Публични продажби

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

1. Оповестяване на публичната продажба и определяне на цената на възбраненото/запорираното имущество

Цената на възбранените или запорираните вещи се определя въз основа на текущите цени на кипърския пазар. В случай на възбранен недвижим имот лицето, провеждащо продажбата, се осведомява за стойността му и определя началната продажна цена. Ако условието за начална цена не е спазено, имотът не се продава.

Що се отнася до движимите вещи, след като съдебните изпълнители запорират такива вещи въз основа на заповед за запор на движима вещ в полза на кредитора, те определят минималната цена въз основа на текущите пазарни цени, след което пристъпват към продажбата на движимите вещи. Ако не е спазено условието за минимална цена, съдебният изпълнител може да поиска повторно провеждане на продажбата.

Обявления за публичната продан се публикуват в ежедневниците. Ако публичната продан се отнася до недвижим имот, обявленията се залепват в общината или енорията, в която се намира имотът, и се публикуват на уебсайта на Министерството на вътрешните работи.

2. Трети лица, които могат да извършват публична продажба

Изнасянето на вещи на публична продан може да се извършва от квалифицирани частни лица, провеждащи публични продажби. Лицето, провеждащо продажбата, е подходящото за тази цел лице, назначено от Дирекцията по земята и проучванията на Министерството на вътрешните работи на Република Кипър и притежаващо квалификациите да извършва принудителни продажби на имущество чрез публична продан.

Що се отнася до движимите вещи, всяка продажба на движима вещ за целите на принудителното изпълнение на съдебно решение се извършва чрез публична продан, извършвана от съдебни изпълнители, които са служители на Съдебната служба и на които са предоставени правомощия да продават запорирани движими вещи във връзка с изпълнението на заповед за запориране на движими вещи в полза на кредиторите.

3. Видове публична продажба, по отношение на които някои правила може да не са напълно приложими

Има случаи, в които продажбата на движими вещи се извършва от самите кредитори, без значение дали са дружества, напр. банки или физически лица, ако движимата вещ на длъжника е в тяхно владение след изпълнението на съдебната заповед. Тези случаи не се подчиняват на същите правила като тези, които се прилагат по отношение на публичните продажби и предвидени в действащото законодателство.

4. Информация за националните имуществени регистри

В Кипър се поддържат следните имуществени регистри:

  1. Дирекцията по земите и проучванията на Кипър поддържа регистър, в който са вписани всички нотариални актове за недвижимите имоти на гражданите.
  2. Дирекцията по автомобилен транспорт поддържа регистър на всички превозни средства, регистрирани в Република Кипър.
  3. Дирекцията по търговски флот на Кипър поддържа регистър на корабите в Кипър, в който са регистрирани всички кораби и/или плавателни съдове.
  4. Звеното за дружествата към отдел „Фирмен регистър и официален ликвидатор“ поддържа регистър на дружествата, кооперациите и търговските наименования, регистрирани в Кипър.
  5. Дирекцията по гражданско въздухоплаване поддържа регистър на въздухоплавателните средства в Кипър и носи отговорност за регистрациите, прехвърлянето и заличаването от регистъра на въздухоплавателни средства.
  6. В рамките на звеното за дружествата се поддържа регистър на търговските марки от звеното за интелектуална и индустриална собственост.

5. Информация за базите данни, чрез които кредиторите могат да установят имуществото и вземанията на длъжника

Съществува лесен достъп до регистъра на лицата, изпаднали в несъстоятелност, или на обявените в ликвидация дружества през уебсайта на кипърския „Фирмен регистър и официален ликвидатор“ (Department of Registrar of Companies and Official Receiver), което дава възможност на кредиторите да получат информация за финансовия капацитет на длъжника. Липсват обаче електронни бази данни, до които кредиторът може да има достъп, за да получи директно информация за вещите на длъжника. Кредиторът в изпълнителното производство може самостоятелно или като използва услугите на адвокат да търси в кадастъра и имотния регистър, като използва заверено копие от решението или призовката за получаване на информация за недвижимия имот, регистриран на името на длъжника.

6. Информация за извършване на публични продажби онлайн

В Кипър публичните продажби не се извършват онлайн.

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.