På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Underhåll till familjemedlemmar

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” i praktiken? Vem måste betala underhåll till vem?

I Skottland finns för närvarande två system för att fastställa underhållsbidrag: Child Support Act 1991 har numera i allmänhet prioritet över Family Law (Scotland) Act 1985. Det innebär att underhållsbidrag för barn inte längre faller inom det civilrättsliga området och de allmänna domstolarnas behörighet, utan har flyttats över till förvaltningsmyndigheternas ansvarsområde.

Child Support Act tillämpas dock i allmänhet endast om den person som har vårdnaden, den förälder som inte är boförälder (non-resident parent) och barnet är varaktigt bosatta i Storbritannien. När lagen från 1991 inte är tillämplig används det äldre systemet i Family Law (Scotland) Act 1985.

Enligt Child Support Act 1991 kan endast barn som har åtminstone en förälder som inte bor tillsammans med barnet beviljas underhållsbidrag genom beslut av Child Maintenance Service. En förälder (eller annan person som uppfyller villkoren) som har vårdnaden om ett barn kan ansöka om underhåll för barnet från den förälder som inte är boförälder.

Enligt Family Law (Scotland) Act 1985 föreligger underhållsskyldighet mellan

 • en make gentemot sin maka/make,
 • en maka gentemot sin make/maka,
 • en far eller mor gentemot sitt barn,
 • en person gentemot ett barn som han eller hon har godtagit som ett barn i familjen (förutom när det gäller barn som har placerats hos honom eller henne av en lokal eller annan myndighet eller en frivilligorganisation).

En före detta registrerad partner kan också bli skyldig att betala underhåll till sin tidigare partner.

2 Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? Skiljer sig underhållsreglerna åt i fråga om barn och vuxna?

Enligt Child Support Act 1991 ska man för att betraktas som barn

 • vara under 16 år, eller
 • utbilda sig på heltid och vara under 19 år, dock inte inom högre utbildning, eller
 • vara under 18 år och antingen stå till arbetsmarknadens förfogande eller vara villig att börja en utbildning, samtidigt som föräldern fortfarande uppbär underhållsbidrag för barnet.

I Family Law (Scotland) Act 1985 avses med ”barn”

 • en person under 18 år, eller
 • en person över 18 men under 25 år, som ”genomgår rimlig och lämplig utbildning vid en utbildningsinrättning, eller utbildar sig för ett yrke”.

3 Ska jag vända mig till en behörig myndighet eller domstol för att få underhåll? Hur går det till i stora drag?

Om båda föräldrar befinner sig i Skottland eller en annan del av Storbritannien ska ansökan skickas till Child Maintenance Service. Om en förälder är bosatt utanför Skottland kan den andra föräldern väcka talan om underhåll i den lokala sheriffdomstolen (Sheriff Court), men då måste käranden söka juridisk rådgivning om hur detta går till.

4 Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

En ansökan om underhållsbidrag till barn kan göras på vägnar av en förälder eller en annan person som har ansvar för barnet, förutsatt att sökanden är bemyndigad för ändamålet eller har fullmakt. Barn kan inte själva ansöka om underhållsbidrag, med mindre än att de är över 12 år och bosatta i Skottland.

5 Om jag tänker ta ärendet till domstol, hur vet jag vilken domstol som är behörig?

Normalt sett är det sheriffdomstolen i det område där barnet bor som är behörig. Kontaktuppgifter för domstolar i Skottland finns på de skotska domstolarnas webbplats: Scottish Courts and Tribunals Service.

6 Måste jag gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga?

Ja, sökanden ska vända sig till en familjerättsadvokat.

7 Måste jag betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om mina ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan jag då få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Rättegångs- och advokatkostnader måste betalas, men det är möjligt att ansöka om rättshjälp hos Scottish Legal Aid Board.

8 Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? Hur görs det i så fall (t.ex. genom automatisk indexering)?

Domstolar kan meddela en dom om att underhåll ska betalas till ett barn eller en maka/make. Beloppet fastställs med hänsyn till ett flertal faktorer, särskilt den betalningsskyldiges inkomst. Båda parter kan ansöka till domstolen om ändring av en dom. Underhållskrav har i normala fall inte retroaktiv verkan bortom dagen för ansökan, såvida inte Sheriff Court beslutar annat.

9 Hur och till vem betalas underhållet ut?

Underhåll till barn betalas vanligtvis ut till den förälder hos vilken barnet bor.

10 Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Det finns flera olika verkställighetsmetoder i Skottland. Dessa är

 • utmätning av lön,
 • kvarstad av tillgångar på bankkonton och liknande,
 • förbud mot transaktioner med mark och fastigheter.

Verkställighetsåtgärder genomförs vanligtvis av en oberoende tjänsteman vid sheriffdomstol (sheriff officer).

11 Vilka eventuella begränsningar i fråga om verkställighet finns, särskilt regler till skydd för den underhållsskyldige och preskriptionsfrister?

De skotska verkställighetsåtgärderna omfattas enligt lag av Debtors (Scotland) Act 1987. Denna rättsakt innehåller lagstadgade verkställighetsåtgärder och ger ett visst skydd för den underhållsskyldige. Till exempel finns det begränsningar för hur stora belopp som en arbetsgivare kan dra av från den underhållsskyldiges lön.

Det finns ingen preskriptionsperiod för indrivning av en underhållsskuld i Skottland. Hela skulden kan drivas in så länge som den underhållsskyldige befinner sig i Skottland eller har utmätningsbara tillgångar där. Om ett annat lands lagstiftning måste tillämpas av en skotsk domstol i ett ärende som gäller underhållsskyldighet kommer domstolen att tillämpa de relevanta bestämmelserna från detta lands lagstiftning.

12 Finns det något organ eller någon myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

Child Maintenance Service om båda föräldrar är bosatta i Storbritannien. Skottlands centrala myndighet (Scottish Central Authority) om en av föräldrarna är bosatt utomlands. Kontaktuppgifter för Skottlands centrala myndighet finns nedan.

13 Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe för att betala hela eller en del av underhållet?

Nej.

14 Vad händer om jag bor i en medlemsstat och den underhållsskyldige bor i ett annat EU-land?

14.1 Kan man få hjälp av en myndighet eller organisation i medlemsstaten?

Kontakta Skottlands centrala myndighet (Scottish Central Authority).

14.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen?

Scottish Government Justice Directorate
Central Authority and International Law Team
St Andrew’s House (GW15)
Regent Road
Edinburgh EH1 3DG
Scotland

Tfn: +44 131 244 3570
+44 131 244 4829
+44 131 244 2417

Fax: +44 131 244 4848

15 Vad händer om jag bor utomlands och underhållsmottagaren bor i medlemsstaten?

15.1 Kan man vända sig direkt till en sådan myndighet eller organisation i medlemsstaten?

Kontakta den berörda medlemsstatens centrala myndighet. Alla myndigheter kan kontaktas direkt.

15.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen och vilken form av hjälp kan bli aktuell?

Se svaret ovan.

16 Är medlemsstaten bunden av Haagprotokollet från 2007?

Nej.

17 Om medlemsstaten inte är bundet av Haagprotokollet från 2007, vilken lag är då tillämplig på underhållskrav enligt internationella regler på privaträttens område? Vilka motsvarande internationella privaträttsliga regler gäller?

Underhållsförordningens bestämmelser verkställs genom Family Law (Scotland) Act 1985. Motsvarande civilrättsliga bestämmelser för internationella ärenden finns i de ändrade Child Care and Maintenance Rules 1997.

18 Vilka regler gäller i fråga om möjlighet till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister inom EU (enligt kapitel V i underhållsförordningen)?

Ansökningar om rättshjälp från underhållsberättigade enligt artikel 56 i förordningen beviljas automatiskt, såvida ansökan inte anses uppenbart ogrundad.

19 Vilka åtgärder har medlemsstaten vidtagit, för att se till att de uppgifter som beskrivs i artikel 51 i underhållsförordningen kan utföras?

Ytterligare åtgärder har vidtagits för att se till att stöd kan ges i enlighet med artikel 51. Detta omfattar ändringar i lagstiftning, domstolars arbetsordning och bestämmelser om rättshjälp.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 05/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.