В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Публични продажби

Англия и Уелс

В настоящия раздел се разглеждат разпоредбите в Англия и Уелс, касаещи налагането на запор или възбрана върху имущество като средство за събиране на вземане

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

В Англия и Уелс вече е отпаднало изискването дружествата за пренасяне и лицата, провеждащи продажбата, да се упълномощават и назначават от районния съд. В член 41 от приложение 12 към Закона за трибуналите, съдилищата и принудителното изпълнение (Tribunals, Courts and Enforcement Act) се предвижда, че вещите се изнасят на публична продан, освен ако съдът не разпореди друго.

Дружествата за пренасяне и лицата, извършващи публични продажби, могат да се кандидатират пред всеки един съд, като предоставят информация за своите такси и текуща застраховка, така че решението за това кой да бъде избран да може да се вземе на местно равнище. Решението относно това кое дружество да се използва следва да бъде официално взето от група ръководители въз основа на предоставената информация и посочените такси.

След вземането на решението за избор в съдебната служба се излага списък с наименованията и адресите на избраните дружества. Този списък се преглежда ежегодно и със сигурност преди изтичането на всяко от удостоверенията за застраховка. Когато е възможно, следва редовно да се извършва редуване на избраните доставчици. Когато е възможно да се използва редовно само едно дружество, се прилагат основни правила.

Най-малко 7 дни преди продажбата съдебният изпълнител трябва да изпрати до длъжника и до всеки съсобственик обявление за продажба.

След извършване на продажбата и събиране на приходите от нея от лицата, които са я провели, съдебният изпълнител/управителят по доставките (Delivery manager) носи отговорност за потвърждаване на отчитането на всички вещи, върху които е бил упражняван контрол и които са били запорирани или възбранени. Заповедта трябва да бъде потвърдена по подходящ начин.

За повече подробности относно пренасянето, съхранението и продажбата на вещи, поставени под контрол, вж. правила 34—43 от Правилата за поемане на контрол върху вещите.

Последна актуализация: 04/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.