Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Družinske preživnine

Anglija in Wales
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomenita izraza „preživnina – preživljanje“ in „preživninska obveznost“? Katere osebe morajo plačati preživnino drugi osebi?

Starši lahko plačujejo preživnino za svoje otroke ali katerega koli otroka iz družine enemu od staršev ali skrbniku bodisi prek sodišča bodisi prek zakonskega sistema za preživnine otrok (z zakonom vzpostavljen upravni sistem za Anglijo in Wales ter Škotsko). Zakonski sistem za preživnine otrok sestavljajo tri organizacije: služba za preživnine otrok (Child Maintenance Service – CMS), služba za možnosti glede preživnin otrok (Child Maintenance Options) in agencija za pomoč otrokom (Child Support Agency). Če želijo udeležene osebe (starši ali skrbnik in otroci) uporabljati sistem za preživnine otrok, morajo običajno prebivati v Združenem kraljestvu.

Vse zahtevke v zakonsko predpisanih sistemih ureja služba CMS, starši pa lahko do nje dostopajo prek službe za možnosti glede preživnin otrok. Agencija za podporootrokom se zapira, pri čemer so vse zadeve s tekočimi obveznostmi zdaj zaključene. Stiki se vzpostavljajo le v primerih, ko imajo starši izostala plačila, da se poizve, ali še vedno želijo, da se dolg izterja, kadar se lahko prenese na službo CMS.

Starši lahko plačujejo preživnino svojim otrokom, mlajšim od 18 let. „Otrok“, starejši od 18 let, lahko na podlagi zahtevka prejema preživnino enega od staršev za nadaljnje izobraževanje, poklicno ali strokovno usposabljanje ali v posebnih okoliščinah (Priloga 1 k zakonu o otrocih iz leta 1989).

Preživnino lahko za otroke plačujejo tudi starši, ki ne živijo s svojimi otroki, in sicer prek službe CMS. Služba CMS določi preživnino v upravnem in ne sodnem postopku – če je otrok mlajši od 16 let ali če je mlajši od 20 let in vključen v redno šolanje, ki ni visokošolsko izobraževanje (v šoli ali enakovredni izobraževalni ustanovi), ali če je mlajši od 20 let in živi z enim od staršev, ki je zaprosil za otroški dodatek zanj. Plača se staršu upravičencu. Zahtevek pri službi CMS lahko vloži kateri koli od staršev ali skrbnik. Znesek izračuna služba CMS. Starš preživninski zavezanec izvršuje tedensko plačilo bodisi neposredno staršu upravičencu (kar je znano kot neposredno plačilo) bodisi prek storitve službe CMS, imenovane „poberi in plačaj“ (Collect and Pay), za katero je treba plačati takso (glej v nadaljevanju).

Razvezani zakonec lahko plačuje preživnino drugemu zakoncu. Preživnina se lahko plačuje kateremu koli zakoncu. Nekdanji registrirani partner bo morda prav tako moral plačevati preživnino drugemu nekdanjemu registriranemu partnerju in otrokom iz družine.

2 Do katere starosti je otrok upravičen do preživnine? Ali se predpisi za preživljanje mladoletnikov razlikujejo od predpisov za preživljanje odraslih?

Glej odgovor zgoraj. V Prilogi 1 k zakonu o otrocih iz leta 1989 starostna meja ni določena.

3 Naj se za pridobitev preživnine obrnem na pristojni organ ali na sodišče? Kateri so glavni elementi tega postopka?

Če se starša odločita za prenehanje življenjske skupnosti v Angliji in Walesu, se morata pred vložitvijo zahtevka pri službi CMS obrniti na službo za možnosti glede preživnin otrok za svetovanje in informacije, kako doseči učinkovit sporazum o preživnini za svojo družino. To je lahko tako imenovani „družinski sporazum“, ki je sporazum med njimi samimi, ali zahtevek pri službi CMS. Starši se morajo najprej obrniti na službo za možnosti glede preživnin otrok, nato pa lahko pristopijo k službi CMS.

Če eden od staršev odloči, da družinski sporazum ni mogoč, mora plačati takso za zahtevek pri službi CMS. Informacije o trenutnih taksah so na voljo na spletišču vlade. Takse vam morda ne bo treba plačati, če ste kot vložnik mlajši od 19 let, prebivalec Severne Irske ali ste podali izjavo o nasilju v družini, ki je bilo prijavljeno organu, ki ga služba CMS priznava. S plačilom takse bi morale biti vložniku zagotovljene naslednje storitve: izračun plačil, ki ga služba CMS naredi na podlagi dohodkov starša preživninskega zavezanca, izsleditev takega starša in upravljanje morebitnih sprememb preživninske obveznosti. Izračun preživnine, ki jo je treba plačevati, temelji na deležu bruto dohodkov starša preživninskega zavezanca glede na število otrok, za katere je treba plačevati preživnino, obveznost pa se lahko zviša ali zniža, če se upoštevajo drugi dejavniki, kot je dodatni dohodek starša zavezanca ali priznanje skupnega varstva in vzgoje otroka. Služba CMS ne jamči, da bodo zaradi njenega dela plačila dejansko izvršena.

Ko je določena višina preživnine in če se starša sporazumeta, da si bosta preživnino plačevala neposredno prek storitve neposredno plačilo, je treba plačati samo takso za zahtevek. Uporabniki službe CMS, ki želijo, da služba CMS izvršuje plačilo z uporabo storitve „poberi in plačaj“, morajo plačati takso za pobiranje preživnine. Za starša preživninskega zavezanca to pomeni dodatnih 20 % poleg običajnega plačila preživnine za otroka. Staršu upravičencu pa se od prejetega zneska preživnine za otroka odštejejo 4 %. Plačilu taks za pobiranje preživnine se je mogoče izogniti z družinskim sporazumom ali uporabo storitve neposredno plačilo.

Starš preživninski zavezanec mora službi CMS plačati tudi takso za izvršilne ukrepe, ki jih sodišče odredi zoper starša preživninskega zavezanca, ki ni plačal zapadle preživnine.

4 Ali se zahtevek lahko vloži v imenu sorodnika (če da, do katerega kolena) ali v imenu otroka?

Preživninski zahtevek za otroka lahko v imenu starša preživninskega zavezanca ali starša upravičenca, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo, vloži kdor koli, na primer prijatelj, sorodnik ali pravni svetovalec (npr. odvetnik v Angliji in Walesu). Starša morata osebo, ki vloži zahtevek, za to pooblastiti, razen če je že pooblaščena, na primer s pooblastilom za zastopanje. V Angliji in Walesu zahtevka ni mogoče vložiti v imenu otroka, saj otroci ne morejo zahtevati preživnine v svojem imenu.

Zahtevek za vzajemno izvrševanje odločb o preživnini je mogoče v Angliji in Walesu vložiti v imenu otroka, ali razvezanega zakonca, ali nekdanjega registriranega partnerja ali v imenu drugih oseb, če je tako določeno v ustrezni mednarodni konvenciji ali sporazumu o vzajemnem izvrševanju odločb o preživnini.

5 Če nameravam začeti postopek pred sodiščem, kako ugotovim, katero sodišče je pristojno?

Vložniki v Angliji in Walesu lahko zahtevek glede na lokacijo vložijo pri enem od treh centrov za izvrševanje preživninskih obveznosti za Anglijo (brez Londona), London in Wales.

Upravno osebje sodišča bo zagotovilo informacije, če se je treba obrniti na drugo sodišče.

6 Ali moram kot prosilec uporabiti posrednika za začetek postopka pred sodiščem (npr. odvetnika, osrednji ali lokalni organ itd.)? Če ne, kakšen je postopek?

Preživninski zahtevek za otroka je upravni postopek, ki ga vodi služba CMS.

Vložniki zahtevkov za vzajemno izvrševanje sodnih odločb o preživnini ne potrebujejo odvetnika, da pri sodišču vložijo zahtevek za izterjavo preživnine na podlagi različnih mednarodnih konvencij in sporazumov. Zahtevek iz druge države se pošlje poslovnemu središču za izvrševanje preživninskih obveznosti (Maintenance Enforcement Business Centre – MEBC) na območju prebivališča nasprotne stranke.

Vložniki v skladu s Prilogo 1 k zakonu o otrocih iz leta 1989 ne potrebujejo odvetnika za vložitev zahtevka pri sodišču.

7 Ali moram za začetek postopka plačati sodno takso? Če da, koliko ta znaša? Če so moja finančna sredstva nezadostna, ali lahko dobim brezplačno pravno pomoč?

Pravno zastopanje za izterjavo preživnine običajno ni potrebno. V večini primerov ni treba plačati takse. Če je pravno zastopanje potrebno, sta na voljo pravna pomoč in podpora, vendar sta v nekaterih primerih odvisni od ocene premoženjskega stanja in utemeljenosti zahteve; vložnik bo morda moral plačati prispevek.

8 Kakšno preživnino običajno dodeli sodišče? Kako se izračuna znesek preživnine? Ali lahko sodišče svojo odločitev spremeni, če se spremenijo življenjski stroški ali družinske okoliščine? Če da, kako (npr. s pomočjo sistema samodejne indeksacije)?

Sodišče lahko za izterjavo preživnine izda odločbo o preživnini za otroka, preživnini za zakonca ali preživnini za otroka/zakonca. Odredi lahko redna plačila, pavšalni znesek, poravnalna izplačila ali zavarovana redna plačila. Sodišče ali služba CMS lahko v ustreznih primerih odloči, da se preživnina plača za nazaj. Pri odločitvi, ali je treba preživnino plačati za nazaj, in oceni zneskov se upoštevajo vse okoliščine posamezne zadeve. Pri sodišču se lahko kadar koli vloži zahtevek za spremembo odločbe o preživnini.

V nekaterih primerih se lahko za zagotovitev preživnine za zakonca uporabi pokojnina. Čeprav se lahko stranki sami dogovorita o finančnem sporazumu in za to ne potrebujeta sodne odločbe, je pri delitvi pokojnine ali prenosu pokojninskih skladov potrebna sodna odločba, preden lahko izvajalec pokojninskega zavarovanja ukrepa.

9 Kako in komu se plača preživnina?

Upravičenci do preživnine so navedeni v odgovoru na vprašanje 1 zgoraj.

Plačila posameznikom obravnava poslovno središče za plačevanje preživnin (Maintenance Payments Business Centre), ki je del sodne službe Anglije in Walesa. Enota za vzajemno izvrševanje odločb o preživnini (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)) plačil ne obravnava.

Služba CMS zagotavlja izračun, pobiranje in plačevanje preživnin. Če starši preživninski zavezanci zamujajo s plačili ali ne plačujejo preživnine, posreduje služba CMS, da zagotovi dotok denarja in hitro plačilo vseh zapadlih izostalih preživninskih zneskov za otroke. Pri tem lahko po potrebi uporabi različne izvršilne metode.

10 Če preživninski zavezanec ne plača prostovoljno, kakšen postopek je potrebno sprožiti, da se ga prisili k plačilu?

Sodišče lahko za izterjavo preživnine odredi, naj se plačilo nakaže neposredno sodišču, lahko odredi poseben način plačevanja ter izda sklep o izvršbi na osebni dohodek in v nadaljevanju navedene sklepe, kadar za to zaprosi služba CMS.

Služba CMS glede preživnin za otroke, ki se plačujejo prek nje, izvede ustrezne ukrepe, če starš preživninski zavezanec ne izpolnjuje preživninske obveznosti do otroka, da zagotovo plača zapadlo preživnino za otroka. Uporabi lahko vrsto pooblastil. Ti ukrepi so med drugim neposredni odtegljaj od dohodkov in odtegljaj z bančnih računov ter vložitev tožbe pri sodišču (izvršilni predlog). Če je potrebno, se lahko sodišču v skrajnih primerih predlaga, naj staršu preživninskemu zavezancu odvzame potni list, vozniško dovoljenje, ali celo predlaga kazen zapora.

11 Na kratko opišite vse omejitve izvrševanja, zlasti predpise o varstvu preživninskega zavezanca ter o prekluzivnih in zastaralnih rokih v vašem nacionalnem sistemu izvrševanja.

Omejitev za izvrševanje odločb o preživnini ni.

Služba CMS mora upoštevati interes vsakega otroka, na katerega bi lahko vplivale njene odločitve o tem, kako hitro je treba poravnati izostala plačila in koliko je treba vsakokrat plačati.

12 Ali obstaja organizacija ali organ, ki mi lahko pomaga v postopku pridobitve preživnine?

Za preživnine za otroke, ki se pobirajo prek sistema preživnin za otroke, je ustrezna organizacija služba CMS (glej zgoraj).

13 Ali lahko organizacije (vladne ali zasebne) namesto preživninskega zavezanca v celoti ali delno vnaprej plačajo preživnino?

Pri preživninah za otroke, ki jih upravlja služba CMS, lahko ta nakaže le prejeti denar, kadar je to ustrezno. Ne more pa sama ali namesto nerezidenčnega starša plačati preživnine ali dela preživnine.

Osrednji organ za Anglijo in Wales (REMO) ne more prevzeti odgovornosti za izvrševanje plačil.

14 Če sem v tej državi članici, preživninski zavezanec pa stalno prebiva v drugi državi:

14.1 ali lahko dobim pomoč organa ali zasebne organizacije v tej državi članici?

Vzajemno izvrševanje odločb o preživnini je postopek, po katerem lahko odločbe o preživnini, ki jih v imenu prebivalcev Združenega kraljestva izdajo sodišča Združenega kraljestva, registrirajo in izvršijo sodišča ali drugi organi v drugih državah zoper osebe, ki imajo prebivališče v tujini.

To je dvosmerna ureditev, ki se ureja z mednarodnimi konvencijami ali dogovorjenimi programi, kar pomeni, da lahko sodišča Združenega kraljestva prav tako registrirajo in izvršijo tuje odločbe o preživnini v korist posameznikov v tujini zoper prebivalce Združenega kraljestva.

Kako vložiti zahtevek?

Prebivalec Združenega kraljestva, ki želi vložiti zahtevek za pridobitev preživnine od osebe iz tujine, se mora obrniti na:

• središče MEBC, pristojno za območje, na katerem živi, prikazano na [vstaviti hiperpovezavo do https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad].

Zahteva lahko, naj se odločba izvrši v državi, v kateri prebiva zavezanec. Obstajajo tudi postopki, na podlagi katerih lahko vložnik prosi organe druge države za pripravo odločbe o preživnini v njegovem imenu.

Vložniku ni treba najeti odvetnika. Osebje tega središča mu bo pojasnilo, kateri obrazec je treba uporabiti, in bo zahtevek poslalo ustreznemu organu, ki je za Anglijo in Wales enota REMO.

Enota REMO bo obrazec poslala tujemu organu v registracijo in izvršitev zoper osebo, ki tam živi.

Zahtevki, ki ne prihajajo iz Združenega kraljestva, mora enoti REMO poslati tuji organ iz države, v kateri živi vložnik. Enota REMO bo zahtevek posredovala središču MEBC, ki je pristojno za obravnavanje zadeve.

Služba CMS lahko preživnino za otroka izračuna le, če imajo oba starša ali starš upravičenec in otrok običajno prebivališče v Združenem kraljestvu ali če starš preživninski zavezanec dela zunaj Združenega kraljestva kot britanski državni uradnik, diplomat, pripadnik oboroženih sil ali napoteni zdravstveni delavec ali če dela zunaj Združenega kraljestva pri delodajalcu, ki je registrirano podjetje in ima plačilno listo v Združenem kraljestvu. Pri izračunu preživnine za otroka se lahko za osebo z običajnim prebivališčem v Združenem kraljestvu upoštevajo dohodki iz tujine, ki se obdavčijo v Združenem kraljestvu.

Služba CMS lahko v skladu z Uredbo (ES) št. 4/2009 o preživninskih zadevah tudi zaprosi druge države EU, naj izterjajo izostale preživninske zneske.

14.2 Če je to mogoče, kako lahko stopim v stik s tem organom ali zasebno organizacijo?

Kontaktni naslovi posameznih središč MEBC so:

za posameznike, ki živijo v Širšem Londonu:

The Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

e-naslov: MEBC.London@justice.gov.uk

za posameznike, ki živijo v Angliji zunaj Širšega Londona

The Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

e-naslov: MEBC.BSE@justice.gov.uk

za posameznike, ki živijo v Walesu

The Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Telefon: 01656673833

e-naslov: mebc.wales@justice.gov.uk

Kontaktni podatki enote REMO so:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 02036812757 (v Združenem kraljestvu)

+44 2036812757 (za mednarodne klice)

e-naslov: remo@offsol.gsi.gov.uk

Spletišče enote REMO

Središča MEBC in enota REMO vložnikom ali drugim ne morejo zagotavljati pravnega svetovanja. Vseeno pa lahko zagotovijo splošne napotke o postopkih. Natančna narava vzajemnosti med Združenim kraljestvom in drugimi jurisdikcijami je odvisna od konvencije ali sporazuma, katerega podpisnica je druga država, središča MEBC pa lahko svetujejo, kako se lahko različne konvencije uporabijo za posamezno zadevo.

Novi vložniki se morajo najprej obrniti na službo za možnosti glede preživnin za otroke, preden se obrnejo na službo CMS. Službo za možnosti glede preživnin za otroke je mogoče poklicati na telefonsko številko 0800 0835130 (za klice iz Združenega kraljestva) ali obiskati njeno spletišče.

Če vašo zadevo obravnava agencija za preživnine za otroke ali služba CMS, je kontaktna telefonska številka navedena na vsakem njunem dopisu.

15 Če sem v drugi državi, preživninski zavezanec pa je v tej državi članici:

15.1 ali lahko vložim zahtevek neposredno pri takem organu ali zasebni organizaciji v tej državi članici?

Zahtevek je mogoče vložiti prek organa ali sodišča, ki se ukvarja z vzajemnim izvrševanjem odločb v tuji jurisdikciji, kjer vložnik prebiva. Zahtevek se lahko vloži tudi iz druge države neposredno pri enoti REMO, sodišču ali središču MEBC.

V okviru preživninske obveznosti za otroka je služba CMS za izračun preživnine pristojna le, če vložnik in otrok prebivata drugje v Združenem kraljestvu (tj. na Škotskem ali v Severni Irski).

15.2 Če je to mogoče, kako se lahko obrnem na ta organ ali zasebno organizacijo in kakšno pomoč lahko dobim?

Kontaktni podatki enote REMO, središč MEBC in službe CMS so navedeni zgoraj. Pomoč, ki jo zagotavljajo, je opisana zgoraj. Okoliščine, v katerih služba CMS lahko sprejme zahtevek in v katerih ga ne more, so podrobno opisane v prejšnjih odgovorih.

16 Ali to državo članico zavezuje Haaški protokol iz leta 2007?

Haaški protokol iz leta 2007 Združenega kraljestva ne zavezuje, zato se v Angliji in Walesu ne uporablja.

17 Če te države članice ne zavezuje Haaški protokol iz leta 2007, kateri predpisi se po pravilih njenega mednarodnega zasebnega prava uporabijo za preživninski zahtevek? Katera so relevantna pravila mednarodnega zasebnega prava?

Za vse zadeve v Angliji in Walesu se uporablja pravo Anglije in Walesa.

18 Kakšna so pravila glede dostopa do sodnega varstva v čezmejnih primerih v okviru EU, v skladu s strukturo Poglavja V uredbe o preživninskih obveznostih?

Pravno zastopanje za izterjavo preživnine običajno ni potrebno. V večini primerov ni treba plačati takse. Če je pravno zastopanje potrebno, sta na voljo pravna pomoč in podpora (poglavje V), vendar sta v nekaterih primerih odvisni od ocene premoženjskega stanja in utemeljenosti zahteve; vložnik bo morda moral plačati prispevek. V okviru pravne pomoči se lahko opravi ocena za odločitev, ali bi bilo treba zaradi narave zadeve zaprositi za popolno pravno pomoč.

19 Kakšne ukrepe ta država članica sprejme za zagotovitev izvajanja dejavnosti iz člena 51 uredbe o preživninskih obveznostih?

Izvajanje Uredbe (ES) št. 4/2009 o preživninah podpirajo predpisi o pristojnosti in sodnih odločbah v civilnih zadevah (preživnine) iz leta 2011 (Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011) (SI 1484/2011). V predpisu 3 in Prilogi 1 so imenovani osrednji organi za Združeno kraljestvo, določena je tudi njihova vloga pri posredovanju zahtevkov. V predpisu 4 in Prilogi 2 je določeno, kateri organi morajo zagotavljati informacije osrednjim organom (vključno z informacijami o preživninskem zavezancu), določena pa so tudi pravila o tem, kako osrednji organi pravilno razkrijejo navedene informacije.

V odstavku 18 Priloge 1 k zakonu o pravni pomoči, obsodbah in kaznih za storilce kaznivih dejanj iz leta 2012 (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012) je določena razpoložljivost pravne pomoči v Angliji in Walesu v skladu z uredbo o preživninah.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 24/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.