Družinske preživnine

Če želite zahtevati preživnino, na primer mesečno vzdrževalnino za otroka od starša, ki ne živi z njim, vam zakonodaja EU omogoča, da pri sodišču v matični državi vložite zahtevo za ugotovitev obveznosti dolžnika glede plačila preživnine in določitev njene višine. Taka sodna odločba bo brez težav priznana v drugih državah članicah Evropske unije.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Pravila, ki veljajo od junija 2011

Od 18. junija 2011 se uporabljajo nova pravila o preživninskih zadevah. Ta pravila še vedno zagotavljajo sodno varstvo preživninskih upravičencev, saj lahko ti vložijo tožbo pri sodiščih v matični državi. Poleg tega Haaški protokol iz leta 2007 za večino primerov določa pravo, ki se uporablja v preživninskih zadevah, za vse sodne odločbe o preživninah, ki jih izdajo sodišča držav članic, pa je zagotovljen prost pretok v Evropski uniji in jih je mogoče brez dodatnih formalnosti izvršiti v vseh državah članicah. Preživninskim upravičencem in zavezancem je na voljo tudi upravna pomoč držav članic.

Pravila se uporabljajo v vseh 27 državah članicah EU, vključno z Dansko, kjer se uporabljajo na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko z dne 19. oktobra 2005 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Vendar se na Danskem nekatera pravila ne uporabljajo, zlasti pravila o pravu, ki se uporablja, in o sodelovanju med osrednjimi organi.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo do konca leta 2024 Združeno kraljestvo še mogoče izbrati na spletnih (dinamičnih) obrazcih.

Uredba tudi določa, da se upravni organi lahko obravnavajo kot sodišče za preživninske postopke. Seznam teh organov je tu PDF (289 Kb) sl.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredbe in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah je razvila smernice za uporabo prilog iz uredbe o preživninah, ki so na voljo v 23 jezikih.

Če preživninski zavezanec ali upravičenec živita v tretji državi (ki ni država članica EU), vam bosta Konvencija o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin in Protokol o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti, lahko v pomoč pri izterjavi preživnin v tretjih državah, ki so pogodbenice teh mednarodnih instrumentov. Glede odnosov do tretjih držav pogodbenic te konvencije je ta za EU začela veljati 1. avgusta 2014.

Neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah je zaradi lažjega izvajanja uredbe o preživninskih obveznostih v praksi in učinkovitega uveljavljanja pravic državljanov po vsej EU pripravila neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih.

Ta neobvezni obrazec je namenjen lažji izterjavi izostalih preživninskih zneskov in je na voljo v 23 jezikih. Obrazcu je priložen tudi praktični vodnik za izpolnjevanje. Obrazec je na voljo v naslednjih oblikah: PDF PDF (981 Kb) sl in XLS Excel (390 Kb) sl.

Neobvezni standardni obrazec za sporazumni dogovor

Za lažje izvajanje uredbe o preživninah in učinkovito čezmejno izterjavo preživnine je Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah razvila (neobvezni) standardni obrazec za sporazumni dogovor.

S sporazumno rešitvijo spora se je mogoče izogniti posredovanju sodišča in/ali izvršilnemu postopku ter s tem dolgotrajnim in zapletenim postopkom. Ta obrazec bo osrednjim organom pomagal spodbujati sporazumne dogovore med strankami in bo v pomoč pri premagovanju jezikovnih ovir, da bi se doseglo prostovoljno plačevanje preživnine. Obrazec je na voljo v 23 jezikih. Obrazec je na voljo v naslednjem formatu: PDF PDF (141 Kb) sl.

Zadnja posodobitev: 09/12/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.