Výživné na rodinu

Ak si želáte uplatniť pohľadávku na výživné, napr. žiadaním mesačnej platby výživného na dieťa od rodiča, ktorý s ním nežije, právo EÚ vám umožňuje využiť súdy vášho domovského štátu na určenie rozsahu povinnosti dlžníka platiť výživné a stanovenie jeho výšky. Takýto rozsudok sa v ostatných členských štátoch Európskej únie uzná jednoducho.

Ak chcete získať podrobné informácie o konkrétnej krajine, zvoľte jej vlajku.

Pravidlá od júna 2011

Od 18. júna 2011 sa na záležitosti týkajúce sa vyživovacej povinnosti uplatňujú nové pravidlá. Stále sa nimi zabezpečuje súdna ochrana oprávnenej osoby, ktorej sa umožňuje, aby podala na dlžníka žalobu na súdoch svojho domovského štátu. Navyše sa vo väčšine prípadov haagskym protokolom z roku 2007 určuje rozhodné právo pre vyživovaciu povinnosť a všetky rozsudky o vyživovacej povinnosti vydané súdmi členských štátov sa voľne pohybujú v rámci Európskej únie a vo všetkých členských štátoch môžu byť vykonateľné bez ďalších formalít. Napokon oprávnené aj povinné osoby na výživné môžu využiť administratívnu pomoc, ktorú členské štáty ponúkajú.

Tieto pravidlá sa uplatňujú vo všetkých 27 členských štátoch EÚ vrátane Dánska na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach z 19. októbra 2005. Dánsko však niektoré pravidlá neuplatňuje, najmä pravidlá o rozhodnom práve a o spolupráci medzi ústrednými orgánmi.

Spojené kráľovstvo od 1. januára 2021 už nie je členským štátom EÚ. V oblasti občianskoprávneho súdnictva však prebiehajúce postupy a konania začaté pred skončením prechodného obdobia budú pokračovať podľa práva EÚ. Do konca roka 2024 môže byť Spojené kráľovstvo naďalej vyberané v online (dynamických) formulároch na účely týchto konaní a postupov.

Nariadením sa zároveň stanovuje, že na účely výživného možno správne orgány považovať za súdy. Zoznam týchto orgánov je k dispozícii na tomto mieste PDF (216 Kb) sk.

Európsky portál elektronickej justície poskytuje informácie o uplatňovaní nariadenia a ľahko použiteľný nástroj na vypĺňanie formulárov. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala Usmernenie o používaní príloh na základe nariadenia o vyživovacej povinnosti, ktoré je dostupné v 23 jazykoch.

Ak sa dlhuje výživné osobe žijúcej mimo EÚ alebo ak takáto osoba dlhuje výživné, Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny a Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť vám môžu pomôcť pri vymáhaní vašich pohľadávok v štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ, ale sú zmluvnými stranami týchto medzinárodných nástrojov. Dohovor nadobudol platnosť pre EÚ voči tretím štátom, ktoré ho podpísali, od 1. augusta 2014.

Nepovinný štandardný formulár s vyhlásením o dlžnom výživnom

Aby sa uľahčilo vykonávanie nariadenia o vyživovacej povinnosti v praxi, ako aj účinné uplatňovanie práv občanov v celej EÚ, Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala nepovinný vzorový formulár s vyhlásením o dlžnom výživnom.

Účelom tohto nepovinného formulára je uľahčiť vymáhanie výživného, pričom formulár je k dispozícii v 23 jazykoch. K formuláru je pripojená praktická príručka na jeho vyplnenie. Formulár je dostupný v týchto formátoch: PDF PDF (936 Kb) sk a XLS Excel (164 Kb) sk.

Nepovinný vzorový formulár pre zmierlivé riešenia

S cieľom uľahčiť vykonávanie nariadenia o vyživovacej povinnosti a účinné cezhraničné vymáhanie výživného Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala (nepovinný) vzorový formulár pre zmierlivé riešenia.

Uzavretie sporu zmierom zabráni súdnemu zásahu a/alebo exekučnému konaniu. Môže pomôcť zabrániť zdĺhavým a zložitým konaniam. Tento formulár pomôže ústredným orgánom uľahčiť postupy na dosiahnutie zmierlivých riešení medzi stranami a prekonať jazykové bariéry v záujme dobrovoľného platenia výživného. Formulár je dostupný v 23 jazykoch EÚ. Formulár je dostupný v tomto formáte: PDF PDF (153 Kb) sk

Posledná aktualizácia: 09/12/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.