Underhåll till familjemedlemmar

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” i praktiken? Vem måste betala underhåll till vem?

Den lagstadgade underhållsskyldigheten innebär att en viss person är skyldig att förse någon annan med nödvändiga medel för uppehället, bl.a. för att tillfredsställa underhållsmottagarens andliga behov. När det gäller föräldrars underhållsskyldigheter gentemot underåriga barn omfattar denna också de medel som krävs för deras fostran och utbildning.

Underhållsskyldigheten gäller mellan makar, släktingar i rakt upp- och nedstigande led, syskon och vissa andra personer enligt vad som anges i lagen (artikel 516 i civillagen).

Underhållsskyldigheten gäller mellan före detta makar (artikel 398 i civillagen). Underhållsskyldigheten får inte blandas ihop med ersättnings- eller skadeståndsanspråk.

En make som har bidragit till underhållet av den andra makens barn har en underhållsskyldighet gentemot det barnet så länge barnet är underårigt, men endast om barnets biologiska föräldrar är döda, saknas eller inte kan försörja sig själva (artikel 517.1 i civillagen). Barnet kan i sin tur ha en underhållsskyldighet gentemot den person som under tio år bidragit till hans eller hennes underhåll (artikel 517.2 i civillagen).

Arvingarna till en person som hade en underhållsskyldighet gentemot en underårig eller som betalade underhållsbidrag utan att ha en rättslig skyldighet att göra det ska, beroende på värdet av de ärvda tillgångarna, fortsätta att betala underhåll om den underåriges föräldrar är döda, saknas eller inte kan försörja sig själva, men endast så länge som underhållsmottagaren är underårig.

2 Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? Skiljer sig underhållsreglerna åt i fråga om barn och vuxna?

Underhållsskyldigheten mellan föräldrar och barn regleras genom artiklarna 499 och 525 i civillagen. Underåriga som begär underhåll från sina föräldrar anses vara underhållsberättigade om de inte kan försörja sig själva genom sitt arbete, även om de har tillgångar. Om föräldrarna emellertid inte har möjlighet att betala underhållsbidrag utan att äventyra sitt eget uppehälle kan familjedomstolen besluta att underhållsbidraget ska betalas genom försäljning av barnets tillgångar, med undantag för tillgångar som är absolut nödvändiga.

Föräldrarna är skyldiga att försörja ett barn som har nått myndig ålder (18 år) men fortsätter sina studier. I så fall fortsätter försörjningsplikten till dess att studierna är avklarade, men inte efter det att barnet fyllt 26 år.

3 Ska jag vända mig till en behörig myndighet eller domstol för att få underhåll? Hur går det till i stora drag?

Sökanden ska inge sin ansökan till den domstol som har behörighet på den ort där sökanden eller den underhållsskyldige har hemvist. Ansökan kan inges antingen separat eller under pågående domstolsförhandling om det gäller äktenskapsskillnad, faderskapsmål, vårdnad om underårigt barn eller fastställande av en underårigs hemvist. Rättens ordförande kan besluta om interimistiska åtgärder som gäller endast till dess ett beslut har meddelats i huvudförhandlingen. Förfarandet i första instans omfattar flera faser. Under den skriftliga fasen inges käromål, svaromål och genkäromål. Det kan förordnas om säkerhetsåtgärder såsom utmätning eller kvarstad. Parterna kallas och handlingarna i målet skickas till dem. Den muntliga fasen omfattar domstolsförhandlingen, där processuella invändningar kan framställas och bevis tas upp. Detta följs av rättens överläggning och meddelandet av domstolens beslut.

Om det gäller äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan, som kan beslutas av en notarie, kan makarna komma överens i alla frågor som rör äktenskapsskillnadens följder, inklusive fastställandet av vardera förälderns bidrag till kostnaderna för barnens fostran, utbildning eller studier.

4 Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

I princip kan parterna i mål som gäller underhåll företrädas av ombud. Om en ansökan om underhåll har ingetts i samband med ett skilsmässoförfarande får makarna enbart företrädas av ombud i de särskilda fall som anges i artikel 920 i civilprocesslagen.

Om en särskild ansökan ingetts om fastställande, eller en ökning/minskning, av underhållsbidraget kan parterna företrädas på normalt sätt av advokat eller annat ombud. Om en part företräds av någon som inte är advokat får den senare inte göra slutpläderingen i rättegången. En underårig företräds av sitt juridiska ombud (en förälder eller i undantagsfall en annan person som har vårdnaden om barnet). En ansökan som avser ett myndigt barn inges av barnet självt och för egen räkning.

5 Om jag tänker ta ärendet till domstol, hur vet jag vilken domstol som är behörig?

Vilken domstol som har territoriell behörighet (för den ort där antingen svaranden eller sökanden har hemvist) kan fastställas med ledning av Rumäniens rättsatlas, som offentliggörs i domstolsportalen på justitieministeriets webbplats: https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx.

6 Måste jag gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga?

Nej, eftersom sökanden inte behöver vara företrädd av eller få hjälp av en advokat.

7 Måste jag betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om mina ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan jag då få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

För ansökningar om fastställande eller ändring av underhållsbidrag tas en avgift på 20 RON ut, i enlighet med artikel 15 e i regeringens undantagsförordning nr 80/2013 om rättsliga stämpelavgifter. Det är inte obligatoriskt att företrädas av en advokat. Om den berörda parten har otillräckliga inkomster kan han eller hon begära rättshjälp för att täcka advokatkostnaderna eller andra rättegångskostnader.

8 Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? Hur görs det i så fall (t.ex. genom automatisk indexering)?

Underhållsbidragets storlek är beroende av underhållsmottagarens behov och den underhållsskyldiges ekonomiska resurser. I princip tillhandahålls underhållet in natura för att säkerställa tillräckliga medel för uppehället. I de flesta fall fastställer domstolen emellertid underhållsbidragets storlek i kontanter, antingen som ett fast belopp eller som en procentuell andel av den underhållsskyldiges månadsinkomst (artikel 530 i civillagen). Underhållsbidrag som uttrycks i ett fast belopp ska enligt lag inflationsjusteras varje kvartal.

Om underhållsbidraget ska betalas av en förälder får det uppgå till högst en fjärdedel av den förälderns nettomånadsinkomst för ett barn, en tredjedel för två barn och hälften för tre barn eller fler. Enligt lag får underhållsbidrag som ska betalas ut till barn, tillsammans med andra underhållsbidrag till andra personer, inte överstiga hälften av den underhållsskyldiges nettomånadsinkomst (artikel 529 i civillagen).

Om den underhållsskyldiges ekonomiska resurser eller underhållsmottagarens behov skulle ändras får familjedomstolen i ett nytt beslut höja eller sänka underhållsbidraget eller besluta att utbetalningen av underhållsbidraget ska upphöra, beroende på vad som är tillämpligt (artikel 531 i civillagen).

9 Hur och till vem betalas underhållet ut?

En underhållsskyldighet fullgörs in natura för att säkerställa tillräckliga medel för uppehället och i förekommande fall även täcka kostnaderna för fostran, utbildning eller studier (artikel 530 i civillagen). Om en underhållsskyldighet inte fullgörs frivilligt, in natura, beslutar familjedomstolen att underhållet ska betalas i form av ett kontant underhållsbidrag. Underhållsbidraget kan fastställas antingen som ett fast belopp eller som en procentuell andel av den underhållsskyldiges nettomånadsinkomst.

Underhållsbidraget betalas ut regelbundet den dag som överenskommits mellan parterna eller de dagar som fastställts av domstolen om en sådan överenskommelse saknas. Parterna kan komma överens om eller familjedomstolen kan besluta, om goda skäl finns, att underhållsbidraget ska betalas i förskott som ett engångsbelopp som täcker den underhållsberättigades behov under en längre tidsperiod eller för hela perioden som underhållsskyldigheten gäller, under förutsättning att den underhållsskyldige har resurser att fullgöra en sådan skyldighet (artikel 533 i civillagen).

Ett underhållsbidrag till en underårig betalas ut till den underåriges juridiska ombud.

10 Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Eftersom underhållsbidraget i de flesta fall anges i kontanter är den vanligaste verkställighetsmetoden utmätning av lön (månadsinkomst). Tvångsförsäljning av den underhållsskyldiges lösa och fasta egendom används mer sällan.

11 Vilka eventuella begränsningar i fråga om verkställighet finns, särskilt regler till skydd för den underhållsskyldige och preskriptionsfrister?

När det gäller indrivning av underhåll anges i artikel 728 i civilprocesslagen att endast upp till hälften av den underhållsskyldiges regelbundna nettomånadsinkomst kan bli föremål för indrivning av utestående underhållsbelopp. Om det föreligger flera verkställighetsförfaranden som gäller samma belopp kan det faktiska indrivningsbara beloppet aldrig överstiga hälften av den underhållsskyldiges nettomånadsinkomst, oavsett typen av krav.

Om den underhållsberättigade samtidigt inger ansökningar om beslagtagande av lös eller fast egendom vars värde klart överskrider det utestående beloppet kan verkställighetsdomstolen begränsa verkställigheten till att endast avse vissa tillgångar (artikel 701 i civilprocesslagen).

Tvångsindrivning ska till exempel upphöra när den skyldighet som fastställs i exekutionstiteln har fullgjorts fullt ut och indrivningsavgiften har betalats, om verkställigheten inte kan genomföras eller fortsättas på grund av bristen på utmätningsbara tillgångar eller omöjligheten att avyttra sådana tillgångar, eller om verkställigheten har upphävts (artikel 702 i civilprocesslagen).

Rätten till verkställighet omfattas av en frist på tre år. Överklagande av tvångsindrivning kan inges till verkställighetsdomstolen. Den behöriga domstolen kan tillfälligt stoppa verkställigheten i väntan på ett avgörande angående överklagandet (artikel 719 ff. i civilprocesslagen).

När ett verkställighetsbeslut eller själva verkställigheten har upphävts har den berörda parten rätt till återställande av den situation som rådde före verkställigheten (artikel 723 ff. i civilprocesslagen).

12 Finns det något organ eller någon myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

Ej tillämpligt.

13 Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe för att betala hela eller en del av underhållet?

Ej tillämpligt.

14 Vad händer om jag bor i Sverige och den underhållsskyldige bor i ett annat EU-land?

14.1 Kan man få hjälp av en myndighet eller organisation i Sverige?

Enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009, Haagkonventionen från 2007 eller New York-konventionen från 1956 kan sökanden inge sin ansökan om underhåll via det rumänska justitieministeriet om den underhållsskyldige har hemvist i någon av de EU-medlemsstater som är parter i 2007 års Haagkonvention eller New York-konventionen från 1956.

14.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen?

Rumänska justitieministeriet

Strada Apolodor 17, sektor 5, Bukarest 050741

Direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Fax +40 372041079 eller +40 372041084, e-post: ddit@just.ro

15 Vad händer om jag bor utomlands och underhållsmottagaren bor i Sverige?

15.1 Kan man vända sig direkt till en sådan myndighet eller organisation i Sverige?

Nej. Sökanden ska kontakta översändande centralmyndighet i sitt land i enlighet med rådets förordning (EG) nr 4/2009, Haagkonventionen från 2007 eller New York‑konventionen från 1956.

Översändande centralmyndighet i den underhållsskyldiges land kan därefter kontakta Rumäniens mottagande centralmyndighet, som är

  • justitieministeriet, för ansökningar som inges enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 och Haagkonventionen från 2007, eller
  • Bukarests advokatsamfund (Baroul București) för ansökningar som inges enligt New York-konventionen från 1956.

Ansökan inges därefter till behörig domstol.

En underhållsskyldig person utomlands kan rikta sin begäran direkt, personligen eller genom en advokat till den rumänska domstol som har behörighet för den ort där svaranden eller den underhållsskyldige har hemvist.

15.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen och vilken form av hjälp kan bli aktuell?

En sökande utomlands kan rikta sin begäran direkt, personligen eller genom en advokat till den rumänska domstol som har behörighet för den ort där svaranden eller den underhållsskyldige har hemvist. Uppgifter om behöriga rumänska domstolar finns i domstolsportalen https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx, där man kan söka efter svarandens eller den underhållsskyldiges hemvist.

16 Är Sverige bundet av Haagprotokollet från 2007?

Ja. Enligt artikel 2612 i den rumänska civillagen fastställs det enligt EU:s lagstiftning vilken lag som ska tillämpas på underhållsskyldigheter, dvs. i enlighet med Haagprotokollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet.

17 Om Sverige inte är bundet av Haagprotokollet från 2007, vilken lag är då tillämplig på underhållskrav enligt internationella regler på privaträttens område? Vilka motsvarande internationella privaträttsliga regler gäller?

Ej tillämpligt.

18 Vilka regler gäller i fråga om möjlighet till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister inom EU (enligt kapitel V i underhållsförordningen)?

Enligt lag nr 36/2012 om vissa åtgärder för tillämpning av vissa förordningar och beslut från Europeiska unionens råd och instrument för internationell privaträtt på området för underhållsskyldigheter, ska justitieministeriet, efter att ha mottagit en ansökan om underhåll eller särskilda åtgärder, vidarebefordra ansökan till behörig myndighet eller organ som innehar personuppgifterna, till behörigt lokalt advokatsamfund, till kammaren för exekutionstjänstemän eller i förekommande fall till behörig domstol.

Om det gäller ansökningar som ingetts via centralmyndigheten, i enlighet med artikel 46 i förordningen, kan gratis och fullständig rättshjälp beviljas den som ansöker om underhållsbidrag och som ännu inte är 18 år eller som fortsätter sina studier, men inte efter 21 års ålder, och till utsatta personer som ansöker om underhållsbidrag.

Justitieministeriet skickar ansökningar som mottagits från utlandet direkt till det behöriga lokala advokatsamfundet. Advokatsamfundets ordförande utfärdar skyndsamt ett bindande officiellt beslut om tilldelning av advokat. Den utsedda advokaten ansöker om rättshjälp, bland annat i form av betalning av exekutionstjänstemannens avgift.

Efter att ha erhållit ett verkställighetsbeslut uppmanar den utsedda advokaten domstolen att bevilja rättshjälp i form av betalning av exekutionstjänstemannens avgift. Advokaten inger begäran om indrivning, verkställighetsbeslutet och beslutet från advokatsamfundets ordförande till den behöriga exekutionstjänstemannen.

19 Vilka åtgärder har Sverige vidtagit, för att se till att de uppgifter som beskrivs i artikel 51 i underhållsförordningen kan utföras?

Rumänien har antagit lag nr 36/2012 om vissa åtgärder för tillämpning av vissa förordningar och beslut från Europeiska unionens råd och instrument för internationell privaträtt på området för underhållsskyldigheter.

Justitieministeriet har utsetts till Rumäniens översändande centralmyndighet, som vidarebefordrar de ansökningar som anges i artiklarna 53 och 56 i förordningen. Efter att ha mottagit de handlingar som krävs från den underhållsberättigade eller den underhållsskyldige fyller justitieministeriet i del A i ansökan och kan hjälpa den underhållsberättigade eller den underhållsskyldige att fylla i del B.

Justitieministeriet är anmodad centralmyndighet för mottagande av ansökningar om särskilda åtgärder och om underhåll. När ministeriet har mottagit ansökningarna skickar det dem vidare för avgörande till behörig myndighet eller behörigt organ som innehar personuppgifterna, det behöriga lokala advokatsamfundet, kammaren för exekutionstjänstemän eller, i förekommande fall, behörig domstol.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 16/08/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.