívny systém zriadený podľa práva Severného Írska).

Zákonný systém vyživovacej povinnosti k dieťaťu tvoria dve organizácie, Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu [Child Maintenance Service (CMS)], ktorá je súčasťou ministerstva spoločenstiev (Department of Communities), a Možnosti vyživovacej povinnosti k dieťaťu (Child Maintenance Choices). Osoby, ktorých sa to týka (rodičia alebo osoba, ktorá má deti v opatere) musia mať obvyklý pobyt v Spojenom kráľovstve, aby mohli využívať systém vyživovacej povinnosti k dieťaťu.

Výživné na dieťa môžu platiť aj rodičia, ktorí žijú odlúčene od svojich detí prostredníctvom Agentúry pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS). Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) určuje výživné v správnom a nie v súdnom konaní – ak je dieťa mladšie ako 16 rokov alebo mladšie ako 20 rokov, ktoré študuje v rámci denného štúdia, ktoré nie je vyšším vzdelávaním (v škole alebo rovnocennom vzdelávacom zariadení), alebo je mladšie ako 20 rokov a žije s rodičom, ktorý na neho poberá prídavky na dieťa.

Vypláca sa rodičovi alebo osobe, ktorá má dieťa v opatere. Návrh agentúre CMS môže poslať buď rodič, alebo osoba, ktorá má dieťa v opatere. Sumu výživného vypočíta agentúra CMS. Rodič platiaci výživné toto výživné platí v týždenných splátkach buď priamo rodičovi (priama platba výživného), alebo prostredníctvom služby „Vyber a zaplať“ (Collect and Pay) Agentúry pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS), pričom za túto službu je potrebné platiť poplatok (pozri ďalej).

V rámci výnosu o konaniach vo veci rodinných sporov (Severné Írsko) z roku 1980 [Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980], môže jeden z manželov podať na súd návrh na vydanie súdneho rozhodnutia o poskytnutí finančnej podpory a podľa výnosu o manželských sporoch (Severné Írsko) z roku 1978 [Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978] môže manžel/ka podať návrh na poskytnutie finančnej podpory počas konania o rozvode manželstva alebo rozluke. Súd môže vydať rozhodnutie o pravidelných platbách v prospech navrhovateľa alebo dieťaťa. Inak môže súd vydať rozhodnutie na vyplatenie. Súd môže tiež nariadiť vyplatenie jednorazovej platby.

2 Do akého veku môže dieťa poberať výživné? Existujú odlišné predpisy týkajúce sa výživného, ktoré sa vzťahujú na maloleté a dospelé osoby?

Na základe výnosu o vyživovacej povinnosti k dieťaťu (Severné Írsko) z roku 1991 [Child Support (Northern Ireland) Order 1991] môže dieťa poberať výživné, ak je mladšie ako 16 rokov alebo mladšie ako 20 rokov, ktoré študuje v rámci denného štúdia, ktoré nie je vyšším vzdelávaním (v škole alebo rovnocennom vzdelávacom zariadení).

Podľa výnosu o konaniach vo veci rodinných sporov (Severné Írsko) z roku 1980 súd nevydá rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov v prospech dieťaťa, ktoré dosiahlo vek 18 rokov. Za určitých okolností je však takéto rozhodnutie možné, ak sa vyskytnú „osobitné okolnosti”, alebo ak sa dieťa učí vo vzdelávacom zariadení alebo sa zúčastňuje na odbornej príprave na remeslo, profesiu alebo povolanie, bez ohľadu na to, či má alebo nemá, prípadne či bude mať alebo nebude mať platené zamestnanie.

Podľa výnosu o manželských sporoch (Severné Írsko) z roku 1978 má dieťa dostávať výživné dovtedy, kým nedosiahne vek 16 rokov (alebo 18 rokov, ak sa dieťa naďalej zúčastňuje na dennom štúdiu). Súd môže predĺžiť platenie výživného, ak vzdelávanie pokračuje aj po dosiahnutí veku 18 rokov, alebo ak sa vyskytnú určité osobitné okolnosti, ktoré vyžadujú, aby sa v platbách výživného pokračovalo.

3 Mám podať návrh na určenie výživného na príslušný orgán alebo na súd? Aké sú hlavné prvky tohto postupu?

Keď dôjde k odlúčeniu rodičov v Severnom Írsku pred podaním návrhu Agentúre pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS), rodičia sa musia obrátiť na organizáciu Možnosti vyživovacej povinnosti k dieťaťu, aby im poradila a poskytla informácie, ktoré im pomôžu podniknúť účinné kroky na zabezpečenie výživného pre ich rodinu. Môže ísť buď o tzv. rodinnú dohodu, t. j. dohodu medzi rodičmi, alebo o podanie návrhu agentúre CMS. Rodičia nemôžu kontaktovať agentúru CMS, pokiaľ sa predtým neobrátili na organizáciu Možnosti vyživovacej povinnosti k dieťaťu.

Ak sa rodič rozhodne, že nemôže uzavrieť rodinnú dohodu, môže agentúru CMS požiadať o výpočet platieb. Výpočet výživného, ktoré sa má platiť, je založený na percentuálnom podiele príjmu rodiča platiaceho výživné, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, podľa počtu detí, na ktoré sa má platiť.

Ak si rodič potom želá, aby agentúra CMS vyberala a posielala platby výživného, musí zaplatiť poplatok. Ak sa rodičia dohodnú na vzájomných platbách priamo (priama platba), neplatí sa žiadny poplatok. Používatelia agentúry CMS, ktorí chcú, aby agentúra uskutočnila platbu prostredníctvom služby „Vyber a zaplať“ (Collect and Pay), musia platiť poplatky za výber. Pre rodiča, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, je to ďalších 20 % nad rámec ich bežnej platby výživného na dieťa. Rodičovi, ktorý má dieťa v opatere, budú odpočítané 4 % zo sumy výživného na dieťa, ktoré dostáva. Poplatkom za výber sa možno vyhnúť uzavretím rodinnej dohody alebo platením prostredníctvom priamych platieb.

Rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí tiež zaplatiť poplatok agentúre CMS za opatrenia na vymáhanie, t. j. súdne nariadenia proti rodičovi, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, ktorý nezaplatil splatné výživné.

Môžete podať návrh súdu prostredníctvom ústredného orgánu Severného Írska na získanie výživného, ak vy alebo vaše deti máte nariadenie na platbu výživného proti osobe, ktorá žije v Severnom Írsku alebo v inej krajine alebo na inom území, ktoré majú so Spojeným kráľovstvom recipročnú dohodu v súvislosti s vyživovacou povinnosťou, alebo chcú začať súdne konanie vo veci výživného v inej krajine alebo na inom území, ktoré majú so Spojeným kráľovstvom recipročnú dohodu v súvislosti so vyživovacou povinnosťou.

Ak podávate návrh na výkon existujúceho nariadenia na zaplatenie výživného podľa nariadenia (EÚ) č. 4/2009, môžete svoju žiadosť podať aj priamo na magistrátny súd v Severnom Írsku.

Hlavné prvky postupu umožňujú v prípade potreby proces zameraný na:

  • registrovanie nariadenia v Severnom Írsku a jeho vykonanie,
  • registrovanie nariadenia Severného Írska inde a jeho vykonanie,
  • začatie konania v Severnom Írsku (vrátane podania návrhu na vydanie predbežného nariadenia),
  • začatie konania alebo registrovanie nariadenia mimo Severného Írska (vrátane podania žiadosti o predbežné nariadenie).

Ak máte v Severnom Írsku existujúce posúdenie z agentúry CMS, mali by ste sa najprv obrátiť na CMS, aby potvrdili, či v rámci tejto súdnej právomoci môžu začať konanie o výkone rozhodnutia vo vašom mene.

4 Je možné podať návrh v mene príbuzného (ak áno, ktorý stupeň príbuznosti) alebo dieťaťa?

Návrh na určenie výživného na dieťa môže v mene rodiča alebo osoby, ktorá má dieťa v opatere, podať ktokoľvek, napríklad priateľ, príbuzný alebo právny poradca. Rodič alebo osoba, ktorá má dieťa v opatere, musí danú osobu na podanie návrhu splnomocniť, pokiaľ už nejaké splnomocnenie nemá, napríklad plnú moc atď.

V Severnom Írsku nie je možné podať návrh v mene dieťaťa, pretože dieťa nemôže podať návrh na určenie výživného samo za seba.

Žiadosť v Severnom Írsku o recipročný výkon súdnych rozhodnutí v oblasti vyživovacej povinnosti sa môže podať v mene inej osoby, ak je tak ustanovené v príslušnom medzinárodnom dohovore o recipročnom výkone súdnych rozhodnutí v oblasti vyživovacej povinnosti.

5 Ak chcem podať návrh na začatie súdneho konania, ako zistím, ktorý súd je príslušným súdom?

Príslušná súdna oblasť na podávanie návrhov sa zistí na základe informácií o troch sekciách Správneho súdu Severného Írska. Návrhy možno podať na ktorejkoľvek sekcii Správneho súdu, aj keď vo všeobecnosti sa podávajú na sekcii, v rámci ktorej má niektorá strana konania bydlisko. Ústredný orgán Severného Írska môže pomôcť pri zisťovaní príslušnej sekcie.

Kontaktné údaje miestnych súdov v Severnom Írsku sú dostupné na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

6 Musím ako navrhovateľ podať návrh na súd prostredníctvom tretej osoby (napr. právneho zástupcu, ústredného alebo miestneho orgánu atď.)? Ak nie, aký postup sa uplatňuje?

Návrh na určenie vyživovacej povinnosti k dieťaťu sa rieši v správnom konaní v Agentúre pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) v Severnom Írsku a širšom Spojenom kráľovstve.

Navrhovatelia recipročného výkonu súdnych rozhodnutí v oblasti vyživovacej povinnosti nie sú povinní mať právneho zástupcu na to, aby podal návrh na súd na vymáhanie výživného na základe rôznych medzinárodných dohovorov a dohôd.  Návrh prijatý z inej krajiny pošle Ústredný orgán Severného Írska rodinnému súdu pre oblasť, v ktorej má odporca bydlisko, alebo pôvodnému súdu.

Pracovníci súdu môžu pomôcť s vypĺňaním potrebných formulárov, ale nemôžu poskytovať žiadne právne poradenstvo, preto sa odporúča, aby si navrhovateľ zabezpečil služby advokáta so skúsenosťami v oblasti rodinného práva. Advokátska komora Severného Írska (telefón + 44 28 9023 1614) môže poskytnúť jednotlivcom mená advokátov, ktorí môžu poskytovať poradenstvo a pomoc v prípadoch týkajúcich sa vyživovacej povinnosti/výživného.

7 Som povinný zaplatiť poplatky za začatie súdneho konania? Ak áno, aká je ich pravdepodobná výška? Ak nemám dostatočné finančné prostriedky, môžem získať právnu pomoc na pokrytie trov konania?

Správne konanie v súvislosti s výkonom alebo získavaním recipročných súdnych rozhodnutí v oblasti vyživovacej povinnosti v Severnom Írsku je bezplatné.

Je však možné, že navrhovateľovi vzniknú náklady na právne poradenstvo, ak niektorá zo strán využíva služby advokáta a prípad sa rieši pred súdom. Poplatky sa, samozrejme, líšia a navrhovateľ môže požiadať o právnu pomoc na úhradu právneho poradenstva a pomoci, pričom uvedie podrobné údaje o svojich finančných zdrojoch, t. j. o disponibilnom príjme a disponibilnom kapitáli. Pravidlá právnej pomoci upravuje nariadenie o prístupe k spravodlivosti (Severné Írsko) z roku 2003 [Access to Justice (Northen Ireland) Order 2003]. Typické náklady a výdavky, ktoré by mohli byť zahrnuté:

  • štandardné právne poplatky,
  • akékoľvek nenahraditeľné súdne poplatky,
  • výdavky na výkon rozhodnutia.

8 Aký druh výživného súd pravdepodobne prizná? Ako sa vypočítava výška výživného? Ak sa zmenia životné náklady alebo rodinné pomery, môže byť rozhodnutie súdu o výživnom zmenené? Ak áno, ako (napr. systémom automatickej indexácie)?

Na vymáhanie výživného, súd môže vydať príkaz na platbu výživného na dieťa, manžela alebo manželku alebo dieťa spoločne s manželom alebo manželkou. Súd môže vydať príkaz na pravidelné platby, jednorazovú platbu, platby vyrovnania alebo zabezpečené pravidelné platby. Súd môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že výživné sa bude vyplácať spätne. Pri takomto rozhodnutí a pri posudzovaní sumy výživného sa budú brať do úvahy všetky okolnosti daného prípadu. Návrh na zmenu príkazu na platbu výživného je možné podať na súd kedykoľvek.

9 Ako a komu sa vypláca výživné?

Osoby oprávnené na poberanie výživného sú uvedené v odpovedi na otázku 1.

V rámci Severného Írska a Spojeného kráľovstva Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) poskytuje len služby spojené s výpočtom a výberom výživného. Podľa prvej možnosti sa agentúra CMS vypočíta výšku výživného a rodičia si zabezpečia platbu priamo medzi sebou. Podľa druhej možnosti agentúra CMS vyberie správnu sumu od rodiča, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Keď rodičia platia alebo dostávajú výživné na dieťa prostredníctvom služby „Vyber a zaplať“ (Collect and Pay), každý raz platia poplatok.

Podľa výnosu o konaniach vo veci rodinných sporov (Severné Írsko) z roku 1980 súd môže nariadiť, aby platby uhradil dlžník priamo veriteľovi alebo úradníkovi zodpovednému za výber (zvyčajne úradník zmierovacieho súdu).

10 Ak príslušná osoba (osoba povinná na plnenie výživného) neplatí výživné dobrovoľne, ako ju možno k tomu donútiť?

V prípade osôb, ktoré využívajú službu „Vyber a zaplať“ (Collect and Pay), agentúra CMS prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby rodičia, ktorí nežijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti, zaplatili dlžné výživné na dieťa. Agentúra CMS má celý rad právomocí, ktoré môže použiť.  Patria k nim zrážky priamo zo zárobku alebo z bankového účtu, ako aj konanie na súde (opatrenia na presadzovanie práva). Ak je to v mimoriadnych prípadoch potrebné, je možné požiadať súd, aby neplatiacemu rodičovi, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, odobral vodičský preukaz alebo ho dokonca poslal do väzenia.

Podľa výnosu o konaniach vo veci rodinných sporov (Severné Írsko) z roku 1980 a výnosu o manželských sporoch (Severné Írsko) z roku 1978 sa strana sporu môže obrátiť na súd s cieľom vymôcť nedoplatky. Súd má celý rad právomocí, ktoré môže využiť, vrátane zrážok priamo zo zárobku (príkaz na obstavenie príjmov).

11 Opíšte prosím stručne prípadné obmedzenia výkonu, najmä normy na ochranu dlžníka a premlčacie alebo prekluzívne lehoty vo vašom systéme.

Návrh na výkon súdneho rozhodnutia v oblasti vyživovacej povinnosti vydaného mimo jurisdikcie Severného Írska sa môže podať pred uplynutím troch rokov odo dňa nezaplatenia platieb alebo pred uplynutím akejkoľvek dlhšej premlčacej lehoty, ktorá je stanovená právom krajiny pôvodu.

12 Existuje nejaká organizácia alebo správny orgán, ktorá mi môže pomôcť pri vymáhaní výživného?

Agentúra CMS v Severnom Írsku môže vyberať peniaze dlhované rodičom prostredníctvom zákonnej služby „Vyber a zaplať“.

Návrhy na vymáhanie výživného podľa nariadenia (ES) 4/2009 možno podať priamo na magistrátny súd v Severnom Írsku alebo sa môžu poslať Ústrednému orgánu Severného Írska. Všetky ostatné žiadosti o vymáhanie medzinárodnej údržby by sa mali zaslať Ústrednému orgánu pre Severné Írsko.

13 Môžu subjekty (vládne alebo súkromné) úplne alebo čiastočne plniť vyživovaciu povinnosť namiesto osoby povinnej na plnenie výživného?

Agentúra CMS môže odoslať peniaze, ktoré dostane, len v prípadoch, ktoré spravuje. Nemôže samotná vyplatiť výživné ani jeho časť namiesto rodiča, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

Ústredný orgán pre Severné Írsko (REMO) nemôže prevziať zodpovednosť za realizáciu platieb podľa nariadenia (ES) 4/2009.

14 Ak som v tomto členskom štáte a osoba povinná na plnenie výživného má bydlisko v inej krajine:

14.1 Môže mi orgán štátnej správy alebo súkromná organizácia v tomto členskom štáte poskytnúť pomoc?

Navrhovateľ môže kontaktovať sekciu pre recipročný výkon súdnych rozhodnutí v oblasti vyživovacej povinnosti [Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)] v rámci Súdnej služby Severného Írska, ktorá má podľa rôznych vzájomných medzinárodných dohôd týkajúcich sa výživného postavenie ústredného orgánu pre Severné Írsko.

Úrady miestnych súdov môžu pomôcť pri vyhotovení návrhu, ale nemôžu poskytovať právne rady. Kancelária súdu pošle návrh ústrednému orgánu pre Severné Írsko, ktorý ho skontroluje a pošle ústrednému orgánu v požadovanom členskom štáte.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkach REMO na webovom sídle NI Direct.

Pokiaľ ide o výživné na dieťa, Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu môže urobiť výpočet výživného len, ak sa rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, nachádza v inej časti Spojeného kráľovstva (to znamená v Anglicku, Walese alebo Škótsku) alebo pracuje mimo Spojeného kráľovstva pre zamestnávateľa, pričom na mzdové podmienky sa uplatňujú pravidlá Spojeného kráľovstva.

14.2 Ak áno, ako je možné kontaktovať príslušný orgán štátnej správy alebo súkromnú organizáciu?

Ústredný orgán pre REMO je možné kontaktovať písomne na adrese:

Department of Justice for Northern Ireland
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
4th Floor Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Northern Ireland

Tel: 0300 200 7812 (UK)

+44 28 9049 5884 (medzinárodné)

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Kontaktné údaje miestnych súdov v Severnom Írsku sú dostupné na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

Poradenskú linku organizácie Možnosti vyživovacej povinnosti k dieťaťu možno kontaktovať na: 0800 028 7439 (UK) + 44 800 0287439 (medzinárodné). (Upozorňujeme, že toto číslo je v prevádzke len od pondelka do piatka od 9.00 do 17.00 hod.)

V prípade všeobecných otázok možno kontaktovať: 0845 608 0022 (Spojené kráľovstvo) alebo 0345 608 0022 (UK) a + 44 845 608 0022 (medzinárodné) alebo + 44 345 608 0022 (medzinárodné). Telefónne linky sú v prevádzke od pondelka do piatka 8.00 – 20.00 hod a v sobotu od 9.00 do 17.00 hod.

15 Ak som v inej krajine a osoba povinná na plnenie výživného je v tomto členskom štáte:

15.1 Môžem podať návrh priamo orgánu štátnej správy alebo súkromnej organizácii v tomto členskom štáte?

Navrhovateľ v inej krajine by sa mal vo všeobecnosti najprv spojiť s určeným ústredným orgánom svojej krajiny, aby zistil, či v súčasnosti platí alebo neplatí recipročná dohoda. Ak neplatí žiadna dohoda, jedinou alternatívou pre navrhovateľa bude podať žalobu v Severnom Írsku. Za týchto okolností by sa mal navrhovateľ spojiť s Advokátskou komorou Severného Írska (Law Society of Northern Ireland) (telefón: + 44 28 9023 1614), ktorá môže poskytovať jednotlivcom mená právnych zástupcov, ktorí môžu poskytovať poradenstvo a pomoc vo veciach vyživovacej povinnosti k dieťaťu/výživného.

Ak existuje dohoda, návrhy na vymáhanie výživného podľa nariadenia (ES) 4/2009 by sa mali poslať súdu alebo môžu byť poslané ústrednému orgánu pre Severné Írsko. Žiadosti v rámci iných recipročných dohôd by sa mali zasielať ústrednému orgánu.

Za takýchto okolností by Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) mala právomoc na výpočet výživného len vtedy, ak navrhovateľ a dieťa majú bydlisko niekde inde v Spojenom kráľovstve (t. j. v Anglicku, Walese alebo Škótsku). Ak je navrhovateľ mimo Spojeného kráľovstva, Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu nemá právomoc vypracovať výpočet výživného.

15.2 Ak áno, ako je možné kontaktovať uvedený orgán štátnej správy alebo súkromnú organizáciu a aký typ pomoci mi môžu poskytnúť?

Ak existuje recipročná dohoda, po odoslaní návrhu do Severného Írska slúži ústredný orgán pre Severné Írsko ako kontaktné miesto pre navrhovateľa, právnych zástupcov a zahraničné orgány.

Ústredný orgán pre Severné Írsko zabezpečí tiež registráciu súdneho rozhodnutia a určenie právneho zástupcu v mene navrhovateľa v súlade s požiadavkami na právnu pomoc.

Ústredný orgán spracuje váš návrh a ak je v poriadku, postúpi ho na príslušný magistrátny súd na konanie (aj keď, ako už bolo uvedené, návrhy podľa nariadenia (EÚ) 4/2009 možno podať aj priamo na magistrátny súd). Kontaktné údaje ústredného orgánu sú uvedené vyššie.

Agentúra pre vyživovaciu povinnosť k dieťaťu (CMS) môže vypracovať výpočet výživného za určitých obmedzených okolností. Pozri predchádzajúce odpovede týkajúce sa okolností, v prípade ktorých návrh agentúra CMS nemôže prijať a príslušné kontaktné údaje.

16 Je tento členský štát viazaný Haagskym protokolom z roku 2007?

Spojené kráľovstvo nie je viazané Haagskym protokolom z roku 2007, a preto sa jeho ustanovenia v Severnom Írsku neuplatňujú.

17 Ak tento členský štát nie je viazaný Haagskym protokolom z roku 2007, ktoré právo sa použije na pohľadávky na výživné podľa jeho predpisov medzinárodného práva súkromného? Ktoré sú zodpovedajúce predpisy medzinárodného práva súkromného?

Právo Severného Írska sa uplatňuje vo všetkých veciach, o ktorých sa rozhoduje v Severnom Írsku.

18 Aké sú pravidlá prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných prípadoch v rámci EÚ podľa štruktúry kapitoly V nariadenia o vyživovacej povinnosti?

Pokiaľ ide o vymáhanie výživného, právne zastúpenie obvykle nie je potrebné a vo väčšine prípadov sa nevyžadujú poplatky.

Ak je právne zastúpenie potrebné, k dispozícii je právna pomoc (kapitola V), v určitých prípadoch sa však vyžaduje prieskum majetkových pomerov a skutkovej podstaty. Od navrhovateľa sa môže vyžadovať, aby zaplatil príspevok. V rámci právnej pomoci sa môže posúdiť, či si povaha prípadu vyžaduje uplatňovanie úplnej právnej pomoci.

19 Aké sú opatrenia, ktoré prijíma tento členský štát, aby zabezpečil fungovanie aktivít opísaných v článku 51 nariadenia o vyživovacej povinnosti?

Nariadenia o príslušnosti a rozsudkoch (výživné) v občianskych veciach z roku 2011 [Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011] (SI 1484/2011) podporujú uplatňovanie nariadenia (ES) 4/2009. V nariadení 3 a dodatku 1 sú určené ústredné orgány pre Spojené kráľovstvo (vrátane Severného Írska). V nariadení 4 a dodatku 2 je stanovené, ktoré orgány majú poskytovať informácie ústredným orgánom (vrátane informácií o osobe povinnej platiť výživné), a uvedené sú pravidlá, ako majú tieto ústredné orgány náležite zverejňovať poskytnuté informácie.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 27/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.