Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Družinske preživnine

Severna Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomenita izraza „preživnina – preživljanje“ in „preživninska obveznost“? Katere osebe morajo plačati preživnino drugi osebi?

Preživnino lahko plačuje eden od staršev za svoje otroke ali katerega koli otroka iz družine kateri koli osebi, ki skrbi za otroka. Plačuje jo lahko tudi en zakonec drugemu zakoncu ali partnerju v civilnem partnerstvu.

Starši lahko plačujejo preživnino za svoje otroke ali katerega koli otroka iz družine enemu od staršev ali skrbniku bodisi prek sodišča bodisi prek zakonskega sistema preživnin za otroke (z zakonom vzpostavljen upravni sistem za Severno Irsko).

Zakonski sistem preživnin za otroke sestavljata dve organizaciji – služba za preživnine za otroke (Child Mainteance Service – CMS)), ki spada pod ministrstvo za občinske zadeve (Department of Communities), in svetovalnica za možnosti glede preživnin za otroke (Child Maintenance Choices). Če želijo udeležene osebe (starši ali skrbnik in otroci) uporabljati sistem preživnin za otroke, morajo običajno prebivati v Združenem kraljestvu.

Preživnino za otroke lahko plačujejo tudi starši, ki ne živijo s svojimi otroki, in sicer prek službe CMS. Služba CMS določi preživnino v upravnem in ne sodnem postopku – če je otrok mlajši od 16 let ali če je mlajši od 20 let in vključen v redno šolanje, ki ni visokošolsko izobraževanje (v šoli ali enakovredni izobraževalni ustanovi), ali če je mlajši od 20 let in živi z enim od staršev, ki je zaprosil za otroški dodatek zanj.

Preživnina se plačuje enemu od staršev ali skrbniku. Zahtevek pri službi CMS lahko vloži kateri koli od staršev ali skrbnik. Znesek izračuna služba CMS. Starš nerezident izvršuje tedensko plačilo bodisi neposredno drugemu staršu ali skrbniku (kar je znano kot neposredno plačilo) bodisi prek storitve službe CMS, imenovane „Prevzemi in plačaj“ (Collect and Pay), za katero je treba plačati takso (glej spodaj).

V skladu z uredbo o postopkih v družinskih zadevah (Severna Irska) iz leta 1980 (Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980) lahko zakonec pri sodišču vloži tožbo za preživnino, v skladu z uredbo o zakonskih zadevah (Severna Irska) iz leta 1978 (Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978) pa lahko zahteva preživnino v postopku za razvezo zakonske zveze ali prenehanje življenjske skupnosti. Sodišče lahko odredi, naj se redna plačila nakazujejo bodisi vložniku bodisi v korist otroka. Sodišče lahko odredi tudi plačilo pavšalnega zneska.

2 Do katere starosti je otrok upravičen do preživnine? Ali se predpisi za preživljanje mladoletnikov razlikujejo od predpisov za preživljanje odraslih?

V skladu z uredbo o preživninah za otroke (Severna Irska) iz leta 1991 (Child Support (Northern Ireland) Order 1991) je otrok upravičen do preživnine za otroke, če je mlajši od 16 let ali mlajši od 20 let in vključen v redno šolanje, ki ni visokošolsko izobraževanje (je še vedno v šoli ali enakovredni izobraževalni ustanovi).

Sodišče v skladu z uredbo o postopkih v družinskih zadevah (Severna Irska) iz leta 1980 ne izda odločbe o preživnini za otroka, ki je dopolnil 18 let. Vendar se lahko v nekaterih primerih preživnina odredi, če obstajajo „posebne okoliščine“ ali če otrok obiskuje izobraževalno ustanovo ali se poklicno ali strokovno usposablja, ne glede na to, ali je oziroma bo tudi zaposlen.

V skladu z uredbo o zakonskih zadevah (Severna Irska) iz leta 1978 je otrok upravičen do preživnine do 16. leta starosti (ali do 18. leta, če ostane vključen v redno šolanje). Sodišče lahko podaljša plačevanje preživnine, če se izobraževanje nadaljuje po 18. letu ali če obstajajo nekatere posebne okoliščine, zaradi katerih je treba še naprej plačevati preživnino.

3 Naj se za pridobitev preživnine obrnem na pristojni organ ali na sodišče? Kateri so glavni elementi tega postopka?

Če se starša odločita za prenehanje življenjske skupnosti v Severni Irski, se morata pred vložitvijo zahtevka pri službi CMS obrniti na svetovalnico za možnosti glede preživnin za otroke za svetovanje in informacije, kako doseči učinkovit sporazum o preživnini za svojo družino. To je lahko tako imenovani „družinski sporazum“, ki je sporazum med njimi samimi, ali zahtevek pri službi CMS. Starši se morajo najprej obrniti na službo za možnosti glede preživnin za otroke, nato pa lahko pristopijo k službi CMS.

Če eden od staršev odloči, da družinski sporazum ni mogoč, lahko službo CMS zaprosi za izračun plačil. Izračun preživnine, ki jo je treba plačevati, temelji na deležu dohodkov starša nerezidenta preživninskega zavezanca glede na število otrok, za katere je treba plačevati preživnino.

Če eden od staršev nato želi, da služba CMS pobira in nakazuje plačila preživnine, mora plačati takso. Če se starša sporazumeta, da si bosta preživnino plačevala neposredno (neposredno plačilo), se pri taksa ne plačuje. Uporabniki službe CMS, ki želijo, da služba CMS izvršuje plačilo z uporabo storitve „poberi in plačaj“, morajo plačevati takso za pobiranje preživnine. Za starša nerezidenta to pomeni dodatnih 20 % poleg običajnega plačila preživnine za otroka. Staršu, ki ima pravico do varstva in vzgoje otroka, pa se od prejetega zneska preživnine za otroka odštejejo 4 %. Plačilu taks za pobiranje preživnine se je mogoče izogniti z družinskim sporazumom ali uporabo storitve neposredno plačilo.

Starš nerezident mora službi CMS plačati tudi takso za izvedbo izvršilnih ukrepov, ki jih sodišče odredi zoper starša nerezidenta, ki ni plačal zapadle preživnine.

Za pridobitev preživnine se lahko prek osrednjega organa Severne Irske obrnete na sodišče, če imate vi ali vaši otroci odločbo o preživnini zoper osebo, ki živi v Severni Irski ali drugi državi ali na ozemlju, ki ima z Združenim kraljestvom sklenjen vzajemni sporazum o preživninskih obveznostih, ali če želite začeti sodni postopek za preživnino v drugi državi ali na ozemlju, ki ima z Združenim kraljestvom sklenjen vzajemni sporazum o preživninskih obveznostih.

Če vlagate zahtevek za izvršitev veljavne sodne odločbe o preživnini na podlagi Uredbe (ES) št. 4/2009, ga lahko vložite tudi neposredno pri mirovnem sodišču v Severni Irski.

Glavni elementi postopka po potrebi zagotavljajo:

  • registracijo in izvršitev odločbe v Severni Irski;
  • registracijo in izvršitev odločbe Severne Irske drugje;
  • začetek postopka v Severni Irski (vključno s predlogom za izdajo začasne odredbe);
  • začetek postopka ali registracijo odločbe zunaj Severne Irske (vključno s predlogom za izdajo začasne odredbe).

Če imate veljavno oceno službe CMS v Severni Irski, se morate najprej obrniti na to službo in se prepričati, ali lahko v vašem imenu začne izvršilni postopek v tej jurisdikciji.

4 Ali se zahtevek lahko vloži v imenu sorodnika (če da, do katerega kolena) ali v imenu otroka?

Preživninski zahtevek za otroka lahko v imenu enega od staršev ali skrbnika otroka vloži kdor koli, na primer prijatelj, sorodnik ali pravni svetovalec. Eden od staršev ali skrbnik mora to osebo za to pooblastiti, razen če je že pooblaščena, na primer s pooblastilom za zastopanje itd.

V Severni Irski zahtevka ni mogoče vložiti v imenu otroka, saj otroci ne morejo zahtevati preživnine v svojem imenu.

Zahtevo za vzajemno izvrševanje odločb o preživnini je mogoče v Severni Irski v imenu druge osebe vložiti, če je tako določeno v ustrezni mednarodni konvenciji o vzajemnem izvrševanju odločb o preživnini.

5 Če nameravam začeti postopek pred sodiščem, kako ugotovim, katero sodišče je pristojno?

Ustrezno sodno območje za predložitev zadeve sodišču je določeno s sklicem na tri okrožja upravnega sodišča v Severni Irski. Zadeve je mogoče predložiti sodišču v katerem koli okrožju upravnega sodišča, čeprav se običajno predložijo v okrožju prebivališča ene ali druge stranke. Pri opredelitvi ustreznega okrožja lahko pomaga osrednji organ za Severno Irsko.

Kontaktni podatki za lokalne sodne pisarne v Severni Irski so na voljo na spletišču sodne službe Severne Irske.

6 Ali moram kot prosilec uporabiti posrednika za začetek postopka pred sodiščem (npr. odvetnika, osrednji ali lokalni organ itd.)? Če ne, kakšen je postopek?

Preživninski zahtevek za otroka je upravni postopek, ki ga v Severni Irski in širšem Združenem kraljestvu obravnava služba CMS.

Vložniki zahtevka za vzajemno izvrševanje odločb o preživnini na podlagi različnih mednarodnih konvencij in sporazumov ne potrebujejo odvetnika, da pri sodišču vložijo zahtevek za izterjavo preživnine. Osrednji organ za Severno Irsko zahtevek iz druge države pošlje družinskemu sodišču na območju, na katerem prebiva toženec, ali prvotnemu sodišču.

Sodno osebje lahko pomaga pri izpolnjevanju zahtevanih obrazcev, ne more pa zagotavljati pravnega svetovanja, zato je morda priporočljivo, da si vložnik priskrbi odvetnika z izkušnjami na področju družinskega prava. Odvetniška zbornica Severne Irske (telefon: +44 2890231614) lahko posameznikom zagotovi imena pravnih svetovalcev, ki lahko svetujejo in pomagajo pri preživninah za otroke/v preživninskih zadevah.

7 Ali moram za začetek postopka plačati sodno takso? Če da, koliko ta znaša? Če so moja finančna sredstva nezadostna, ali lahko dobim brezplačno pravno pomoč?

Upravni postopek za izvršitev ali pridobitev vzajemnih odločb o preživnini je v Severni Irski brezplačen.

Vendar ima lahko vložnik sodne stroške, če ima katera od strank odvetnika ali če je zadeva predložena sodišču. Stroški se bodo seveda razlikovali. Vložnik lahko zaprosi za pravno pomoč za kritje pravnega svetovanja in pomoči, pri čemer mora navesti podatke o svojih sredstvih, npr. razpoložljivih dohodkih in kapitalu. Pravila o pravni pomoči so določena v uredbi o dostopu do pravnega varstva (Severna Irska) iz leta 2003 (Access to Justice (Northern Ireland) Order 2003). Običajni stroški in izdatki so lahko:

  • običajne sodne takse;
  • sodni stroški, ki se ne povrnejo;
  • stroški izvršbe.

8 Kakšno preživnino običajno dodeli sodišče? Kako se izračuna znesek preživnine? Ali lahko sodišče svojo odločitev spremeni, če se spremenijo življenjski stroški ali družinske okoliščine? Če da, kako (npr. s pomočjo sistema samodejne indeksacije)?

Sodišče lahko za izterjavo preživnine izda odločbo o preživnini za otroka, preživnini za zakonca ali preživnini za otroka/zakonca. Odredi lahko redna plačila, pavšalni znesek, poravnalna izplačila ali zavarovana redna plačila. Sodišče lahko v ustreznih primerih odloči, da se preživnina plača za nazaj. Pri odločitvi, ali je treba preživnino plačati za nazaj, in oceni zneskov se upoštevajo vse okoliščine posamezne zadeve. Pri sodišču se lahko kadar koli vloži zahtevek za spremembo odločbe o preživnini.

9 Kako in komu se plača preživnina?

Osebe, upravičene do prejemanja preživnine, so navedene v odgovoru na vprašanje 1.

V Severni Irski in Združenem kraljestvu služba CMS zagotavlja le izračun za storitev neposrednega plačila ter storitev „poberi in plačaj“. V okviru prve možnosti izračuna znesek preživnine, ki ga je treba plačevati, starša pa se o plačilu neposredno medsebojno sporazumeta. V okviru druge možnosti pa služba CMS pobere točen znesek od starša nerezidenta. Če starša plačujeta ali prejemata preživnino za otroka prek storitve „poberi in plačaj“, vsakič plačata takso.

V skladu z uredbo o postopkih v družinskih zadevah (Severna Irska) iz leta 1980 lahko sodišče odredi, naj preživninski zavezanec preživnino plačuje neposredno upravičencu ali uradniku za pobiranje preživnine (običajno uradniku v razpravah pred mirovnim sodiščem).

10 Če preživninski zavezanec ne plača prostovoljno, kakšen postopek je potrebno sprožiti, da se ga prisili k plačilu?

Služba CMS lahko glede uporabnikov storitve „poberi in plačaj“ izvede ustrezne ukrepe, da starši nerezidenti zagotovo plačajo zapadlo preživnino za otroka. Pri tem lahko uporabi vrsto pooblastil. Ti ukrepi so med drugim neposredni odtegljaj od dohodkov in odtegljaj z bančnih računov ter vložitev tožbe pri sodišču (izvršilni predlog). Po potrebi se lahko sodišču v izjemnih primerih predlaga, naj staršu nerezidentu, ki ne plačuje preživnine, odvzame vozniško dovoljenje ali izreče kazen zapora.

Na podlagi uredbe o postopkih v družinskih zadevah (Severna Irska) iz leta 1980 in uredbe o zakonskih zadevah (Severna Irska) iz leta 1978 lahko stranka pri sodišču vloži zahtevek za izvršbo vseh izostalih plačil. Sodišče lahko uporabi različna pooblastila, vključno z odtegljajem denarja neposredno od osebnega dohodka (odločba o izvršbi na osebni dohodek).

11 Na kratko opišite vse omejitve izvrševanja, zlasti predpise o varstvu preživninskega zavezanca ter o prekluzivnih in zastaralnih rokih v vašem nacionalnem sistemu izvrševanja.

Zahtevek za izvršitev odločbe o preživnini, izdan zunaj jurisdikcije Severne Irske, se lahko vloži v treh letih od datuma zapadlosti plačil ali pred iztekom daljšega zastaralnega roka, določenega v zakonodaji države izvora.

12 Ali obstaja organizacija ali organ, ki mi lahko pomaga v postopku pridobitve preživnine?

Služba CMS v Severni Irski lahko pobira denar, dolgovan staršem, z uporabo zakonske storitve „poberi in plačaj“.

Zahtevke za izterjavo preživnine na podlagi Uredbe (ES) št. 4/2009 je mogoče vložiti neposredno pri mirovnem sodišču v Severni Irski ali pa mu jih pošlje osrednji organ Severne Irske. Vse druge zahtevke za mednarodno izterjavo preživnine je treba poslati osrednjemu organu Severne Irske.

13 Ali lahko organizacije (vladne ali zasebne) namesto preživninskega zavezanca v celoti ali delno vnaprej plačajo preživnino?

Služba CMS lahko denar, ki ga prejme v zadevah, ki jih vodi, le posreduje. Ne more pa sama ali namesto starša nerezidenta plačati preživnine ali dela preživnine.

Osrednji organ za Severno Irsko (REMO) ne more prevzeti odgovornosti za izvrševanje plačil na podlagi Uredbe (ES) št. 4/2009.

14 Če sem v tej državi članici, preživninski zavezanec pa stalno prebiva v drugi državi:

14.1 ali lahko dobim pomoč organa ali zasebne organizacije v tej državi članici?

Vložnik se lahko obrne na enoto REMO pri sodni službi Severne Irske, ki deluje kot osrednji organ v Severni Irski, na podlagi različnih vzajemnih mednarodnih sporazumov o preživninskih obveznostih.

Lokalne sodne pisarne lahko osebi pomagajo pri izpolnjevanju zahtevka, vendar ji ne morejo zagotoviti pravnega svetovanja. Sodna pisarna bo zahtevek po potrebi poslala osrednjemu organu za Severno Irsko, da ga bo preveril in posredoval osrednjemu organu v zaprošeni državi članici.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh enote REMO na spletišču NI Direct.

Služba CMS lahko preživnino za otroka izračuna le, če je starš nerezident v drugem delu Združenega kraljestva (tj. v Angliji, Walesu ali na Škotskem) ali če dela zunaj Združenega kraljestva za delodajalca, ki ima plačilno listo v Združenem kraljestvu.

14.2 Če je to mogoče, kako lahko stopim v stik s tem organom ali zasebno organizacijo?

Na osrednji organ za REMO se je mogoče obrniti pisno na naslov:

Department of Justice for Northern Ireland
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
4th Floor Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Northern Ireland

Telefon: 0300 2007812 (za klice iz Združenega kraljestva)

+44 2890495884 (za mednarodne klice)

e-naslov: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Kontaktni podatki za lokalne sodne pisarne v Severni Irski so na voljo na spletišču sodne službe Severne Irske.

Svetovalnica za možnosti glede preživnine za otroke deluje na telefonskih številkah: 0800 0287439 (za klice iz Združenega kraljestva) in +44 8000287439 (za mednarodne klice). (Upoštevajte, da ta številka deluje samo od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure.)

Za splošne poizvedbe je mogoče poklicati na številke: 0845 6080022 ali 0345 6080022 (za klice iz Združenega kraljestva) in +44 8456080022 ali +44 3456080022 (za mednarodne klice). Klice sprejemajo od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure in ob sobotah od 9. do 17. ure.

15 Če sem v drugi državi, preživninski zavezanec pa je v tej državi članici:

15.1 ali lahko vložim zahtevek neposredno pri takem organu ali zasebni organizaciji v tej državi članici?

Vložnik v drugi državi se mora običajno najprej obrniti na imenovani osrednji organ v svoji državi in preveriti, ali obstaja vzajemni sporazum. Če ne obstaja, potem je druga možnost, da vložnik začne postopek v Severni Irski. V takih okoliščinah naj se bi se obrnil na odvetniško zbornico Severne Irske (telefon: +44 2890231614), ki lahko posameznikom zagotovi imena pravnih svetovalcev, ki lahko svetujejo in pomagajo pri preživninah za otroke/v preživninskih zadevah.

Če obstaja sporazum, se lahko zahtevki za izterjavo preživnine v skladu z Uredbo (ES) št. 4/2009 vložijo neposredno pri sodišču ali pa mu jih pošlje osrednji organ za Severno Irsko. Zahtevke na podlagi vzajemnih sporazumov je treba poslati osrednjemu organu.

V teh okoliščinah je služba CMS pristojna za izračun preživnine le, če imata vložnik in otrok prebivališče drugje v Združenem kraljestvu (tj. v Angliji, Walesu ali na Škotskem). Če je vložnik zunaj Združenega kraljestva, služba CMS ni pristojna za izračun preživnine.

15.2 Če je to mogoče, kako se lahko obrnem na ta organ ali zasebno organizacijo in kakšno pomoč lahko dobim?

Če je vzajemni sporazum sklenjen, osrednji organ Severne Irske po tem, ko je zahtevek poslan v Severno Irsko, deluje kot kontaktna točka za vložnika, pravne svetovalce in tuje organe.

Po potrebi poskrbi tudi za registracijo sodne odločbe in postavitev pravnega svetovalca v imenu vložnika ob upoštevanju zahtev glede pravne pomoči.

Osrednji organ obravnava vaš zahtevek in ga, če je ustrezen, posreduje ustreznemu mirovnemu sodišču, da ukrepa (čeprav se lahko, kot je bilo navedeno, zahtevki na podlagi Uredbe (ES) št. 4/2009 vložijo tudi neposredno pri mirovnem sodišču). Kontaktni podatki osrednjega organa so navedeni zgoraj.

Služba CMS bo lahko morda v omejenih okoliščinah izračunala preživnino. Glej prejšnje odgovore za okoliščine, v katerih služba CMS ne more sprejeti zahtevka, in za ustrezne kontaktne podatke.

16 Ali to državo članico zavezuje Haaški protokol iz leta 2007?

Haaški protokol iz leta 2007 Združenega kraljestva ne zavezuje, zato se v Severni Irski ne uporablja.

17 Če te države članice ne zavezuje Haaški protokol iz leta 2007, kateri predpisi se po pravilih njenega mednarodnega zasebnega prava uporabijo za preživninski zahtevek? Katera so relevantna pravila mednarodnega zasebnega prava?

Za vse zadeve, o katerih se odloča v Severni Irski, se uporablja pravo Severne Irske.

18 Kakšna so pravila glede dostopa do sodnega varstva v čezmejnih primerih v okviru EU, v skladu s strukturo Poglavja V uredbe o preživninskih obveznostih?

Pravno zastopanje za izterjavo preživnine običajno ni potrebno. Takse v večini primerov ni treba plačati.

Če je pravno zastopanje potrebno, sta na voljo pravna pomoč in podpora (poglavje V), vendar sta v nekaterih primerih odvisni od ocene premoženjskega stanja in utemeljenosti zahteve; vložnik bo morda moral plačati prispevek. V okviru pravne pomoči se lahko opravi ocena za odločitev, ali bi bilo treba zaradi narave zadeve zaprositi za popolno pravno pomoč.

19 Kakšne ukrepe ta država članica sprejme za zagotovitev izvajanja dejavnosti iz člena 51 uredbe o preživninskih obveznostih?

Izvajanje Uredbe (ES) št. 4/2009 podpirajo predpisi o pristojnosti in sodnih odločbah v civilnih zadevah (preživnine) iz leta 2011 (The Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011) (SI 1484/2011). V predpisu 3 in Prilogi 1 so imenovani osrednji organi za Združeno kraljestvo (vključno s Severno Irsko). V predpisu 4 in Prilogi 2 je določeno, kateri organi morajo zagotavljati informacije osrednjim organom (vključno z informacijami o preživninskem zavezancu), določena pa so tudi pravila o tem, kako osrednji organi pravilno razkrijejo navedene informacije.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 27/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.