På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Underhåll till familjemedlemmar

Nordirland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” i praktiken? Vem måste betala underhåll till vem?

En förälder kan betala underhållsbidrag för sina barn eller andra barn i familjen. Betalningen görs i så fall till den person som har vårdnaden om barnen. Underhåll kan också betalas till en part i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap av den andra parten.

Föräldrar kan betala underhåll för sina eller andra barn i familjen. Betalningen görs till den förälder eller person som har vårdnaden, antingen via domstol eller genom det lagstadgade systemet för underhåll till barn (det administrativa system som genom lag inrättats för Nordirland).

Det lagstadgade systemet för underhåll till barn består av två organisationer: Child Maintenance Service (CMS), som är en del av Department of Communities, och Child Maintenance Choices. För att kunna använda systemet måste de berörda personerna (föräldrar eller vårdnadshavare samt barn) ha sin hemvist i Förenade kungariket.

Föräldrar som inte bor tillsammans med sina barn kan också betala underhållsbidrag via CMS. CMS fastställer underhållet genom en administrativ snarare än en rättslig process om barnet är under 16 år, eller är under 20 år och bedriver heltidsstudier (i skola eller vid motsvarande utbildningsinrättning), dock inte inom högre utbildning, eller är under 20 år och bor med en förälder som har ansökt om barnbidrag för barnet i fråga.

Underhållsbidraget betalas till den förälder eller annan person som har vårdnaden. Den förälder eller annan person som har vårdnaden kan lämna en ansökan till CMS, som gör en beräkning av beloppet. Betalning görs varje vecka av den förälder som barnet inte bor hos (non-resident parent), antingen direkt till den andra föräldern eller till den person som har vårdnaden om barnet (Direct Pay) eller genom CMS-tjänsten Collect and Pay. I det sistnämnda fallet tas en avgift ut (se nedan).

Enligt Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980 kan en part i ett äktenskap vända sig till domstol för att få ett beslut om ekonomiskt underhåll, och enligt Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978 kan en make ansöka om ekonomiskt underhåll under ett pågående förfarande för äktenskapsskillnad eller hemskillnad. Domstolen kan besluta att fortlöpande betalningar ska göras, antingen till sökanden eller till förmån för ett barn. Alternativt kan domstolen besluta att ett engångsbelopp ska betalas.

2 Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? Skiljer sig underhållsreglerna åt i fråga om barn och vuxna?

Enligt Child Support (Northern Ireland) Order 1991 kan ett barn få underhållsbidrag om barnet är under 16 år, eller är under 20 år och bedriver heltidsstudier (fortfarande går i skola eller vid en motsvarande utbildningsinrättning), dock inte inom högre utbildning.

Enligt Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980 ska domstolsbeslut om ekonomiskt underhåll inte meddelas för barn som har fyllt 18 år. Under vissa förhållanden kan underhåll dock beviljas, om det finns ”särskilda omständigheter”, eller om barnet utbildar sig vid en utbildningsinrättning eller utbildar sig till ett yrke, oberoende av om han eller hon även förvärvsarbetar eller kommer att förvärvsarbeta.

Enligt Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978 kan ett barn få underhåll tills han eller hon fyller 16 år (eller 18 år om barnet bedriver heltidsstudier). Domstolen kan förlänga utbetalningen av underhållet om utbildningen fortsätter efter 18 års ålder, eller om det finns vissa särskilda omständigheter som kräver att underhållet fortsätter.

3 Ska jag vända mig till en behörig myndighet eller domstol för att få underhåll? Hur går det till i stora drag?

Föräldrar som separerar i Nordirland måste, innan de vänder sig till CMS, först kontakta Child Maintenance Choices för rådgivning och information, så att de får hjälp att komma överens om ett lämpligt underhållsarrangemang för sin familj. Detta kan antingen vara ett s.k. familjebaserat arrangemang, som är en överenskommelse mellan de båda föräldrarna, eller en ansökan till CMS. Föräldrarna kan inte vända sig till CMS utan att först ha talat med Child Maintenance Choices.

Om en förälder bestämmer sig för att det inte går att göra ett familjebaserat arrangemang kan föräldern be CMS att räkna ut hur mycket som ska betalas. Underhållsbeloppet beräknas som en viss procent av den underhållsskyldige förälderns inkomst och utifrån antalet barn som denne ska betala underhåll för.

Om föräldern vill att CMS ska driva in och överföra underhållet måste denne betala en avgift. Om föräldrarna kommer överens om att betala varandra direkt (Direct Pay) tas ingen avgift ut. CMS-användare som vill att CMS ska sköta utbetalningarna via sin Collect and Pay-tjänst måste betala en insamlingsavgift. För den föräldern som inte har vårdnaden uppgår avgiften till 20 procent av underhållsbeloppet. Den föräldern som har vårdnaden betalar en avgift på 4 procent av det belopp som han eller hon ska motta. Insamlingsavgifterna kan undvikas om föräldrarna gör en familjebaserad överenskommelse eller betalar via Direct Pay.

Om den förälder som inte har vårdnaden inte betalar underhållet måste denne dessutom betala en avgift till CMS för verkställighetsåtgärder från CMS sida efter domstols förordnande.

Du kan ansöka om underhåll hos Nordirlands centralmyndighet om du eller ditt/dina barn har mottagit en dom om underhåll mot en person som är bosatt i Nordirland eller ett annat land eller territorium som har ett ömsesidigt avtal om underhållsskyldighet med Förenade kungariket, eller vill väcka talan om underhåll i ett annat land eller territorium som har ett ömsesidigt avtal om underhållsskyldighet med Förenade kungariket.

Om du gör din ansökan om verkställighet av en befintlig dom om underhåll med stöd av förordning (EU) nr 4/2009 kan du även inge den ansökan direkt till Magistrates’ court i Nordirland.

Efter en ansökan kan du, i förekommande fall, få hjälp att

  • registrera en dom i Nordirland och verkställa den,
  • registrera en dom från Nordirland någon annanstans och verkställa den,
  • väcka talan i Nordirland (inbegripet ansöka om en provisorisk dom),
  • väcka talan eller registrera en dom utanför Nordirland (inbegripet ansöka om en provisorisk dom).

Om CMS i Nordirland redan har beräknat underhållet ska du först kontakta CMS för att kontrollera om CMS har befogenhet att vidta verkställighetsåtgärder för din räkning på den aktuella platsen utanför Nordirland.

4 Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

Vem som helst, såsom en vän, släkting eller advokat kan lämna in en ansökan om underhåll till barn för en förälders eller vårdnadshavares räkning. Föräldern eller vårdnadshavaren måste ge sitt tillstånd till detta, om personen i fråga inte redan har tillstånd i form av t.ex. en fullmakt.

I Nordirland kan en ansökan inte göras för ett barns räkning, eftersom barn inte har rätt att själva ansöka om underhåll.

I Nordirland kan en ansökan om ömsesidig verkställighet av underhållsbeslut göras för en annan persons räkning, om detta tillåts enligt den relevanta internationella konventionen om ömsesidig verkställighet.

5 Om jag tänker ta ärendet till domstol, hur vet jag vilken domstol som är behörig?

Var ett mål ska prövas avgörs av vilket av domstolens tre administrativa avdelningars ansvarsområde målet faller inom. En talan kan väckas vid valfri avdelning men i regel väcks talan vid den avdelning i vars upptagningsområde någon av parterna har hemvist. Nordirlands centralmyndighet kan hjälpa till att fastställa lämplig avdelning.

Kontaktuppgifter för lokala domstolar i Nordirland finns på webbplatsen för Nordirlands domstolsverk (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

6 Måste jag gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga?

En ansökan om underhåll till barn är ett administrativt förfarande som handläggs av CMS i Nordirland och resten av Förenade kungariket.

Personer som ansöker om ömsesidig verkställighet av ett underhållsbeslut behöver inte anlita en solicitor, utan kan själva ansöka hos domstolen om indrivning av underhållet, i enlighet med olika internationella konventioner och överenskommelser.  En ansökan som kommer från ett annat land sänds av Nordirlands centralmyndighet till familjedomstolen i det område där svaranden är bosatt, eller till den domstol där ansökan ursprungligen lämnades in.

Domstolens personal kan hjälpa till att fylla i ansökningsblanketterna men kan inte erbjuda juridisk rådgivning. Därför rekommenderas det att sökanden anlitar en advokat med erfarenhet av familjerätt. Genom Nordirlands advokatsamfund (Law Society of Northern Ireland) (tfn: +44 28 9023 1614) kan enskilda personer få namn på advokater som kan ge råd och hjälp i ärenden som rör underhåll till barn eller make.

7 Måste jag betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om mina ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan jag då få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Det kostar inget att ansöka om ett beslut om underhåll eller verkställighet av ett sådant i Nordirland.

Sökanden kan emellertid behöva betala advokatkostnader om en av parterna anlitar en advokat och målet går till domstol. Kostnaderna varierar naturligtvis. Sökanden kan ansöka om rättshjälp och måste då lämna uppgifter om sina tillgångar, dvs. disponibel inkomst och disponibelt kapital. Bestämmelserna om rättshjälp finns i Access to Justice (Northern Ireland) Order 2003. Typexempel på kostnader är

  • advokatkostnader,
  • rättegångskostnader som inte kan återbetalas,
  • verkställighetskostnader.

8 Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? Hur görs det i så fall (t.ex. genom automatisk indexering)?

När det gäller indrivning av underhåll kan domstolen meddela beslut om underhåll till barn, underhåll till make eller underhåll till både barn och make. Domstolen kan meddela beslut om fortlöpande betalningar, engångsbelopp, betalning vid en uppgörelse och fortlöpande betalningar med säkerhet. Domstolen kan vid behov besluta att underhållet ska betalas retroaktivt. Vid beslut om retroaktiv betalning av underhåll och vid fastställandet av underhållsbeloppet tas hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. En ansökan om ändring av ett underhållsbeslut kan när som helst inges till domstolen.

9 Hur och till vem betalas underhållet ut?

De personer som kan få underhåll anges i svaret på fråga 1 ovan.

I Nordirland och resten av Förenade kungariket erbjuder CMS en tjänst för beräkning vid direkt betalning (Direct Pay) och en tjänst för indrivning och betalning (Collect and Pay). I det förstnämnda fallet beräknar CMS underhållsbeloppet och föräldrarna bestämmer sinsemellan hur det ska betalas. I det sistnämnda fallet driver CMS in korrekt belopp från den förälder som barnet inte bor hos. När föräldrar betalar eller mottar underhållsbidrag för barn via tjänsten Collect and Pay betalar de en avgift varje gång.

Enligt Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980 kan domstolen besluta att den underhållsskyldige ska göra betalningarna direkt till fordringsägaren eller till den tjänsteman som handhar uppbörden, vanligen en tjänsteman vid Magistrates’ Court.

10 Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

För personer som använder tjänsten Collect and Pay vidtar CMS de åtgärder som krävs för att den förälder som barnet inte bor hos betalar utestående underhållsbidrag. CMS har en mängd olika befogenheter.  Dessa innefattar att ta pengar direkt från lönen och bankkonton och att vidta rättsliga åtgärder (verkställighetsåtgärder). I extremfall kan man vid behov begära att domstolen ska ta körkortet från en förälder som försummar att betala underhållsbidrag för ett barn, eller till och med döma honom eller henne till fängelse.

Enligt Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980 och Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978 kan en part ansöka till domstol om indrivning av obetalt underhåll. Domstolen har en rad befogenheter. Den kan till exempel ta pengar direkt från lönen (beslut om utmätning av lön).

11 Vilka eventuella begränsningar i fråga om verkställighet finns, särskilt regler till skydd för den underhållsskyldige och preskriptionsfrister?

En ansökan om verkställighet som görs utanför Nordirlands jurisdiktionsområde kan lämnas in inom tre år från en utebliven betalnings förfallodatum, eller före utgången av en längre preskriptionstid som föreskrivs i ursprungsstatens lagstiftning.

12 Finns det något organ eller någon myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

CMS i Nordirland kan driva in pengar som ska betalas till föräldrar med hjälp av den lagstadgade tjänsten Collect and Pay.

Ansökningar om indrivning av underhåll enligt förordning (EG) nr 4/2009 kan göras direkt till Magistrates’ court eller översändas till denna domstol av Nordirlands centralmyndighet. Alla andra ansökningar om gränsöverskridande indrivning av underhåll ska skickas till Nordirlands centralmyndighet.

13 Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe för att betala hela eller en del av underhållet?

CMS kan endast vidarebefordra pengar det tar emot i ärenden som det hanterar. Organet kan inte på egen hand betala hela eller en del av underhållet i den underhållsskyldige förälderns ställe.

Nordirlands centralmyndighet (REMO) kan inte ta ansvar för betalningar enligt förordning (EG) nr 4/2009.

14 Vad händer om jag bor i en medlemsstat och den underhållsskyldige bor i ett annat EU-land?

14.1 Kan man få hjälp av en myndighet eller organisation i medlemsstaten?

Sökanden kan kontakta REMO-enheten vid Nordirlands domstolsverk, som enligt ett flertal ömsesidiga internationella avtal om underhållsskyldighet fungerar som centralmyndighet i Nordirland.

På lokala domstolars kanslier kan du få hjälp att fylla i ansökan. Domstolspersonalen kan dock inte lämna juridisk rådgivning. Domstolens kansli skickar, i förekommande fall, ansökan till Nordirlands centralmyndighet, som kontrollerar att ansökan är korrekt ifylld och sänder den vidare till centralmyndigheten i den berörda medlemsstaten.

Mer information finns på sidorna om REMO på webbplatsen NI Direct.

När det gäller underhållsstöd för barn kan CMS endast göra en underhållsberäkning om den förälder som barnet inte bor hos bor i en annan del av Förenade kungariket (dvs. England, Wales eller Skottland), eller arbetar utanför Förenade kungariket för en arbetsgivare vars löneutbetalningar sker i Förenade kungariket.

14.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen?

Kontaktuppgifter till centralmyndigheten (REMO):

Department of Justice for Northern Ireland


REMO Unit at Operational Policy Branch


Northern Ireland Courts and Tribunals Service


4th Floor Laganside House


23–27 Oxford Street


Belfast BT1 3LA


Nordirland

Tfn: 0300 200 7812 (inom Förenade kungariket)

+44 28 9049 5884 (från utlandet)

E-post: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Kontaktuppgifter för lokala domstolar i Nordirland finns på Nordirlands domstolsverks webbplats.

Rådgivningstjänsten Child Maintenance Choices kan kontaktas på följande nummer: 0800 028 7439 (inom Förenade kungariket) +44 800 0287439 (från utlandet). (Tjänsten är endast tillgänglig måndag till fredag kl. 09.00–17.00.)

Om du har allmänna frågor kan du ringa 0845 608 0022 eller 0345 608 0022 (inom Förenade kungariket) och +44 845 608 0022 eller +44 345 608 0022 (från utlandet). Telefonerna är bemannade måndag till fredag kl. 08.00–20.00 och lördag kl. 09.00–17.00.

15 Vad händer om jag bor utomlands och underhållsmottagaren bor i medlemsstaten?

15.1 Kan man vända sig direkt till en sådan myndighet eller organisation i medlemsstaten?

En sökande i ett annat land bör i allmänhet först kontakta den utsedda centralmyndigheten i sitt eget land för att få veta huruvida det finns ett gällande ömsesidigt avtal. Om det inte finns något sådant avtal kan sökanden väcka talan i Nordirland. I så fall bör sökanden kontakta Nordirlands advokatsamfund (Law Society of Northern Ireland) (tfn: +44 28 9023 1614), som kan ge enskilda personer namn på advokater som kan ge råd och hjälp i ärenden som rör underhåll till barn eller make.

Om det finns ett avtal kan ansökningar om indrivning av underhåll enligt förordning (EG) nr 4/2009 göras direkt till domstolen eller översändas till denna av Nordirlands centralmyndighet. Ansökningar enligt andra ömsesidiga avtal bör sändas till centralmyndigheten.

Under dessa omständigheter har CMS endast behörighet att göra en underhållsberäkning om sökanden och barnet är bosatta någon annanstans i Förenade kungariket (dvs. England, Wales eller Skottland). Om sökanden bor utanför Förenade kungariket har CMS inte behörighet att beräkna underhållet.

15.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen och vilken form av hjälp kan bli aktuell?

Om ett ömsesidigt avtal finns kan Nordirlands centralmyndighet, efter att en ansökan har skickats till Nordirland, agera som kontaktpunkt för sökanden, advokater och utländska myndigheter.

Nordirlands centralmyndighet kommer också att, i förekommande fall, se till att ett domstolsbeslut registreras och att en advokat utses för sökandens räkning i enlighet med bestämmelserna om rättshjälp.

Centralmyndigheten kommer att hantera ansökan. Om denna befinns vara i ordning översänder myndigheten den därefter till rätt fredsdomstol (Magistrates’ court). Ansökningar enligt förordning (EU) nr 4/2009 kan även inges direkt till Magistrates’ court. Kontaktuppgifterna till centralmyndigheten anges ovan.

CMS kan i vissa begränsade fall göra en underhållsberäkning. Se tidigare svar för information om när CMS inte kan godkänna en ansökan och relevanta kontaktuppgifter.

16 Är medlemsstaten bunden av Haagprotokollet från 2007?

Förenade kungariket är inte bundet av Haagprotokollet från 2007 och därför gäller detta inte i Nordirland.

17 Om medlemsstaten inte är bundet av Haagprotokollet från 2007, vilken lag är då tillämplig på underhållskrav enligt internationella regler på privaträttens område? Vilka motsvarande internationella privaträttsliga regler gäller?

Nordirlands lagstiftning tillämpas i alla ärenden som avgörs i Nordirland.

18 Vilka regler gäller i fråga om möjlighet till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister inom EU (enligt kapitel V i underhållsförordningen)?

För indrivning av underhåll krävs vanligen inget juridiskt ombud och i de flesta fall tas inga avgifter ut.

I de fall där ett juridiskt ombud är obligatoriskt finns det hjälp att få (kapitel V), men i vissa fall endast efter en behovs- och skälighetsprövning. Sökanden kan behöva bidra till kostnaderna. Som en del av rättshjälp kan en bedömning göras som kan användas som underlag för ett beslut om huruvida ärendets karaktär innebär att man bör ansöka om fullständig rättshjälp.

19 Vilka åtgärder har medlemsstaten vidtagit, för att se till att de uppgifter som beskrivs i artikel 51 i underhållsförordningen kan utföras?

Bestämmelserna i EU:s underhållsförordning (förordning (EG) nr 4/2009) verkställs i Nordirland genom The Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011 (SI 1484/2011). I regel 3 och bilaga 1 utses centralmyndigheterna för Förenade kungariket (och Nordirland). I regel 4 och bilaga 2 anges vilka organ som ska lämna uppgifter till centralmyndigheterna (inbegripet uppgifter om den underhållsskyldige). Här fastställs också regler för när centralmyndigheterna får lämna ut dessa uppgifter.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 27/07/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.