På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Underhåll till familjemedlemmar

Gibraltar
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” i praktiken? Vem måste betala underhåll till vem?

Enligt Gibraltars lagstiftning är både Magistrates’ Court och Supreme Court behöriga att meddela beslut om betalning av underhåll. Underhåll omfattas vanligtvis av underhållslagen, Maintenance Act. I Supreme Court kan beslut om underhåll till barn, en registrerad partner, en familjemedlem eller en make meddelas som en del i förfarandet för äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering eller upplösning av äktenskap. Både Supreme Court och Magistrates’ Court har behörighet att ändra underhållsbeloppet efter att den slutliga domen (decree absolute) om upplösning av äktenskapet har meddelats. Magistrates’ Court har befogenhet att meddela beslut om underhåll till förmån för hustru, man, barn och till och med parternas föräldrar om vissa villkor är uppfyllda. Beslut kan meddelas om talan väcks vid Magistrates’ Court. Magistrates’ Court har också befogenhet att meddela beslut om underhåll om en sambo inte uppfyller sitt underhållsansvar gentemot den andra sambon.

2 Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? Skiljer sig underhållsreglerna åt i fråga om barn och vuxna?

Barn under 16 år har rätt att få underhåll. Dessutom har barn som har fyllt 16 men inte 21 år rätt att få underhåll, om de går i skola på heltid eller genomgår en yrkesutbildning på heltid som är minst två år lång.

Barn som på grund av fysiskt eller psykiskt funktionshinder har försämrade försörjningsmöjligheter och ännu inte har fyllt 21 år har också rätt till underhåll.

3 Ska jag vända mig till en behörig myndighet eller domstol för att få underhåll? Hur går det till i stora drag?

För att beviljas underhåll i fall där behörigheten för Supreme Court inte har åberopats bör sökanden vända sig till Magistrates’ Court.

Ansökan om underhåll i samband med förfaranden för äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap bör göras till Supreme Court.

4 Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

En ansökan om underhåll kan göras för ett barns räkning av en person som har laglig vårdnad om barnet eller som har föräldraansvar för barnet. Enligt Maintenance Act kan ett barn inte på egen hand ansöka om underhåll från en person som har skyldighet att försörja honom eller henne.

5 Om jag tänker ta ärendet till domstol, hur vet jag vilken domstol som är behörig?

Om talan om underhåll väcks inom ramen för ett äktenskap eller registrerat partnerskap, kan Magistrates’ Court ha behörighet att handlägga ärendet. Om talan om underhåll väcks i samband med skilsmässa, hemskillnad eller annullering av äktenskap där Supreme Court är behörig, är det denna domstol som avgör underhållsfrågan.

6 Måste jag gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga?

En sökande kan själv väcka talan och företräda sig själv i domstolen, eller också kan han eller hon vända sig till en advokat som agerar för hans eller hennes räkning.

7 Måste jag betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om mina ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan jag då få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

För registrering av en talan i Magistrates’ Court tas inga avgifter ut. Därför kan en sökande infinna sig i egen person utan att behöva betala avgifter.

För registrering av en stämningsansökan i Supreme Court betalar man vanligen en avgift på 150 pund. Både i Magistrates’ Court och i Supreme Court kan sökanden få rättshjälp om han eller hon uppfyller vissa krav enligt en behovsprövning. Ansökningar om rättshjälp lämnas för båda domstolarna till Supreme Court och ansökningsformulär kan fås från kansliet (Supreme Court Registry).

8 Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? Hur görs det i så fall (t.ex. genom automatisk indexering)?

Efter att ha prövat talan kan Magistrates’ Court meddela beslut om att ett belopp som domstolen anser vara skäligt med beaktande av alla omständigheter i ärendet ska betalas en gång per vecka eller med annat regelbundet tidsintervall för underhåll till barn, fader, partner, sambo, moder och/eller hustru.

Ansökan kan därefter göras om ändring av underhållsbeslutet. Denna ansökan ska också lämnas till Magistrates’ Court eller i förekommande fall till Supreme Court.

Domstolen kan vid behov besluta att underhållet ska antedateras.

9 Hur och till vem betalas underhållet ut?

Underhållet kan betalas av en part direkt till den andra parten, alternativt kan det betalas in till domstol.

10 Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Käranden har möjlighet att ansöka om ett beslut om utmätning av lön (attachment of earnings) om svaranden har missat minst två av de betalningar som krävs enligt det ursprungliga underhållsbeslutet. Magistrates’ Court har också befogenhet att döma en person till fängelse för underlåtenhet att uppfylla villkoren i underhållsbeslutet. I sådana fall ger domstolen dock svaranden möjlighet att försvara sig och förklara varför ett sådant beslut inte bör fattas.

11 Vilka eventuella begränsningar i fråga om verkställighet finns, särskilt regler till skydd för den underhållsskyldige och preskriptionsfrister?

Det finns ingen preskriptionsperiod.

12 Finns det något organ eller någon myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

Ansökningar om underhåll handläggs vanligen av Magistrates’ Court of Gibraltar (32–36 Town Range, Gibraltar). Om talan om underhåll väcks i samband med äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap bör ansökan lämnas till Supreme Court of Gibraltar (277 Main Street, Gibraltar).

13 Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe för att betala hela eller en del av underhållet?

Det finns inte möjlighet till detta enligt Gibraltars lagstiftning. Beslut om underhåll kan verkställas genom utmätning av lön eller fängelsedom.

14 Vad händer om jag bor i en medlemsstat och den underhållsskyldige bor i ett annat EU-land?

14.1 Kan man få hjälp av en myndighet eller organisation i medlemsstaten?

Förfrågningar riktas till Magistrates’ Court (32–36 Town Range, Gibraltar) eller Supreme Court (277 Main Street, Gibraltar).

14.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen?

Förfrågningar kan riktas till

Clerk of the Magistrates’ Court,
Magistrates’ Court,
32–36 Town Range
Gibraltar
Tfn: +350 200 75671
Fax: +350 200 40483.

Alternativt kan förfrågningar rörande underhållsförfarandena i Supreme Court riktas till

The Registry,
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltar
Tfn: +350 200 75608
Fax: +350 200 77118.

15 Vad händer om jag bor utomlands och underhållsmottagaren bor i medlemsstaten?

15.1 Kan man vända sig direkt till en sådan myndighet eller organisation i medlemsstaten?

En ansökan om underhåll från en person i Gibraltar kan sändas direkt till Magistrates’ Court om den domstolen är behörig. Alternativt kan ansökan om underhåll lämnas till kansliet vid Supreme Court (Supreme Court Registry) om talan om underhåll väcks i samband med äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap.

15.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen och vilken form av hjälp kan bli aktuell?

Se svaret på föregående fråga.

16 Är medlemsstaten bunden av Haagprotokollet från 2007?

Gibraltar är inte bundet av Haagprotokollet och detta gäller därmed inte i Gibraltar.

17 Om medlemsstaten inte är bundet av Haagprotokollet från 2007, vilken lag är då tillämplig på underhållskrav enligt internationella regler på privaträttens område? Vilka motsvarande internationella privaträttsliga regler gäller?

Gibraltars lagstiftning tillämpas i alla ärenden som avgörs i Gibraltar.

18 Vilka regler gäller i fråga om möjlighet till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister inom EU (enligt kapitel V i underhållsförordningen)?

Förordningen innehåller ett antal bestämmelser som ska underlätta betalning av underhåll i gränsöverskridande ärenden. Dessa bestämmelser grundas på skyldigheten att hjälpa behövande familjemedlemmar. Detta kan bland annat göras i form av underhåll till ett barn eller en före detta make efter en äktenskapsskillnad.

Förordningen omfattar underhållsskyldighet som uppkommer genom

  • familjeförhållande,
  • släktskapsförhållande, och
  • äktenskaps- eller svågerlagsförhållande.

19 Vilka åtgärder har medlemsstaten vidtagit, för att se till att de uppgifter som beskrivs i artikel 51 i underhållsförordningen kan utföras?

Bestämmelserna i EU:s underhållsförordning verkställs i Gibraltar genom Maintenance Act. Följande myndighet har utsetts till central myndighet:

Minister for Justice,
Government of Gibraltar
Suite 771 Europort
Gibraltar
Tfn: +350 200 59267
Fax: +350 200 59271
E-post: moj@gibraltar.gov.gi

Legal Aid and Assistance Act innehåller reglerna för rimlighetsprövning och de ekonomiska förhållanden som ger rätt att ansöka om underhåll.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 03/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.