På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Underhåll till familjemedlemmar

England och Wales
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” i praktiken? Vem måste betala underhåll till vem?

Föräldrar kan betala underhåll för sina barn eller för ett barn i familjen till den person som har vårdnaden. Detta görs antingen via domstol eller genom det lagstadgade system för underhåll till barn (Child Maintenance System) som inrättats för England, Wales och Skottland. Systemet består av tre olika organisationer: Child Maintenance Service (CMS), Child Maintenance Options och Child Support Agency (CSA). För att kunna använda systemet måste de berörda personerna (föräldrar eller vårdnadshavare samt barn) ha sin hemvist i Förenade kungariket.

Alla ansökningar om tillämpning av det lagstadgade systemet handläggs av CMS, och föräldrarna får åtkomst till tjänsten via CMO. CSA håller på att stängas ned och alla pågående ärenden har nu avslutats. Föräldrar med enbart utestående fordringar kontaktas och tillfrågas huruvida de fortfarande vill att skulden ska drivas in. I så fall kan den överföras till CMS.

Föräldrar kan betala underhåll till sina barn om dessa är under 18 år. Efter ansökan kan ett ”barn” över 18 år få underhåll från föräldrarna för fortsatta studier, om det går en yrkesutbildning eller om det finns särskilda omständigheter (bilaga 1 till 1989 års barnlag (Children Act 1989)).

Föräldrar som inte bor tillsammans med sina barn kan också betala underhållsbidrag via CMS. CMS fastställer underhållet genom en administrativ snarare än en rättslig process om barnet är under 16 år, eller är under 20 år och bedriver heltidsstudier (i skola eller vid motsvarande utbildningsinrättning), dock inte inom högre utbildning, eller är under 20 år och bor med en förälder som har ansökt om barnbidrag för barnet i fråga. Underhållsbidraget betalas till den underhållsberättigade föräldern. Den förälder eller annan person som har vårdnaden om barnet kan lämna en ansökan till CMS, som gör en beräkning av beloppet. Den underhållsskyldige föräldern betalar underhållet en gång i veckan, antingen direkt till den underhållsberättigade föräldern (vilket kallas Direct Pay) eller genom CMS-tjänsten Collect and Pay. I det sistnämnda fallet tas en avgift ut (se nedan).

En frånskild make kan betala underhåll till den andra maken. Underhåll kan betalas till vilken som helst av de båda parterna i äktenskapet. En före detta registrerad partner kan också bli skyldig att betala underhåll till sin tidigare partner samt till eventuella barn.

2 Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? Skiljer sig underhållsreglerna åt i fråga om barn och vuxna?

Se svaret ovan. Ingen åldersgräns anges i bilaga 1 till Children Act 1989.

3 Ska jag vända mig till en behörig myndighet eller domstol för att få underhåll? Hur går det till i stora drag?

Om föräldrar separerar i England och Wales måste de kontakta CMO för rådgivning och information innan de kan inge en ansökan till CMO, så att de kan få hjälp att komma överens om ett lämpligt underhållsarrangemang för sin familj. Detta kan antingen vara ett s.k. familjebaserat arrangemang, som är en överenskommelse mellan de båda föräldrarna, eller en ansökan till CMS. Föräldrarna kan inte vända sig till CMS utan att först ha talat med CMO.

Om en förälder anser att det inte går att enas om ett familjebaserat arrangemang måste en ansökningsavgift till CMS betalas. Information om gällande avgifter finns på brittiska regeringens webbplats. Om du är under 19 år, bosatt i Nordirland eller har gjort en anmälan om våld i hemmet som har rapporterats till en myndighet som erkänns av CMS kan du befrias från skyldigheten att betala avgiften. Betalning av avgiften ger sökanden rätt till vissa tjänster: en CMS-uträkning av betalningar på grundval av den underhållsskyldige förälderns inkomst, spårning av den underhållsskyldige föräldern och hantering av ändringar av betalningsskyldigheten. Underhållsbeloppet beräknas som en viss procent av den underhållsskyldige förälderns bruttoinkomst och utifrån antalet barn som denne ska betala underhåll för. Betalningsskyldigheten kan antingen öka eller minska om hänsyn tas till andra faktorer, såsom underhållsskyldiga föräldrars övriga inkomster eller erkännande av delad vårdnad. CMS kan inte garantera att dess handläggning leder till utbetalning.

Så snart underhållsbeloppet har beräknats, och om båda föräldrarna går med på att betala varandra direkt via Direct Pay-tjänsten, behöver bara själva ansökningsavgiften betalas. CMS-användare som vill att CMS ska sköta utbetalningarna via sin Collect and Pay-tjänst måste betala en särskild insamlingsavgift för detta. För den underhållsskyldige föräldern uppgår avgiften till 20 procent av underhållsbeloppet. Den underhållsberättigade föräldern betalar en avgift på 4 procent av det belopp som ska betalas ut till denne. Insamlingsavgifterna kan undvikas om föräldrarna gör en familjebaserad överenskommelse eller använder Direct Pay.

Om den förälder som ska betala underhåll inte betalar måste denne dessutom betala en avgift till CMS för verkställighetsåtgärder från CMS sida efter domstols förordnande.

4 Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

När det gäller underhållsbidrag till barn kan t.ex. en vän, släkting eller juridisk rådgivare (t.ex. en advokat (lawyer) i England och Wales) inge en ansökan för den underhållsskyldige eller underhållsberättigade förälderns räkning. Dessa måste ge den ansökande personen tillstånd, om tillstånd inte redan beviljats, till exempel i form av en skriftlig fullmakt. I England och Wales kan man inte ansöka på ett barns vägnar, eftersom barn inte själva har rätt att ansöka om underhållsbidrag.

I England och Wales kan en ansökan om ömsesidig verkställighet av underhållsbeslut göras för ett barns, en frånskild makes eller en före detta registrerad partners räkning, eller för en annan persons räkning, om detta tillåts i relevanta internationella konventioner eller avtal om ömsesidig verkställighet.

5 Om jag tänker ta ärendet till domstol, hur vet jag vilken domstol som är behörig?

Sökande i England och Wales kan, beroende på var de bor, inge sina ansökningar till ett av tre center för indrivning av underhåll, vilka hanterar ärenden för England (förutom London), London och Wales.

Domstolens administrativa personal kan ge råd om du måste vända dig till en annan domstol.

6 Måste jag gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga?

Ansökan om underhållsbidrag till barn är en administrativ process som handläggs av CMS.

Personer som ansöker om ömsesidig verkställighet av ett underhållsbeslut behöver inte anlita en advokat, utan kan själva ansöka hos domstolen om indrivning av underhållet, i enlighet med olika internationella konventioner och avtal. En ansökan som kommer från ett annat land sänds till centret för indrivning av underhåll (Maintenance Enforcement Business Centre) för det område som svaranden bor i.

Sökande enligt bilaga 1 till Children Act 1989 måste inte ha advokat för att vända sig till domstol.

7 Måste jag betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om mina ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan jag då få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

För indrivning av underhåll krävs vanligen inget juridiskt ombud och i de flesta fall tas inga avgifter ut. Om ett juridiskt ombud krävs kan man få rättshjälp. I vissa fall måste dock en behovs- och skälighetsprövning göras. Sökanden kan behöva bidra till kostnaderna.

8 Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? Hur görs det i så fall (t.ex. genom automatisk indexering)?

När det gäller indrivning av underhåll kan domstolen meddela beslut om underhåll till barn, underhåll till make eller underhåll till både barn och make. Domstolen kan meddela beslut om fortlöpande betalningar, engångsbelopp, betalning vid en uppgörelse och fortlöpande betalningar med säkerhet. Domstolen eller CMS kan vid behov besluta att underhållet ska betalas ut retroaktivt. Vid beslut om retroaktiv betalning av underhåll och vid fastställandet av underhållsbeloppet tas hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. En ansökan om ändring av ett underhållsbeslut kan när som helst inges till domstolen.

I vissa fall kan en pension användas för underhåll till make. Parterna kan själva komma överens om sina ekonomiska arrangemang och inget domstolsbeslut behövs. Om en pension ska delas eller pensionsmedel överföras krävs dock ett domstolsbeslut innan pensionsutbetalaren kan agera.

9 Hur och till vem betalas underhållet ut?

De personer som kan få underhåll anges i svaret på fråga 1 ovan.

The Maintenance Payments Business Centre (MPBC) (nedan kallat indrivningscentret), som är en del av domstolsverket i England och Wales, hanterar betalningar till privatpersoner. Avdelningen för ömsesidig verkställighet av underhållsbeslut (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO) Section) hanterar inte betalningar.

CMS erbjuder en tjänst för beräkning, indrivning och betalning. Om underhållsskyldiga föräldrar är sena med betalningarna eller inte betalar, ingriper CMS för att se till att de betalar utestående underhållsbidrag så snart som möjligt. CMS kan vid behov använda olika indrivningsmetoder.

10 Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

För indrivning av underhåll kan domstolen besluta att betalning ska göras direkt till domstolen. Den kan även besluta om en särskild betalningsmetod, utmätning av lön och fatta nedanstående beslut om CMS ansöker om detta.

Om underhållet administreras av CMS kan detta organ, om en underhållsskyldig förälder inte betalar det underhållsbidrag som ska betalas, vidta nödvändiga åtgärder för att se till att hela det utestående underhållsbidraget betalas. CMS har en rad befogenheter som det kan tillgripa. Dessa innefattar att ta pengar direkt från lönen och vidta rättsliga åtgärder (verkställighetsåtgärder). I extremfall kan man vid behov begära att domstolen ska ta passet eller körkortet från en underhållsskyldig förälder, eller till och med döma vederbörande till fängelse.

11 Vilka eventuella begränsningar i fråga om verkställighet finns, särskilt regler till skydd för den underhållsskyldige och preskriptionsfrister?

Det finns inga begränsningar när det gäller underhållsbeslut.

CMS är skyldigt att se till barnets välbefinnande i samband med alla sina beslut om återbetalningstid och belopp.

12 Finns det något organ eller någon myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

När det gäller underhållsbidrag till barn som hanteras av CMS ska du vända dig dit (se ovan).

13 Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe för att betala hela eller en del av underhållet?

När det gäller underhållsbidrag till barn kan CMS endast vidarebefordra de pengar som betalas in. Organet kan inte självt betala hela eller en del av underhållet i den underhållsskyldige förälderns ställe.

Centralmyndigheten för England och Wales (REMO) kan inte heller ta på sig ansvaret för att göra utbetalningar.

14 Vad händer om jag bor i en medlemsstat och den underhållsskyldige bor i ett annat EU-land?

14.1 Kan man få hjälp av en myndighet eller organisation i medlemsstaten?

Genom processen för ömsesidig verkställighet av underhållsbeslut (REMO) kan underhållsbeslut som meddelas av domstolar i Förenade kungariket till förmån för personer bosatta i Förenade kungariket registreras och verkställas av domstolar eller andra myndigheter i andra länder gentemot personer bosatta utomlands.

Detta system gäller åt båda hållen och styrs av internationella konventioner, vilket innebär att utländska underhållsbeslut till förmån för personer utomlands också kan registreras och verkställas av domstolar i Förenade kungariket gentemot personer bosatta i Förenade kungariket.

Så här ansöker du:

En person som är bosatt i Förenade kungariket och vill ansöka om underhåll från en person i utlandet bör vända sig till

• det indrivningscenter som ansvarar för det område där personen bor, se [klistra in hyperlänk för https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad].

Sökanden kan begära att få sitt beslut verkställt i det land där den betalningsskyldige är bosatt. Det finns också förfaranden som ger en sökande rätt att begära att myndigheterna i ett annat land fattar ett underhållsbeslut för dennes räkning.

Sökanden behöver inte vända sig till advokat. Indrivningscentrets personal hjälper sökanden och sänder ansökan till relevant myndighet, dvs. REMO-enheten när det gäller ansökningar från England och Wales.

REMO-enheten sänder ansökan till den berörda utländska myndigheten för registrering och verkställighet gentemot den person som bor där.

Ansökningar från utlandet måste sändas till REMO-enheten av den utländska myndigheten i det land som sökanden bor i. REMO sänder ansökan vidare till det indrivningscenter som är behörigt att handlägga ärendet.

När det gäller underhållsbidrag till barn kan CMS endast göra en underhållsberäkning om båda föräldrarna eller den underhållsberättigade föräldern och barnet har hemvist i Förenade kungariket eller om den underhållsskyldige föräldern arbetar utanför Förenade kungariket som brittisk statstjänsteman, diplomat, medlem av försvaret eller som utsänd hälso- och sjukvårdsanställd eller arbetar utanför Förenade kungariket för en arbetsgivare vars löneutbetalningar sker i Förenade kungariket. Inkomst från utlandet som ska beskattas i Förenade kungariket för en person som är bosatt i Förenade kungariket kan användas som underlag för beräkningen av underhåll till barn.

Enligt EU:s underhållsförordning (förordning (EG) nr 4/2009) kan CMS också ansöka till andra EU-länder om indrivning av obetalt underhåll.

14.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen?

De olika indrivningscentren kan kontaktas på följande adresser:

För personer som bor i Londonregionen

The Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42–49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

E-post: MEBC.London@justice.gov.uk

För personer som bor i England utanför Londonregionen

The Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

E-post: MEBC.BSE@justice.gov.uk

För personer som bor i Wales

The Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Tfn: 01656 673 833

E-post: mebc.wales@justice.gov.uk

REMO kan kontaktas på följande adress:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30–34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tfn: 020 3681 2757 (inom Förenade kungariket)

+44 20 3681 2757 (från utlandet)

E-post: remo@offsol.gsi.gov.uk

REMO:s webbplats

Indrivningscentren och REMO kan inte ge juridisk rådgivning till sökande eller andra personer. Dock kan allmän vägledning ges om processuella frågor. Exakt hur ömsesidigheten mellan Förenade kungariket och andra länder ser ut beror på vilken konvention eller vilket avtal det andra landet har undertecknat. Indrivningscentren kan informera om hur de olika konventionerna kan tillämpas i ett enskilt fall.

En ny sökande måste först vända sig till Child Maintenance Options (CMO) innan ansökan inges till Child Maintenance Service (CMS). Child Maintenance Options kan nås på telefon 0800 0835 130 inom Förenade kungariket eller via sin webbplats.

Om du för närvarande är delaktig i ett ärende som hanteras av CSA eller CMS finns ett kontaktnummer på de eventuella brev som du har mottagit från dessa organ.

15 Vad händer om jag bor utomlands och underhållsmottagaren bor i medlemsstaten?

15.1 Kan man vända sig direkt till en sådan myndighet eller organisation i medlemsstaten?

En ansökan görs via den myndighet eller domstol som hanterar ömsesidig verkställighet i det land där sökanden är bosatt. En ansökan kan också göras från ett annat land direkt till REMO, domstolen eller indrivningscentret.

När det gäller underhåll till barn har CMS endast behörighet att göra en beräkning av underhållsbidraget om sökanden och barnet är bosatta någon annanstans i Förenade kungariket (dvs. i Skottland eller Nordirland).

15.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen och vilken form av hjälp kan bli aktuell?

Kontaktuppgifterna för REMO, indrivningscentren och CMS anges ovan. Den hjälp som erbjuds beskrivs ovan. De fall där CMS kan eller inte kan ta emot en ansökan beskrivs i de föregående svaren.

16 Är medlemsstaten bunden av Haagprotokollet från 2007?

Förenade kungariket är inte bundet av Haagprotokollet från 2007 och därför gäller detta inte i England och Wales.

17 Om medlemsstaten inte är bundet av Haagprotokollet från 2007, vilken lag är då tillämplig på underhållskrav enligt internationella regler på privaträttens område? Vilka motsvarande internationella privaträttsliga regler gäller?

Lagstiftningen i England och Wales gäller i alla ärenden i England och Wales.

18 Vilka regler gäller i fråga om möjlighet till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister inom EU (enligt kapitel V i underhållsförordningen)?

För indrivning av underhåll krävs vanligen inget juridiskt ombud och i de flesta fall tas inga avgifter ut. I de fall där ett juridiskt ombud är obligatoriskt finns det hjälp att få (kapitel V), men i vissa fall endast efter en behovs- och skälighetsprövning. Sökanden kan behöva bidra till kostnaderna. Som en del av rättshjälp kan en bedömning göras som kan användas som underlag för ett beslut om huruvida ärendets karaktär innebär att man bör ansöka om fullständig rättshjälp.

19 Vilka åtgärder har medlemsstaten vidtagit, för att se till att de uppgifter som beskrivs i artikel 51 i underhållsförordningen kan utföras?

Genom Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011 (SI 1484/2011) verkställs bestämmelserna i underhållsförordningen (förordning (EG) nr 4/2009). I regel 3 och bilaga 1 utses de centrala myndigheterna för Förenade kungariket och anges vilken roll de har när det gäller att vidarebefordra ansökningar. I regel 4 och bilaga 2 anges vilka organ som ska tillhandahålla uppgifter till de centrala myndigheterna (inbegripet information om den underhållsskyldige). Här fastställs också regler för de centrala myndigheternas utlämnande av dessa uppgifter.

I punkt 18 i bilaga 1 till Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 fastställs tillgången till rättshjälp i England och Wales i enlighet med underhållsförordningen.

Senaste uppdatering: 29/06/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.