Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Družinske preživnine

Gibraltar
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomenita izraza „preživnina – preživljanje“ in „preživninska obveznost“? Katere osebe morajo plačati preživnino drugi osebi?

Po gibraltarskem pravu sta za izdajanje odločb v zvezi s plačilom preživnine pristojni magistratno sodišče (Magistrates' Court) in vrhovno sodišče (Supreme Court). Preživnine na splošno ureja zakon o preživninah. Na vrhovnem sodišču se lahko preživnina za otroka, registriranega partnerja, vzdrževano osebo in zakonca določi ob postopku za razvezo zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze. Vrhovno sodišče in magistratno sodišče ostaneta pristojni za spremembo pogojev preživnine, ki jo je treba plačevati po izdaji odločbe o dokončni razvezi zakonske zveze ali prenehanju življenjske skupnosti. Magistratno sodišče je pooblaščeno za izdajo odločbe o preživnini v korist žene, moža, otroka ali celo staršev strank, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Taka odločba se lahko izda na podlagi tožbe, ki se vloži pri magistratnem sodišču. Odločba o preživnini se po zakonu lahko izda tudi, če zunajzakonski partner ne preživlja drugega zunajzakonskega partnerja.

2 Do katere starosti je otrok upravičen do preživnine? Ali se predpisi za preživljanje mladoletnikov razlikujejo od predpisov za preživljanje odraslih?

Pravico do prejemanja preživnine ima otrok, mlajši od 16 let. Poleg tega ima pravico do prejemanja preživnine tudi otrok, ki je dopolnil 16 let, vendar je mlajši od 21 let in je najmanj dve leti vključen v redno šolanje ali redno poklicno ali strokovno usposabljanje.

Pravico do preživnine ima tudi otrok, ki ima zaradi bolezni ali duševne ali telesne prizadetosti zmanjšano zmožnost za delo in še ni dopolnil 21 let.

3 Naj se za pridobitev preživnine obrnem na pristojni organ ali na sodišče? Kateri so glavni elementi tega postopka?

Za pridobitev preživnine v primerih, v katerih ni pristojno vrhovno sodišče, mora vložnik tožbo vložiti pri magistratnem sodišču.

Zahtevke za preživnino, ki izhajajo iz postopka za razvezo zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze, je treba vložiti pri vrhovnem sodišču.

4 Ali se zahtevek lahko vloži v imenu sorodnika (če da, do katerega kolena) ali v imenu otroka?

Zahtevek za preživnino lahko v imenu otroka vloži oseba, ki ima odločbo o skrbništvu/starševski odgovornosti za otroka. V skladu z določbami zakona o preživninah lahko otrok sam vloži zahtevek za preživnino zoper osebo, ki ga je dolžna preživljati.

5 Če nameravam začeti postopek pred sodiščem, kako ugotovim, katero sodišče je pristojno?

Če zahtevek za preživnino izhaja iz zakonske zveze ali registrirane skupnosti, je za obravnavo zadeve lahko pristojno magistratno sodišče. Če izhaja iz postopka za razvezo zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze v pristojnosti vrhovnega sodišča, potem mora to obravnavati vprašanje v zvezi s preživnino.

6 Ali moram kot prosilec uporabiti posrednika za začetek postopka pred sodiščem (npr. odvetnika, osrednji ali lokalni organ itd.)? Če ne, kakšen je postopek?

Vložnik lahko zahtevek vloži osebno in se na sodišču zastopa sam ali pa pooblasti pravne svetovalce, da delujejo v njegovem imenu.

7 Ali moram za začetek postopka plačati sodno takso? Če da, koliko ta znaša? Če so moja finančna sredstva nezadostna, ali lahko dobim brezplačno pravno pomoč?

Za vložitev tožbe pri magistratnem sodišču ni treba plačati takse. Vložnik lahko torej nastopa osebno, ne da bi mu nastali kakršni koli stroški.

Pri vrhovnem sodišču je za vložitev vloge običajno treba plačati takso v višini 150 GBP. Pri magistratnem sodišču in vrhovnem sodišču je na voljo pravna pomoč, če je bilo preverjeno vložnikovo premoženjsko stanje. Prošnje za pravno pomoč na katerem koli sodišču je treba vložiti pri vrhovnem sodišču, obrazci za to pa so na voljo v tamkajšnji sodni pisarni.

8 Kakšno preživnino običajno dodeli sodišče? Kako se izračuna znesek preživnine? Ali lahko sodišče svojo odločitev spremeni, če se spremenijo življenjski stroški ali družinske okoliščine? Če da, kako (npr. s pomočjo sistema samodejne indeksacije)?

Magistratno sodišče lahko po obravnavi tožbe izda odločbo o preživnini za plačevanje tedenskega ali drugega rednega zneska, ki je po mnenju sodišča razumen glede na vse okoliščine zadeve za preživljanje otroka, očeta, partnerja, zunajzakonskega partnerja, matere in/ali zakonca.

Naknadno se lahko vložijo tudi zahtevki za spremembo odločb o preživnini. Tak zahtevek se prav tako vloži pri magistratnem sodišču ali vrhovnem sodišču, kot je ustrezno.

Sodišče lahko v ustreznih primerih odloči, da se preživnina plača za nazaj.

9 Kako in komu se plača preživnina?

Preživnino lahko plačuje ena stranka drugi ali pa se lahko plačila nakazujejo sodišču.

10 Če preživninski zavezanec ne plača prostovoljno, kakšen postopek je potrebno sprožiti, da se ga prisili k plačilu?

Določeno je, da lahko tožnik predlaga izvršbo na osebni dohodek, kadar toženec zamuja z najmanj dvema plačiloma, določenima v prvotni odločbi o preživnini. Magistratno sodišče je pristojno tudi za izdajo zapornega naloga, s katerim toženca napoti v zapor zaradi neupoštevanja pogojev odločbe o preživnini. Vendar sodišče v takih primerih tožencu omogoči, da navede, zakaj tak nalog ne bi smel biti izdan.

11 Na kratko opišite vse omejitve izvrševanja, zlasti predpise o varstvu preživninskega zavezanca ter o prekluzivnih in zastaralnih rokih v vašem nacionalnem sistemu izvrševanja.

Zastaralnega roka ni.

12 Ali obstaja organizacija ali organ, ki mi lahko pomaga v postopku pridobitve preživnine?

Zahtevke za preživnino običajno obravnava gibraltarsko magistratno sodišče, 32-36 Town Range, Gibraltar. Če zahtevek za preživnino izhaja iz postopka za razvezo zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze, ga je treba vložiti pri gibraltarskem vrhovnem sodišču, 277 Main Street, Gibraltar.

13 Ali lahko organizacije (vladne ali zasebne) namesto preživninskega zavezanca v celoti ali delno vnaprej plačajo preživnino?

V gibraltarskem pravu to ni predvideno. Plačilo se lahko izvrši na podlagi odločbe o izvršbi na osebni dohodek ali zapornega naloga.

14 Če sem v tej državi članici, preživninski zavezanec pa stalno prebiva v drugi državi:

14.1 ali lahko dobim pomoč organa ali zasebne organizacije v tej državi članici?

Poizvedbe je treba nasloviti na Magistrates' Court, 277 Main Street, Gibraltar ali Supreme Court, 277 Main Street, Gibraltar.

14.2 Če je to mogoče, kako lahko stopim v stik s tem organom ali zasebno organizacijo?

Poizvedbe se lahko pošljejo na naslov:

Clerk of the Magistrates’ Court,
Magistrates' Court,
32 – 36 Town Range
Gibraltar
Telefon: +350 20075671
Faks: +350 20040483.

Poizvedbe v zvezi s postopki za preživnino pred vrhovnim sodiščem se lahko pošljejo na naslov:

The Registry,
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltar
Telefon: +350 20075608
Faks: +350 20077118.

15 Če sem v drugi državi, preživninski zavezanec pa je v tej državi članici:

15.1 ali lahko vložim zahtevek neposredno pri takem organu ali zasebni organizaciji v tej državi članici?

Tožba, s katero se zahteva preživnina v Gibraltarju, se lahko pošlje neposredno magistratnemu sodišču, če in ko so izpolnjene zahteve v zvezi s pristojnostjo. Ustrezen zahtevek se lahko vloži tudi v sodni pisarni vrhovnega sodišča, če zahtevek za preživnino izhaja iz postopka za razvezo zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze.

15.2 Če je to mogoče, kako se lahko obrnem na ta organ ali zasebno organizacijo in kakšno pomoč lahko dobim?

Glej prejšnje vprašanje.

16 Ali to državo članico zavezuje Haaški protokol iz leta 2007?

Haaški protokol Gibraltarja ne zavezuje, zato se tam ne uporablja.

17 Če te države članice ne zavezuje Haaški protokol iz leta 2007, kateri predpisi se po pravilih njenega mednarodnega zasebnega prava uporabijo za preživninski zahtevek? Katera so relevantna pravila mednarodnega zasebnega prava?

Za vse zadeve, o katerih se odloča v Gibraltarju, se uporablja gibraltarska zakonodaja.

18 Kakšna so pravila glede dostopa do sodnega varstva v čezmejnih primerih v okviru EU, v skladu s strukturo Poglavja V uredbe o preživninskih obveznostih?

V uredbi je določena vrsta ukrepov za lajšanje plačevanja preživninskih zahtevkov v čezmejnih primerih. Taki zahtevki izhajajo iz obveznosti pomagati družinskim članom v stiski. Lahko so na primer v obliki preživnine, ki se plačuje otroku ali nekdanjemu zakoncu po razvezi zakonske zveze.

Uredba se uporablja za preživninske obveznosti, ki izhajajo iz:

  • družinskega razmerja;
  • starševstva;
  • zakonske zveze ali svaštva.

19 Kakšne ukrepe ta država članica sprejme za zagotovitev izvajanja dejavnosti iz člena 51 uredbe o preživninskih obveznostih?

V zakonu o preživninah je določeno izvajanje uredbe o preživninah. Kot osrednji organ je bil določen:

pravosodni minister
(Minister for Justice,
Government of Gibraltar
Suite 771 Europort
Gibraltar)
Telefon: + 350 20059267
Faks: + 350 20059271
Elektronski naslov: moj@gibraltar.gov.gi

V zakonu o pravni pomoči in podpori so določeni preverjanja premoženjskega stanja in finančni pogoji za upravičenost.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 03/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.