Underhåll till familjemedlemmar

För den som vill göra anspråk på underhåll, till exempel genom att begära månatliga betalningar av underhåll för barn från en förälder som inte lever tillsammans med barnet i fråga, ger EU-rätten möjlighet att gå till domstol för att fastställa gäldenärens skyldighet att betala underhåll och bestämma underhållsbeloppet. Sådana avgöranden ska utan problem kunna erkännas i övriga medlemsstater i Europeiska unionen.

Klicka på en flagga för att få mer ingående information om det landet.

Bestämmelser från och med juni 2011

Sedan den 18 juni 2011 gäller nya bestämmelser om underhållsskyldighet. Bestämmelserna innebär fortfarande ett rättsligt skydd för den underhållsberättigade, som ges möjlighet att stämma den underhållsskyldige vid en domstol i hemlandet. Haagprotokollet från 2007 anger i de flesta fall vilken lag som är tillämplig i mål om underhållsskyldighet. Domar från medlemsstaternas domstolar i sådana mål omfattas av fri rörlighet i Europeiska unionen och ska kunna verkställas i alla medlemsstater utan några särskilda formaliteter. Underhållsberättigade och underhållsskyldiga har också tillgång till administrativt stöd från medlemsstaterna.

Bestämmelserna gäller i alla 27 EU-medlemsstater, inklusive Danmark, i enlighet med avtalet av den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Vissa bestämmelser, särskilt de om tillämplig lag och om samarbete mellan centralmyndigheterna, tillämpas dock inte av Danmark.

Från och med den 1 januari 2021 är Förenade kungariket inte längre ett EU-land. På civilrättens område kommer dock pågående förfaranden och mål vilka inletts före övergångsperiodens slut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2024 gick det att välja Förenade kungariket i de (dynamiska) webbformulären för sådana förfaranden och mål.

Enligt förordningen kan också förvaltningsmyndigheter betraktas som domstolar i mål om underhållsskyldighet. Se listan med myndigheter PDF (243 Kb) sv.

I europeiska e-juridikportalen finner du information om förordningens tillämpning och ett användarvänligt verktyg för att fylla i formulären. Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område har tagit fram vägledning om användning av bilagorna till förordningen om underhållsskyldighet, tillgänglig på 23 språk.

I fall där underhåll ska betalas av eller till en person som är bosatt i ett tredjeland (icke EU-land) kan konventionen om internationell indrivning av underhåll för barn och andra familjemedlemmar och protokollet om tillämplig lag för underhållsskyldighet vara till hjälp vid indrivning av underhåll, förutsatt att tredjelandet i fråga är part i dessa internationella instrument. Den 1 augusti 2014 trädde konventionen i kraft för EU:s vidkommande gentemot tredjeländer som är parter i konventionen.

Icke-obligatoriskt standardformulär för angivande av utestående underhållsfordringar

För att underlätta den praktiska tillämpningen av förordningen om underhållsskyldighet och främja att EU-medborgarnas rättigheter kan tillvaratas på ett effektivt sätt i hela EU har det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område utarbetat ett icke-obligatoriskt standardformulär för angivande av utestående underhållsfordringar.

Detta formulär, som syftar till att underlätta indrivning av utestående underhållsfordringar, finns tillgängligt på 23 språk. Med formuläret följer en instruktion om hur det ska fyllas i. Formuläret finns i följande format: PDF PDF (898 Kb) sv och XLS Excel (348 Kb) sv.

Icke-obligatoriskt standardformulär för samförståndslösningar

För att underlätta genomförandet av förordningen om underhållsskyldighet och av faktisk gränsöverskridande indrivning av underhåll har det europeiska privaträttsliga nätverket utvecklat ett (icke-obligatoriskt) standardformulär för samförståndslösningar.

Genom att ingå en samförståndslösning av en tvist behövs inte något ingripande från domstol och/eller ett verkställighetsförfarande. På så sätt kan man undvika långa och komplicerade förhandlingar. Centralmyndigheter kommer att kunna använda formuläret för att underlätta samförståndslösningar mellan parterna och överbrygga språkbarriärer, för att uppnå frivillig betalning av underhåll. Formuläret finns på 23 språk. Formuläret finns i följande format: PDF PDF (103 Kb) sv

Senaste uppdatering: 09/12/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.