Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Družinske preživnine

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomenita izraza „preživnina – preživljanje“ in „preživninska obveznost“? Katere osebe morajo plačati preživnino drugi osebi?

Na Škotskem trenutno obstajata dva sistema za določitev podpore: zakon o preživljanju otrok iz leta 1991 ima na splošno prednost pred zakonom o družinskem pravu (Škotska) iz leta 1985. Z njim je bila preživnina za otroke s področja zasebnega prava in pristojnosti sodišč prenesena na javno področje.

Vendar se zakon o preživljanju otrok na splošno uporablja le, če imajo oseba, ki ji je bil otrok zaupan v varstvo in vzgojo, tisti od staršev, ki ne živi z otrokom, in otrok običajno prebivališče v Združenem kraljestvu. Kadar se ne uporablja zakon iz leta 1991, se uporablja starejši sistem iz zakona o družinskem pravu (Škotska) iz leta 1985.

V skladu z zakonom o preživljanju otrok iz leta 1991 je do odločbe o preživnini, ki jo izda služba za preživnine za otroke (Child Maintenance Service), upravičen le „otrok, ki izpolnjuje pogoje“ (otrok, katerega vsaj eden od staršev ne živi z njim). Tisti izmed staršev (ali druga oseba, ki izpolnjuje pogoje), ki mu je bil otrok zaupan v varstvo in vzgojo, lahko zahteva preživnino za otroka od starša, ki ne živi z otrokom.

Po zakonu o družinskem pravu (Škotska) iz leta 1985 morajo preživnino plačevati:

 • mož svoji ženi ali svojemu možu;
 • žena svojemu možu ali ženi;
 • oče ali mati svojemu otroku;
 • oseba otroku, ki ga je sprejela kot otroka svoje družine (razen otroku, ki ga je v njeno oskrbo dodelil lokalni ali drug javni organ ali prostovoljna organizacija).

Tudi nekdanji registrirani partner je lahko zavezan plačevati preživnino drugemu nekdanjemu registriranemu partnerju.

2 Do katere starosti je otrok upravičen do preživnine? Ali se predpisi za preživljanje mladoletnikov razlikujejo od predpisov za preživljanje odraslih?

Na podlagi zakona o preživljanju otrok iz leta 1991 mora biti otrok:

 • mlajši od 16 let ali
 • mlajši od 19 let in vključen v redno šolanje, ki ni visokošolsko izobraževanje, ali
 • mlajši od 18 let in na voljo za delo ali usposabljanje mladih, medtem ko eden od staršev še vedno zahteva preživnino za otroka.

Po zakonu o družinskem pravu (Škotska) iz leta 1985 je otrok opredeljen kot:

 • oseba, mlajša od 18 let, ali
 • oseba, starejša od 18 let, vendar mlajša od 25 let, ki se „razumno in ustrezno šola v izobraževalni ustanovi ali strokovno ali poklicno usposablja“.

3 Naj se za pridobitev preživnine obrnem na pristojni organ ali na sodišče? Kateri so glavni elementi tega postopka?

Če sta oba starša na Škotskem ali v drugem delu Združenega kraljestva, se zahtevek vloži pri službi za preživnine za otroke. Če eden od staršev ne prebiva na Škotskem, lahko drugi za odločbo o preživnini zaprosi pri lokalnem grofijskem sodišču, vendar bo za to moral pridobiti pravno svetovanje.

4 Ali se zahtevek lahko vloži v imenu sorodnika (če da, do katerega kolena) ali v imenu otroka?

Zahtevek za preživnino lahko v imenu starša ali osebe, ki ima odločbo o skrbništvu/starševski odgovornosti za otroka, vloži pooblaščen vlagatelj ali zakoniti zastopnik. Otrok preživnine ne more zahtevati zase, razen če je starejši od 12 let in živi na Škotskem.

5 Če nameravam začeti postopek pred sodiščem, kako ugotovim, katero sodišče je pristojno?

Na splošno je pristojno grofijsko sodišče, na območju katerega prebiva otrok. Podrobnosti o škotskih sodiščih je mogoče najti na spletišču škotske sodne službe (Scottish Courts and Tribunals Service).

6 Ali moram kot prosilec uporabiti posrednika za začetek postopka pred sodiščem (npr. odvetnika, osrednji ali lokalni organ itd.)? Če ne, kakšen je postopek?

Da, zagotoviti si je treba pravno svetovanje odvetnika za družinsko pravo.

7 Ali moram za začetek postopka plačati sodno takso? Če da, koliko ta znaša? Če so moja finančna sredstva nezadostna, ali lahko dobim brezplačno pravno pomoč?

Plačati je treba sodne takse in odvetniške nagrade, vendar se lahko pri škotskem odboru za pravno pomoč vloži prošnja za pravno pomoč.

8 Kakšno preživnino običajno dodeli sodišče? Kako se izračuna znesek preživnine? Ali lahko sodišče svojo odločitev spremeni, če se spremenijo življenjski stroški ali družinske okoliščine? Če da, kako (npr. s pomočjo sistema samodejne indeksacije)?

Sodišča lahko odredijo preživnino za otroka ali zakonca. Odrejeni znesek bo odvisen od številnih dejavnikov, vključno z dohodkom plačnika. Obe stranki lahko zahtevata spremembo odločbe o preživnini, za kar morata vložiti zahtevek pri sodišču. Zahtevki za preživnino običajno nimajo retroaktivnega učinka v obdobju pred datumom vložitve, vendar o tem uradnik grofijskega sodišča lahko prosto presoja.

9 Kako in komu se plača preživnina?

Preživnina za otroka se običajno plačuje tistemu od staršev, s katerim otrok živi.

10 Če preživninski zavezanec ne plača prostovoljno, kakšen postopek je potrebno sprožiti, da se ga prisili k plačilu?

Na Škotskem obstaja več načinov izvršbe. Med temi so:

 • izvršba na osebni dohodek;
 • izvršba na sredstva na bančnih računih ali drugih virih;
 • prepoved razpolaganja z zemljišči in stavbami.

Ukrepe izvršbe običajno izvedejo sodni izvršitelji, ki so neodvisni uradniki sodišča.

11 Na kratko opišite vse omejitve izvrševanja, zlasti predpise o varstvu preživninskega zavezanca ter o prekluzivnih in zastaralnih rokih v vašem nacionalnem sistemu izvrševanja.

Izvršilni postopki na Škotskem so predpisani z zakonom, in sicer zakonom o dolžnikih (Škotska) iz leta 1987 (Debtors (Scotland) Act 1987). Zakon določa zakonske izvršilne postopke in zagotavlja določeno raven varstva za dolžnika. Z zakonom je na primer omejen znesek, ki ga lahko delodajalec odtegne od plače dolžnika.

Na Škotskem ni zastaralnega roka za izterjavo preživninskega dolga. Vsak tak dolg se lahko izterja, dokler je dolžnik na Škotskem ali ima na Škotskem premoženje, ki ga je mogoče zarubiti. Če pa mora škotsko sodišče v zvezi s preživninsko obveznostjo uporabiti pravo druge države, uporabi ustrezna pravna pravila zadevne države.

12 Ali obstaja organizacija ali organ, ki mi lahko pomaga v postopku pridobitve preživnine?

Služba za preživnine za otroke (če oba starša prebivata v Združenem kraljestvu). Škotski osrednji organ (kadar je eden od staršev v tujini). Podatki o škotskem osrednjem organu so navedeni spodaj.

13 Ali lahko organizacije (vladne ali zasebne) namesto preživninskega zavezanca v celoti ali delno vnaprej plačajo preživnino?

Ne.

14 Če sem v tej državi članici, preživninski zavezanec pa stalno prebiva v drugi državi:

14.1 ali lahko dobim pomoč organa ali zasebne organizacije v tej državi članici?

Obrniti se morate na škotski osrednji organ.

14.2 Če je to mogoče, kako lahko stopim v stik s tem organom ali zasebno organizacijo?

Scottish Government Justice Directorate
Central Authority and International Law Team
St Andrew’s House (GW15)
Regent Road
Edinburg EH1 3DG
Škotska

Tel.: +44 1312443570
+44 1312444829
+44 1312442417

Faks: +44 1312444848

15 Če sem v drugi državi, preživninski zavezanec pa je v tej državi članici:

15.1 ali lahko vložim zahtevek neposredno pri takem organu ali zasebni organizaciji v tej državi članici?

Obrniti se morate na osrednji organ za zadevno državo članico. Na vsak organ se je mogoče obrniti neposredno.

15.2 Če je to mogoče, kako se lahko obrnem na ta organ ali zasebno organizacijo in kakšno pomoč lahko dobim?

Glej zgoraj.

16 Ali to državo članico zavezuje Haaški protokol iz leta 2007?

Ne.

17 Če te države članice ne zavezuje Haaški protokol iz leta 2007, kateri predpisi se po pravilih njenega mednarodnega zasebnega prava uporabijo za preživninski zahtevek? Katera so relevantna pravila mednarodnega zasebnega prava?

Zakon o družinskem pravu (Škotska) iz leta 1985 se nanaša na uredbo o preživninah. Ustrezna pravila mednarodnega zasebnega prava so v pravilniku o varstvu in preživljanju otrok iz leta 1997 (Child Care and Maintenance Rules 1997), kakor je bil spremenjen.

18 Kakšna so pravila glede dostopa do sodnega varstva v čezmejnih primerih v okviru EU, v skladu s strukturo Poglavja V uredbe o preživninskih obveznostih?

Za zahtevke preživninskih upravičencev na podlagi člena 56 uredbe o preživninah se pravna pomoč odobri samodejno, razen če se zahtevek ne šteje za očitno neutemeljen.

19 Kakšne ukrepe ta država članica sprejme za zagotovitev izvajanja dejavnosti iz člena 51 uredbe o preživninskih obveznostih?

Za zagotovitev, da se lahko nudi pomoč v skladu s členom 51, so bili sprejeti dodatni ukrepi, med drugim sprememba zakonodaje, sodnih pravil in določb o pravni pomoči.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 05/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.