Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Underhåll till familjemedlemmar

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” i praktiken? Vem måste betala underhåll till vem?

Enligt Estlands konstitution (põhiseadus) är en underhållsskyldighet en familjs skyldighet att försörja familjemedlemmar som behöver hjälp.

Ett underhållsbidrag är ett belopp som ska betalas för underhåll, som i allmänhet periodiskt överförs i form av pengar. På begäran av en underhållsberättigad person kan domstolen i vissa fall besluta att underhållsbidraget i stället ska betalas som en klumpsumma. En underhållsskyldig person som betalar underhåll till ett underårigt barn kan i motiverade fall begära att få bidra med underhåll i en annan form än pengar.

I allmänhet åligger skyldigheten att betala underhållsskyldighet till en person som behöver hjälp en persons släktingar i uppstigande led och avkomlingar i första led – det vill säga ett myndigt barn och en förälder är ömsesidigt skyldiga att tillhandahålla stöd till varandra. En persons släktingar i uppstigande led i andra led är underhållsskyldiga gentemot sina underåriga avkomlingar. Makar ska också försörja sin familj genom sitt arbete och sina tillgångar. Detta omfattar aktiviteter som syftar till att täcka kostnaderna för det gemensamma hushållet och för att uppfylla både vanliga och särskilda behov hos den andra maken och de gemensamma barnen. F.d. makar samt ogifta personer som har barn tillsammans kan också vara skyldiga att betala underhåll till varandra om en av parterna är i behov av försörjning.

Underhåll betalas i form av ett bidrag från en förälder till ett underårigt barn, särskilt om föräldern inte bor tillsammans med barnet eller inte tar del i barnets uppfostran. En f.d. make eller maka till en person som är i behov av stöd måste främst betala underhåll om personen i fråga, efter äktenskapsskillnaden och på grund av att den har ansvaret för ett barn, inte har möjlighet att försörja sig själv eller är i behov av stöd på grund av sin ålder eller av hälsoskäl. En person som har barn med en person som behöver hjälp är skyldig att betala underhåll under 8 veckor före och 12 veckor efter barnets födelse och även senare, om personen behöver hjälp till följd av ett hälsoproblem som orsakats av barnavård, graviditet eller förlossning.

2 Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? Skiljer sig underhållsreglerna åt i fråga om barn och vuxna?

Barn blir myndiga vid 18 års ålder. Barn under 18 år räknas som underåriga. Ett underårigt barn har rätt till underhållsbidrag. Det är först och främst barnets föräldrar – var och en i lika hög utsträckning – som är skyldiga att försörja barnet. Ett barn som har fyllt 18 år och fortsätter att studera på grundskole- eller gymnasienivå, vid yrkesskola eller på universitet/högskola har också rätt till underhåll fram till sin 21-årsdag. Beräkningsunderlaget för underhållsbidraget till underåriga skiljer sig från det som gäller för vuxna barn. Vid beräkningen av underhållsbidraget för vuxna barn fastställs underhållsbidragets omfattning på grundval av den underhållsberättigades behov och normala livsstil, men det antas att vuxna kan tjäna åtminstone en del av sitt uppehälle. En person har endast rätt till underhåll om han eller hon, efter att ha uppnått myndighetsålder, inte har möjlighet att försörja sig själv och på grund av studier eller av andra giltiga skäl inte kan förväntas få en inkomst som motsvarar sina behov.

Myndiga barn måste på nytt vända sig till domstol om de vill att bidraget ska fortsätta att betalas ut efter det att de har uppnått myndighetsålder och om skyldigheten att betala ut bidraget har upphört på grundval av ett tidigare domstolsavgörande.

Andra släktingar i rakt upp- eller nedstigande led som inte kan försörja sig själva har rätt till underhåll om det fastställs att de är i behov av stöd.

3 Ska jag vända mig till en behörig myndighet eller domstol för att få underhåll? Hur går det till i stora drag?

En förälder till ett underårigt barn kan bli skyldig att betala underhåll. Om föräldern inte betalar frivilligt kan en ansökan inges till domstolen med begäran om att underhållet ska betalas ut. För att ansöka om underhåll ska antingen en ansökan om skyndsam handläggning av ett betalningsföreläggande avseende underhållsbidrag till barnet (maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapelatisnõudes) eller ett yrkande (hagiavaldus) (talan om underhållsbidrag (elatishagi) inges till domstolen. Ingen statlig avgift tas ut för dessa två former av ansökningar om underhåll till ett underårigt barn.

Skyndsam handläggning är ett förenklat förfarande som endast kan tillämpas om ärendet gäller underhåll till ett underårigt barn, den förälder som ombes betala underhåll har angetts som förälder på barnets födelsebevis, underhållsbeloppet är högst 1,5 gånger minsta underhållsnivån (se fråga 8) och den andra föräldern inte motsätter sig betalningen av underhåll. Om villkoren för att lämna in betalningsföreläggandet inte är uppfyllda måste en stämningsansökan inges till distriktsdomstolen (maakohus) på den ort där barnet bor för att få underhållsbidrag.

Mer information om förfarandet för skyndsam handläggning av ett betalningsföreläggande i en ansökan om underhållsbidrag för ett underårigt barn finns här. Formuläret för ansökan om betalning av underhåll till barn finns här.

4 Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

Underåriga barn har rätt till underhåll. Eftersom underåriga barn har begränsad rättslig handlingsförmåga är det barnets juridiska företrädare, dvs. den förälder som har vårdnaden, som lämnar in begäran om underhåll till domstolen för barnets räkning. Om en förmyndare har utsetts för barnet ska denne i egenskap av barnets juridiska företrädare lämna in begäran för barnets räkning.

En vuxen som har full rättslig handlingsförmåga och som ansöker om underhåll för egen del lämnar själv in sin begäran om underhåll.

5 Om jag tänker ta ärendet till domstol, hur vet jag vilken domstol som är behörig?

Om du vänder dig till domstol för att få en förälder att betala underhåll till ett underårigt barn behandlas ärendet som ett underhållsärende. I sådana ärenden ska en begäran om underhåll lämnas in till distriktsdomstolen där barnet har sin hemvist. Om barnet inte är bosatt i Estland ska talan väckas på grundval av svarandens hemvist. Om svaranden inte är bosatt i Estland ska talan väckas på grundval av kärandens hemvist.

Det är också möjligt att ansöka om skyndsam handläggning av ett underhållsärende (se svaret på fråga 3).

6 Måste jag gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga?

Då ett ärende om underhåll till barn lämnas in till domstol är det inte alltid nödvändigt att ta hjälp av en professionell jurist eller annat ombud. Domstolen utfärdar ett beslut om underhåll som gäller från det datum då talan väcktes. Domstolen kan också, beroende på talans karaktär, besluta att underhåll ska betalas retroaktivt, för en period på upp till ett år innan talan väcktes.

Blanketten för begäran om underhåll till barn finns här.

7 Måste jag betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om mina ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan jag då få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Ingen statlig avgift tas ut för att inleda en process om underhåll till ett underårigt barn eller för omprövning av en ansökan om skyndsam handläggning av ett underhållsärende gällande barn.

Det är möjligt att ansöka om statligt rättsstöd eller rättegångsstöd för att täcka rättegångskostnaderna.

När det gäller statlig rättshjälp utses en person av Estlands advokatsamfund (Eesti Advokatuur). Advokaten företräder och ger råd till parten i fråga vid rättegången. Statligt rättsstöd är till för personer som på grund av sin ekonomiska situation inte kan betala för professionella juridiska tjänster, som bara har möjlighet att betala en del av avgifterna, som bara har möjlighet att göra delbetalningar, eller som skulle ha svårt att försörja sig om de betalade domstolsavgifterna. Mottagaren av statligt rättsstöd måste emellertid betala andra rättegångskostnader.

Du kan läsa mer om statligt rättsstöd här.

En person som på grund av sin ekonomiska situation inte har möjlighet att betala dessa rättegångskostnader, eller som bara kan betala en del av dem eller betala genom delbetalningar, kan ansöka om statligt rättegångsstöd. Det måste också finnas tillräckliga skäl att anta att det planerade deltagandet i processen kommer att bli framgångsrikt.

Ansökningsformuläret för förfarandestöd till en fysisk person och meddelandet om sökandens och familjemedlemmarnas personliga och ekonomiska ställning finns här.

8 Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? Hur görs det i så fall (t.ex. genom automatisk indexering)?

En domstol kan besluta att ett fast eller varierande underhållsbelopp ska betalas till ett underårigt barn. Domstolsbeslutet ska ange på vilka grunder beloppet har beräknats. Vanligtvis ska underhållsbidrag betalas varje månad.

Fram till slutet av 2021 var det lägsta underhållsbeloppet kopplat till minimilönen. Det månatliga beloppet för ett barn fick inte vara mindre än hälften av den minimilön per månad som fastställts av Estlands myndigheter (det lägsta underhållsbeloppet var 250 euro per barn 2018, 270 euro 2019 och 292 euro 2020 och 2021).

Från och med den 1 januari 2022 beror minimiunderhållsbeloppet inte längre på den gällande minimilönen. Underhållsbeloppet fastställs av domstolen på grundval av barnets behov, föräldrarnas ekonomiska förmåga, eventuella förmåner och antalet underåriga barn som ingår i familjen. Det belopp som används som underlag är hälften av ett barns genomsnittliga månatliga underhållskostnader (grundbeloppet för underhållsbidraget är 209,20 euro, vilket justeras den 1 april varje år mot bakgrund av förändringen i konsumentprisindex jämfört med föregående år).

Underhållsbeloppet fastställs med beaktande av följande omständigheter: Den förpliktade förälderns inkomst. Som regel ska 3 % av den genomsnittliga månatliga bruttolönen i Estland under föregående kalenderår läggas till basbeloppet. Det belopp som ska läggas till räknas om den 1 april varje år. Antal barn som får underhåll i samma familj. Med hänsyn till de mindre besparingar som kan göras om man fostrar flera barn samtidigt (återanvändning av möbler, kläder, leksaker osv.) är underhållsbeloppet från och med det andra barnet 15 % lägre än underhållsbeloppet för det första barnet. Underhållsbeloppet minskas inte för barn från flerbarnsfödslar, eller om barnen är födda med mer än tre års mellanrum.

Familjetillägg: Barnbidrag och, i enlighet med den version av familjelagen (perekonnaseadus) som trädde i kraft den 1 februari 2023, hälften av bidraget till familjer med många barn beaktas vid fastställandet av underhållsbeloppet. Om dessa tillägg uppbärs av den person som begär underhåll kommer hälften av tillägget att dras av från underhållsbeloppet för varje barn. Om dessa bidrag tas emot av den underhållsskyldige läggs dock detta belopp till underhållet. Vid utfärdandet av underhållsbeslutet beräknas även bidraget till familjer med många barn i enlighet med ändringen, även om det inte betalas ut enbart för gemensamma barn till samma makar. När det rör sig om en blandad familj med två barn i ett tidigare förhållande och en förälder har fått fler barn från det nya förhållandet, vilket innebär att familjen får rätt till bidrag för familjer med många barn, ska hälften av detta bidrag beaktas vid beräkningen av underhållsbidraget. Detta är jämnt fördelat mellan den förälder som ansöker om underhåll och den förälder som betalar underhållet och fördelas ytterligare med det totala antalet barn i den familj för vilken familjen får bidrag för familjer med många barn.

Växelvis boende: Om ett barn bor med föräldern som betalar underhåll i minst sju dygn per månad i genomsnitt under ett år minskas underhållsbeloppet i proportion till den tid som tillbringats med den underhållsskyldiga föräldern. Om barnet bor växelvis hos föräldrarna och lika länge hos varje förälder kan krav på underhåll endast baseras på större behov hos barnet, en betydande skillnad mellan föräldrarnas inkomster eller en ojämn fördelning av barnrelaterade utgifter mellan föräldrarna.

Mer detaljerad information och beräkningshjälp för underhåll finns här.

De belopp som fastställts genom domstolsbeslut som fattats före den 1 januari 2022 minskar inte automatiskt. Om en förälder enligt ett domstolsbeslut är skyldig att betala underhåll till ett underårigt barn enligt gällande minimibelopp eller halva minimilönen per månad, kommer detta belopp att ”frysas” på 2021 års nivå (dvs. 292 euro per månad), vilket innebär att underhållsbeloppet inte längre kommer att öka om minimilönen höjs ytterligare.

Om en förälder enligt ett domstolsavgörande som meddelats före den 1 februari 2023 är skyldig att betala ett varierande underhållsbelopp till ett underårigt barn och underhållsbeloppet beror på variationer i bidragsbeloppet för familjer med många barn, beräknas det underhållsbelopp som fastställs på grundval av domstolsbeslutet på grundval av § 101.5 i den version av familjelagen som var i kraft den 1 februari 2023.

En domstol kan höja och, om det finns giltiga skäl att göra detta, även minska minimibeloppet för underhållsbidraget. Det lägsta underhållsbidrag som beräknas med hjälp av en i lag fastställd formel kan höjas på grundval av

  • barnets faktiska behov,
  • varje förälders inkomst.
  • den faktiska fördelningen av barnrelaterade kostnader mellan föräldrarna.

Om den förpliktade förälderns inkomst är högre än genomsnittet kan underhållet ökas med exempelvis 3 % av den förpliktade förälderns faktiska inkomst i stället för den genomsnittliga månatliga bruttolönen. Underhåll kan bara minskas om giltiga skäl föreligger. Giltiga skäl kan vara att en förälder inte är arbetsför eller att en förälder har ett annat barn som skulle hamna i en mer osäker ekonomisk situation än det barn som får underhåll om beslut fattades om lägsta underhållsbelopp.

Om underhållsbeloppet ändras gäller ändringen vanligtvis från och med beslutets utfärdande, dvs. beloppet för eventuella utestående betalningar från tiden före ändringsbeslutet ändras inte.

Den underhållsskyldiga kan, om giltiga skäl föreligger, begära att få betala underhåll i en annan form. Föräldrar kan gemensamt komma överens om hur underhållsskyldigheten ska uppfyllas, samt på vilket sätt och hur ofta underhållet ska tillhandahållas.

9 Hur och till vem betalas underhållet ut?

I de flesta fall betalas underhållet genom regelbundna betalningar. En person som betalar underhåll till ett underårigt barn kan, om det finns giltiga skäl, begära att få ge underhåll i en annan form än pengar. Underhåll betalas i form av ett bidrag från en förälder till ett underårigt barn, särskilt om föräldern inte bor tillsammans med barnet eller inte tar del i barnets uppfostran. Underhållet betalas i förskott för varje kalendermånad. Även om barnet är mottagare av underhållet måste utbetalningen vanligtvis göras till den andra föräldern. Underhåll kan betalas direkt till barnet om föräldrarna har kommit överens om detta, eller om en domstol har beslutat att så ska ske.

10 Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Om ett beslut om underhåll har trätt i kraft eller ska verkställas med omedelbar verkan men den underhållsskyldiga föräldern inte betalar ska ett exekutionsbiträde kontaktas. Om den underhållsskyldiga inte betalar i tid, kommer exekutionsbiträdet på ansökan av den person som väckte talan att ordna med beslagtagande av den underhållsskyldiges tillgångar. För att detta ska ske måste domstolsbeslutet lämnas in till exekutionsbiträdet tillsammans med en ansökan om verkställighet. Information om den underhållsskyldiga och om möjligt om hans eller hennes tillgångar (adress, kontaktinformation, information om kända tillgångar) ska anges i ansökan om verkställighet. Om sökanden vill att exekutionsbiträdet ska utnyttja lagens samtliga möjligheter för att driva in skulden ska det anges i ansökan om verkställighet att sökanden kräver betalning från den underhållsskyldigas registrerade fasta egendom, lösa egendom och fordringar. I verkställighetsförfaranden har underhåll till barn företräde framför andra fordringar. För att tillgodose en begäran om underhåll är det möjligt att beslagta tillgångar i större belopp och att på obestämd tid skjuta upp verkställigheten av följande rättigheter och giltigheten av följande tillstånd: jakträttigheter, rätten att köra motordrivna fordon, vapentillstånd och anskaffningstillstånd för vapen, rätten att köra fritidsbåtar och vattenskotrar samt fiskekort.

11 Vilka eventuella begränsningar i fråga om verkställighet finns, särskilt regler till skydd för den underhållsskyldige och preskriptionsfrister?

En person kan befrias från underhållsskyldighet om personen på grund av andra skyldigheter och sin ekonomiska situation inte har möjlighet att betala underhåll utan att det inverkar på hans eller hennes förmåga att försörja sig själv. Emellertid är föräldrar alltid underhållsskyldiga gentemot sina underåriga barn. En domstol kan också besluta att en underhållsskyldig person (gäldenär) ska befrias från denna skyldighet, förkorta perioden för underhållsskyldigheten eller minska underhållsbeloppet om det kan anses vara extremt orättvist att begära underhåll. Det gäller t.ex. om den underhållsberättigade personens behov av underhåll är självförvållat.

Ersättning för skador som beror på underlåtenhet att betala underhåll kan begäras retroaktivt, för en period på upp till ett år innan begäran lämnades till rätten. Varje utbetalning av underhåll har en preskriptionstid på tio år. Fristen börjar löpa vid slutet av det kalenderår under vilket den berörda underhållsfordran uppstår. Underhållsskyldighet är en personlig förpliktelse som upphör att gälla när den underhållsberättigade eller den underhållsskyldige avlider. Undantag gäller för förskott och kvittningsbelopp.

12 Finns det något organ eller någon myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

Vid gränsöverskridande underhållstvister kan den centrala myndigheten, dvs. avdelningen för internationellt rättsligt samarbete (rahvusvahelise justiitskoostöö talitus) vid kriminalpolitiska avdelningen (kriminaalpoliitika osakond) vid justitieministeriet (Justiitsministeerium), bistå.

Statlig rättshjälp kan beviljas när talan väcks vid domstol i ett underhållsärende. Det finns inga särskilda organ eller myndigheter som tillhandahåller stöd när det gäller underhållsärenden inom landets gränser.

13 Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe för att betala hela eller en del av underhållet?

Från och med den 1 januari 2017 har föräldern rätt att begära att staten ansöker om underhållsbidrag från socialförsäkringsmyndigheten (Sotsiaalkindlustusamet) under det rättsliga förfarandet och under verkställighetsförfarandet. Detta är ett tillfälligt statligt stöd till en förälder som ensam uppfostrar och tar hand om ett barn. Staten betalar underhåll för den andra förälderns räkning, och kräver senare tillbaka beloppet från den förälder som har underlåtit att betala underhåll. Villkoret för att få statligt underhållsbidrag är att mottagaren ansöker om underhåll vid en domstol, antingen genom en ansökan om skyndsam handläggning i ett underhållsärende eller en begäran om underhåll (underhållsbidragstalan).

Stödet garanterar ett bidrag på upp till 100 euro per månad och barn.

Mer information om ansökan om ersättning finns här.

14 Vad händer om jag bor i en medlemsstat och den underhållsskyldige bor i ett annat EU-land?

14.1 Kan man få hjälp av en myndighet eller organisation i medlemsstaten?

En person som ansöker om underhåll kan i enlighet med rådets förordning (EG) nr 4/2009 vända sig till justitieministeriets enhet för internationellt rättsligt samarbete.

Om du vill ansöka om underhåll i ett annat land ska en ansökan om att inleda ett underhållsärende lämnas till enheten för internationellt rättsligt samarbete vid Estlands justitieministerium samt till den behöriga myndigheten i det andra landet. Ansökan ska åtföljas av en kopia av barnets födelsebevis eller ett domstolsbeslut som fastställer faderskap. Om det inte har fastställts vem som är far till barnet ska detta anges i den ansökan som skickas till det andra landet.

Ansökningsformuläret finns här.

14.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen?

Enheten för internationellt rättsligt samarbete vid Estlands justitieministerium kan kontaktas per telefon (+ 372 6 208 183 och + 372 7153443) eller per e-post till central.authority@just.ee och keskasutus@just.ee.

15 Vad händer om jag bor utomlands och underhållsmottagaren bor i medlemsstaten?

15.1 Kan man vända sig direkt till en sådan myndighet eller organisation i medlemsstaten?

En person som vill ansöka om underhåll och som är bosatt i ett annat land bör i första hand kontakta den behöriga myndigheten i det landet. Denna myndighet tar i sin tur kontakt med den centrala myndigheten vid Estlands justitieministerium.

15.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen och vilken form av hjälp kan bli aktuell?

Se svaret på fråga 14.1.

16 Är medlemsstaten bunden av Haagprotokollet från 2007?

Haagprotokollet från 2007 har ratificerats av EU, där Estland har varit medlem sedan den 1 maj 2004.

17 Om medlemsstaten inte är bundet av Haagprotokollet från 2007, vilken lag är då tillämplig på underhållskrav enligt internationella regler på privaträttens område? Vilka motsvarande internationella privaträttsliga regler gäller?

Se svaret på fråga 16.

18 Vilka regler gäller i fråga om möjlighet till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister inom EU (enligt kapitel V i underhållsförordningen)?

Enligt denna förordning är statlig rättshjälp och statligt rättegångsstöd tillgängligt vid gränsöverskridande underhållstvister inom EU. Detta innebär att parten företräds av en person med lämplig juridisk kompetens vid förfarandet och att kostnaderna för processen täcks om personen inte kan betala dessa på egen hand. I bestämmelserna om statlig rättshjälp och rättegångsstöd anges att nationell lagstiftning gäller om inget annat anges i rådets förordning (EG) nr 4/2009.

I princip omfattas personer som bor i Estland och personer som bor i ett annat EU-land av samma garantier. När det gäller gränsöverskridande tvister tillhandahåller centralmyndigheten (dvs. enheten för internationellt rättsligt samarbete vid Estlands justitieministerium) rättshjälp, rådgivning, statlig rättshjälp och statligt rättegångsstöd i enlighet med reglerna i rådets förordning (EG) nr 4/2009. För de frågor som inte regleras i denna förordning tillämpas nationell lagstiftning.

19 Vilka åtgärder har medlemsstaten vidtagit, för att se till att de uppgifter som beskrivs i artikel 51 i underhållsförordningen kan utföras?

En centralmyndighet har utsetts för gränsöverskridande ärenden – enheten för internationellt rättsligt samarbete vid justitieministeriet. Vid underhållsärenden enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 erbjuder justitieministeriets enhet för internationellt rättsligt samarbete hjälp. Denna enhet hanterar ärenden gällande internationella ansökningar om rättshjälp.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 17/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.